Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SAEIMAS STRUKTŪRA1. Kas ir Saeimas  Prezidijs, frakcijas, komisijas?2. Kā notiek Saeimas sēdes?3. Kāds ir deputāta svinīg...
SAEIMAS STRUKTŪRA I                     Saeima sastāv no 100 tautas pārstāvjiem –          ...
SAEIMAS STRUKTŪRA II
SAEIMAS PREZIDIJSSaeimas darbību vada Saeimas Prezidijs. To uzreiz pēcievēlēšanas ievēl pati Saeima. Prezidijs sastāv no p...
SAEIMAS PREZIDIJA FUNKCIJAS:• nosaka Saeimas iekšējo kārtību un darba gaitu,• dod atzinumus un virza tālāk saņemtās lietas...
FRAKCIJASFrakciju var izveidot ne mazāk kā pieci vienas politiskāspartijas vai viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta...
KOMISIJAS IPēc Saeimas sanākšanas parlaments izveidokomisijas, nosakot to uzdevumus un locekļuskaitu. Saskaņā ar Saeimas k...
2011.gada 15.novembris. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti tiekas ar Latvijas Izglītības un zinā...
KOMISIJAS II• Komisija ievēl no saviem     • Komisijas sēdes irlocekļiem priekšsēdētāju un     atklātas, taču kom...
KO KOMISIJAS DARA?! Komisijas strādā noteiktā     ! Komisijas uzrauga izpildvaru. Tāslikumdošanas jomā vai pilda citus...
KOMISIJAS TIESĪBAS    Tieši, bez Prezidija starpniecības, pieprasīt no attiecīgāministra, viņam padotajām (viņa pakļaut...
SAEIMAS SĒDESSaeimas darbs ir organizēts sesijās. Gadā ir trīs kārtējās sesijas:rudens, ziemas un pavasara sesija, bet kār...
2011.gada 10.novembris. Saeimas sēdē tiek apstiprināti   vairāku starptautisko organizāciju pārstāvji. Avots: http://ww...
DEPUTĀTA SVINĪGAIS SOLĪJUMSJaunievēlētie deputāti pirmajā Saeimas sēdē dod svinīgosolījumu un apliecina to ar parakstu: “...
2011.gada 17.oktobris. 11.Saeimas pirmajā sēdē deputāta      svinīgo solījumu dod Jānis Reirs.  Avots: http://www.f...
Jauniešu SaeimaNodaļu sagatavoja:           Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem –           ...
5.nodaļa "SAEIMAS STRUKTŪRA"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5.nodaļa "SAEIMAS STRUKTŪRA"

2,010 views

Published on

Kas ir Saeimas Prezidijs, frakcijas, komisijas? Kā notiek Saeimas sēdes? Kāds ir deputāta svinīgais solījums?

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

5.nodaļa "SAEIMAS STRUKTŪRA"

 1. 1. SAEIMAS STRUKTŪRA1. Kas ir Saeimas Prezidijs, frakcijas, komisijas?2. Kā notiek Saeimas sēdes?3. Kāds ir deputāta svinīgais solījums? Jauniešu Saeima Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju!
 2. 2. SAEIMAS STRUKTŪRA I Saeima sastāv no 100 tautas pārstāvjiem – deputātiem, ko ievēl uz četriem gadiem. Svarīgākos Saeimas darbības noteikumus atradīsi Latvijas Republikas pamatlikumā – Satversmē, bet iekšējās darbības un kārtības noteikumi ir apkopoti Saeimas kārtības rullī. Avots : http://www.flickr.com/photos/saeima/6252669995/in/set-Avots: http://saeima.lv/lv/likumdosana/satversme 72157627787966221
 3. 3. SAEIMAS STRUKTŪRA II
 4. 4. SAEIMAS PREZIDIJSSaeimas darbību vada Saeimas Prezidijs. To uzreiz pēcievēlēšanas ievēl pati Saeima. Prezidijs sastāv no pieciemdeputātiem – Saeimas priekšsēdētāja, viņa diviembiedriem, sekretāra un sekretāra biedra. Prezidija locekļiparasti tiek ievēlēti no lielākajām Saeimā pārstāvētajāmpartijām, bet par Saeimas priekšsēdētāju var kļūt arīdeputāts no partijas, kas nav ieguvusi visvairāk balsuSaeimas vēlēšanās.11.Saeimas priekšsēdētāja ir Solvita Āboltiņa, Saeimaspriekšsēdētājas biedri – Inga Bite un AndrejsKlementjevs. Saeimas sekretāra amatu ieņem DzintarsRasnačs, bet Saeimas sekretāra biedrs ir Jānis Vucāns.
 5. 5. SAEIMAS PREZIDIJA FUNKCIJAS:• nosaka Saeimas iekšējo kārtību un darba gaitu,• dod atzinumus un virza tālāk saņemtās lietas visos Saeimas kārtības rullī paredzētajos gadījumos,• sastāda Saeimas sēžu darba kārtību un lemj par komandējumiem,• pieņem darbā un atlaiž no darba Saeimas struktūrvienību vadītājus,• veic citus organizatoriskos darbus. Prezidija sēdes parasti notiek divas reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās. Tās sasauc Saeimas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – viens no Saeimas priekšsēdētāja biedriem. Prezidija sēdes parasti notiek Saeimas namā, tomēr Prezidiju var sasaukt arī jebkurā citā laikā un vietā.
 6. 6. FRAKCIJASFrakciju var izveidot ne mazāk kā pieci vienas politiskāspartijas vai viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstadeputāti. Ja kāds deputāts izstājas no frakcijas, viņšnezaudē deputāta mandātu un turpmāk tiek uzskatīts parpie frakcijām nepiederošu deputātu. Atsevišķas frakcijasvar apvienoties politiskajos blokos, kuros var iesaistītiesarī tie deputāti, kas pie frakcijām nepieder.Lai Saeimā saskaņotu frakciju un politisko bloku darbībuun izlemtu lietas, kuras neregulē Saeimas kārtības rullis,tiek izveidota Frakciju padome. Tās sastāvā ir SaeimasPrezidijs un pa vienam deputātam no katras frakcijas unpolitiskā bloka. Frakciju padomes atzinumiem ir tikaiieteikuma raksturs.
 7. 7. KOMISIJAS IPēc Saeimas sanākšanas parlaments izveidokomisijas, nosakot to uzdevumus un locekļuskaitu. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimāir 16 dažādas komisijas. Tās tiekveidotas, ievērojot frakciju proporcionālupārstāvību.Izņēmums ir Mandātu, ētikas un iesniegumukomisija un Nacionālās drošības komisija, kurāsir pa vienam pārstāvim no katras frakcijas.
 8. 8. 2011.gada 15.novembris. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti tiekas ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” (LIVA) pārstāvjiemAvots : http://www.flickr.com/photos/saeima/6346476541/in/set-72157628007703369
 9. 9. KOMISIJAS II• Komisija ievēl no saviem • Komisijas sēdes irlocekļiem priekšsēdētāju un atklātas, taču komisija var lemtsekretāru, ja nepieciešams - arī arī par aizklātu sēžu sasaukšanu.priekšsēdētāja biedru. • Darbu sagatavošanai vai• Deputāts vienā un tajā pašā sevišķu uzdevumu veikšanailaikā drīkst strādāt ne vairāk kā komisija var izveidotdivās pastāvīgajās komisijās un apakškomisijas.divās apakškomisijās. • Īpašos gadījumos Saeima var• Priekšsēdētāja amatu viņš var izveidot arī speciālas komisijas.ieņemt tikai vienā pastāvīgajā Saeima ieceļ arī parlamentārāskomisijā. izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa deputātu.
 10. 10. KO KOMISIJAS DARA?! Komisijas strādā noteiktā ! Komisijas uzrauga izpildvaru. Tāslikumdošanas jomā vai pilda citus organizē regulāras tikšanās aruzdevumus, piemēram, izskata ministriem vai ministriju, valsts undeputātu pieprasījumus, vērtē pašvaldību iestāžu pārstāvjiem unpublisko izdevumu apspriež komisijas pārziņā esošospamatotību, izskata iespējamos jautājumus, kā arī sniedzdeputātu ētikas pārkāpumus vai ieteikumus izpildvaras darbaizvērtē Latvijas nacionālās uzlabošanai. Tādējādi parlamentspozīcijas Eiropas Savienības kontrolē un ietekmē valdības darbu.jautājumos. Saeimas komisijassagatavo izskatīšanai lietas, kastiek apspriestas Saeimas sēdēs.Pamatojoties uz Saeimaslēmumiem, komisijas izskatalikumprojektus, priekšlikumus uniesniegumus.
 11. 11. KOMISIJAS TIESĪBAS Tieši, bez Prezidija starpniecības, pieprasīt no attiecīgāministra, viņam padotajām (viņa pakļautībā vai pārraudzībāesošajām) iestādēm vai pašvaldībām savai darbībai vajadzīgāsziņas un paskaidrojumus. Lai izvērtētu izpildvaras darbu un lemtu par atbalstulikumprojektiem, komisiju deputāti uzklausa atbildīgo ministrijuargumentus, kā arī nozares lietpratēju, sociālo partneru unnevalstisko organizāciju viedokļus. Tādējādi komisiju sēdēs sastopas dažādas intereses, atšķirīgi politiskie uzskati un daudzpusīgi viedokļi par to, kāds būtu piemērotākais konkrētās problēmas risinājums.
 12. 12. SAEIMAS SĒDESSaeimas darbs ir organizēts sesijās. Gadā ir trīs kārtējās sesijas:rudens, ziemas un pavasara sesija, bet kārtējo sesiju starplaikāvar sasaukt ārkārtas sesiju.Saeimas kārtējās sēdes ir atklātas un parasti notiek reizi nedēļā– ceturtdienās. Saeimas sēdes un atbildes uz deputātujautājumiem tiešraidē pārraida Latvijas Radio, un tās var vērotarī Saeimas interneta mājas lapā. Saeimas kārtības rullī ir noteikts, ka ar ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu atbalstu Saeima var nolemt noturēt arī aizklātu sēdi, taču tas līdz šim vēl nekad nav noticis. Saeimas darba valoda ir latviešu valoda.
 13. 13. 2011.gada 10.novembris. Saeimas sēdē tiek apstiprināti vairāku starptautisko organizāciju pārstāvji. Avots: http://www.flickr.com/photos/saeima/6331472726/in/set-72157628095670442
 14. 14. DEPUTĀTA SVINĪGAIS SOLĪJUMSJaunievēlētie deputāti pirmajā Saeimas sēdē dod svinīgosolījumu un apliecina to ar parakstu: “Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.”
 15. 15. 2011.gada 17.oktobris. 11.Saeimas pirmajā sēdē deputāta svinīgo solījumu dod Jānis Reirs. Avots: http://www.flickr.com/photos/saeima/6253141413/in/set-72157627913779132/
 16. 16. Jauniešu SaeimaNodaļu sagatavoja: Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju! Saeimas Sabiedrisko attiecību birojsUzzini vairāk par Saeimasdarbu:• www.saeima.lv/lv/sabiedrib as-lidzdaliba/apmekletaju- pienemsana-un-ekskursijas• Saeimas informatīvais tālrunis: 67087321• e-pasts: info@saeima.lv• Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs atrodas Jēkaba ielā 16, Rīgā (ieeja no Trokšņu ielas), atvērts katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.30

×