Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektronski CV

2,507 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elektronski CV

 1. 1. Elektronski CV Jelena Micki ć Onlajn reputacija-Seminar za srednjo š kolce BO Š Kova č ica, mart 2010.
 2. 2. Š ta je e-CV <ul><li>f ormalna , profesionalna biografija </li></ul><ul><li>CV( Curriculum Vitae ) </li></ul><ul><li>Résumé (sa ž eti prikaz) </li></ul><ul><li>š aljemo ga putem Interneta </li></ul><ul><li>pozitivan ekološki primer </li></ul>
 3. 3. Svrha CV-ja <ul><li>s mislena prezentacija nas samih </li></ul><ul><li>i st akne na š e (tra ž ene) kvalitete </li></ul><ul><li>postignute u spehe i/li potencijal da se uspesi postignu </li></ul><ul><li>p rika že nas kao adekvatn og kandidat a </li></ul><ul><li>Stand out from the crowd </li></ul><ul><li>(da budemo prim eć eni) </li></ul>
 4. 4. e-CV: osnovne odlike <ul><li>f ormat i veli č ina </li></ul><ul><li>PDF, 2 strane č itko i uredno popunjene </li></ul><ul><li>v izuelna jednostavnost i preglednost </li></ul><ul><li>s ve kategorije popunjene </li></ul><ul><li>k onciznost sadr ž aja </li></ul><ul><li>j ezi č ki precizn o , bez slovnih gre š aka </li></ul><ul><li>u imejlu kao dodatak (atac h ment) uz kratki propratni tekst </li></ul>
 5. 5. Za š to je ovo važno ? <ul><li>d a bismo delovali organizovano i profesionalno </li></ul><ul><li>2 strane je dovoljno da kažemo sve bitno </li></ul><ul><li>PD F je zvani č ni format elektronskih dokumenata , koji š titi naš sadr ž aj </li></ul>
 6. 6. Struktura sadr ž aja hronološki CV <ul><li>l ični podaci </li></ul><ul><li>obrazovanje </li></ul><ul><li>n agrade (ako ih ima) </li></ul><ul><li>volontersko angažovanje, radna praksa </li></ul><ul><li>pozitivne lične karakterne osobine </li></ul><ul><li>veštine (jezici, upotreba Interneta i kompjutera) </li></ul><ul><li>dodatne aktivnosti i interesovanja (sport, muzika, takmi č enja, nagrade, hobi) </li></ul><ul><li>k ontakti za preporuke </li></ul>
 7. 7. Forma CV-ja <ul><li>h ronolo š ki CV </li></ul><ul><li>d u ž ina 2 strane </li></ul><ul><li>PDF format </li></ul><ul><li>c rn a slova na beloj pozadini </li></ul><ul><li>f ont i veli č ina </li></ul><ul><li>(Times New Roman, Ariel, 12) </li></ul><ul><li>b oldovati i popuniti kategorije </li></ul><ul><li>k lju č ne re č i </li></ul><ul><li>b ez slovnih i jezi č kih gre š aka </li></ul>
 8. 8. Pirprema za pisanje CV-ja <ul><li>p ro č itati pažljivo oglas/konukurs </li></ul><ul><li>p odvu ć i š ta se od nas tra ž i </li></ul><ul><li>i skoristiti klju č ne re č i </li></ul><ul><li>i sta ć i na š u prednost kroz kvalitete koji se tra ž e </li></ul>
 9. 9. Pisanje <ul><li>1 .ruka unošenje sadržaja </li></ul><ul><li>k oncizn o, konkretn o </li></ul><ul><li>s til formalan, impresonalan </li></ul><ul><li>dosta aktivnih glagola, izbegavati pasiv </li></ul><ul><li>“ Osvojila prvo mesto na ... takm ič enju, aktivno u č estvovala, organizovala, uspešno završila, postigla, … ” </li></ul>
 10. 10. Pisanje <ul><li>2. ruka vi zuelno formatirati </li></ul><ul><li>b oldovati i ozna č iti kategorije </li></ul><ul><li>font i veli č ina:Ariel, Times New Roman, crna slova, bela pozadina </li></ul><ul><li>Izbegavati kreativnost ukoliko se od nas ne traži </li></ul><ul><li>3. ruka pravopis,gramatika </li></ul><ul><li>Z emunska g imna z ija, Topličin v enac </li></ul><ul><li>slovne gr eš ke, dijakriti č ki znaci </li></ul><ul><li>n eka sve ž e oko pogleda š ta smo napisali </li></ul>
 11. 11. Završnica <ul><li>sačuvamo u CV fajlu </li></ul><ul><li>k onver tujemo u pdf ( http://www. freepdfconvert .com/ ) </li></ul><ul><li>C V kao prilog imejlu </li></ul><ul><li>sa zvaničnog imajl naloga </li></ul><ul><li>propratni tekst u imajlu </li></ul><ul><li>pročitaj pre nego klikneš Pošalji </li></ul>
 12. 13. Saveti za kraj <ul><li>p oenta CV da naglasi ono š to se od nas tra ž i </li></ul><ul><li>n e postoji univerzalni CV za sve prilike i situacije </li></ul><ul><li>n apravimo master CV, gde sve bele ž imo </li></ul><ul><li>prilagođavamo CV potrebi </li></ul><ul><li>osvežavamo CV na svakih 3 ili 6 meseci </li></ul><ul><li>d r ž imo se istine </li></ul><ul><li>(jer se neistini lako uđe u trag ) </li></ul>
 13. 14. Hvala na pažnji, bili ste divni!

×