SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Udržitelný rozvoj
na místní úrovni
Audity udržitelného rozvoje v rámci MA21
Kategorie A
Kategorie B
Kategorie C
Kategorie D
Postupem v MA21 rozvíjíte již zavedené a osvojujete si nové přístupy
Nastavení a evaluace MA21
Kritéria MA21
1. Organizační zázemí, plánování
a hodnocení postupu MA21
2. Zapojení veřejnosti, místní
partnerství, komunitní plánování
ke kvalitě života a UR
3. Strategické řízení k
udržitelnému rozvoji,
monitorování UR
4. Komunikace, propagace,
informovanost, sdílení dobré
praxe
5. Financování, motivace v rámci
MA21
Audity MA21
1a Správa věcí veřejných
1b Územní rozvoj
2. Kvalitní životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví obyvatel
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a místní tradice
9. Sociální prostředí v obci
10. Globální odpovědnost
Kritéria
MA21
Audity UR
Kategorie D
Kategorie C
Kategorie B
Kategorie A
KritériaMA21AudityUR
Postup v MA21
Audity UR - proč?
rozvoj
Udržitelný rozvoj
Audity UR
Without data you are just another person with an opinion.
Bez dat jste jen další osobou s názorem.
W. Edwards Deming
(1900 - 1993)
Audity UR - jak?
cíle
78%
12 kWh
indikátory
Hodnocení stavu
Analýza
opatření
AuditUR
dleMetodiky
hodnoceníUR
325 l/rok
Metodika hodnocení UR
Metodika je k dispozici pro:
 města
 městské části (MČ)
 místní akční skupiny (MAS)
 malé obce – I. A II. Stupně do 5 000 obyvatel
(typové přílohy)
10 (11) témat UR, každé téma je dále členěno na oblasti
Metodika obsahuje:
 kompletní popis práce na Auditu UR
 seznam návodných otázek
 seznam indikátorů
Veřejná správa a územní
rozvoj
Životní prostředí
USV
Doprava
4.1 Podpora veřejné
dopravy a dalších druhů
alternativní dopravy (pěší,
cyklo)
4.1.1 Jakým způsobem
probíhá budování
infrastruktury pro podporu
environmentálně šetrných
druhů (…)
4.1.B Bezbariérovost
komunikací
4.1.C Vybavenost
cyklistickými komunikacemi
4.1.2 Jsou realizovány
aktivity k podpoře
doprovodné infrastruktury
(...)
4.1.D Vybavenost veřejných
budov parkovací
infrastrukturou pro cyklisty
4.1.3 Jak je podporováno
zvyšování komfortu MHD
(…) a podpora
multimodality v dopravě
(…), zejména s ohledem na
dopravu do škol a do
zaměstnání?
4.1.A Podíl garantovaných
nízkopodlažních spojů
veřejné dopravy na
celkovém počtu spojů
4.1.4 Jak je řešena doprava
v klidu (pěší zóny,
parkování, P&R, K&R, B&R)?
4.2 Snižování nutnosti
používat IAD a podpora
alternativních druhů
dopravy /řízení poptávky po
dopravě/
4.3 Nízkoemisní vozidla
4.4 Bezpečnost silničního
provozu
4.5 Snižování vlivu dopravy
na životní prostředí a zdraví
obyvatel
Zdraví
…
Témata UR Oblasti v
rámci tématu
Návodné
otázky
Indikátory
Zodpovědět
Vyhodnotit
Jak postupovat při zpracování
U kteréhokoliv tématu je nutné zpracovat:
 Odpovědi na všechny návodné otázky
 Indikátory
 Sebehodnocení textové
 Sebehodnocení bodové (na škále -2/+2)
 Shrnující hodnocení k jednotlivým oblastem
Návodné otázky
všechny návodné otázky musejí být zodpovězeny
 návodné otázky s hlavními indikátory
Je požadováno doložení důkazů s využitím výhradně
hlavního indikátoru. Ten může být výjimečně nahrazen
jiným indikátorem, tento indikátor musí však být odsouhlasen
expertem a hlavním oponentem.
 návodné otázky s doplňkovými indikátory
Využití doplňkových indikátorů pro zodpovězení návodných
otázek je doporučené ale tyto mohou být nahrazeny jinými
(relevantními) indikátory (expert pro dané téma posoudí,
zda je náhradní indikátor relevantní či nikoli).
 návodné otázky bez indikátorů
Forma zodpovězení je ponechána na zpracovateli
Indikátory
Co to s… je?
Indikátor (ukazatel) –
nástroj pro hodnocení
Konkrétním způsobem zpracovaná a interpretovaná primární data
 Zjednodušují komplexní problémy (realitu)
 Jsou vždy navázány k určitému cíli – něco indikují ukazují (na) něco
 Jsou zaměřeny na konkrétní - relevantní aspekty
 Mohou mít široké rozpětí stupně agregace
 od velmi specifických …..
 po indexy
14
Indikátory v Metodice UR
nemají stanovené cíle –
cíle si stanovujete vy
Specifický indikátor
• Evidovaný objem dřeva napadeného kůrovcem [m3]
• Spotřeba pitné vody v domácnostech [l/os/den]
• Produkce směsného komunálního odpadu [t/rok]
• Počet venkovních hřišť ve městě [ks]
Index
převádí informace o složitých jevech do jednoduchého, jednoznačného
sdělení, jež lze srozumitelně interpretovat
• ekologická stopa
• uhlíková stopa
• index lidského rozvoje
Co by měl splňovat každý
indikátor?
 Významnost – popisují významný jev
 Reprezentativnost – vztah k území, časovému období apod.
 Jedinečnost – nedublují jiné údaje
 Srovnatelnost – v rámci tematické oblasti jsou založeny na
datech z jednoho datového zdroje, jednotná metodika pro
mezinárodní srovnání
 Spolehlivost – jsou založeny na spolehlivých, garantovaných
datech
 Dostupnost dat – získávání dat je institucionálně a technicky
zajištěné
 Pochopitelnost a vypovídací schopnost
 Aktuálnost – popisují aktuální problém
17
Bylo posuzováno při zařazení
konkrétního indikátoru do Metodiky
Klasifikace indikátorů – I
 Kvantitativní – založené na číselných údajích
 koncentrace znečišťujících látek v ovzduší
 spotřeba vody
 cena vodného a stočného
 Kvalitativní – slovní vyjádření o fenoménu
 výčet opatření vedoucí
 k úsporám vody v budově obecního úřadu
 ke zlepšení kvality ovzduší v obci
 popis osvětových akcí
18
Klasifikace indikátorů – I
Objektivní
 naměřené koncentrace znečišťujících
látek v ovzduší
 vybavenost cyklistickými
komunikacemi
 uživatelé drog
Subjektivní
 spokojenost obyvatel s kvalitou ovzduší
 vnímání rozvoje turistiky místními
obyvateli a podnikateli
 Spokojenost obyvatel se vzdělávacími
institucemi
 Vnímání kriminality občany
19
Klasifikace indikátorů – II
 Hlavní indikátory – vždy zodpovězeny
 Celková spotřeba pitné vody v domácnostech(l/os./rok),
čištění odpadních vod (% obyvatel nebo % domácností
napojených na ČOV)
 Doplňkové indikátory – doporučeno zodpovědět
 Nakládání s dešťovými vodami (% plochy zastavěného
území odkud je odváděna dešťová voda do oddílné
kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků)
Indikátory napomáhají zodpovězení
návodných otázek
20
Specifikace indikátorů
Každý indikátor by měl mít v zájmu své vypovídací
schopnosti metadatový popis – tj. specifikaci – měla by být
stabilní
Konstrukce indikátoru (metodika)
Jednotky
Zdroje dat a jejich specifikace
Odkazy na relevantní strategické dokumenty a další
odbornou literaturu ad.
21
Hodnocení indikátorů
Standardizovaná struktura, vyplývající z účelu hodnocení: podrobné
vyhodnocení
 grafické
 textové
22
Zdroj dat pro indikátory
 Informační systémy jednotlivých resortů a jejich organizací
 ČSÚ
 ČÚZK
 ÚHÚL
 ČHMÚ
 AOPK ČR
 CENIA
 ÚZIS
 SZÚ…
 Obce samotné + KÚ
 Mezinárodní
 Eurostat
 OECD
 Evropská agentura pro životní prostředí
 …
23
V Metodice UR jsou
uvedeny doporučené
zdroje
Sebehodnocení - bodové
- textové
Sebehodnocení je nutné uvést:
 pro každou návodnou otázku
 pro každou oblast tématu
Bodové sebehodnocení se uvádí na stupnici -2/+2
Sebehodnocení – bodové
#interpretace
+2: situace je velmi dobrá, tj. stav v dané oblasti je velmi dobrý
(výrazně nad úrovní celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit,
dosahuje většiny cílových hodnot, apod.)
trend je zlepšující se či stabilní (např. při dosažení cílových či nejlepších
hodnot). V odůvodněných případech může být u dílčích jevů či procesů trend
zhoršující se či kolísavý, pak však musí být jednoznačně doložena mimořádnost
události, kvůli které došlo ke zhoršení trendu.
+1: situace je dobrá, tj. stav v dané oblasti je dobrý (mírně nad úrovní
celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit, dosahuje alespoň
některých cílových hodnot a dalším se blíží, apod.)
trend je zlepšující se či stabilní (např. při dosažení cílových či nejlepších
hodnot). V odůvodněných případech může být u dílčích jevů či procesů trend
zhoršující se či kolísavý, pak však musí být jednoznačně doložena mimořádnost
události, kvůli které došlo ke zhoršení trendu.
Sebehodnocení – bodové
#interpretace
0: situace je uspokojivá, tj. stav v dané oblasti je uspokojivý
(na úrovni celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit,
v některých parametrech se blíží cílovým hodnotám apod.)
trend je zlepšující se či stabilní (např. při dosažení některých cílových
či nejlepších hodnot). V odůvodněných případech může být u dílčích jevů
či procesů trend zhoršující se či kolísavý, pak však musí být jednoznačně
doložena mimořádnost události, kvůli které došlo ke zhoršení trendu.
-1: situace je špatná, tj. stav v dané oblasti je špatný (mírně pod
úrovní celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit, nedosahuje
cílových hodnot apod.)
trend se zlepšuje jen málo nebo pouze u dílčích oblastí nebo
je stabilní (v případě neuspokojivých hodnot) či zhoršující se.
-2: situace je velmi špatná, tj. stav je velmi špatný (výrazně
pod úrovní celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit, n
edosahuje cílových hodnot apod.).
trend je stabilní (v případě neuspokojivých hodnot)
či se zhoršuje.
Audity v kategorii C
#startovací
 V jednom roce lze zpracovat libovolný počet auditů
– o tématech rozhoduje realizátor
(stupeň pokročilosti)
 1 oponent
 Kontrola auditu se týká úplnosti a kvality zpracování
(posuzuje se, zda je na základě Auditu možné provést
hodnocení v daných tématech).
 Oponent nezpracovává žádné formalizované
hodnocení jako u kategorie A a B.
Audity v kategorii B
#pokročilé
Úplné zpracování Auditu ve všech tématech a jeho oponentní
zhodnocení
 1 oponent a 1 konzultant
 Kontrola auditu z hlediska úplnosti
a kvality zpracování
 Oponentské hodnocení každé z otázek a oblasti + oponentní
stanovisko k Auditu UR
(formalizované hodnocení s předepsanou strukturou).
 Excelentní stav tématu z hlediska principů UR
 Uspokojivý stav tématu z hlediska principů UR bez podmínek
 Uspokojivý stav tématu z hlediska principů UR s podmínkami
 Neuspokojivý stav tématu z hlediska principů UR
Audity v kategorii A
#nejpokročilejší
Úplné zpracování Auditu ve všech tématech a jeho oponentní
zhodnocení
 1 oponent a 2 konzultanti
 Návštěva „v místě“
 Kontrola auditu z hlediska úplnosti a kvality zpracování
 Oponentské hodnocení každé z otázek a oblasti + oponentní
stanovisko k Auditu UR
(formalizované hodnocení s předepsanou strukturou).
 Téma 1 musí být hodnoceno jako uspokojivé bez podmínek.
 Jedno téma musí být hodnoceno jako excelentní.
 Žádné téma nesmí dostat hodnocení „Neuspokojivý stav
tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje“
Dobrý Audit je…
…ten, který ukáže reálný stav věcí
Audit, který ukáže, že stav dané oblasti
je špatný (je mnoho věcí, které je třeba vyřešit)
je dobře zpracovaný a tedy dobrý audit,
Špatný Audit je…
…ten, který je nedostatečně zpracovaný
a tedy neposlouží k posouzení reálného
stavu věcí
Audit, který na návodné otázky odpovídá
ve stylu „nevíme, nesledujeme“ je špatný
audit.
Kde se podívat na dobré audity…
https://audity.ma21.cenia.cz/
Obhajoby v místě 2020
Kategorie A
3. 11. - Křižánky (malá obec)
4. 11. - Jihlava
Kategorie B
10. 11. - Kopřivnice
12. 11. - Velké Meziříčí
Děkuji za pozornost
Ing. Jarmila Cikánková
728 371 685, 267 225 281
jarmila.cikankova@cenia.cz
ma21@cenia.cz
www.ma21.cz

More Related Content

Similar to Skol ma21 202011_audity

Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...MEYS, MŠMT in Czech
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)Regionální Rada Moravskoslezsko
 
Research Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and MethodsResearch Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and MethodsMEYS, MŠMT in Czech
 
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeMEYS, MŠMT in Czech
 
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněMEYS, MŠMT in Czech
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTATechnologická agentura ČR
 
Úvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAÚvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAMŠMT IPN KVALITA
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...JIC
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
 
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...MEYS, MŠMT in Czech
 
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisůHlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisůMŠMT IPN KREDO
 
Revize norem - co mají společného a co nás ještě čeká
Revize norem - co mají společného a co nás ještě čekáRevize norem - co mají společného a co nás ještě čeká
Revize norem - co mají společného a co nás ještě čekáLloyd's Register EMEA
 
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠTvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠMŠMT IPN KVALITA
 
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureIPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureMEYS, MŠMT in Czech
 
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...ÚISK FF UK
 
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČRHodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČRMEYS, MŠMT in Czech
 
Participativní plánování, monitoring a evaluace
Participativní plánování, monitoring a evaluaceParticipativní plánování, monitoring a evaluace
Participativní plánování, monitoring a evaluaceInka Pibilova
 

Similar to Skol ma21 202011_audity (20)

Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
 
Research Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and MethodsResearch Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and Methods
 
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
 
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
 
Metody hodnocení VaV
Metody hodnocení VaVMetody hodnocení VaV
Metody hodnocení VaV
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
 
Úvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAÚvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITA
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
 
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
 
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisůHlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů
 
Revize norem - co mají společného a co nás ještě čeká
Revize norem - co mají společného a co nás ještě čekáRevize norem - co mají společného a co nás ještě čeká
Revize norem - co mají společného a co nás ještě čeká
 
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠTvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
Tvorba zprávy o vnitřním hodnocení kvality ITV/VŠ
 
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureIPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
 
Projektové řízení
Projektové řízeníProjektové řízení
Projektové řízení
 
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
Helena Lipková: Role vedoucího projektu v procesu řízení rizik (risk manageme...
 
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČRHodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
 
201612.ReinIT.Audit
201612.ReinIT.Audit201612.ReinIT.Audit
201612.ReinIT.Audit
 
Participativní plánování, monitoring a evaluace
Participativní plánování, monitoring a evaluaceParticipativní plánování, monitoring a evaluace
Participativní plánování, monitoring a evaluace
 

Skol ma21 202011_audity

 • 1. Udržitelný rozvoj na místní úrovni Audity udržitelného rozvoje v rámci MA21
 • 2. Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Postupem v MA21 rozvíjíte již zavedené a osvojujete si nové přístupy
 • 3. Nastavení a evaluace MA21 Kritéria MA21 1. Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21 2. Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a UR 3. Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR 4. Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe 5. Financování, motivace v rámci MA21 Audity MA21 1a Správa věcí veřejných 1b Územní rozvoj 2. Kvalitní životní prostředí 3. Udržitelná spotřeba a výroba 4. Doprava a mobilita 5. Zdraví obyvatel 6. Místní ekonomika a podnikání 7. Vzdělávání a výchova 8. Kultura a místní tradice 9. Sociální prostředí v obci 10. Globální odpovědnost
 • 5. Kategorie D Kategorie C Kategorie B Kategorie A KritériaMA21AudityUR Postup v MA21
 • 6. Audity UR - proč? rozvoj Udržitelný rozvoj Audity UR
 • 7. Without data you are just another person with an opinion. Bez dat jste jen další osobou s názorem. W. Edwards Deming (1900 - 1993) Audity UR - jak?
 • 9. Metodika hodnocení UR Metodika je k dispozici pro:  města  městské části (MČ)  místní akční skupiny (MAS)  malé obce – I. A II. Stupně do 5 000 obyvatel (typové přílohy) 10 (11) témat UR, každé téma je dále členěno na oblasti Metodika obsahuje:  kompletní popis práce na Auditu UR  seznam návodných otázek  seznam indikátorů
 • 10. Veřejná správa a územní rozvoj Životní prostředí USV Doprava 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) 4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (…) 4.1.B Bezbariérovost komunikací 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi 4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (...) 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty 4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (…) a podpora multimodality v dopravě (…), zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání? 4.1.A Podíl garantovaných nízkopodlažních spojů veřejné dopravy na celkovém počtu spojů 4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)? 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/ 4.3 Nízkoemisní vozidla 4.4 Bezpečnost silničního provozu 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel Zdraví … Témata UR Oblasti v rámci tématu Návodné otázky Indikátory Zodpovědět Vyhodnotit
 • 11. Jak postupovat při zpracování U kteréhokoliv tématu je nutné zpracovat:  Odpovědi na všechny návodné otázky  Indikátory  Sebehodnocení textové  Sebehodnocení bodové (na škále -2/+2)  Shrnující hodnocení k jednotlivým oblastem
 • 12. Návodné otázky všechny návodné otázky musejí být zodpovězeny  návodné otázky s hlavními indikátory Je požadováno doložení důkazů s využitím výhradně hlavního indikátoru. Ten může být výjimečně nahrazen jiným indikátorem, tento indikátor musí však být odsouhlasen expertem a hlavním oponentem.  návodné otázky s doplňkovými indikátory Využití doplňkových indikátorů pro zodpovězení návodných otázek je doporučené ale tyto mohou být nahrazeny jinými (relevantními) indikátory (expert pro dané téma posoudí, zda je náhradní indikátor relevantní či nikoli).  návodné otázky bez indikátorů Forma zodpovězení je ponechána na zpracovateli
 • 14. Indikátor (ukazatel) – nástroj pro hodnocení Konkrétním způsobem zpracovaná a interpretovaná primární data  Zjednodušují komplexní problémy (realitu)  Jsou vždy navázány k určitému cíli – něco indikují ukazují (na) něco  Jsou zaměřeny na konkrétní - relevantní aspekty  Mohou mít široké rozpětí stupně agregace  od velmi specifických …..  po indexy 14 Indikátory v Metodice UR nemají stanovené cíle – cíle si stanovujete vy
 • 15. Specifický indikátor • Evidovaný objem dřeva napadeného kůrovcem [m3] • Spotřeba pitné vody v domácnostech [l/os/den] • Produkce směsného komunálního odpadu [t/rok] • Počet venkovních hřišť ve městě [ks]
 • 16. Index převádí informace o složitých jevech do jednoduchého, jednoznačného sdělení, jež lze srozumitelně interpretovat • ekologická stopa • uhlíková stopa • index lidského rozvoje
 • 17. Co by měl splňovat každý indikátor?  Významnost – popisují významný jev  Reprezentativnost – vztah k území, časovému období apod.  Jedinečnost – nedublují jiné údaje  Srovnatelnost – v rámci tematické oblasti jsou založeny na datech z jednoho datového zdroje, jednotná metodika pro mezinárodní srovnání  Spolehlivost – jsou založeny na spolehlivých, garantovaných datech  Dostupnost dat – získávání dat je institucionálně a technicky zajištěné  Pochopitelnost a vypovídací schopnost  Aktuálnost – popisují aktuální problém 17 Bylo posuzováno při zařazení konkrétního indikátoru do Metodiky
 • 18. Klasifikace indikátorů – I  Kvantitativní – založené na číselných údajích  koncentrace znečišťujících látek v ovzduší  spotřeba vody  cena vodného a stočného  Kvalitativní – slovní vyjádření o fenoménu  výčet opatření vedoucí  k úsporám vody v budově obecního úřadu  ke zlepšení kvality ovzduší v obci  popis osvětových akcí 18
 • 19. Klasifikace indikátorů – I Objektivní  naměřené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší  vybavenost cyklistickými komunikacemi  uživatelé drog Subjektivní  spokojenost obyvatel s kvalitou ovzduší  vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli  Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi  Vnímání kriminality občany 19
 • 20. Klasifikace indikátorů – II  Hlavní indikátory – vždy zodpovězeny  Celková spotřeba pitné vody v domácnostech(l/os./rok), čištění odpadních vod (% obyvatel nebo % domácností napojených na ČOV)  Doplňkové indikátory – doporučeno zodpovědět  Nakládání s dešťovými vodami (% plochy zastavěného území odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků) Indikátory napomáhají zodpovězení návodných otázek 20
 • 21. Specifikace indikátorů Každý indikátor by měl mít v zájmu své vypovídací schopnosti metadatový popis – tj. specifikaci – měla by být stabilní Konstrukce indikátoru (metodika) Jednotky Zdroje dat a jejich specifikace Odkazy na relevantní strategické dokumenty a další odbornou literaturu ad. 21
 • 22. Hodnocení indikátorů Standardizovaná struktura, vyplývající z účelu hodnocení: podrobné vyhodnocení  grafické  textové 22
 • 23. Zdroj dat pro indikátory  Informační systémy jednotlivých resortů a jejich organizací  ČSÚ  ČÚZK  ÚHÚL  ČHMÚ  AOPK ČR  CENIA  ÚZIS  SZÚ…  Obce samotné + KÚ  Mezinárodní  Eurostat  OECD  Evropská agentura pro životní prostředí  … 23 V Metodice UR jsou uvedeny doporučené zdroje
 • 24. Sebehodnocení - bodové - textové Sebehodnocení je nutné uvést:  pro každou návodnou otázku  pro každou oblast tématu Bodové sebehodnocení se uvádí na stupnici -2/+2
 • 25. Sebehodnocení – bodové #interpretace +2: situace je velmi dobrá, tj. stav v dané oblasti je velmi dobrý (výrazně nad úrovní celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit, dosahuje většiny cílových hodnot, apod.) trend je zlepšující se či stabilní (např. při dosažení cílových či nejlepších hodnot). V odůvodněných případech může být u dílčích jevů či procesů trend zhoršující se či kolísavý, pak však musí být jednoznačně doložena mimořádnost události, kvůli které došlo ke zhoršení trendu. +1: situace je dobrá, tj. stav v dané oblasti je dobrý (mírně nad úrovní celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit, dosahuje alespoň některých cílových hodnot a dalším se blíží, apod.) trend je zlepšující se či stabilní (např. při dosažení cílových či nejlepších hodnot). V odůvodněných případech může být u dílčích jevů či procesů trend zhoršující se či kolísavý, pak však musí být jednoznačně doložena mimořádnost události, kvůli které došlo ke zhoršení trendu.
 • 26. Sebehodnocení – bodové #interpretace 0: situace je uspokojivá, tj. stav v dané oblasti je uspokojivý (na úrovni celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit, v některých parametrech se blíží cílovým hodnotám apod.) trend je zlepšující se či stabilní (např. při dosažení některých cílových či nejlepších hodnot). V odůvodněných případech může být u dílčích jevů či procesů trend zhoršující se či kolísavý, pak však musí být jednoznačně doložena mimořádnost události, kvůli které došlo ke zhoršení trendu. -1: situace je špatná, tj. stav v dané oblasti je špatný (mírně pod úrovní celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit, nedosahuje cílových hodnot apod.) trend se zlepšuje jen málo nebo pouze u dílčích oblastí nebo je stabilní (v případě neuspokojivých hodnot) či zhoršující se. -2: situace je velmi špatná, tj. stav je velmi špatný (výrazně pod úrovní celorepublikového průměru či srovnatelných municipalit, n edosahuje cílových hodnot apod.). trend je stabilní (v případě neuspokojivých hodnot) či se zhoršuje.
 • 27. Audity v kategorii C #startovací  V jednom roce lze zpracovat libovolný počet auditů – o tématech rozhoduje realizátor (stupeň pokročilosti)  1 oponent  Kontrola auditu se týká úplnosti a kvality zpracování (posuzuje se, zda je na základě Auditu možné provést hodnocení v daných tématech).  Oponent nezpracovává žádné formalizované hodnocení jako u kategorie A a B.
 • 28. Audity v kategorii B #pokročilé Úplné zpracování Auditu ve všech tématech a jeho oponentní zhodnocení  1 oponent a 1 konzultant  Kontrola auditu z hlediska úplnosti a kvality zpracování  Oponentské hodnocení každé z otázek a oblasti + oponentní stanovisko k Auditu UR (formalizované hodnocení s předepsanou strukturou).  Excelentní stav tématu z hlediska principů UR  Uspokojivý stav tématu z hlediska principů UR bez podmínek  Uspokojivý stav tématu z hlediska principů UR s podmínkami  Neuspokojivý stav tématu z hlediska principů UR
 • 29. Audity v kategorii A #nejpokročilejší Úplné zpracování Auditu ve všech tématech a jeho oponentní zhodnocení  1 oponent a 2 konzultanti  Návštěva „v místě“  Kontrola auditu z hlediska úplnosti a kvality zpracování  Oponentské hodnocení každé z otázek a oblasti + oponentní stanovisko k Auditu UR (formalizované hodnocení s předepsanou strukturou).  Téma 1 musí být hodnoceno jako uspokojivé bez podmínek.  Jedno téma musí být hodnoceno jako excelentní.  Žádné téma nesmí dostat hodnocení „Neuspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje“
 • 30. Dobrý Audit je… …ten, který ukáže reálný stav věcí Audit, který ukáže, že stav dané oblasti je špatný (je mnoho věcí, které je třeba vyřešit) je dobře zpracovaný a tedy dobrý audit,
 • 31. Špatný Audit je… …ten, který je nedostatečně zpracovaný a tedy neposlouží k posouzení reálného stavu věcí Audit, který na návodné otázky odpovídá ve stylu „nevíme, nesledujeme“ je špatný audit.
 • 32. Kde se podívat na dobré audity… https://audity.ma21.cenia.cz/
 • 33. Obhajoby v místě 2020 Kategorie A 3. 11. - Křižánky (malá obec) 4. 11. - Jihlava Kategorie B 10. 11. - Kopřivnice 12. 11. - Velké Meziříčí
 • 34. Děkuji za pozornost Ing. Jarmila Cikánková 728 371 685, 267 225 281 jarmila.cikankova@cenia.cz ma21@cenia.cz www.ma21.cz