Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

КРЕТАЊЕ

7,544 views

Published on

PREZENTACIJA + KVIZ

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

КРЕТАЊЕ

 1. 1. KRETANJEKRETANJE
 2. 2. Šta je kretanje ?Šta je kretanje ? Kretanje je promena položaja jednog tela uKretanje je promena položaja jednog tela u odnosu na drugo telo.odnosu na drugo telo.
 3. 3. Šta se sve krećeŠta se sve kreće?? U prirodi se sve kreće.U prirodi se sve kreće. Cela zemlja se kreće.Cela zemlja se kreće. Svemir seSvemir se kreće ...galaksijakreće ...galaksija se krećese kreće Jednom rečju sve se kreće.Jednom rečju sve se kreće.
 4. 4. Putanja telaPutanja tela Putanja tela je stvarna ili zamišljena linijaPutanja tela je stvarna ili zamišljena linija po kojoj se telo kreće .po kojoj se telo kreće . Ovo je putanja aviona ponekad se vidi aOvo je putanja aviona ponekad se vidi a ponekad se ne vidi .ponekad se ne vidi .
 5. 5. Putanja može biti pravaPutanja može biti prava ili kriva i na osnovuili kriva i na osnovu toga razlikujemotoga razlikujemo
 6. 6. Vreme je trajanje kretanjaVreme je trajanje kretanja Put je rastojanje izmeđuPut je rastojanje između početne i krajne tačkepočetne i krajne tačke Brzina je pređeni put uBrzina je pređeni put u jedinici vremenajedinici vremena
 7. 7. ZvukZvuk Zvuk se prostire kretanjem.Zvuk se prostire kretanjem. Zvuk se prostire kroz vodu.Zvuk se prostire kroz vodu. Najbrže se prostire kroz čvrste a najsporije kroz gasoviteNajbrže se prostire kroz čvrste a najsporije kroz gasovite sredine.sredine. Muzičkim instrumentima možemo da odsviramo širokMuzičkim instrumentima možemo da odsviramo širok spektar tonova od najnižih do najviših.spektar tonova od najnižih do najviših. Instrumenti prave zvuk na različite načine.Instrumenti prave zvuk na različite načine.
 8. 8. Koko se tela pokrću?Koko se tela pokrću? • Da bi smo pokrnuli igračke možemo da ihDa bi smo pokrnuli igračke možemo da ih spuštamo, podižemo ,bacamo, guramo ,spuštamo, podižemo ,bacamo, guramo , vučemo itd.vučemo itd. • Neke igračke sadrže mehanizam koji ihNeke igračke sadrže mehanizam koji ih pokreće ,a druge se kreću pomoćupokreće ,a druge se kreću pomoću električne struje.električne struje.
 9. 9. Padanje klizanje i kotrljanje telaPadanje klizanje i kotrljanje tela • Zemlja privlači sva tela koja se nalaze u njenojZemlja privlači sva tela koja se nalaze u njenoj blizini. Zato tela koje ne pokreće mašina ili drugablizini. Zato tela koje ne pokreće mašina ili druga energijaenergija • Tela mogu da se krećuTela mogu da se kreću • Klizanje je lakše po glatkim površinamaKlizanje je lakše po glatkim površinama led je jedna od tih.led je jedna od tih. • Tela mogu da se krećuTela mogu da se kreću Kada gurnemo loptu na pod ona se kotrlja .Kada gurnemo loptu na pod ona se kotrlja .
 10. 10. Kretanje svetlostiKretanje svetlosti Svetlost se kreće pravolinijski.Svetlost se kreće pravolinijski. Kada naiđe na prepreku stvaraKada naiđe na prepreku stvara se senka.Veličina senke zavisise senka.Veličina senke zavisi od veličine prepreke.od veličine prepreke.
 11. 11. KlatnoKlatno • Klatno je malo telo okačeno o konac kojeKlatno je malo telo okačeno o konac koje može da se kreće oko tačke vešanja,akomože da se kreće oko tačke vešanja,ako je dužina klatna manja i ugao kretanja jeje dužina klatna manja i ugao kretanja je manji klatno će se brže kretati.manji klatno će se brže kretati. • Na svako telo koje se kreće kroz nekuNa svako telo koje se kreće kroz neku sredinu deluje sila otpora.sredinu deluje sila otpora.
 12. 12. Sila otpora zavisi odSila otpora zavisi od :: •BrzineBrzine •OblikaOblika •SredineSredine
 13. 13. • Kada se ljuljaš na ljuljašci tvojeKada se ljuljaš na ljuljašci tvoje telo se kreće po krivoj liniji itelo se kreće po krivoj liniji i dokle god se ljuljaš određenomdokle god se ljuljaš određenom jačinom kretanje se svo vremejačinom kretanje se svo vreme ponavlja.ponavlja. • Takvo kretanje se nazivaTakvo kretanje se naziva • Na isti način se kreću i tela naNa isti način se kreću i tela na opruzi ili klatno.opruzi ili klatno.
 14. 14. je ono kod kog seje ono kod kog se telo za isto vreme vraća u prethodni položajtelo za isto vreme vraća u prethodni položaj
 15. 15. Talasno kretanjeTalasno kretanje Kada baciš kamenčić u vodu , nastajeKada baciš kamenčić u vodu , nastaje posebna vrsta kretanja koja se zoveposebna vrsta kretanja koja se zove
 16. 16. 1. Šta je1. Šta je kretanje ?kretanje ?
 17. 17. 2.Šta se sve2.Šta se sve kreće?kreće?
 18. 18. 3.Šta je3.Šta je putanja?putanja?
 19. 19. 4.Kakva4.Kakva može bitimože biti putanja?putanja?
 20. 20. 5.Kako se5.Kako se igračke moguigračke mogu pokrenuti?pokrenuti?
 21. 21. 6.Daj primer6.Daj primer tela kojetela koje padapada
 22. 22. 7.Daj primer7.Daj primer tela koje setela koje se kližekliže
 23. 23. 8. Daj8. Daj primer telaprimer tela koje sekoje se kotrljakotrlja
 24. 24. 9. Kada se9. Kada se ljuljaš naljuljaš na ljuljašciljuljašci kakvokakvo
 25. 25. 10.Šta je10.Šta je periodičnoperiodično kretanje?kretanje?
 26. 26. 11.Kako11.Kako nastajenastaje talasnotalasno kretanje?kretanje?
 27. 27. 12.Šta je12.Šta je put ?put ?
 28. 28. 13.Šta je13.Šta je vreme ?vreme ?
 29. 29. 14.Šta je14.Šta je brzina ?brzina ?
 30. 30. 15.Kako se15.Kako se zvukzvuk prostire ?prostire ?
 31. 31. 16.Kako se16.Kako se najbrže a kakonajbrže a kako najsporijenajsporije prostire zvuk?prostire zvuk?
 32. 32. 17.Kako se17.Kako se svetlostsvetlost kreće ?kreće ?
 33. 33. 18.Šta se18.Šta se dešava akodešava ako svetlost udarisvetlost udari o nekio neki predmet ?predmet ?
 34. 34. 19.Šta je19.Šta je klatno?klatno?
 35. 35. 20.Od čega20.Od čega sila otporasila otpora zavsi?zavsi?
 36. 36. Da li vam seDa li vam se dopaladopala prezentacija ?prezentacija ?
 37. 37. HVALA NAHVALA NA PAŽNJI!!!!!!!!!!!!PAŽNJI!!!!!!!!!!!! RADILE BOJANA I ELENA.RADILE BOJANA I ELENA. Hvala na pažnji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

×