Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1.0 Menganalisis Isu Semasa Dalam Pembelajaran Berasaskan Elektronik DanWeb.1.1 PendahuluanDunia pendidikan telah mengalam...
pembelajaran secara lebih mudah serta menarik. Bitter (1989) pula menyatakankomputer boleh bekerja pantas serta beroperasi...
2.0 Kajian Penggunaan Professional Amalan Penggunaan Media ElektronikInstitut Perguruan Ipoh Perak (e-Pembelajaran)Umumnya...
(Azwan dan Rozita 2002). Secara umum, pembelajaran masa kini dilihat daripadaperspektif yang lebih luas yang mana pengguna...
menyediakan kemudahan rangkaian komputer dan Internet untuk menggalakkanpersekitaran e-pembelajaran bagi kegunaan masyarak...
terhadap pendidikan negara sememangnya tidak dapat disangkalkan lagi. Begitujuga dengan Portal Pendidikan Utusan yang mend...
kumpulan sasaran samaada pelajar, kakitangan syarikat mahupun pengguna-pengguna Internet dari seluruh dunia. Berdasarkan t...
hubungan yang berkait rapat. Manakala, kesediaan pembelajaran arahan kendiriberada di tahap sederhana.    Rajah 1: sen...
Dengan itu, ini menunjukkan tahap kefahaman responden tentang konsep e-pembelajaran di IPIP sebagai satu kaedah pembelajar...
Rajah 4: skrin proses                Rajah 5: skrin penilaianRajah 6 : skrin kesimpulan          ...
3.3 Kebaikan dan Keburukan Penggunaan e-Pembelajaran di IPIP   E-Pembelajaran adalah salah satu kaedah alternatif yang ...
mengambil langkah memenuhi ’keperluan wajib’ sahaja untuk mematuhi arahanpihak atasan pengurusan universiti dan untuk meng...
4.0 RumusanIntegrasi ICT dalam P&P dapat memperkenalkan, mengukuh dan menambahkemahiran kepada guru selaras dengan konsep ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tugasan 3

1,946 views

Published on

 • Be the first to comment

Tugasan 3

 1. 1. 1.0 Menganalisis Isu Semasa Dalam Pembelajaran Berasaskan Elektronik DanWeb.1.1 PendahuluanDunia pendidikan telah mengalami perubahan yang pesat yang dibawa oleh kesanglobalisasi, pengdemokrasian pendidikan, ledakan teknologi maklumat, ekonomiyang berasaskan pengetahuan, persaingan hebat dan usaha ke arah pembentukansistem pendidikan yang bertaraf dunia. Perubahan yang berlaku secara global telahpenambahan minat dan usaha untuk para pendidikan menggunakan teknologimaklumat dan komunikasi (TKM) dalam pendidikan. Kadar perubahan inidipercepatkan lagi dengan pengaruh faktor-faktor seperti kos teknologi yang lebihmurah bagi perkakasan dan perisian, perisian multimedia yang lebih mudahdigunakan (user-friendly) serta perkembangan dalam teori dan model pendidikanyang berubah dari pemusatan guru ke pemusatan pelajar. Di peringkat sekolah, peningkatan dari segi bilangan pelajar, tuntutan‘stakeholder’ kepada pengajaran dan pendidikan yang berkualiti, serta kekuranganbahan resos pengajaran dan tenaga pengajar telah mendesak para pendidikanmelihat semula peranan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di institusi.Dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas , peranan pensyarah telah berubahdari instruktor ke fasilitator. Pengajaran berasaskan kaedah eksposisi telah berubahkepada pengajaran yang membolehkan pelajar melakukan eksplorasi sama adasecara individu atau dalam kumpulan kecil. Peluang pembelajaran individu telahdiberi kepada pelajar untuk membolehkan mereka belajar secara akses kendiri,terarah kendiri dan mengikut kadar yang sesuai dengan kebolehannya. Salah satudaripada strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk menghadapi perubahan darisegi model dan amalan pengajaran dan pembelajaran di sekolah ialah denganmengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Komputer adalah alat elektronik yang kompleks dan mempunyai banyakkelebihan. Ia sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu guru dalam prosespengajaran dan pembelajaran kerana ia berkemampuan menerima dan memprosesdata. Heinich (1996) menyatakan komputer berkemampuan mengawal danmengurus bahan pengajaran yang banyak. Kemampuan komputer berinteraksidengan pengguna membolehkan pengajar-pengajar menerapkan pengajaran dan
 2. 2. pembelajaran secara lebih mudah serta menarik. Bitter (1989) pula menyatakankomputer boleh bekerja pantas serta beroperasi 24 jam tanpa berhenti danmaklumat yang dikeluarkannya dengan tepat. Penggunaan komputer ini ada hubungkaitnya dengan teknologi maklumat dankomunikasi yang kini diaplikasikan dalam sistem pendidikan negara. Ini adalahkerana komputer dijadikan sebagai pangkalan data, dapat memberikan maklumatyang dicari atau diminta oleh orang ramai. Perlaksanaan konsep Sekolah Bestariiaitu salah satu contoh aplikasi perdana dalam Koridor Raya Multimedia adalahusaha kerajaan yang berterusan bagi membentuk generasi baru yang mempunyaidaya saing dalam era teknologi maklumat dan komunikasi. Menyedari hakikat ini, kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk terusmemperkembangkan teknologi komunikasi dan maklumat ini dengan menubuhkanKoridor Raya Multimedia (MSC). Tujuh aplikasi utama dalam MSC terdiri daripadakerajaan elektronik, tele-perubatan, sekolah bestari, kad pintar, pemasaran tanpasempadan, kelompok penyelidikan dan pembangunan dan jaringan perusahaansedunia. Ketujuh-tujuh aplikasi ini mewujudkan telekomunikasi global berkeupayaantinggi yang membawa Malaysia kearah negara maju dan makmur (MDC, 2000). Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia melihat ICT sebagai suatu alat untukmerevolusikan pembelajaran, memperkayakan kurikulum, memperkembangkanpedagogi, menstrukturkan organisasi sekolah dengan lebih berkesan, melahirkanhubungan yang lebih kuat di antara sekolah-sekolah dan masyarakat, danmeningkatkan penguasaan pelajar. Konsep ICT dalam pendidikan dari kaca mataKPM merangkumi 3 polisi utama: i. ICT untuk semua pelajar, bermaksud bahawa ICT digunakan sebagai sesuatu yang boleh mengurangkan jurang digital antara sekolah. ii. Fungsi dan peranan ICT di dalam pendidikan adalah sebagai suatu alat pengajaran dan pembelajaran, sebagai sebahagian daripada subjek tersebut, dan sebagai sesuatu subjek tersendiri. iii. Menggunakan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sesuatu sistem pengurusan.
 3. 3. 2.0 Kajian Penggunaan Professional Amalan Penggunaan Media ElektronikInstitut Perguruan Ipoh Perak (e-Pembelajaran)Umumnya, e-pembelajaran bermaksud belajar dengan menggunakan teknologi iaitusatu kaedah pembelajaran baru yang mana maklumat seperti nota dan tugasanyang diperlukan oleh pelajar akan dihantar oleh ahli akademik melalui mel elektronik(e-mel) dan Compact Disc Read Only Memory (CD ROM). Banyak istilah yangberlainan digunakan oleh para cendikiawan. Contohnya Abbey (2000) menyatakanbahawa e-pembelajaran ialah arahan pembelajaran berdasarkan web. Haughey danAnderson (1998) pula menyatakan e-pembelajaran ialah pembelajaran secararangkaian manakala Harasim dan rakan-rakan (1997) pula mendefinisikan e-pembelajaran sebagai pembelajaran secara atas talian. Melalui kaedah e-pembelajaran di Institut Perguruan Ipoh Perak, prosespembelajaran, pemikiran kritis dan kreatif boleh berlaku dengan berkesan. Melaluiinteraktiviti juga seseorang pelajar akan mencari maklumat selanjutnya untukmemenuhi keperluan ingin tahu dan membina pengetahuan baru mengenai sesuatukonsep dan kefahaman. Cara pembelajaran kolaboratif, perbincangan dengan rakandan dengan individu lain melalui Internet seperti e-mel, Internet Relay Chat (IRC)dan sidang video memainkan peranan yang penting. Dengan cara ini pembelajaranakan menjadi lebih aktif dan berkesan (Mohd Zaidil, Azizi dan Fadzilah 2002). E-pembelajaran menerusi teknologi maklumat (IT) serta teknologi maklumatdan komunikasi (ICT) merupakan tunjang utama dalam perancangan ekonomiberasaskan pengetahuan (k-ekonomi) negara. K-ekonomi merupakan pengetahuandan keupayaan untuk mewujudkan satu nilai serta kekayaan yang dapat diukurmelalui cara pengetahuan itu diaplikasikan. Kekayaan k-ekonomi tidak diukur melaluiproduk pertanian atau perindustrian, tetapi ia dapat dikecapi melalui sumber yangbermanfaat iaitu dengan mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada. Eraberasaskan ilmu pengetahuan merupakan satu penerokaan baru yang mustahildilaksanakan dengan cekap sebelum ini. Kini, ciri-ciri tradisional sudah mula digantikan bagi membolehkan pelangganmenggunakan perkhidmatan secara terus dengan lebih murah, mudah dan fleksibel
 4. 4. (Azwan dan Rozita 2002). Secara umum, pembelajaran masa kini dilihat daripadaperspektif yang lebih luas yang mana penggunaan teknologi, terutamanya Internetdalam pembelajaran telah banyak mengubah kaedah pembelajaran. Kaedah e-pembelajaran yang semakin popular di pelbagai peringkat pendidikan, iaitu sekolahrendah, sekolah menengah dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) menjadi dominanpenting dalam pembelajaran masa kini.2.1 Penerimaan Dan Aplikasi E-PembelajaranCorak pendidikan berunsur e-pembelajaran telah bermula dari awal tahun 90-an lagi.Malah, e-pembelajaran merupakan alternative dalam dunia pendidikan global. Ia kinidipraktikkan secara berterusan di IPT terutamanya di luar negara. Terdapat beribuuniversiti dan kolej di luar Negara yang telah menggunakan kaedah e-pembelajarantermasuklah Institut Perguruan Ipoh Perak. Ini kerana beberapa kajian danpenyelidikan yang telah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik mendapati bahawakaedah e-pembelajaran boleh dikaitkan dengan peningkatan prestasi akademik. Terdapat ramai penyelidik luar negara yang mengkaji tentang e-pembelajaranini antaranya kajian Shirley (2001) yang melihat kepada pembangunan danpengalaman e-pembelajaran. Pengkaji telah mencadangkan rangka kerja yang lebihkomprehensif untuk reka bentuk, pembangunan dan pelaksanaan e-pembelajarandalam pendidikan tinggi yang berasaskan kajian Trigwell (1995) terhadap tahappengaruh kepada pembelajaran pelajar. Rangka kerja yang dicadangkan adalahuntuk membangunkan kapasiti bagi menyampaikan kursus-kursus e-pembelajarandari pelbagai sudut seperti dalam konteks universiti, peruntukan terhadapmekanisma pembangunan dan sokongan. Ini adalah penting sebagai inisiatif e-pembelajaran seperti visi e-pembelajarandi institusi, pembangunan perancangan teknologi dan polisi pusat pengajian yangberkait dengan e-pembelajaran, kemudahan untuk menyediakan sokongan teknologikepada ahli akademik dan pelajar, peluang pembangunan pusat pengajian danperuntukan pelepasan masa untuk pusat pengajian yang terlibat dalampembangunan e-pembelajaran. Kombinasi ini akan meningkatkan pengalamanpelajar terhadap e-pembelajaran dan membolehkan institusi sedar visi tentangkepentingan e-pembelajaran. Di Institut Perguruan Ipoh Perak pada masa kini telah
 5. 5. menyediakan kemudahan rangkaian komputer dan Internet untuk menggalakkanpersekitaran e-pembelajaran bagi kegunaan masyarakat kampus. Secara keseluruhan, tahap penerimaan dan aplikasi e-pembelajaran di IPTsebagai alat pembelajaran berada pada tahap yang memuaskan (Zailan & Azmi2006). Ini adalah kerana perlaksanaan dan pembangunan MSC di Malaysia padatahun 1999 telah mewujudkan kemudahan rangkaian bagi penggunaan computerdan multimedia dengan lebih murah, mudah dan lebih pantas. Ia mewujudkankemudahan bagi kebanyakan IPT untuk membangun dan menyediakan kemudahankepada para pelajar, di samping merealisasikan matlamat menjadi negara majumenjelang Wawasan 2020 (tahun dua-puluh dua-puluh). Merujuk kepada beberapakajian yang dijalankan jelas menunjukkan bahawa kesan penggunaan dankemampuan pelajar dalam mengoptimumkan kelebihan teknologi di IPT amatmenggalakkan. Jika gaya pembelajaran seperti ini berterusan, e-pembelajaran akanmenjadi antara pemangkin utama sistem pendidikan pada tahun-tahun mendatang. Kesimpulannya, e-pembelajaran ialah penyampaian pendidikan atau latihanmelalui Internet dengan menggunakan komputer. Skop penggunaannya menjangkaulebih daripada konsep pembelajaran berbentuk komputer atau multimedia yangsering dibincangkan satu masa dahulu. Melalui kaedah e-pembelajaran,pembelajaran, pemikiran kritis dan kreatif boleh berlaku dengan berkesan. Ini selaridengan hasrat kerajaan Malaysia dalam Rancangan Malaysia keSembilan yangingin memajukan ekonomi melalui e-ekonomi iaitu ekonomi berlandaskan elektronik.2.2 Penggunaan Cikgu.NetCikgu.Net (disebut Cikgu dot Net) merupakan portal pendidikan yang pertama sekalidilancarkan dinegara kita pada bulan Mac 2000. Dengan isi kandungan yangberbahasa Melayu, ia berjaya menarik ribuan pengguna yang mendaftar dengannya,dianggarkan sekurang-kurangnya lebih 120 ribu pengunjung telah pun melawatportal tersebut. Dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai perantaraannya,kesesuaiannya dengan iklim pendidikan tempatan serta aktiviti kokurikulum dapatdiselaraskan. Dengan disokong kuat oleh Institut Perguruan Ipoh Pearson EducationMalaysia, DBP serta beberapa lagi organisasi besar, sumbangan Cikgu Net
 6. 6. terhadap pendidikan negara sememangnya tidak dapat disangkalkan lagi. Begitujuga dengan Portal Pendidikan Utusan yang mendapat sambutan hangat ketikamula-mula dilancarkan. Secara amnya, pembelajaran jarak jauh secara maya lebihpopular dinegara kita terutamanay bagi kolej-kolej dan syarikat-syarikat swasta yangmenjalankan usahasama dengan universiti luar negeri dengan menawarkan programijazah sarjana muda dan lepasan ijazah. Antaranya ialah seperti Hartford Management Centre Sdn Bhd menawarkanprogram peringkat sarjana dengan usahasama University Of Newcastle, Australia,TL Management Centre Sdn Bhd yang menawarkan program ijazah sarjana mudapentadbiran perniagaan usahasama Preston University, Amerika Syarikat danbanyak lagi. Universiti maya tunggal tempatan yang menawarkan pembelajaransecara maya sepenuhnya ialah Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR). Sektorswasta dilihat sebagai lebih mengeksplorisasi penggunaan e- pembelajaran.2.4 Platform Penggunaan E- Pembelajaran Bagi syarikat-syarikat antarabangsa, e-learning dijadikan platform untukmeningkatkan pengetahuan serta skil kakitangannya. IBM Corporation misalnya,menggunakan 25% daripada latihan dalamannya lebih berbentuk jarak jauh secaramaya. Latihan secara maya ini merangkumi 135,000 kakitangannya diseluruh dunia.Dan pada tahun 1999, IBM Corperation telah berjaya menjimatkan kos latihansebanyak RM760 juta (USD 200 juta). Dengan kaedah ini juga, pertukaran teknologidan pengetahuan dapat dilakukan secara mudah dan pantas. Mengikut laporan International Data Corporation (IDC), pada ketika ini 87%daripada kaedah latihan disektor swasta adalah secara tradisional iaitu pengajarbersemuka dengan pelajar secara berhadapan didunia nyata tetapi dengankehadiran konsep e-learning, statistik latihan tradisional dijangka merosot kepada74% pada tahun 2004 bagi kawasan Asia Pasifik. Menurut IDC lagi, pertumbuhan e-learning dijangka meningkat sehingga 94% diantara tahun 1999 sehingga 2004. Namun sejauh mana keberkesanan kaedah e-learning, belum dapatditentukan dan kajian keatasnya masih lagi dilakukan. Konsep e-learning dinegarakita masih lagi diperingakat permulaan dan memerlukan banyak pengkajiankeatasnya bagi meningkatkan lagi kebolehcapaian serta keberkesanannya kepada
 7. 7. kumpulan sasaran samaada pelajar, kakitangan syarikat mahupun pengguna-pengguna Internet dari seluruh dunia. Berdasarkan tanggapan pengurus jualan e-business IBM Corporation kawasan Asia Pasifik, Heah Kheng Lye bahawa yangmenjadi penghalang kepada kemajuan e-learning bukanlah teknologinya tetapisumber manusia, ada benarnya. Pendekatan yang betul perlu diterapkan bagi memastikan kejayaan e-learning. Peralihan atau anjakan teknologi perlu diseimbangkan dengan peralihanpemikiran yang lebih positif. Yang lebih penting tenaga-tenaga pengajar, amnyadiuniversiti mestilah bersikap positif dengan konsep ini serta menggalakkan parapelajar menggunakan kaedah ini. Seharusnya dengan adanya konsep ini, tenaga-tenaga pengajar dapat mengeksploitasinya sebaik mungkin bukannya denganmencemburuinya.2.5 Celik IT Dalam Penggunaan E- Pembelajaran Dengan disokong oleh kecanggihan sistem rangkaian seperti Internet danIntranet serta teknologi digital, konsep e-learning seperti web portal, dan on-linejarak jauh seharusnya dimanfaatkan secara bersungguh-sungguh oleh semua pihak.Adalah diharapkan dengan adanya konsep e-learning ini, mutu pendidikan negaraakan meningkat dan juga produktiviti bagi sesebuah organisasi akan bertambah baikmenerusi latihan dalaman seperti IBM Corporation. Secara tidak langsung visi negara dalam usaha menambahkan kadar celik ITsedikit sebanyak akan berjaya dalam tempoh terdekat ini. Kaedah e-learning iniseharusnya diperkenalkan secara lebih meluas bermula dari peringkat sekolahrendah bagi memupuk pelajar khasnya kanak-kanak mencintai ilmu pengetahuandisamping merangsang minat mereka untuk belajar.3.0 Kemahiran Professional Amalan Penggunaan Media Elektronik InstitutPerguruan Ipoh Perak3.1 Kesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri RespondenKajian terhadap pembelajaran kendiri telah dilaksanakan di IPIP. Sebanyak 19soalan telah diajukan dan secara keseluruhan dapatan kajian menunjukkan bahawatahap kefahaman responden terhadap perlaksanaan e-pembelajaran mempunyai
 8. 8. hubungan yang berkait rapat. Manakala, kesediaan pembelajaran arahan kendiriberada di tahap sederhana. Rajah 1: senarai semak mengenai Kesediaan Pembelajaran Kendiri
 9. 9. Dengan itu, ini menunjukkan tahap kefahaman responden tentang konsep e-pembelajaran di IPIP sebagai satu kaedah pembelajaran baru khusus untuk parapelajar, salah satu usaha sejajar dengan perkembangan ICT, memerlukan komitmenyang lebih dalam pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran yang dikendalikanmenerusi komputer dan Internet atau rangkaian Intranet serta membolehkanpembelajaran dilaksanakan dengan lebih mudah. Kaedah pembelajaran melalui e-pembelajaran juga membolehkan pendidikan disampaikan kepada lebih ramaipelajar tanpa batasan jarak dan pembelajaran yang berterusan.3.2 Kemahiran Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Web – WebquestBerdasarkan fasa-fasa yang diterangkan dalam Rajah 2, iaitu Fasa Analisis, RekaBentuk, Pembangunan, Implementasi dan Penilaian, satu bahan pengajaranberasaskan web yang menggunakan pendekatan WebQuest (Dodge 1995) telahdibangunkan. Daripada Fasa Analisis, dapatan kajian menunjukkan bahawa salahsatu topik yang didapati sukar oleh guru mata pelajaran ICT untukmenyampaikannya kepada pelajar ialah Computer System: System Concept. Rajah2 hingga Rajah 10 menunjukkan antara muka bagi bahan pengajaran WebQuestyang bertajuk Computer System: System Concept yang telah dibangunkan. Rajahtersebut juga menunjukkan tujuh komponen WebQuest, iaitu Pengenalan, Tugasan,Proses, Penilaian, Sumber, Kesimpulan dan Paparan Khas Untuk Guru.Rajah 2: skrin pengenalan Rajah 3: skrin tugasan
 10. 10. Rajah 4: skrin proses Rajah 5: skrin penilaianRajah 6 : skrin kesimpulan Rajah 7: skrin sumber Rajah 8: skrin paparan guru
 11. 11. 3.3 Kebaikan dan Keburukan Penggunaan e-Pembelajaran di IPIP E-Pembelajaran adalah salah satu kaedah alternatif yang popular dalamproses pembelajaran pada hari ini. Ia merupakan sistem pendidikan yang membantupelajar dengan menggunakan medium internet, intranet dengan komputer. Denganini, pelajar dapat belajar sesuatu dengan menggunakan internet. Namun begitu,kaedah ini mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Kebaikan menggunakan e-pembelajaran di IPIP adalah memudahkanpengajar atau pensyarah memuat naik nota-nota, latihan, dan urusan berkaitankuliah mereka. Ia juga dapat menjimatkan masa pensyarah kerana mereka dapatmembuat pengumuman dan berita-berita terkini dengan cepat dan mudah. Selainitu, ia juga secara tidak langsung member pendedahan kepada pelajar tentang ilmuteknologi dan siber seterusnya memperkembangkan lagi tahap intelektual pelajar. Disamping itu, ia juga dapat menjimatkan kos kewangan kerana pensyarah mahupunpelajar tidak perlu membuat ‘print out’ nota-nota mereka. Keburukan menggunakan E- pembelajaran pula adalah mewujudkankurangnya komunikasi antara pensyarah dan pelajar kerana kedua-dua pihak jarangberjumpa. Ini seterusnya menyukarkan pelajar untuk berkongsi atau berceritamasalah dengan pensyarah mereka berkaitan aspek pembelajaran.Keburukannyayang lain adalah risiko berlakunya unsur plagiat, pelanggaran hak cipta atau dengankata lain mengambil hak penulisan orang lain tanpa kebenaran. Selain itu, ia jugamenyukarkan pelajar terutamanya golongan miskin yang tidak mampu mendapatkanperkhidmatan internet. Ini menyebabkan mereka tidak dapat melihat perkara-perkarayang dipaparkan dalam E- pembelajaran.3.4 Isu dan Cabaran Antara isu dan cabaran besar yang dihadapi oleh sistem e-Pembelajaran diUPIP berkisar kepada:i. Kurangnya minat dan komitmen daripada pensyarah untuk menggunakan sistemLMS, IPIP dengan sepenuhnya. Sebahagian besar pensyarah akan hanya
 12. 12. mengambil langkah memenuhi ’keperluan wajib’ sahaja untuk mematuhi arahanpihak atasan pengurusan universiti dan untuk mengelak implikasi negatif terhadappenilaian.ii. Sebahagian besar pensyarah tidak mahir atau tidak minat untuk menggunakanperisian pembangunan e-Kandungan. Ini mungkin disebabkan oleh kekangan masauntuk mengikuti latihan dan membangunkan kandungan.iii. Terdapat ramai dalam kalangan pensyarah yang beranggapan bahawa memuatnaik bahan pengajaran mereka akan mendedahkan Harta Intelektual (IP) merekakepada umum dan memungkinkan IP mereka dicuri atau dieksploitasi. Terdapat jugakebimbangan terdedah kepada implikasi perundangan jika mereka disabit kesalahanmelanggar hak cipta melalui e-Kandungan yang mereka muat naik.iv. Kekangan masa juga merupakan faktor utama kurangnya minat pensyarahmenggunakan MyGuru2. Ada dalam kalangan pensyarah yang mengakui merekatiada masa untuk memuat naik bahan dan berinteraksi dengan pelajar secara atastalian. Ramai dalam kalangan pensyarah yang masih merasakan interaksi secarabersemuka adalah pendekatan yang lebih baik berbanding interaksi virtual. Walaubagaimanapun, pembudayaan e-Pembelajaran terus cuba diterapkan padapensyarah dan pelajar dengan cara penganjuran bengkel serta kursus yangberkaitan dan sokongan lain daripada aspek info dan infrastruktur.
 13. 13. 4.0 RumusanIntegrasi ICT dalam P&P dapat memperkenalkan, mengukuh dan menambahkemahiran kepada guru selaras dengan konsep perkembangan dunia tanpasempadan pada hari ini.Integrasi ICT dalam P&P di kalangan Guru juga akanmemberi kesan baik dan positif kepada imej Guru yang selama ini dianggap jumuddan ketinggalan zaman. Integrasi ICT dalam P&P dapat meningkatkan dan membawa kaedah-kaedahyang baru dalam proses P&P bilik darjah serta dapat membantu mengatasikelemahan-kelemahan pelajar yang lebih berminat dengan berbagai stail gayabelajar masing-masing mereka. Integrasi ICT dalam Pengajaran dan pembelajaranjuga dapat mengubah tanggapan pelajar yang selama ini menganggap guru-gurutidak mempunyai kreativiti dalam penyampaian di dalam kelas (Norhatimah dan Ab.Halim Tamuri 2010). Namun begitu harus diingat, walaupun ICT memberi pelbagai manfaat dalamP&P Pendidikan tetapi ICT hanyalah merupakan satu faktor tambahan dalammeningkatkan keberkesanan P&P. Maksudnya jika kita terlalu bergantung pada ICT,guru tidak lagi berkesan dan akan wujud sikap individualistik dalam diri pelajar. Jadi,Keperluan pengajian tanpa guru sebagai pemandu atau pendidik tidak bolehdinafikan atau diminimalkan. Ini perlu dilihat dalam konteks bagaimana pendidikanasalnya adalah kontak atau perhubungan dan interaksi antara dua akal, jiwa hati danperibadi secara tertentu yang mendatangkan kesan yang baik dan menjaminkejayaan sebenarnya.

×