Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

سیستمهای مدیریت دانش

سیستمهای مدیریت دانش یکی از فصول درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت است.

 • Login to see the comments

سیستمهای مدیریت دانش

 1. 1. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستمهای‬ ‫شعبانی‬ ‫جواد‬ 4‫آذر‬1394
 2. 2. ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫ارزش‬ ‫پيچيد‬ ‫رقابتي‬ ‫شرايط‬ ‫در‬ ‫نوين‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬‫اي‬ ‫ه‬ ‫محيط‬ ‫تغييرات‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫كه‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬،‫ي‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ،‫سازماني‬.‫شرايط‬ ‫در‬ ‫ب‬ ،‫رقابتي‬ ‫بسيار‬ ‫و‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫غيرقابل‬‫مديريت‬ ‫ه‬ ‫موفقي‬ ‫براي‬ ‫كليدي‬ ‫راهبردي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دانش‬‫و‬ ‫ت‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫توجه‬ ‫سازماني‬ ‫بقاي‬.‫هاي‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫انتخاب‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫مشتريان‬ ،‫رقابتي‬ َ‫ا‬‫شديد‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫و‬ ‫برخوردارند‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫نمايند‬ ‫انتخاب‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫سوي‬.
 3. 3. ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫معیارهای‬ -‫غيرقابل‬‫تقليد‬‫بودن‬ -‫كمياب‬‫بودن‬ -‫ارزشمند‬‫بودن‬ -‫غيرقابل‬‫جايگزين‬‫بودن‬
 4. 4. ‫توان‬ ،‫دانش‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫است‬ ‫بشري‬. ‫امري‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫مبسوط‬ ‫است‬ ‫پيچيده‬. ‫و‬ ‫كار‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫آيد‬ ‫مي‬. ‫زايا‬ ‫امري‬ ‫دانش‬ ‫است‬ ‫مولد‬ ‫و‬. ‫زمينه‬ ‫گفتگو‬ ‫دانش‬ ‫ايجاد‬ ‫ساز‬ ‫است‬. ‫دانش‬ ‫اكتساب‬ ‫است‬ ‫پويا‬ ‫امري‬.
 5. 5. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫مفهوم‬
 6. 6. ،‫دانش‬ ‫تصرف‬ ‫شامل‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫كاركن‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫تجربيات‬ ،‫خرد‬‫ان‬ ‫و‬ ‫دوباره‬ ‫بازيابي‬ ‫كردن‬ ‫آسان‬ ،‫سازمان‬ ‫سازمان‬ ‫دارايي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫نگهداري‬ ‫است‬. ‫تبدي‬ ‫براي‬ ‫كوششي‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬‫ل‬ ‫كاركنان‬ ‫دانش‬(‫انساني‬ ‫سرمايه‬)‫به‬ ‫سازماني‬ ‫مشترک‬ ‫دارايي‬(‫سرمايه‬ ‫ساختاري‬ ‫فکري‬)‫است‬.
 7. 7. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ -‫مسائل‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫تشخيص‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫ارتقاء‬ -‫سازمان‬ ‫عملكرد‬ ‫كارآيي‬ ‫و‬ ‫اثربخشي‬ ‫بهبود‬ -‫مشتريان‬ ‫مشكالت‬ ‫حل‬ ‫براي‬ ‫سريع‬ ‫فني‬ ‫هاي‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ايجاد‬ ‫توانايي‬ -‫مشتريان‬ ‫به‬ ‫پاسخگويي‬ ‫افزايش‬ -‫ه‬ ‫ايده‬ ‫آزاد‬ ‫جريان‬ ‫درآوردن‬ ‫گردش‬ ‫به‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫عمليات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫خالقيت‬ ‫و‬ ‫نوآوري‬ ‫روند‬ ‫تسريع‬‫ا‬ ‫پيشنهادها‬ ‫و‬ -‫رقابتي‬ ‫هوش‬ ‫كسب‬ -‫بازار‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫ارائه‬ ‫سرعت‬ ‫افزايش‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫درآمدها‬ ‫تقويت‬
 8. 8. ‫رقابتی‬ ‫هوش‬ ‫عمده‬ ‫منابع‬
 9. 9. Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi Combination InternalizationExternalization Socialization
 10. 10. ‫اوچی‬ ‫تاکه‬ ‫و‬ ‫نوناکا‬ ‫دانش‬ ‫تبدیل‬ ‫فرآیند‬ ‫سازی‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫ضمني‬ ‫دانش‬ ‫سازي‬ ‫مستند‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬‫ديگران‬ ‫پذیری‬ ‫جامعه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ضمني‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ،‫مشترک‬ ‫تجربيات‬‫استا‬ ‫روابط‬‫د‬ ‫خدمت‬ ‫ضمن‬ ‫آموزش‬ ،‫شاگردي‬ ‫ترکیب‬(‫انتشارسازی‬) ‫تركيب‬‫جهت‬ ‫موجود‬ ‫صريح‬ ‫دانش‬ ‫جديد‬ ‫دانش‬ ‫ايجاد‬ ‫سازی‬ ‫درون‬ ‫تبديل‬‫دانش‬ ‫به‬ ‫صريح‬ ‫دانش‬ ‫مطالع‬ ‫و‬ ‫يادگيري‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ضمني‬‫ه‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫آشکار‬ ‫دانش‬ ‫دانش‬ ‫آشکار‬ ‫دانش‬ ‫ضمنی‬ ‫به‬ ‫از‬
 11. 11. ‫فرآیند‬ ‫مدیریت‬ ‫دانش‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫کدبندی‬ ‫دانش‬ ‫ذخیره‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫دانش‬ ‫کاربرد‬ ‫دانش‬ ‫هاي‬ ‫دانش‬ ‫شناسايي‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ‫موجود‬ ‫راهبردي‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫دانش‬ ‫ارزيابي‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫و‬ ‫مفيد‬ ‫تعيين‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫سودمند‬ ‫براي‬ ‫ابزاري‬ ‫تعيين‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫تدوين‬ ‫دانش‬‫اهداف‬ ‫تعيين‬ ‫سازمان‬ ‫راهبردي‬ ‫راهبرد‬ ‫فرد‬ ‫انتقال‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫راهبرد‬ ‫فرد‬ ‫به‬
 12. 12. ‫راگلس‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ابزارهای‬(1997) .1‫برخي‬‫ابزارها‬‫مخصوص‬‫توليد‬‫و‬‫تنظيم‬‫دانش‬‫است‬. .2‫كاربرد‬‫اين‬‫دسته‬‫از‬‫ابزارها‬‫در‬‫نظام‬‫بخشي‬‫و‬‫كدگذاري‬‫دانش‬‫است‬. .3‫دسته‬‫سوم‬‫ابزارهايي‬‫هستند‬‫كه‬‫جهت‬‫تسهيم‬‫دانش‬‫به‬‫كار‬‫مي‬‫روند‬.‫اين‬‫ابزارها‬‫با‬‫سه‬‫مانع‬‫م‬‫هم‬ ‫روبرويند‬‫كه‬‫عبارتند‬‫از‬: ‫اختالف‬‫و‬‫فاصله‬‫زماني‬ ‫بعد‬‫و‬‫فاصله‬‫مكاني‬ ‫محدوديت‬‫هاي‬‫اجتماعي‬
 13. 13. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬(‫کی‬.‫ام‬.‫اس‬) ‫سيستم‬‫هاي‬‫مديريت‬‫دانش‬‫شامل‬‫به‬‫كارگيري‬‫فناوري‬‫اطالعات‬‫جهت‬‫كمك‬‫به‬،‫ايجاد‬‫جمع‬،‫آوري‬‫م‬‫رتب‬ ،‫كردن‬‫ذخيره‬‫سازي‬‫و‬‫به‬‫اشتراك‬‫گذاشتن‬‫دانش‬‫و‬‫اطالعات‬‫در‬‫داخل‬‫يك‬‫سازمان‬‫مي‬‫باشد‬. ‫سيستم‬‫مديريت‬،‫دانش‬‫يك‬‫سيستم‬‫فني‬‫اجتماعي‬‫است‬‫كه‬‫هدفش‬‫مديريت‬‫و‬‫به‬‫اشتراك‬‫گ‬‫ذاشتن‬ ‫دانش‬‫جهت‬‫پشتيباني‬‫از‬‫دستيابي‬‫به‬‫اهداف‬‫سازمان‬‫مي‬‫باشد‬. ‫مديريت‬‫دانش‬‫در‬‫واقع‬‫شكل‬‫تكامل‬‫يافته‬‫سيستم‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬/‫فناوري‬‫اطالعات‬،‫است‬‫كه‬‫به‬‫جاي‬ ،‫اطالعات‬‫بيشتر‬‫با‬‫دانش‬‫سر‬‫و‬‫كار‬‫دارد‬.‫سيستم‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬/‫فناوري‬‫اطالعات‬‫به‬‫عنوان‬‫يك‬‫ي‬‫از‬‫زير‬ ‫ساخت‬‫هاي‬‫مهم‬‫مديريت‬‫دانش‬‫به‬‫حساب‬‫مي‬‫آيد‬.
 14. 14. ‫فناوری‬ ‫نقش‬‫اطالعات‬/‫سیستم‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫توانايي‬‫فناوري‬‫اطالعات‬‫در‬،‫كاوش‬،‫نمايه‬،‫تلفيق‬‫ب‬‫ايگاني‬ ‫و‬‫انتقال‬‫اطالعات‬‫مي‬‫تواند‬‫تحولي‬‫در‬‫گردآوري‬، ،‫سازماندهي‬‫رده‬‫بندي‬‫و‬‫اشاعه‬‫اطالعات‬‫ايجاد‬‫كند‬. ‫فناوري‬‫اطالعات‬‫فقط‬‫نقش‬‫پشتيبان‬‫را‬‫در‬‫مديريت‬‫دانش‬ ‫ايفا‬‫مي‬‫كند‬.‫فناوري‬‫اطالعات‬‫به‬‫تنهايي‬‫تأمين‬‫كن‬‫نده‬ ‫دانش‬‫نيست‬. ‫فناوري‬‫اطالعات‬‫مي‬‫تواند‬‫به‬‫افراد‬‫در‬‫پيدا‬‫كردن‬‫اطالع‬‫ات‬ ‫كمك‬‫كند‬‫اما‬‫اين‬‫خود‬‫افراد‬‫هستند‬‫كه‬‫بايد‬‫تعيين‬‫كنند‬ ‫آيا‬،‫اطالعات‬‫متناسب‬‫و‬‫مرتبط‬‫با‬‫نياز‬‫خاص‬‫آنها‬‫هست‬‫يا‬ ‫خير‬.
 15. 15. ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬/‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫اول‬ ‫نسل‬ ‫مدار‬ ‫فناوري‬ ‫ديدگاه‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫دوم‬ ‫نسل‬ ‫مدار‬ ‫انسان‬ ‫ديدگاه‬
 16. 16. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اول‬ ‫نسل‬-‫مدار‬ ‫فناوری‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬‫اين‬‫نسل‬‫نقش‬‫چندان‬‫مهمي‬‫در‬‫فرايندهاي‬‫مديريت‬ ‫دانش‬َ‫ا‬‫مخصوص‬‫فرايندهاي‬‫خلق‬‫و‬‫انتشار‬‫دانش‬‫نداشت‬. ‫رويكرد‬‫فني‬‫در‬‫سيستم‬‫هاي‬‫مديريت‬‫دانش‬‫سازماني‬‫ج‬‫زء‬ ‫رويكردهاي‬‫فناوري‬‫مدار‬‫محسوب‬‫مي‬‫شود‬.‫از‬‫داليل‬‫شكس‬‫ت‬ ‫اين‬‫رويكرد‬‫مي‬‫توان‬‫به‬‫موارد‬‫زير‬‫اشاره‬‫كرد‬: ‫تأكيد‬‫بيش‬‫از‬‫حد‬‫بر‬‫راه‬‫هاي‬‫مبتني‬‫بر‬‫فناوري‬‫مانند‬ ‫ابزارهاي‬‫جستجو‬‫و‬،‫بازيابي‬‫سيستم‬‫هاي‬‫پشتيباني‬‫تصميم‬‫و‬ ... ‫عدم‬‫توجه‬‫به‬‫بعد‬‫انساني‬‫مديريت‬‫دانش‬َ‫ا‬‫مخصوص‬‫ارتب‬‫اط‬ ‫بين‬‫يادگيري‬‫و‬،‫خلق‬‫انتشار‬‫و‬‫به‬‫كارگيري‬‫دانش‬‫در‬‫س‬‫طوح‬ ،‫فردي‬‫گروهي‬‫و‬‫سازماني‬.
 17. 17. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫دوم‬ ‫نسل‬-‫انسان‬ ‫رویکرد‬‫مدار‬ ‫م‬ ‫فناوري‬ ‫رويكرد‬ ‫شكست‬ ‫از‬ ‫پس‬‫دار‬ ‫پي‬ ‫محققان‬ ،‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫در‬ ‫انساني‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫بردند‬‫و‬ ‫نقش‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫فرايند‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫راس‬ ‫همين‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫بيشتري‬ ‫توجه‬‫تا‬ ‫مدار‬ ‫انسان‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫رويكرد‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬.‫ضم‬ ‫ها‬ ‫سيستم‬ ‫اين‬ ‫در‬‫ن‬ ‫ب‬ ‫پيشرفته‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ويژه‬ ‫ه‬ ‫اصل‬ ‫نقش‬ ‫انسان‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬‫ي‬ ‫مي‬ ‫دار‬ ‫عهده‬ ‫دانش‬ ‫فرايندهاي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شيو‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫كوشش‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫ه‬ ‫مديريت‬ ،‫انسان‬ ‫بين‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫شود‬ ‫برقرار‬ ‫بيشتري‬ ‫ارتباط‬.
 18. 18. ‫مديريت‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫بازاريابي‬ ‫مديريت‬ ‫داده‬ ‫انتشارات‬ ‫الكترونيك‬ ‫افزار‬ ‫گروه‬ ‫دهي‬ ‫گزارش‬ ‫ارتباطات‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫فرایندهایی‬‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬
 19. 19. ‫تشکر‬ ‫با‬‫توجه‬ ‫از‬‫شما‬

×