Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)

278 views

Published on

Technical Architecture Framework for Information Management

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)

 1. 1. ‫پورحسینی‬ ‫جواد‬ ‫بهار‬95 1
 2. 2. •‫مقدمه‬ •‫تاریخچه‬ •‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫تعریف‬ •‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫لزوم‬ •‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫منافع‬ •‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫و‬ ‫ابعاد‬ •‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫چارچوب‬TAFIM •‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫هفت‬ ‫برنامه‬ •‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫عملی‬ ‫گامهای‬ 2
 3. 3. •‫معماری‬‫سازمانی؟‬ 3
 4. 4. •TAFIM‫کلمات‬ ‫سرنام‬: Technical Architecture Framework for Information Management •‫برای‬ ‫فنی‬ ‫معماری‬ ‫چارچوب‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ •‫سال‬ ‫در‬ ‫مرجع‬ ‫مدل‬ ‫یک‬1990 •‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫تاریخچه‬ ‫ایران‬ 4
 5. 5. •‫زکمن‬ ‫جان‬(John Zachman) •‫المللی‬ ‫بین‬ ‫موسسه‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ 5
 6. 6. •‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫لزوم‬ ‫دالیل‬ 6
 7. 7. (1‫تسهیل‬‫جریان‬‫ها‬ ‫داده‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫درون‬ (2‫افزایش‬‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫قابلیت‬ ‫موسسات‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ (3‫تسهیل‬‫سازمان‬ ‫بودجه‬ ‫تصویب‬ ‫روند‬ (4‫حصول‬‫از‬ ‫اطمینان‬،‫اینکه‬IT‫دستیابی‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫راهبردی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫میکند‬ ‫پشتیبانی‬. (5‫حصول‬‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمنیان‬‫زیرساخت‬ IT‫در‬‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫سازمان‬‫پیشرفت‬ ‫سریع‬‫نیز‬ ‫جدید‬ ‫فناوریهای‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫فعال‬ ‫همچنان‬. (6‫تسهیل‬‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ‫تجهیز‬‫نوین‬ IT‫کاهش‬ ‫و‬‫های‬ ‫هزینه‬،‫بهسازی‬ ‫پشتیبانی‬‫نگهداری‬ ‫و‬. 7
 8. 8. •‫مکان‬ ‫و‬ ‫کار‬ •‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ •‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ •‫فنی‬ ‫زیرساخت‬ 8
 9. 9. 9
 10. 10. •‫چارچوب‬ ‫یا‬ ‫مرجع‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫مفهومی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬. •‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫مشخص‬ ‫کند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫باید‬. 10
 11. 11. (1‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫تعریف‬‫اهداف‬ ، ‫اصول‬ ‫و‬IT (2‫شناخت‬‫موجود‬ ‫وضعیت‬ (3‫تعریف‬‫مطلوب‬ ‫معماری‬ (4‫سنجی‬ ‫فرصت‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫کمبودها‬ (5‫طراحی‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫جایگزینه‬ ‫های‬‫انتقال‬ (6‫سازی‬ ‫پیاده‬‫معماری‬ 11
 12. 12. 1)‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫تعریف‬، ‫اصول‬ ‫و‬ ‫اهداف‬IT ‫تعریف‬ ‫با‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫مجری‬ ‫گروه‬ ‫تعیین‬ ،‫پروژه‬ ‫شروع‬ ‫بودجه‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫میشود‬. 12
 13. 13. 2)‫شناخت‬‫وضعیت‬‫موجود‬ ‫وضع‬‫سازمان‬ ‫موجود‬‫نظر‬ ‫از‬ IT‫شناسایی‬‫و‬‫برداشت‬ ‫میشود‬. ‫این‬‫مبنا‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫مرحله‬ ‫مینامند‬ ‫نیز‬ 13
 14. 14. 3)‫مطلوب‬ ‫معماری‬ ‫تعریف‬ ‫که‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫ترین‬ ‫اصلی‬‫مرحله‬ ‫در‬‫فرآیند‬IA‫است‬‫هدف‬ ‫معماری‬ ، ‫سازمان‬(‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬)‫و‬ ‫تعریف‬ ‫میشود‬ ‫طراحی‬ 14
 15. 15. 4)‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫فرصت‬ ‫کمبودها‬ ،‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫است‬ ‫فرصتهایی‬‫با‬ ‫که‬ ‫میتوان‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معماری‬ ‫به‬‫نزدیکتر‬ ‫مطلوب‬ ‫شد‬ 15
 16. 16. 5)‫طراحی‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫جایگزینه‬‫انتقال‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫سناریو‬ ‫موجود‬ ‫وضع‬‫مطلوب‬ ‫وضع‬ ‫به‬ (‫هدف‬ ‫معماری‬)‫و‬ ‫تعریف‬ ‫میشود‬ ‫طراحی‬. 16
 17. 17. 6)‫معماری‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مطلوب‬ ‫سناریوی‬ ‫فاز‬ ‫اولین‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫انتخابی‬ ‫میشود‬ ‫اجرا‬ 17
 18. 18. 7)‫بهکرد‬ ‫و‬ ‫بازنگری‬ ‫معماری‬ ‫مستمر‬‫سازمانی‬ ،‫سازمانی‬ ‫مطلوب‬ ‫معماری‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫حتی‬‫اجرای‬ ‫پروژه‬IA‫نیز‬‫نیازمند‬ ‫تغییر‬‫بازنگری‬ ‫و‬‫است‬ 18
 19. 19. •‫تشکیل‬‫مجری‬ ‫تیم‬IA •‫اخذ‬‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫مدیریت‬ ‫تعهد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫تائید‬ ‫اجرای‬IA •‫تهیه‬‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫یک‬ ‫سریع‬ IT‫سازمان‬ ‫در‬ •‫تعیین‬‫در‬ ‫سازمان‬ ‫اینکه‬3‫تا‬5‫آینده‬ ‫سال‬ ‫برسد‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫میخواهد‬(‫انداز‬ ‫چشم‬‫و‬‫اهداف‬) •‫شناسایی‬‫و‬ ‫فواصل‬‫های‬ ‫رخنه‬‫و‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫بین‬ ‫مطلوب‬ ‫وضع‬ •‫شناسایی‬‫اجرای‬ ‫و‬‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ •‫تهیه‬‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫برنامه‬ ‫تر‬ ‫بلندمدت‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ •‫تهیه‬‫اجزای‬ ‫چگونه‬ ‫میکند‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ 19
 20. 20. •‫فریدون‬ ‫شمس‬.،"‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬"، ‫صفحه‬ ،‫دوم‬ ‫سال‬ ،‫سوم‬ ‫شماره‬ ،‫نکفا‬ ‫مجله‬11، ‫مهرماه‬1383 •،‫رئوف‬ ‫خیاطی‬"‫معماری‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫سازمانی‬"‫مهندسی‬ ‫دانشکده‬ ‫دکترا‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫شیراز‬ ‫دانشگاه‬1388 •،‫مهسا‬ ‫رضوی‬”‫تحلیل‬ ‫جهت‬ ‫نوین‬ ‫چارجوبی‬ ‫ارائه‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫ویژگیهای‬"‫دکترا‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫تخقیقات‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫آزاداسالمی‬ ‫دانشگاه‬ 1389 •،‫علی‬ ‫اللهی‬ ‫فتح‬"‫بررسی‬uml‫قابلیت‬ ‫نظز‬ ‫از‬ ‫زکمن‬ ‫چارجوب‬ ‫به‬ ‫پوشش‬”‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫گزارش‬ ‫دانشکده‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ،،‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫خردادماه‬ ‫تهران‬ ، ‫کامپیوتر‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫برق‬ 1383 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22

×