Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Breuhistoriallenguacatalana 090429110404-phpapp01

392 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Breuhistoriallenguacatalana 090429110404-phpapp01

 1. 1. Breu resum de la llengua catalana 1. EI naixement de Iidioma (4 -7) 2. Lexpansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XV) 8-14 3. EI catala escrit durant Iedat mitjana. (15-20)
 2. 2. Breu resum de la llengua catalana 4. Els segles XVI, XVII i XVIII (21-23) 5. EI segle XVIII: de Iopressió política al desenvolupament económico (24-27) 6. La Renaixenea (28-30)
 3. 3. Breu resum de la llengua catalana7.La codificació del català modern (31-33) 8.EI primer terç del segle XX (34-35) 9.EI franquisme (36-42) 10.Situació actual de la llengua catalana. (42-45)
 4. 4. 1.EI naixement de Iidioma1. Els primers pobladors de Catalunya parlaven Ilengües preromanes. L’ ocupació romana fou fins al segle V dC. La principal dominació va ser cultural i lingüística.
 5. 5. 1.EI naixement de Iidioma2. Anomenen romanització el procés pel qual es produí Iadopció de la Ilengua i de la cultura lIatines per part dels autóctons. (llatí vulgar) CIUTATS EN ÈPOCA ROMANA
 6. 6. 1.EI naixement de Iidioma3. Llmperi romà es va fondre amb la dels visigots. El regne visigótic va desaparéixer amb Iarribada dels àrabs (711), que van conquerir en pocs anys la Península. La península Ibérica majoritariament arabitzada, lIevat de la franja nord, on els diferents parlars romànics anaven prenent més forma, com el català.VISIGODOS
 7. 7. 1.EI naixement de Iidioma4. La frontera entre els francs i els àrabs sestablia al Ilarg de la línia del rius Cardener-Llobregat-Segre.5. La independéncia de Catalunya es va iniciar quan Borrell II (947- 992), comte de Barcelona, trenca el lIigam de vassallatge amb el rei franc Hug Gapet..
 8. 8. 2.Lexpansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XV)•La confederació catalanoaragonesa vavaler expandir-se cap a Occitania, peró vafracassar i al final es va iniciar Iexpansiócap al sud musulmá
 9. 9. 2.Lexpansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XV) Jaume I el Conqueridor• Les diverses conquestes i posteriors repoblaments del rei Jaume I e l Conqueridor va definir els actuals Iímits del domini lingüístic, que v a acabar amb la repoblació catalana de IAlguer (1354).
 10. 10. 2.Lexpansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XV)• El Regne de Valéncia els catalans van dominar la part costanera i e ls aragonesas van controlar la part interior.
 11. 11. 2.Lexpansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XV)•Gran part dels musulmans del PaísValencia van continuar vivint i parlantIarab fins que al 1609 els vanexpulsar. ALQUERIA DE SILLA. ÈPOCA MUSULMANA
 12. 12. 2.Lexpansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XV)•Lespai que van deixar buits els vanrepoblar amb gent la gran majoria parlavacastellà i es va produir una castellanització. Dominis territorials catalans al segle XIV
 13. 13. 2.Lexpansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XV)• En el segle XIV la Corona va continuar expandint-se amb la incorpo ració de les illes de Sicilia (1282) i Sardenya (1354), dels ducats dA tenes i Neopatria (1379) i, finalment, del regne de Napols (1443). Ll evat de lAlguer, el català no simplanta en aquestes terres,
 14. 14. 2.Lexpansió de la corona catalanoaragonesa (segles XIII-XV)Corona sanava convertint en unagran potència política i comercial. i elcatalà adquiria el rang de la Ilenguaeuropea de prestigi. REI JAUME I EL CONQUERIDOR
 15. 15. 3.EI catala escrit durant Iedat mitjana• Durant el segle XIII va apareixer la figura de Ramon Llull (1232-1315), primer escriptor europeu a fer servir la Ilengua própia per a tractar de qüestions científiques, filosófiques i teológiques. RAMON LLULL
 16. 16. 3.EI catala escrit durant Iedat mitjana• Llull va ser el creador de la prosa en catala perque ell va ser el primer a utilitzar-Ia per tot arreu, incloent aquelles funcions reservades al llatí.
 17. 17. 3.EI catala escrit durant Iedat mitjana• Al segle XIV per obra de la Cancelleria Reial,, van fixar i unificar la Ilengua escrita catalana. El segle XV va ser el Gran Segle de la literatura catalana, amb figures com Joanot Martorell i Ausias March.
 18. 18. 3.EI catala escrit durant Iedat mitjana• A I‘època medieval, la Ilengua catalana es va estendre geogràficament i a més va ser la lIengua nacional dun Estat poderós. AUSIÀS MARCH
 19. 19. 3.EI catala escrit durant Iedat mitjana• El SV també va ser Iinici del declive polític, amb Ielecció de Ferran dAntequera en el compromís de Casp (1412). El 1479 va tenir lloc la unió dinàstica de la Corona catalanoaragonesa i la castellana. CORONA D’ ARAGÓ S.XV
 20. 20. 3.EI catala escrit durant Iedat mitjana MANUAL COMPROMIS DE CASP• La mort de Germana de Foix va fer que les dues corones estiguessin separades.
 21. 21. 4.Els segles XVI, XVII i XVIII• Es va produir la progressiva supeditació política, cultural i lingüística de la Corona dAragó a Castella.• Al segle XVII la política expansionista i absolutista va provocar les revoltes de Portugal i de Catalunya (Guerra dels Segadors, 1640- 1652), que va acabar amb la independencia de Portugal (1640) i amb la derrota de Catalunya.
 22. 22. 4.Els segles XVI, XVII i XVIII• La Catalunya del nord va passar a mans de LLuís XIV de França el rei del Sol.• Al sud deis Pirineus la lIengua catalana va resistir als cops castellanitzadors gracies a la seva important tradició cultural i literaria, com també gracies a Ioficialitat única del catala en els regnes corresponents, com la Generalitat o el Consell de Cent.
 23. 23. 4.Els segles XVI, XVII i XVIII• Des del segle XVI la literatura culta va anant disminuint i sovint va ser de baixa qualitat, sobretot en comparació amb la del s. XV.• El castella va anant guanyant posicions com a Ilengua principal, per a Iexpressió culta i va ser un signe de prestigi, i distintiu de c1asse.• Fins a inicis del XVII la lIengua catalana va continuar essent la lIengua parlada per la immensa majoria de la població, monolingüe catalanoparlant.
 24. 24. 5.EI segle XVIII: de Iopressió política al desenvolupament económico• En el segle XVIII va començar la Guerra de Successió. La Guerra de Successió va crear un conflicte armat entre els partidaris de Iarxiduc Carles dAustria i el frances Felip de Borbó.• El primer li va fer costat a la Corona dAragó. El segon li van donar soport a Castella
 25. 25. 5.EI segle XVIII: de Iopressió política al desenvolupament económico• A mesura que les tropes castellanofranceses anaven conquerint els territoris de Iantiga Corona dAragó, shi anaven imposant la Ilengua, les Ileis i les institucions de Castalla a través del Decret de Nova Planta
 26. 26. 5.EI segle XVIII: de Iopressió política al desenvolupament económico el Consell de Cent.• La promulgació deis Decrets de la Nova Planta va provocar Ienderrocament de Iordre constitucional deis antics territoris de la Corona dAragó, amb Iabolició de les institucions propies les Corts, la Generalitat i el Consell de Cent.
 27. 27. 5.EI segle XVIII: de Iopressió política al desenvolupament económico• El 1765 Carles III va imposar el castella als tribunals i a Iensenyament essent precisament Iextensió de Ialfabetització un dels factors principals de castellanització. Encara que el poble no va deixar dutilitzar la lIengua catalana.
 28. 28. 6. La RenaixeneaLa renaixença és el moviment de redreçament de lacultura i de la Ilengua catalana
 29. 29. 6. La RenaixeneaUn dels objectius de la Renaixença va ser larecuperació de la lIengua com a vehicledexpressió literària i en tots els generes.
 30. 30. 6. La RenaixeneaAixo es va aconseguir als anys80 amb els jocs florals, on vanapareguer escriptors de la tallade Jacint Verdaguer enpoesia, de Narcis Oller ennovel·la o dÁngel Guimera enteatre
 31. 31. 7.La codificació del català modern• Una de les necessitats que shavia de fer després de la Renaixença va ser el de normativitzar Iidioma.  Lidioma havia perdut part de la seva frescor per a recobrar la seva categoria de lIengua culta urgía disposar duna ortografia unitaria.  El 1906 es va celebrar a Barcelona el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana en aquest congrés es va crear l’ academia de la lIengua.
 32. 32. 7.La codificació del català modern• Aquesta tasca de regulació de Iidioma es va completar amb la publicació de la gramatica (1913) i del diccionari oficials (1932), obres signades per Pompeu Fabra.
 33. 33. 7.La codificació del català modern • El resultat daquesta feina normativitzadora va ser una Ilengua moderna, apta per a tots els ambits dús i reflex de la unitat dels territoris de parla catalana
 34. 34. 8.EI primer terç del segle XX MANCOMUNITAT• Tret del parèntesi de la dictadura militar de Primo de Rivera el qual va dissoldre la Mancomunitat de Catalunya, fundada y presidida per Enric Prat de la Riba, el catala susava en tots els àmbits de la vida pública i cultural.
 35. 35. 8.EI primer terç del segle XX• Es pot afirmar que als anys trenta sestava liquidant la situació de diglòssia heretada de les etapes anteriors
 36. 36. 9.EI franquisme• La rebel·lió militar de 1936, va provocar que la guerra civil. La victoria feixista va comportar la supressió del regim democratic i, per tant, Iabolició de lEstatut dAutonomia i de les institucions, a més de la supressió de totes les Ilibertats democràtiques.
 37. 37. 9.EI franquisme• Va haver-hi un intent de genocidi cultural, que va comportar la prohibició del catala en qualsevol ambit públic o oficial.
 38. 38. 9.EI franquisme• El franquisme va forçar a Iexili 100.000 catalans, entre els quals destacaven escriptors de renom. Daltres van viure a Iexili interior.• La població de totes maneres utilitzaven el català en un àmbit familiar o col·loquia
 39. 39. 9.EI franquisme CARTELLS GUERRA CIVIL• A finals dels anys cinquanta, Iarribada dimmigració que cada vegada adquiria dimensions desconegudes fins aleshores, amb els desplaçament cap a les zones industrials de Catalunya de les zones peninsulars més deprimides
 40. 40. 9.EI franquisme FOTOGRAFIA GUERRA CIVIL• Un nou factor desestabilitzador va ser el boom turístic dels anys seixanta, espacialment a les IlIes.
 41. 41. 9.EI franquisme CARTELLS• Durant els anys seixanta el régim es va veure obligat a obrir-se i ser menys intolerant amb relació a certes manifestacions culturals
 42. 42. 9.EI franquisme CARTELLS• El moviment de recuperació va tenir més força al Principat que a les Illes o al País Valencia.
 43. 43. 10.Situació actual de la Llengua catalana.• Amb la mort del dictador va arribar la democràcia.
 44. 44. 10.Situació actual de la !lengua catalana.Manifestació a Barcelona l11 de setembre de 1977, pera la recuperació dun estatut dautonomia, de lesinstitucions de la Generalitat • Aconseguint una constitució espanyola i l’anulació de les institucions franquistes
 45. 45. 10.Situació actual de la !lengua catalana.• En els darrers anys la presència del catala ha augmentat a Iensenyament, a la vida pública, als mitjans de comunicació.
 46. 46. CLOENDAMAPA IDIOMES ESPANYADES DE 711 FINS AVUI DOMINI LINGÜÍSTIC DE LA LLENGUA CATALANA

×