Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie rda standaard ro

333 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie rda standaard ro

 1. 1. Voorlichtingsbijeenkomst RDAOnderwerpen1. RDA in het kort2. Wie komen in aanmerking3. Hoe werkt de RDA4. Welke kosten en uitgaven wel5. Welke kosten en uitgaven niet6. Lusten en lasten7. Hoe dient u in8. RDA proces2
 2. 2. 1. RDA in het kort• Research & Development Aftrek• Fiscale aftrek voor overige R&D-kosten: > R&D-investeringen (= UITGAVEN) > R&D-exploitatiekosten (= KOSTEN)• Dus: > S&O-loonkosten via de WBSO > overige kosten en uitgaven m.b.t. S&O via de RDA• Budget: – € 250M in 2012; – € 375M in 2013; – € 500M in 2014 en verder.• Koppeling aan WBSO: gezamenlijke aanvraag voor WBSO en RDA32. Wie komen in aanmerkingTwee voorwaarden:• Uw onderneming betaalt vennootschapsbelasting of u betaalt als zelfstandig ondernemer inkomstenbelasting• U maakt gebruik van de WBSO en heeft een S&O-verklaring4
 3. 3. 3. Hoe werkt de RDA • Gezamenlijke aanvraag WBSO / RDA • Schatting van kosten en uitgaven per project • AgNL geeft beschikking met daarin het RDA-bedrag • RDA-bedrag: 40% van de goedgekeurde kosten/uitgaven, of 40% van een forfaitair bedrag o.b.v. uren • RDA-bedrag is aftrekpost: verlaagt winst (IB/VpB) • Verrekening via aangifte IB/VpB5RDA: op basis van forfait• Aantal uren WBSO-aanvraag/S&O-verklaring C 150 per maand• RDA-bedrag: forfaitair € 15 per S&O-uur• Lage administratieve lasten, lage uitvoeringskosten• “Escape” mogelijk bij werkelijke kosten/uitgaven > € 50.000/jaarVoorbeeld:• Ondernemer is VpB of IB-plichtig• S&O-verklaring voor het hele kalenderjaar 2012 voor 1.000 uren• RDA-bedrag: 1.000 x € 15 x 0,40 = € 6.000• RDA-bedrag is aftrekpost voor aangifte (VpB/IB) over 20126
 4. 4. RDA: op basis van kosten/uitgaven• Aantal uren WBSO-aanvraag/S&O-verklaring > 150 per maand• RDA-bedrag: op basis van kosten en uitgavenVoorbeeld:• Ondernemer is VpB of IB-plichtig• S&O-verklaring voor heel 2012 voor 6.000 uren• Schatting kosten en uitgaven: € 100.000• RDA-bedrag: € 100.000 x 0,40 = € 40.000• Aftrekpost in aangifte VpB/IB over 201274. Welke kosten en uitgaven wel• Kosten en uitgaven te relateren aan eigen S&O-projecten• Kosten: uitsluitend dienstbaar aan S&O-projecten• Uitgaven: dienstbaar aan S&O-projecten• Verplichtingen moeten na 31-12-2011 zijn aangegaan8
 5. 5. Voorbeelden van kosten• Aanschaf van materialen voor testen of het doen van proeven• Aanschaf materialen voor het maken van een prototype• Aanschaf (licenties voor) specifieke software die nodig zijn voor het S&O-project• Werk (geen S&O) i.h.k.v. eigen S&O dat wordt uitbesteed aan derden• Kosten voor huur van apparaten of gebouwen met S&O-functie• Reis- en verblijfkosten (binnen EU) voor het uitvoeren van S&O werk9Voorbeelden van uitgaven• Investeringen in nieuwe gebouwen waarin S&O-werkzaamheden gaan plaatsvinden• Aanschaf van nieuwe apparatuur of gereedschappen nodig voor het vervaardigen van prototypes• Aanschaf van ICT-hardware specifiek bedoeld voor S&O10
 6. 6. Toerekening van uitgaven• Uitgaven kunnen gedeeltelijk worden gebruikt voor S&O• Dus: het deel van de investering dat voor S&O wordt gebruikt opgeven voor de RDA• In de aanvraag noemt u de uitgave, het % van toerekening en een korte toelichtingNB: individuele bedrijfsmiddelen met een waarde > 1 miljoen euromoeten in 5 verschillende jaren worden aangevraagd;elk jaar 20 % opvoeren.11Voorbeeld 1• Een producent van levensmiddelen koopt een microscoop van € 200.000• Onderneming doet een S&O-project van 2 jaar• Microscoop wordt gedurende die 2 jaar voor 70% van de tijd ingezet voor dit project• De rest van de tijd voor andere doeleinden, bv. kwaliteitscontrole• Kwalificerend voor RDA: 70% X 200.000• In WBSO/RDA aanvraag onder ‘uitgaven’: “ Microscoop € 140.000 (70%) ” en een korte toelichting12
 7. 7. Voorbeeld 2• Een onderneming investeert in een nieuw gebouw van € 1.500.000• In het nieuwe gebouw zullen naast S&O ook andere activiteiten plaatsvinden• De onderneming vraagt WBSO / RDA aan voor een S&O-project• Totale vloeroppervlak is 2.500 m²• Gedurende de projectperiode zal 1.250 m² van het gebouw gebruikt worden voor S&O• Kwalificerend voor RDA: 50% X 1.500.000• In de WBSO/RDA aanvraag onder ‘uitgaven’: “ Nieuw gebouw € 750.000 (50%)” en een korte toelichting135. Welke kosten en uitgaven niet• Kosten en uitgaven waarvoor de verplichting (= opdrachtverstrekking) voor 1 januari 2012 is aangegaan• Kosten en uitgaven voor activiteiten die geen S&O zijn dus: geen WBSO dan ook geen RDA• Kosten en uitgaven die niet direct aan S&O werk zijn toe te rekenen: bv. beursbezoek, abonnementen, software voor algemeen gebruik14
 8. 8. Welke kosten niet• Loonkosten• Kosten van uitbesteed onderzoek• Inhuur van arbeid• Kosten voor afschrijvingen, financiering en aankoop van grond15Welke uitgaven niet• Tweedehands bedrijfsmiddelen• Algemeen inzetbare ICT-middelen• Apparatuur ten behoeve van door derden te verrichten S&O• Investeringen waarvoor energie-investeringsaftrek (EIA) of milieu- investeringsaftrek (MIA) is verkregen16
 9. 9. 6. Lusten en lasten• Wat levert de RDA op ?• Welke verplichtingen brengt de RDA met zich mee?17Wat levert de RDA op ?VpB• Op basis van kosten en uitgaven: per euro aan goedgekeurde kosten en uitgaven, uitgaande van VpB tarief van 25%: 40% X 25% = 10%• Bij forfait: 40% X 25% X €15 = €1,50 per S&O uurIB• Op basis van kosten en uitgaven: 40% X 52% = 21%• Bij forfait: 40% X 52% X €15 = €3,12 per S&O uur18
 10. 10. VerplichtingenSpecifieke verplichtingen naast die van de WBSO:RDA op basis van forfait:• Altijd mededeling gerealiseerde S&O-uren (binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar)• Werkelijke kosten/uitgaven niet relevant, geen andere administratieve verplichtingenRDA op basis van werkelijke kosten & uitgaven:• Altijd mededeling gerealiseerde S&O-uren, kosten én uitgaven (binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar)• Bijhouden administratie waaruit werkelijke kosten & uitgaven blijken, beschikbaar binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar.19Mededeling• In afwijking van WBSO: altijd een mededeling doen• Mededeling; realisatie (altijd voor uren, zonodig voor kosten/uitgaven) per beschikking• Na de mededeling volgt bij onderrealisatie een correctiebeschikking• RDA-bedrag kan alleen naar beneden bijgesteld worden• Niet of niet tijdig een mededeling: RDA-bedrag wordt in een correctie op nihil vastgesteld20
 11. 11. 7. Hoe dient u in• Digitaal, met het aanvraagprogramma of via eLoket: www.agentschapnl.nl/wbso• Na 1 mei 2012: gezamenlijke aanvraag WBSO / RDA• Als aanvrager een S&O-verklaring heeft aangevraagd of al heeft ontvangen voor een periode in 2012 die aanvangt vòòr 1 juli 2012, dan na 1 mei 2012 met terugwerkende kracht RDA aanvragen. Informatie volgt per brief.218. Conclusie: RDA Proces• U dient een gezamenlijke WBSO / RDA aanvraag in• Aantal S&O-uren gemiddeld > 150/maand: In de aanvraag doet u een schatting van de kosten en uitgaven per project• Aantal S&O-uren gemiddeld C 150/maand: forfait• Beoordeling WBSO – is er sprake van S&O-werk?• Beoordeling kosten en uitgaven – welke kosten/uitgaven kwalificeren?22
 12. 12. RDA proces (vervolg)• U ontvangt een RDA-beschikking (NB: er volgen dus twee beschikkingen uit één aanvraag, één voor de WBSO en één voor de RDA)• Verrekening van het RDA-bedrag in de aangifte (VpB / IB)• Binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar: verplichte mededeling• Eventueel correctie-RDA-beschikking (bij onderrealisatie)• Verrekening van het correctie-RDA-bedrag in aangifte van het volgend jaar• AgNL kan uw bedrijf bezoeken en een controle uitvoeren23 Vragen?24

×