Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์             รายวิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242)         กลุ่ม...
เกี่ยวกับการกระจายทางระบาดวิทยา(Epidemiological Distribution) เนื้อหาทางด้านคลินิก(ClinicalData) และข้อมูลทางด้านพฤติกรรมส...
7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเอง...
ประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็นหลัก2.3บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบ...
www.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyb...
www.google.com       2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.010. ขั้นตอนและแผนดาเน...
11.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress พัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ จากระบบจัดการโรงพยาบาล ...
ลงชื่อ.............................................     (นางสมร ตาระพันธ์)      ครูที่ปรึกษาโครงงาน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร แก้

1,525 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร แก้

 1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2554 ----------------------------------------------------1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง พัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ จากระบบจัดการโรงพยาบาล2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาว จริยา ก้อมะณี ชั้น ม.5/4 เลขที่ 124. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี) -6. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ ในปัจจุบันการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาได้มีการเก็บข้อมูลทั้งในลักษณะของระบบแฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น(สคร.6)ได้จัดทาแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยหรือฐานข้อมูลเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเฝ้าระวังระบาดวิทยา ระบบดังกล่าวอาจถูกออกแบบและจัดทาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบของหน่วยงานแต่ละแห่ง จากการศึกษาวิจัยของกลุ่มโรค/กลุ่มงานต่าง ๆ ของ สคร.ที่ 6 ขอนแก่น ที่จังหวัดนาร่อง เบื้องต้นพบว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลในงานประจาอยู่แล้วทุกแห่ง หน่วยงานส่วนใหญ่เข้าถึงInternet ได้ และยังพบว่า ข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการปกติในระบบบริการสุขภาพ ทั้งเนื้อหาที่
 2. 2. เกี่ยวกับการกระจายทางระบาดวิทยา(Epidemiological Distribution) เนื้อหาทางด้านคลินิก(ClinicalData) และข้อมูลทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ(Health Behavior) ซึ่งจาเป็นต่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มีมากเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ แปลผล ทางระบาดวิทยาได้ ถ้าหากมีระบบที่ทาให้ข้อมูลเหล่านั้น ไหลเวียนมารวมอยู่ในฐานข้อมูลแหล่งเดียวกัน การวิเคราะห์แปลผลทางระบาดวิทยาก็จะทาได้โดยง่าย ทาให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาทาได้ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่อย่างในปัจจุบันอีก การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเพื่อให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถจัดการข้อมูลให้มีความเท่าทันต่อเหตุการณ์นั้น จะประกอบด้วย 3 โมดูลคือแอพพลิเคชันระบบจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระบบนาเข้าและส่งออกข้อมูลอัตโนมัติ และศูนย์กลางข้อมูล ซึ่งทาให้ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากหลายหน่วยงานถูกจัดการอย่างมีระบบอีกทั้งยังสามารถลดความซ้าซ้อนของข้อมูลได้อีกด้วย ในส่วนของศูนย์กลางข้อมูลซึ่งใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสนั้นจะทาหน้าที่ให้บริการข้อมูลกับส่วนอื่นๆของระบบและใช้เว็บแอพพลิเคชันเพื่อแสดงผลข้อมูลโดยรวมของระบบอีกทั้งส่วนกลางสามารถจัดการกับข้อมูลโรคเป้าหมายได้ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ผู้จัดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpressมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ จากระบบจัดการโรงพยาบาลศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป7. วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องพัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ จากระบบจัดการโรงพยาบาล 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ พัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ จากระบบจัดการโรงพยาบาล
 3. 3. 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป8. หลักการและทฤษฎี บล็อก (blog) เป็นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่งซึ่งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทาให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้เป็นคากริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์"ประเภทของเว็บบล็อก 1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจาผู้ให้กาเนิดคาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับrobotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทาบล็อกแบบไหนlinklog น่าจะเป็นการเริ่มต้นการทาบล็อกได้เป็นอย่างดี 1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าPhoto บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie […]2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตร
 4. 4. ประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็นหลัก2.3บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่น blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog)พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น2.7บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง www.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.comwww.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.comwww.onblogme.comwww.freeseoblogs.com
 5. 5. www.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.comwww.jaideespace.comwww.maxsiteth.comwww.my2blog.comจึงได้จัดทาขึ้น9. ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่อง พัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ จากระบบจัดการโรงพยาบาล 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com
 6. 6. www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.010. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  3 จัดทาโครงร่างเพื่อนาเสนอ  4 ปฏิบัติการจัดทาโครงงาน  นาเสนอรายงานความก้าวหน้า 5  ของโครงงานครั้งที่ 1 นาเสนอรายงานความก้าวหน้า  6 ของโครงงานครั้งที่ 2 7 ปรับปรุง ทดสอบ  6 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน  8 ประเมินผลงาน  9 นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog 10. สถานที่ดาเนินงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย11. ผลที่คาดว่าจะ
 7. 7. 11.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress พัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ จากระบบจัดการโรงพยาบาล 11.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือ พัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ จากระบบจัดการโรงพยาบาล 11.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 11.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์12. เอกสารอ้างอิง http://www.nampheung.com/1032/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-wordpress.htmlhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81http://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.html ลงชื่อ............................................. (ชื่อเต็มนักเรียน ) ผู้เสนอโครงงาน
 8. 8. ลงชื่อ............................................. (นางสมร ตาระพันธ์) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×