Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jesus exercici1tema3

ipñ

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jesus exercici1tema3

 1. 1. USUARIS I GRUPS AUSUARIS I GRUPS AWINDOWS XPWINDOWS XPJesús SolanoJesús Solano
 2. 2. ÍndexÍndex► PRÀCTICA 1. Creació d’un usuariPRÀCTICA 1. Creació d’un usuari► PRÀCTICA 2. Modificar un compte d’usuariPRÀCTICA 2. Modificar un compte d’usuari► PRÀCTICA 3. Canviar el tipus de compte d’un usuariPRÀCTICA 3. Canviar el tipus de compte d’un usuari► PRÀCTICA 4. Canviar d’un usuari a un altrePRÀCTICA 4. Canviar d’un usuari a un altre► PRÀCTICA 5. Canviar la visita d’inici d’usuarisPRÀCTICA 5. Canviar la visita d’inici d’usuaris► PRÀCTICA 6. Activar o desactivar el compte d’invitatPRÀCTICA 6. Activar o desactivar el compte d’invitat► PRÀCTICA 7. Esborrar un usuariPRÀCTICA 7. Esborrar un usuari► PRÀCTICA 8. Accedir a la informació de les carpetes d’altres usuarisPRÀCTICA 8. Accedir a la informació de les carpetes d’altres usuaris► PRÀCTICA 9. Convertir la informació de l’usuari en privadaPRÀCTICA 9. Convertir la informació de l’usuari en privada► PRÀCTICA 10. Instal·lar programes amb usuari del grup administradorPRÀCTICA 10. Instal·lar programes amb usuari del grup administradordes d’un compte limitatdes d’un compte limitat► PRÀCTICA 11. Gestionar usuaris des d’eines d’administracióPRÀCTICA 11. Gestionar usuaris des d’eines d’administració
 3. 3. PRÀCTICA 1. Creació d’un usuariPRÀCTICA 1. Creació d’un usuari► 1. Seleccionarem1. Seleccionarem Comptes d’usuariComptes d’usuari deldel Tauler de controlTauler de control. Mirar foto. Mirar foto► 2. Seleccionarem2. Seleccionarem Crea un compte nouCrea un compte nou► 3. Escriurem el nom del compte d’usuari i premerem3. Escriurem el nom del compte d’usuari i premerem EndavantEndavant..► 4. Eligirem el tipus de compte i clicarem el botó4. Eligirem el tipus de compte i clicarem el botó Crea un compteCrea un compte..► 5. Un cop creat, podremcomprovar a la llista d’usuaris de l’equip com5. Un cop creat, podremcomprovar a la llista d’usuaris de l’equip comapareix el compte de què es tracta.apareix el compte de què es tracta.
 4. 4. PRÀCTICA 2. Modificar un compte d’usuariPRÀCTICA 2. Modificar un compte d’usuari► 1. Accedirem a la llista de comptes d’usuaris i hi seleccionarem el compte “alumnes”1. Accedirem a la llista de comptes d’usuaris i hi seleccionarem el compte “alumnes”► 2. Farem clic sobre el compte i hi seleccionarem l’opció botó “cambiar mi nombre”.2. Farem clic sobre el compte i hi seleccionarem l’opció botó “cambiar mi nombre”.► 3. Hi escriurem el nou nom: Alumne ESO3. Hi escriurem el nou nom: Alumne ESO► 4. Premerem el botó “canvia el nom”4. Premerem el botó “canvia el nom”► 5. Premerem el botó “ crea una contrasenya”5. Premerem el botó “ crea una contrasenya”► 6. Farem clic en el botó “crea una contrasenya” per acabar6. Farem clic en el botó “crea una contrasenya” per acabar► 7. Per acabar, farem clic en el botó “canviala imatge7. Per acabar, farem clic en el botó “canviala imatge
 5. 5. PRÀCTICA 3. Canviar el tipus de compte d’unPRÀCTICA 3. Canviar el tipus de compte d’unusuariusuari► Seleccionarem, en la pantalla d¡inici de comptes d’usuari, el compte “alumnesSeleccionarem, en la pantalla d¡inici de comptes d’usuari, el compte “alumnesESO” i hi farem clic.ESO” i hi farem clic.► Seleccionarem l’opció “canvia el tipus de compte”Seleccionarem l’opció “canvia el tipus de compte”► Seleccionarem “administrador d’equip”Seleccionarem “administrador d’equip”► Premerem el botó “ canvia el tipus de compte”Premerem el botó “ canvia el tipus de compte”
 6. 6. PRÀCTICA 4. Canviar d’un usuari a un altrePRÀCTICA 4. Canviar d’un usuari a un altre► Premerem la combinació de tecles [ Windows + I ]. Apareixerà laPremerem la combinació de tecles [ Windows + I ]. Apareixerà lapantalla d’inici de sessió amb tots els usuaris disponibles.pantalla d’inici de sessió amb tots els usuaris disponibles.► Hi seleccionarem l’usuari amb el qual volem tornar a iniciar sessió.Hi seleccionarem l’usuari amb el qual volem tornar a iniciar sessió.► Si allò que volem és tancar una sessió d’usuari a l’ordinador, iniciaremSi allò que volem és tancar una sessió d’usuari a l’ordinador, iniciaremsessió.sessió.
 7. 7. PRÀCTICA 5. Canviar la visita d’iniciPRÀCTICA 5. Canviar la visita d’inicid’usuarisd’usuaris► Seleccionarem “comptes d’usuari” del Tauler de control.Seleccionarem “comptes d’usuari” del Tauler de control.► Hi seleccionarem l’opció “canvia el mètode de l’inici i tancament deHi seleccionarem l’opció “canvia el mètode de l’inici i tancament desessió dels usuaris”.sessió dels usuaris”.► Desmarcarem la casella “utilitza la Pantalla de benvinguda” iDesmarcarem la casella “utilitza la Pantalla de benvinguda” ipremerem el botó “aplica les opcions”.premerem el botó “aplica les opcions”.► Reiniciarem l’ordinador o canviarem d’usuari.Reiniciarem l’ordinador o canviarem d’usuari.
 8. 8. PRÀCTICA 6. Activar o desactivar el comptePRÀCTICA 6. Activar o desactivar el compted’invitatd’invitat► Seleccionarem “comptes d’usuari” del Tauler de control.Seleccionarem “comptes d’usuari” del Tauler de control.► Farem clic sobre el compte d’invitat.Farem clic sobre el compte d’invitat.► Se’ns obrirà una finestra. Hi premerem el botó “activa el compteSe’ns obrirà una finestra. Hi premerem el botó “activa el compted’invitat”.d’invitat”.► Premerem la combinació de tecles [ Windows + I ]. Ja tindrem actiuPremerem la combinació de tecles [ Windows + I ]. Ja tindrem actiul’usuari invitat.l’usuari invitat.
 9. 9. PRÀCTICA 7. Esborrar un usuariPRÀCTICA 7. Esborrar un usuari► Seleccionarem “comptes d’usuari” del Tauler de control.Seleccionarem “comptes d’usuari” del Tauler de control.► Seleccionarem el compte d’usuari que volem esborrar.Seleccionarem el compte d’usuari que volem esborrar.► Farem clic sobre l’opció “suprimeix aquest compte.Farem clic sobre l’opció “suprimeix aquest compte.► Decidirem si volem conservar els arxius personals de l’usuari, i posarDecidirem si volem conservar els arxius personals de l’usuari, i posartoto el seu contingut en una carpeta que es dirà com el comptetoto el seu contingut en una carpeta que es dirà com el compted’usuari en l’Escriptorid’usuari en l’Escriptori..
 10. 10. PRÀCTICA 8. Accedir a la informació de lesPRÀCTICA 8. Accedir a la informació de lescarpetes d’altres usuariscarpetes d’altres usuaris► Farem doble clic sobre “El meu ordinador”.Farem doble clic sobre “El meu ordinador”.► Apareixen totes les carpetes, una per usuari, en la secció “FitxesApareixen totes les carpetes, una per usuari, en la secció “Fitxesemmagatzemmats en aquest ordinador”emmagatzemmats en aquest ordinador”
 11. 11. PRÀCTICA 9. Convertir la informació dePRÀCTICA 9. Convertir la informació del’usuari en privadal’usuari en privada► Seleccionarem el compte “alumnes ESO” i hi farem clic.Seleccionarem el compte “alumnes ESO” i hi farem clic.► Seleccionarem l’opció “canvia el tipus de compte”Seleccionarem l’opció “canvia el tipus de compte”► Seleccionarem “Administració d’equip”Seleccionarem “Administració d’equip”► Premerem el botó “canvia el tipus de compte”Premerem el botó “canvia el tipus de compte”► Premerem el botó “establecer como elemento privado”Premerem el botó “establecer como elemento privado”► Comprovarem que realment s’ha establert la carpeta d’usuari com aComprovarem que realment s’ha establert la carpeta d’usuari com aelement privat.element privat.
 12. 12. PRÀCTICA 10. Instal·lar programes ambPRÀCTICA 10. Instal·lar programes ambusuari del grup administrador des d’unusuari del grup administrador des d’uncompte limitatcompte limitat► Premerem el botó dret del ratolí sobre el programa d’instal·lació descarregat.Premerem el botó dret del ratolí sobre el programa d’instal·lació descarregat.► Se’ns obrirà una finestra en la qual seleccionarem l’usuari i n’introduirem laSe’ns obrirà una finestra en la qual seleccionarem l’usuari i n’introduirem lacontrasenya.contrasenya.► Premerem el botó “D’acord” i començarà la instal·lació del programa sensePremerem el botó “D’acord” i començarà la instal·lació del programa senseproblemes, encara que iniciem sessió amb un compte limitat.problemes, encara que iniciem sessió amb un compte limitat.
 13. 13. PRÀCTICA 11. Gestionar usuaris des d’einesPRÀCTICA 11. Gestionar usuaris des d’einesd’administraciód’administració► Seleccionarem “Eines d’administració” des del Tauler de control.Seleccionarem “Eines d’administració” des del Tauler de control.► Seleccionarem “administració d’ordinadors”enla finestra que apareix.Seleccionarem “administració d’ordinadors”enla finestra que apareix.► Seleccionarem l’arbre “usuaris locals i grups”, i dins d’aquest, premerem “Seleccionarem l’arbre “usuaris locals i grups”, i dins d’aquest, premerem “usuaris” per veure tots els usuaris de l’equips local.usuaris” per veure tots els usuaris de l’equips local.► Farem clic amb el botó dret del ratolí sobre l’usuari i seleccionarem l’opcióFarem clic amb el botó dret del ratolí sobre l’usuari i seleccionarem l’opció“propietats” en el menú contextual que apareix.“propietats” en el menú contextual que apareix.► Se’ns obrirà una finestra nova en què se’ns mostraran les propietats de l’usuariSe’ns obrirà una finestra nova en què se’ns mostraran les propietats de l’usuarii el grup o grups al qual pertany.i el grup o grups al qual pertany.► Premerem el botó “Cancelar” per no fer cap canvi sobre les propietats dePremerem el botó “Cancelar” per no fer cap canvi sobre les propietats del’usuari.l’usuari.► Farem clic sobre la carpeta “usuaris” amb el botó dret del ratolí per crear unFarem clic sobre la carpeta “usuaris” amb el botó dret del ratolí per crear unusuari nou.En el menú contextual que es desplega, seleccionarem l’opcióusuari nou.En el menú contextual que es desplega, seleccionarem l’opció“usuari nou…”“usuari nou…”
 14. 14. ► Emplenarem les dades i deixarem en blanc la contrasenya i forçarem queEmplenarem les dades i deixarem en blanc la contrasenya i forçarem quel’usuari, quan es connecti per primera vegada, hagi de canviar la contrasenyal’usuari, quan es connecti per primera vegada, hagi de canviar la contrasenyaintroduint-ne una de nova.introduint-ne una de nova.► Premerem el botó “crear” i després el botó “cerrar”. Ara, podem observar a laPremerem el botó “crear” i després el botó “cerrar”. Ara, podem observar a lallista d’usuaris, l’usuari que acabem de crear.llista d’usuaris, l’usuari que acabem de crear.► Canviem d’usuari prement les tecles [Windows + I] i veiem que apareix el nouCanviem d’usuari prement les tecles [Windows + I] i veiem que apareix el nouusuari.usuari.► Fem clic l’usuari i, en haver marcat la casella perquè canviï la contrasenya enFem clic l’usuari i, en haver marcat la casella perquè canviï la contrasenya enel primer inici dfe sessió, apareixerà un avís.el primer inici dfe sessió, apareixerà un avís.► Després de prémer el botó “acceptar”, ens apareixerà un avís que s’ha canviatDesprés de prémer el botó “acceptar”, ens apareixerà un avís que s’ha canviatla contrasenya i podrem iniciar sessió normalment.la contrasenya i podrem iniciar sessió normalment.

×