Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indicadores equipo-3

indicadores

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Indicadores equipo-3

  1. 1. I" ‘aC 1C) “¿Ü 35"‘ En afir/ Joo _, ___ T Í ‘. Ja bo ¡bcfid Ü par“, ¿#157 ¿grax/ e ¿‘r/ Q 54/75 (30477; l- bÜïcïyak-«(ï ÚJÓ. ¡U CMVLKQI ¿’mi-W C.1<Lt_, €/V’C/ ¡a/3 q, _ A CÏx. ;fe, r«€rxc4a/ ,s 695°? ??’ r , ' Cabaña! o ‘vxdoeuub T" C '” C10 “Übscomurwo x Éfifam“ ' ¡Óréáehaafi l «¿wifi c Ébrrspütfíïd 0 « l‘ yïí-¿fïïjgu/ «¡flío ¿ai fÜCUÜOAB La Sauna/ KV». Á‘ L? ‘ ¿"ÁUCÏ , / _ Üí 75,, ' San. fish/ f” .4__/ ’J“-"5“ pra [asoma ÁÏK-‘fïmíïfifi/ ‘S 7 í a- l ía De’; (fi/ frita Sáb“? Íiáj ¿{Üz/ ‘jfég/ {lfiáy fi(”7L/ UI'¿'ÍIJ‘ÚLL gig 531i la: «enfivaron 8/7 44a; ¿afvfiïzfiáï ¿i 50,; / . z CÜÁKÁwJ/ Zzfic/ o me z ‘ 7 i ¡á ¿‘a / a C10 r7 . -S , (27/»? ¿’/ ”¿’754á ¡ym «a; ¿Ï/ ‘¿g/ ïï/ Üfijá.
  2. 2. Cotzmffiftïkcwcas [22 P507 55/57 x“ Aa EU/ J/ïí} Íïayí/ ¿’av fica/ ¿«Hd rea ; Á Ïx ,71? ‘í Í“ fl (¿Jr ' . fax U‘ ‘f C0 Ó’ / /)f¿/ ¡0¡: ¿[y/ u, r/ zr ¡#2 7?: ' - “ Fx , [:5 ¿m ¿«rfiïfg 6 i517»? f‘) [(7 7; 9- J (.7 <7. "u / /’ fiflaj ¡(ái Z’ ¡em 7% O {Ü q, , ¡of ¿’Ïïfizfyóqf/ fi/x/ á ¿ü i, / ÓÏ“'“‘¿"¡""6 m cry W Ázfyzgfroo; 7:17}; x > ‘ X “Ïflï ‘ . )(FZ3Á“ {Vgïïkfgfiflüü “¿:5 ¡’n33 u . ' I H x (. .ÜCUÏ—‘PÏ, {Ï‘7CV4«ÜÏ? ‘A ‘Ü“‘Ï"° 775423,’; w LT. -_I‘c4:= v«-r ¿»me aga/ w: ‘o J ÁPFÜWÁXWÉBZS ‘Ïá’ ' ' / . 513 l , Com/ WWE’ ¡o A <- f4fí/ ffff- P/ vf». 7/70 fi 7¿€<J 53V, i kfifififg/ ï/‘(Qïjj ¿p gajyfia .4, ¿am?
  3. 3. /‘ " "¡i473 / (J) L w ¿ü 7a Jiu-m a“ í/ / ‘ i , _é 1." l‘ ‘! ;V I’ í “m. 4.24.2 V1126 ‘:6 ‘Í á, V ¿{Ükfil - a ‘ ¿JL 4:25PM‘ i want“ / ,- ” ¿‘yíjr ¿”EO/ W M ‘ /7 a ¿LS-chi c) 3°} r-«PÏÜ Job‘, “¡Mi . {emm} d; crtïffíiïj/ ÜFGJ ‘ a1 fijar? “ {Exïïzfwxuo Óf/ 70m“ Ñ f": , w a x l Q @íÏÏ'ÏÜ? -90“4Ó al ' J MÍL‘: ¿gr ‘gn’ w 717 , «u¿ ¡fijfijfiífï/ ¿ÏS/ Ó «yk/ ía. ‘ía/ IM , flfi/ figcfib g, y fw/ gmxgï/ Lx ¡la y xr 7‘ íflfï‘é? íï’? ?’ï’7ïrf¿ Á] fi [a ¿ïgfizflïffix
  4. 4. , -4 _ V %, ’/_. . ' } ¿‘x y; xfj/ / /’ 4 ' t :7 ‘ f‘ '5¿, «_-_L¡, z¿; ( . pax frLLhLezrafiarh + P3; 1h, WWW” 6M Ïíáéc/ cniïvi. .. «P ¿acia/ C 14 M‘ ' ï‘ ” ’ rá’ M _ _ N“ , .1 -. f 1’. . l Hïïïff . “J -_ i‘ ' filaQÏÍÏ-ÍHÚÍ/ n’, i{"‘ p? ‘ G¡¿_o 7 .5," fiïgétrkfifítiohïï Wr¡¡¡¡WffiZWffi% ¿ya lálááfá. mjïímax 5L f4€*(04}’r«? rfvT> « s V; T. ¿‘[/ .,€¿; :cf’4(6’/ %KV 5: {fïxfidgxa/ ¡QE/ ka Musik; / (? y¡_: p2acr2.5 ¿¿CO«/ ¿/ Í _ vis“ f) (21115? (17% _ VC’; Ü’; <3 flfitïïíkïuïfïïízïiïclï ¿g fióbiíx-¿[íïfï W493» v Lg’ T¿; _¿ Kz/ fafigïfl/ ÓT fi ¿ ¡nïxáïzza/ J M? ‘ Í bj-y‘ {h} _, .¿_’}¿? {¿€ / Í k / ‘€‘v¿0'-*"¿a/ ”
  5. 5. ‘ ' ' z SC ‘ ' A - p, 4‘ . z‘ A / * g ‘I * ‘¿X9476 y ¿flu3hb “q; d o k cw.1., uvn. ,r. +¿ l‘ n oía, ‘ (4344; fi Ñ, » _ . Ï/ VPEJÏIÜFVJÜ? J a9 ‘¿MA/ fi a 5o ('I¿1«/ r»¿Z/ HÍ'¿ e f, . J ‘ i 1 O’9Jj'¿, +¿? — ¿Q4 4* estadio f: líxíficfzjñ«kia’ï"} 0_ (9% a PÏ-É/ "(Évwfifi f, [Saf fi fisizjüafin¿á, ¿jz/ ‘Vfljfudï/ ÏÜ Mïs/ ¡b ¿[w/ Le gm ¡»f/ an ¿Í a ÜU’ a iMPá'¿',3‘(°/ ”Á‘ 5D ¿QI ¿’nm 5m 7a, ‘: . A ÏiÏV. .j. "" ‘ó C l ¿4,‘r7l l! I fl OJ ‘ J m’ azafrán M‘ Kwiv“ ‘¿‘"“"“"Ï”"/ ”‘*‘° Ómfi a ¿(z cmrfé/ / .Ú « ‘ _ 2_ CÓ/ ?OCXM5/¡’¿‘"’/ C‘ Üjgmwé‘

×