Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kreiranje i deljenje sadr ž aja na vebu Jelena Micki ć Onlajn reputacija-Seminar za srednjo š kolce BO Š Kova č ica, mart ...
Mo ć Interneta Ja sam zvezda http://www.youtube.com/watch?v=XTeenrc7u_Y
Moja li č na televizija http://www.youtube.com/watch?v=XjlaygmQS_w
Š ta radimo na Internetu?
Pona š anje na v ebu <ul><li>U ž urbi smo, multitaskujemo </li></ul><ul><li>16% č italaca č ita od re č i do re č i <...
Na š a kreativnost:kreiranje sadr ž aja Blog je hronolo š ki onlajn prikaz na š ih unosa (postova)  u razlicitim formatim...
Svi bloguju š to ne bih i ja !
Razlozi za blogovanje: <ul><li>p ostoji tema koja me veoma interesuje </li></ul><ul><li>z nam i  ž elim da pisem </li></...
Tema bloga A
Tema bloga B
Elementi bloga <ul><li>i me bloga </li></ul><ul><li>stranica o autoru </li></ul><ul><li>u nos  (post)  </li></ul><ul><li...
Važni detalji <ul><li>p latforme bloga: Blogger, Wordpress.com, Wordpress.org </li></ul><ul><li>p oznavanje CC licenci  (...
Moderacija komentara
Praksa dobrog blogovanja <ul><li>p isanje za veb </li></ul><ul><li>dobar uzor </li></ul><ul><li>f otografije , tekst </l...
Deljenje sadr ž aja na v ebu Sharing is caring
Osnove dobre komunikacije  <ul><li>i zaberi pravi kanal </li></ul><ul><li>ti kao urednik </li></ul><ul><li>deli samo ono...
 
Pravila <ul><li>kratko i jasno: ostaviti i link </li></ul><ul><li>upotreba Via, po š tovanje drugih </li></ul><ul><li>skra...
 
Servisi <ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Flickr , Picasa </li></ul><ul><li>Youtube </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><...
 
 
Hvala na pažnji, bili ste divni!
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
שיעור עשר סוף השבוע הגיע - זוכרים את שולה שלנו
Next
Upcoming SlideShare
שיעור עשר סוף השבוע הגיע - זוכרים את שולה שלנו
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Kreiranje i deljenje sadržaja na Internetu

Download to read offline

 • Be the first to like this

Kreiranje i deljenje sadržaja na Internetu

 1. 1. Kreiranje i deljenje sadr ž aja na vebu Jelena Micki ć Onlajn reputacija-Seminar za srednjo š kolce BO Š Kova č ica, mart 2010.
 2. 2. Mo ć Interneta Ja sam zvezda http://www.youtube.com/watch?v=XTeenrc7u_Y
 3. 3. Moja li č na televizija http://www.youtube.com/watch?v=XjlaygmQS_w
 4. 4. Š ta radimo na Internetu?
 5. 5. Pona š anje na v ebu <ul><li>U ž urbi smo, multitaskujemo </li></ul><ul><li>16% č italaca č ita od re č i do re č i </li></ul><ul><li>V eb č itanje zamara, 25% sporije </li></ul><ul><li>Kratki su nam pa ž nja i pam ć enje </li></ul>
 6. 6. Na š a kreativnost:kreiranje sadr ž aja Blog je hronolo š ki onlajn prikaz na š ih unosa (postova) u razlicitim formatima: tekst, audio, video, fotografija
 7. 7. Svi bloguju š to ne bih i ja !
 8. 8. Razlozi za blogovanje: <ul><li>p ostoji tema koja me veoma interesuje </li></ul><ul><li>z nam i ž elim da pisem </li></ul><ul><li>ž elim da probam ne š to novo </li></ul><ul><li>ž elim da podelim sa drugima moju muziku, fotografije, umetnost, interesovanja </li></ul>
 9. 9. Tema bloga A
 10. 10. Tema bloga B
 11. 11. Elementi bloga <ul><li>i me bloga </li></ul><ul><li>stranica o autoru </li></ul><ul><li>u nos (post) </li></ul><ul><li>k ategorije </li></ul><ul><li>k omentari </li></ul><ul><li>l inkovi </li></ul>
 12. 12. Važni detalji <ul><li>p latforme bloga: Blogger, Wordpress.com, Wordpress.org </li></ul><ul><li>p oznavanje CC licenci ( Creative Commons ) </li></ul><ul><li>objašnjenje za autorska prava i komentare </li></ul><ul><li>m oderacija komentara (sve š to te uznemirava bri š i i blokiraj) </li></ul>
 13. 13. Moderacija komentara
 14. 14. Praksa dobrog blogovanja <ul><li>p isanje za veb </li></ul><ul><li>dobar uzor </li></ul><ul><li>f otografije , tekst </li></ul><ul><li>p ravopis, gramatika </li></ul><ul><li>o bra ć anje č itaocima, komen t arisanje </li></ul><ul><li>l inkovanje na druge blogove (pozivanje na č injenice) </li></ul><ul><li>uč estalost blogovanja (2 puta nedeljno) </li></ul>
 15. 15. Deljenje sadr ž aja na v ebu Sharing is caring
 16. 16. Osnove dobre komunikacije <ul><li>i zaberi pravi kanal </li></ul><ul><li>ti kao urednik </li></ul><ul><li>deli samo ono š to smatras da ć e biti i drugima dragoceno </li></ul><ul><li>n emoj spamovati </li></ul><ul><li>autizam Ja i samo ja </li></ul>
 17. 18. Pravila <ul><li>kratko i jasno: ostaviti i link </li></ul><ul><li>upotreba Via, po š tovanje drugih </li></ul><ul><li>skra ć ivanje URL-a (bit.ly/tinyURL) </li></ul><ul><li>izbegavamo velike fajlove </li></ul>
 18. 20. Servisi <ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Flickr , Picasa </li></ul><ul><li>Youtube </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Slideshare </li></ul>
 19. 23. Hvala na pažnji, bili ste divni!

Views

Total views

1,201

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×