Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RESUM APARTATS 1 I 3 DEL TEMADE SISTEMA DE GESTIÓEMPRESARIALNom i cognom: Yassine Elkihal
1) Sistemes empresarials de gestió d’informació:Objectius bàsics:Abans els programes basics només es feien per fer més àg...
Abans de que aparegui la informàtica, el procés anterior, consumia molt temps, feiatreballar a molts treballadors, però de...
Un altre problema es la comunicació de programaris, transmissió de dades, però devegades l’altre no fa servir una certa in...
Els ERP estan formats per dos components bàsics, que són una base de dades centradaen la qual interactuen tots els program...
Microsoft. Entre els ERP més populars, podem destacar: Oracle e-Bussines Suite,Oracle JD Edwards, Oracle Peoplesoft, Micro...
Funcionament d’un ERP:Tendències:La majoria dels ERP ja estan muntats basant-se en arquitectures orientades a serveis(SO...
Una de les tasques que la informàtica en núvol simplifica és la distribució decàrregues de treball.La gran innovació de la...
Tot i els avantatges que aporta la informàtica en el núvol encara hi ha aspectes que fanque molta gent es resisteixi a ado...
que fan és oferir un entorn de desenvolupament en què un usuari pot desenvolupar lesseves aplicacions pròpies.I finalment ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resum lluelles xavi_uf3

En conseqüència, la unitat “Sistemes de gestió empresarial” aborda la temàtica corresponent als sistemes empresarials de gestió d’informació, fent incidència especial en el programari de gestió integrada, també conegut com a ERP (sigles de l’expressió anglesa enterprise resource planning), sense oblidar-se de dues tecnologies de forta implantació: els serveis web i la informàtica en el núvol.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resum lluelles xavi_uf3

 1. 1. RESUM APARTATS 1 I 3 DEL TEMADE SISTEMA DE GESTIÓEMPRESARIALNom i cognom: Yassine Elkihal
 2. 2. 1) Sistemes empresarials de gestió d’informació:Objectius bàsics:Abans els programes basics només es feien per fer més àgil les tasques del’empresa, ara fan un paper fonamental en moltes empresesAvui en dia els sistemes informàtics tenen tan sols dos objectius: el de facilitar lestasques de treballador i el de facilitar les preses de decisions dels dirigents.Amb aquests dos objectius es poden valorar els èxits i fracassos de posar un sistemainformàtic en una empresa.Presa de decisions:Les empreses han d’estar en la zona competitiva en el mercat laboral, obtenint imantenint el seu avantatge en el món competitiu. El fet de que l’empresas’equivoqui en prendre alguna decisió, tardi en prendre-la, o bé, que descobreixi tardles necessitats del mercat, fa que les altres empreses s’imposin sobre ella,aconseguint una posició per sobre.El problema que acabo d’esmentar ja no el pateix cap empresa d’avui dia, ja que elssistemes informàtics són els encarregats de organitzar les dades, saber la situacióactual del mercat, el nombre de vendes, els preus, i els competidors, o sigui, són unrecurs valuosíssim per a qualsevol organització.A les empreses, la societat els hi envia moltes dades, lo que fa que l’empresa tinguimoltes dades i molta informació que pugui afectar al seu rendiment i a la presa dedecisions, per tant s’han de detectar. I aquí es quan els sistemes informàticsintervenen, perquè són els responsables de filtrar les dades, o sigui, quedar-se ambles que serveixen, dels que no, classificar-les per facilitar la busqueda i la navegaciódel personal.Facilitar les tasques:El fet de que a la empesa hi entren moltes dades rutinàries, elaborar albarans,control d’estocs, fa que després d’organitzar les entrades en una base de dades, lessortides siguin molt superior a les entrades, i amb aquest procés se li diu:Transaccions, i es el procés següent:
 3. 3. Abans de que aparegui la informàtica, el procés anterior, consumia molt temps, feiatreballar a molts treballadors, però després de que apareguin els sistemesinformàtics, l’èxit va ser tan gran que actualment el procés de transaccionsinformatitzat està implementat en qualsevol empresa, els sistemes informàtics feienles tasques més ràpides i menys propenses a errors.Programari empresarial:Per programari empresarial s’entén qualsevol tipus de programari que ajudia mesurar o millorar la seva activitat.Les empreses grans solen tenir un control més gran sobre tots els aspectes de negoci,mentre que les petites tendeixen a tenir un programari amb funcions similars peròamb un cost i funcions inferiors.Els programaris que es fan servir per gestionar una empresa són uns quants, i totseguit parlaré de cadascú d’ells:a) Aplicacions genèriques:Són les aplicacions que no estan desenvolupades per a la gestió de l’empresa, sinóque són de caràcter més general, per exemple, els navegadors webs, que sónimportants per a accedir a algunes pàgines webs, o exportar dades.b) Programari a mida:Consisteix en el desenvolupament d’un nou programa informàtic que permetinformatitzar l’activitat de l’empresa.Aquest programa ha de ser perfecte, es a dir, ha d’analitzar amb detall elfuncionament de l’empresa per comprendre que és vol fer, s’ha d’adaptar al’empresa, qualsevol canvi en el funcionament, al programari també s’hi ha de gravaraquests canvis.c) Programari estàndard:Es un programari desenvolupat per poder funcionar en la majoria d’organitzacions.L’objectiu d’aquesta aplicació es abaratir els costos i minimitzar els errors que esprodueixen en el desenvolupament d’aplicacions s mida oferint un paquet de que faciles funcions tan genèricament com sigui possible perquè es pugui usar en diferentsempreses.Entre els avantatges d’aquest programari, també en te de desavantatges, i són elssegüents: les seves funcions estan fetes per a que funcionin en qualsevol lloc, i pertant no solen adaptar-se perfectament a les especificitats de cap empresa. empreses.
 4. 4. Un altre problema es la comunicació de programaris, transmissió de dades, però devegades l’altre no fa servir una certa informació, o bé, perquè no les calien, o bé, noles fa servir generant lo anomenat Illes Informàtiques.Però malgrat aquests inconvenients, el programari estàndard és una opció moltvàlida que s’està fent servir en la gestió d’una gran quantitat d’empreses petites imitjanes.d) ERP:Els ERP, van sorgir a partir dels sistemes industrials de planificació de recursos defabricació o material requeriment Planning(MRP-l/MRP-2). Són sistemes integralsper a la gestió de l’empresa, es un programa integrat que permet avaluar i gestionarel negoci. amb l’objectiu d’integrar tots els sistemes d’informació de les empresesen un de sol i automatitzar moltes de les tasques d’operació i producció dels negocisd’una empresa.L’objectiu dels ERP es fer expandir el MRP-2 a totes les àries del negoci, des definances i control de projectes fins a recursos humans.La gran diferència entre els ERP i les aplicacions tradicionals està en el fet que elsERP intenten abastar tots els processos de l’empresa i no solament una part, comfeien les aplicacions tradicionals. Això fa que es puguin integrar totes les àrees iprocediments de l’empresa en una sola aplicació i permet obtenir-ne una visióglobal d’una manera més senzilla.Amb un ERP, els mòduls no cal que es comuniquin amb els altres mòduls;simplement ho han de fer amb la font de dades comuna
 5. 5. Els ERP estan formats per dos components bàsics, que són una base de dades centradaen la qual interactuen tots els programes de manera que les dades noméss’emmagatzemen una sola vegada i mai no hi ha dades disgregades, i un grupd’aplicacions que són un conjunt de mòduls que es poden integrar per formar elsistema de programari.Un dels grans avantatges dels ERP respecte als altres sistemes és que amb un solprograma s’integra tota la gestió de l’empresa. Això porta avantatges associats, peròtambé te d’inconvenients, com per exemple: La implantació sol ser complexa ja que calque hi intervingui i s’hi impliqui tota la empresa, i també és bastant habitual que laimplantació de l’ERP comporti que s’hagi de canviar la manera de funcionar d’algunprocés de l’empresa per adaptar-lo a la manera de fer-ho de l’ERP.Es podria fer una classificació dels ERP des d’un punt de vista de les empreses a quèvan dirigits en:a) ERP horitzontals: plicacions pensades per poder funcionar en qualsevolempresa.b) ERP verticals: aplicacions pensades per treballar en una activitat concreta. Principals programes d’ERP :Hi ha diversos productes ERP disponibles en el mercat, entre els quals destaquen elsoferts per les tres grans empreses desenvolupadores d’ERP: SAP AG, Oracle o
 6. 6. Microsoft. Entre els ERP més populars, podem destacar: Oracle e-Bussines Suite,Oracle JD Edwards, Oracle Peoplesoft, Microsoft Dynamics..etc.També existeixen programis d’ERP de codi lliure, com per exemple: OpenBravo,OpenERP, Compiere, Opentaps..etcLa majoria d’aquests ERP s’estan adaptant o ja s’han adaptat per poder funcionaren el que es coneix com a informàtica en núvol.L’objectiu es accedir al programa per internet i no haver de fer cap mena d’instal·lacióde programari en els servidors de l’empresa. Això permet que les tasques d’instal·lació imanteniment s’internalitzin, ja que és el proveïdor el que se n’encarregarà.Un exemple d’ERP en núvol es el següent:Implantació d’un ERP:És bàsic que abans de triar un ERP es tingui clar com és l’empresa i quines són lesseves necessitats concretes, perquè la tria adequada de l’ERP és un dels factorsdeterminants perquè tingui èxit la implantació.L’ERP requereix que sigui adaptat per usar-lo en l’empresa, no es compra i s’instal·la icomença a funcionar. No n’hi sol haver prou amb instal·lar el programari, sinó que caluna fase per fer totes les adaptacions necessàries per poder engegar el sistema.Amb la implantació d’un ERP generalment el que es busca és optimitzar els processosde l’empresa i en aquest sentit és fàcil que també s’hagi de canviar algun dels processosactuals de l’empresa.Per fer l’adaptació normalment s’ha de recórrer a una empresa integradora que ajuda enla implementació de l’ERP i ajuda a l’empresa en els aspectes del negoci relacionatsamb el canvi: maquinari, programari o procés de canvi.El temps d’adaptació varia segons diferents aspectes però generalment hi influeixsobretot quin ERP s’ha triat, quins són els mòduls que s’han d’implantar i la mida del’empresa on s’implanta l’ERP.
 7. 7. Funcionament d’un ERP:Tendències:La majoria dels ERP ja estan muntats basant-se en arquitectures orientades a serveis(SOA), que permeten que el programari pugui interactuar per fer tasques automàtiquessense que calgui intervenció humana.La tendència cap als serveis en núvol sembla que ja és imparable, es basa a permetreque les empreses puguin fer servir el seu ERP des de qualsevol lloc amb una simpleconnexió a Internet. Les tecnologies en núvol permeten que els usuaris es despreocupinde les actualitzacions i que puguin fer servir llicències de mòduls flexibles.a) Informàtica en núvol:La informàtica en núvol fa referència a un conjunt de tecnologies que permetenemmagatzemar tots els recursos a Internet.Es fa servir aquesta idea per referir-se a totes aquestes tecnologies, ja que el símbol delnúvol sempre s’ha fet servir en els diagrames de xarxa per indicar xarxes o simbolitzarles connexions a Internet.
 8. 8. Una de les tasques que la informàtica en núvol simplifica és la distribució decàrregues de treball.La gran innovació de la informàtica en núvol és que parteix de l’evolució d’aquestestecnologies i d’altres com la virtualització, l’increment de les velocitats d’accés aInternet, o la proliferació de dispositius mòbils, que han desembocat en la seva creació.El primer servei d’informàtica en núvol de finals dels anys 90 que es va anomenarAmazon Web Services. Característiques:La informàtica en núvol permet crear amb poca inversió econòmica infraestructures ques’adapten a les necessitats puntuals de cada organització i a les quals es pot accedir desde qualsevol lloc per Internet.Ens permet l’accés des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu(Ubiqüitat).La informàtica de núvol crear una infraestructura informàtica completa sensepràcticament haver de tenir un parc informàtic important. Amb un sol ordinador es potcontrolar una infraestructura informàtica completa que abans hauria requerit milersd’euros d’inversió.
 9. 9. Tot i els avantatges que aporta la informàtica en el núvol encara hi ha aspectes que fanque molta gent es resisteixi a adoptar-la, com els dubtes sobre la seguretat idisponibilitat de les dades, la por a ser totalment dependent d’un proveïdor o fins i totaspectes legals.La idea dels núvols comunitaris consisteix a compartir la infraestructura no amb tothomsinó només amb un grup d’organitzacions d’una comunitat específica amb uns objectiuscomuns.Basant-nos en qui té la propietat de les infraestructures del núvol podem definirtres grans grups de núvols: híbrids, públics, privats.Els núvols híbrids es basen a disposar una part de la infraestructura en núvols públics iuna altra en privats, de manera que es tingui una part de la informàtica fora de l’empresai una altra a dins.El terme privat implica que només el client fa servir el núvol i que no es comparteixaquesta infraestructura amb cap empresa externa.La classificació més acceptada per classificar els núvols segons el servei ofert és: SaaS,PaaS, IaaS.Els sistemes classificats com a IaaS el que ofereixen és la possibilitat de crear lainfraestructura informàtica de l’organització en el núvol. Mentre el serveis del PaaS el
 10. 10. que fan és oferir un entorn de desenvolupament en què un usuari pot desenvolupar lesseves aplicacions pròpies.I finalment el SaaS, el qual fa referència a aplicacions instal·lades pel proveïdor en elseu sistema i que estan preparades perquè les usin els clients en qualsevol moment.

×