Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

423 views

Published on

Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Published in: Law
  • Be the first to comment

46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  1. 1. Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 15.05.2015 11:11:22 +07:00

×