SH3 - Klassisk sociologisk teori

J
KLASSISK SOCIOLOGISK TEORI 
Marx, Weber, Durkheim & Simmel
Vad är teori? 
En tolkning av den sociala 
verkligheten (modeller, 
förklaringar och beskrivningar) 
Verktyg för analysen av fenomen, 
händelser och handlingar 
Olika typer av teorier: 
Närhelst en teori framstår för dig 
som den enda tänkbara, se då detta 
som ett tecken på att du varken förstått 
teorin eller det problem den är 
avsedd att lösa 
Karl Popper 
Deskriptiva (förklarande, beskrivande) ⬌ Normativa (hur något borde vara) 
Mikroteori (individ-/aktörsperspektiv) ⬌ Makroteori (samhälls-/strukturperspektiv) 
Konfliktteori (konflikt är normalt) ⬌ Konsensusteori (samförstånd är normalt)
Hur teori kan användas? 
Samhällsvetenskaplig analys: 
1. Underbygg din poäng/tes empiriskt 
2. Etablera dialog mellan empiri och teori 
3. Var reflexiv 
4. Anlägg ett kritiskt perspektiv
Karl Marx (1818-1883) 
Journalist, debattör och politisk aktivist 
Utgångspunkt: Det kapitalistiska samhället, eller snarare, 
maktrelationen mellan samhällsklasser (de som äger 
produktionsmedlen och proletärerna)
Historisk materialism 
Produktionsförhållandena formar samhället politiskt, socialt och 
kulturellt: 
- Människor skapar sin tillvaro utifrån befintliga ramar 
- Kultur, tänkande och medvetande är konsekvenser av materiella 
aspekter 
Olika produktionsförhållanden genom historien: 
URKOMMUNISM (Jägar-/samlarsamhället) 
SLAVSAMHÄLLET (Flodkulturerna, antiken) 
FEODALISMEN (Medeltiden) 
KAPITALISMEN (Från 1500-talet och still going strong...)
Produktivkrafter: Viktiga 
sociala och ekonomiska 
faktorer som används i 
produktionen (arbetskraft, 
verktyg, råvaror kunskap) 
Om produktivkrafterna 
påverkas kan basen 
förändras... 
...liksom vid konflikt i basen, 
t ex mellan kapitalister och 
proletärer (t ex revolution) 
ÖVERBYGGNAD 
! 
Idéer, ideologier, identiteter, kultur, 
moral och annat formbart 
BAS 
! 
Produktionsförhållande 
Produktionssätt
Alienation 
Det ligger i människans natur att arbeta självständigt, skapande 
och intentionellt 
Vid lönearbete uppstår alienation (”främlingskap”) 
...särskilt då arbetet är monoton, dåligt betalt och inte ger någon 
upplevelse av slutproduktionen 
...vilket leder till frustration, meningslöshet och bristande 
engagemang
Mervärde 
Arbetaren skapar ett större värde än den ersätts för; tillräckligt 
för att överleva med inte ens i närheten av det värde den skapar 
Kapitalistiska systemets inneboende problem: 
- Många exploateras av ett fåtal: uppdelning mellan de 
vinstmaximerande kapitalisterna och de som vill ha ett 
stimulerande arbete och dräglig levnadsnivå 
- Därför uppstår också spänningar och motsättningar... 
-...som kommer att leda till kapitalismens undergång i en social 
revolution, där ett nytt produktionssätt uppstår
Den dominerande ideologin 
Hur kan detta orättvisa system överleva? 
Den dominerande ideologin: Ett system av föreställningar som ger 
felaktig bild av verkligheten, som gynnar samhällets dominerande 
grupper. 
Den härskande klassens föreställningar tenderar att bli sanningar, 
övriga klasser drabbas av ”falskt medvetande” 
Ett jobb på McDonalds kanske är dåligt avlönat och unga blir 
exploaterade, men enligt McDonalds handlar det om jobb med 
utvecklingsmöjligheter och en väg in på arbetsmarknaden (falskt 
medvetande)
Max Weber (1864-1920) 
Sociolog och nationalekonom 
Samhällsvetenskapernas fader i Tyskland 
Verstehen: Förstå människors situation och varför de handlar 
som de gör... (istället för erklären, förklara) 
...för att hitta drivkrafterna bakom våra handlingar generellt 
Idealtyper: Samhället går inte att förstå fullt ut. Renodlade och 
stereotypa idealtyper hjälper oss i studiet.
Protestantiska etiken 
Varför slår kapitalismen igenom efter 1500-talet? 
Protestantiska rörelsen (särskilt kalvinismen) inriktade sig ofta 
på asketiskt leverne: arbetet var ett kall och konsumtion dåligt. 
Leder till kapitalackumulation. 
Kulturen styr de materiella förhållandena (jfr Marx)
Handlingstyper (idealtyper för handling) 
Traditionella: seder och vanor 
Affektuella: känslobaserade handlingar 
Värderationella: handlingar utifrån övertygelse/värderingar 
istället för egna konsekvenser 
Målrationella: handlingar för att rationellt/effektivt uppnå ett 
visst mål
Auktoritetstyper (idealtyper för auktoriteter) 
Traditionella: kungatron som går i arv, lärare/elev, föräldrar/ 
barn 
Känslomässighet: auktoritet och dragningskraft hos en unik 
karismatisk person med extraordinära egenskaper 
Rationella: makt utövas av person som tillskrivits rätten att göra 
det 
Karisma rutiniseras - blir rutin och slutar vara karismatisk
Organisationstyper (idealtyper för organisationer) 
Traditionella organisationer med traditionella handlingar och 
traditionell auktoritet 
Karismatiska rörelser med affektuella handlingar och karismatisk 
auktoritet 
Byråkratiska förvaltningar med målrationella handlingar och 
rationell auktoritet
Byråkrati 
Weber såg byråkratin var på frammarsch och att rationalisering präglade 
hela samhället. Vi är på väg att bli fångar i det rationella samhällets 
järnbur. 
Byråkrati som idealtyp: 
- Specialisering: Uppdelning av uppgifter 
- Hierarki: Över- och underordning i organisation 
- Regler: Verksamhet styrs av regler 
- Avpersonifiering: Alla hanteras lika enligt regler 
- Positioner: Tjänster har kompetenskrav och befordran enligt 
givna kriterier 
- Offentlig/privat roll
McDonaldisering: 
Rationalisering DeLuxe 
En tillämpning och utveckling av Webers byråkratiidealtyp av 
George Ritzer: 
Effektivitet - snabbt och praktiskt 
Kalkylerbarhet - allt ska gå att räkna, beräkna och kvantifiera 
Förutsägbarhet - så få överraskningar som möjligt 
Kontroll - ta bort den ”mänskliga faktorn” helt 
Rationaliteten kan leda till irrationalitet
Èmile Durkheim (1858-1917) 
! 
Professor i sociologi och pedagogik 
Strukturalismens och funktionalismen 
fadersgestalt: Det är de strukturella krafterna som står i fokus för 
studiet av samhället
Det kollektiva medvetandet 
Samhället är större än summan av sina delar, en självständig existens 
som står ovanför individerna - det kollektiva medvetandet 
Jordbrukssamhället: Homogent och stark social kontroll - starkt och 
tydligt kollektivt medvetande 
Moderna samhället: Specialiseringen har lett till heterogent och 
differentierat samhälle, med svagt och abstrakt kollektivt medvetande 
Vi har gått från mekanisk solidaritet (baserad på social kontroll och 
sammanhållning genom likhet) till organisk solidaritet (där vi är 
beroende av varandra)
Självmordet 
Det mest individualistiska handlandet? Enligt Durkheim är det kollektiva 
krafter som driver fram självmord. 
Altruistiska självmord - svag individualisering - människor offrar sig för 
kollektivet 
Egoistiska självmord - stark individualisering - brist på socialt sammanhang 
Fatalistiska självmord - ingen individualisering - människans inre driv dör i 
ett alltför kontrollerat samhälle 
Anomiska självmord - total individualisering - inga normer, 
självdestruktivitet
Heligt och profant 
Heligt - extraordinärt, bryter mot rutiner, saker vi håller högt, ser 
framemot och njuter av 
Profant - vanliga normala företeelser 
Med religionens minskande betydelse har det heliga ersatts med 
nya heliga företeelser: Kalle Anka @ 15:00, Melodifestivalen, 
VM-final i ishockey - vilka visar på kollektiv extas
Jämförelse 
MARX WEBER DURKHEIM 
! 
Människan livsvillkor formas av strukturen. Strukturen 
är ett historiskt skede. Människan kan förändra 
strukturen. 
Människans handlingar formar 
strukturen 
Människans livsvillkor formas av 
strukturen. 
Normativ Deskriptiv Normativ/deskriptiv 
Konfliktteori: Konflikter utifrån 
makt (klasskamp) 
Symbolisk interaktionism: 
samhället består av dess enskilda 
interaktioner 
!F 
unktionalism (varje del har en funktion för 
samhällskroppen) 
Bas-överbyggnad, alienation, den 
dominerande ideologin 
Idealtyper, McDonaldisering 
Solidaritet, heligt och profant, 
kollektivt medvetande
Georg Simmel (1858-1918) 
Samhället som händelse: uppstår i människors växelverkan i 
stunden. Ingen egen kraft. 
Människors olika motiv ger upphov till det som är intressant att 
studera (politiska, ekonomiska, sociala, estetiska, erotiska, 
religiösa) 
Sociala typer: Flanören, medlaren, den fattige, girigbuken, den 
slösaktige, äventyraren - teoretiska karaktärer; ingen är en av 
dem, utan bär drag av dem
Främlingen 
Fri att komma och gå (i ett socialt sammanhang), men hör inte 
hemma där 
Nära och avlägsen: hamnar ofta i relationer präglade av terapi och 
bekännelser
1 of 23

Recommended

la sociedad disciplinaria by
la sociedad disciplinariala sociedad disciplinaria
la sociedad disciplinariaAlejandro Badino
1.4K views8 slides
Marxism by
MarxismMarxism
MarxismClare Espocia
713 views21 slides
Metodo marxista (1) by
Metodo marxista (1)Metodo marxista (1)
Metodo marxista (1)Skratch Villeda
22.8K views27 slides
Jornadas gloriosas by
Jornadas gloriosasJornadas gloriosas
Jornadas gloriosasKerol Brombal
2.2K views13 slides
Pensamiento central en Michel Foucault by
Pensamiento central en Michel FoucaultPensamiento central en Michel Foucault
Pensamiento central en Michel Foucaultwarptherbots
3.4K views10 slides
LAS TRES TEORIAS (ESTRUCTURAL,FUNCIONALISTA,CRITICA) by
LAS TRES TEORIAS (ESTRUCTURAL,FUNCIONALISTA,CRITICA)LAS TRES TEORIAS (ESTRUCTURAL,FUNCIONALISTA,CRITICA)
LAS TRES TEORIAS (ESTRUCTURAL,FUNCIONALISTA,CRITICA)marlene
26K views47 slides

More Related Content

What's hot

Práctica 2a (analisis película la ola) by
Práctica 2a (analisis película la ola)Práctica 2a (analisis película la ola)
Práctica 2a (analisis película la ola)manumaestro19
1.3K views3 slides
Communism by
CommunismCommunism
CommunismNomonde Zodala
359 views13 slides
Физиогномика by
ФизиогномикаФизиогномика
ФизиогномикаOksana Pirgach
750 views26 slides
Antonio Gramsci by
Antonio GramsciAntonio Gramsci
Antonio GramsciAlexandre Protásio
12.4K views17 slides
Emile Durkheim: Modernidad, capitalismo e interacción simbólica. - Mario by
Emile Durkheim: Modernidad, capitalismo e interacción simbólica. - MarioEmile Durkheim: Modernidad, capitalismo e interacción simbólica. - Mario
Emile Durkheim: Modernidad, capitalismo e interacción simbólica. - MarioTS2010
5.9K views13 slides
Marxism by
MarxismMarxism
MarxismRachel Barran
2.1K views15 slides

What's hot(20)

Práctica 2a (analisis película la ola) by manumaestro19
Práctica 2a (analisis película la ola)Práctica 2a (analisis película la ola)
Práctica 2a (analisis película la ola)
manumaestro191.3K views
Emile Durkheim: Modernidad, capitalismo e interacción simbólica. - Mario by TS2010
Emile Durkheim: Modernidad, capitalismo e interacción simbólica. - MarioEmile Durkheim: Modernidad, capitalismo e interacción simbólica. - Mario
Emile Durkheim: Modernidad, capitalismo e interacción simbólica. - Mario
TS20105.9K views
Powerpoint by chrilee
PowerpointPowerpoint
Powerpoint
chrilee78.6K views
Socialismo caracteristícas e princípios by Eddieuepg
Socialismo caracteristícas e princípiosSocialismo caracteristícas e princípios
Socialismo caracteristícas e princípios
Eddieuepg2.4K views
1 INTEGRADOR DE SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION by Tefis Rodriguez
1 INTEGRADOR DE SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION1 INTEGRADOR DE SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION
1 INTEGRADOR DE SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION
Tefis Rodriguez1.6K views
Vida de consumo bauman (2007) by Martha Guarin
Vida de consumo bauman (2007)Vida de consumo bauman (2007)
Vida de consumo bauman (2007)
Martha Guarin16.5K views
Bourdieu, pierre, el sentido practico by Ivan Felix
Bourdieu, pierre, el sentido practicoBourdieu, pierre, el sentido practico
Bourdieu, pierre, el sentido practico
Ivan Felix2.6K views
Eurocentrismo by UACM
EurocentrismoEurocentrismo
Eurocentrismo
UACM9.1K views
Trabalho e Produção by Pedro Lazari
Trabalho e ProduçãoTrabalho e Produção
Trabalho e Produção
Pedro Lazari6.7K views
Critical theory by Cheryl Asia
Critical theoryCritical theory
Critical theory
Cheryl Asia1.9K views

Viewers also liked

Klassisk sociologisk teori by
Klassisk sociologisk teoriKlassisk sociologisk teori
Klassisk sociologisk teoriJanne Juopperi
25.7K views23 slides
Nationalekonomiska teorier by
Nationalekonomiska teorierNationalekonomiska teorier
Nationalekonomiska teorierJanne Juopperi
26.9K views26 slides
SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt by
SH1b / 1a1 - Makt & vanmaktSH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
SH1b / 1a1 - Makt & vanmaktJanne Juopperi
13.4K views32 slides
Inflation vs arbetslöshet by
Inflation vs arbetslöshetInflation vs arbetslöshet
Inflation vs arbetslöshetJanne Juopperi
9.6K views8 slides
Aktörer inom internationella relationer by
Aktörer inom internationella relationerAktörer inom internationella relationer
Aktörer inom internationella relationerJanne Juopperi
10.3K views43 slides
Tillväxten och miljön by
Tillväxten och miljönTillväxten och miljön
Tillväxten och miljönJanne Juopperi
15.3K views16 slides

Viewers also liked(20)

Klassisk sociologisk teori by Janne Juopperi
Klassisk sociologisk teoriKlassisk sociologisk teori
Klassisk sociologisk teori
Janne Juopperi25.7K views
Nationalekonomiska teorier by Janne Juopperi
Nationalekonomiska teorierNationalekonomiska teorier
Nationalekonomiska teorier
Janne Juopperi26.9K views
SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt by Janne Juopperi
SH1b / 1a1 - Makt & vanmaktSH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
Janne Juopperi13.4K views
Inflation vs arbetslöshet by Janne Juopperi
Inflation vs arbetslöshetInflation vs arbetslöshet
Inflation vs arbetslöshet
Janne Juopperi9.6K views
Aktörer inom internationella relationer by Janne Juopperi
Aktörer inom internationella relationerAktörer inom internationella relationer
Aktörer inom internationella relationer
Janne Juopperi10.3K views
Tillväxten och miljön by Janne Juopperi
Tillväxten och miljönTillväxten och miljön
Tillväxten och miljön
Janne Juopperi15.3K views
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick by Janne Juopperi
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskickSh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
Janne Juopperi27.8K views
Regering eller riksdag by Janne Juopperi
Regering eller riksdagRegering eller riksdag
Regering eller riksdag
Janne Juopperi27.2K views
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur by Janne Juopperi
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktaturSh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Janne Juopperi32.8K views
Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna by Janne Juopperi
Sh1b - Makt & demokrati - 2. GrundlagarnaSh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Janne Juopperi31.3K views
Sociologi: Moderna klassiker - En översikt by Ulf Liljankoski
Sociologi: Moderna klassiker - En översiktSociologi: Moderna klassiker - En översikt
Sociologi: Moderna klassiker - En översikt
Ulf Liljankoski2.1K views
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2) by Janne Juopperi
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Janne Juopperi9.1K views
Internationell politisk ekonomi by Janne Juopperi
Internationell politisk ekonomiInternationell politisk ekonomi
Internationell politisk ekonomi
Janne Juopperi7.4K views
Sociala frågor - makt och vanmakt by Janne Juopperi
Sociala frågor - makt och vanmaktSociala frågor - makt och vanmakt
Sociala frågor - makt och vanmakt
Janne Juopperi11.1K views
Mänskliga rättigheter - introduktion by Janne Juopperi
Mänskliga rättigheter - introduktionMänskliga rättigheter - introduktion
Mänskliga rättigheter - introduktion
Janne Juopperi12.7K views
Ekonomiska teorier genomgångar i klassrummet by Tobias Kjellström
Ekonomiska teorier genomgångar i klassrummetEkonomiska teorier genomgångar i klassrummet
Ekonomiska teorier genomgångar i klassrummet
Tobias Kjellström3.7K views
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case by Janne Juopperi
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold caseHistorievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case
Janne Juopperi4.9K views
Sociologi enkelt presenterat (skiss) by Ulf Liljankoski
Sociologi enkelt presenterat (skiss)Sociologi enkelt presenterat (skiss)
Sociologi enkelt presenterat (skiss)
Ulf Liljankoski588 views
Pierre bourdieu by tobbebrehmer
Pierre bourdieuPierre bourdieu
Pierre bourdieu
tobbebrehmer10.3K views
Makt – maktresurser, olika typer av makt by tobbebrehmer
Makt – maktresurser, olika typer av maktMakt – maktresurser, olika typer av makt
Makt – maktresurser, olika typer av makt
tobbebrehmer5.3K views

Similar to SH3 - Klassisk sociologisk teori

Politiska ideologier 01 liberalism by
Politiska ideologier 01 liberalismPolitiska ideologier 01 liberalism
Politiska ideologier 01 liberalismJanne Juopperi
5.8K views15 slides
Anarkism by
AnarkismAnarkism
Anarkismulfalster78
1.4K views8 slides
Arbete i och med grupper - ett socialpsykologiskt perspektiv by
Arbete i och med grupper - ett socialpsykologiskt perspektivArbete i och med grupper - ett socialpsykologiskt perspektiv
Arbete i och med grupper - ett socialpsykologiskt perspektivNinaEmilsson1
9 views76 slides
3. ideologier by
3. ideologier3. ideologier
3. ideologierlararniklas
19.8K views5 slides
Ressentiment - socialpsykologiska aspekter på ojämlikhet by
Ressentiment - socialpsykologiska aspekter på ojämlikhetRessentiment - socialpsykologiska aspekter på ojämlikhet
Ressentiment - socialpsykologiska aspekter på ojämlikhetStaffan Lindström
4.2K views54 slides
Välfärdskapitalism med jämlikhetsnorm by
Välfärdskapitalism med jämlikhetsnormVälfärdskapitalism med jämlikhetsnorm
Välfärdskapitalism med jämlikhetsnormStaffan Lindström
998 views16 slides

Similar to SH3 - Klassisk sociologisk teori(20)

Politiska ideologier 01 liberalism by Janne Juopperi
Politiska ideologier 01 liberalismPolitiska ideologier 01 liberalism
Politiska ideologier 01 liberalism
Janne Juopperi5.8K views
Arbete i och med grupper - ett socialpsykologiskt perspektiv by NinaEmilsson1
Arbete i och med grupper - ett socialpsykologiskt perspektivArbete i och med grupper - ett socialpsykologiskt perspektiv
Arbete i och med grupper - ett socialpsykologiskt perspektiv
NinaEmilsson19 views
3. ideologier by lararniklas
3. ideologier3. ideologier
3. ideologier
lararniklas19.8K views
Ressentiment - socialpsykologiska aspekter på ojämlikhet by Staffan Lindström
Ressentiment - socialpsykologiska aspekter på ojämlikhetRessentiment - socialpsykologiska aspekter på ojämlikhet
Ressentiment - socialpsykologiska aspekter på ojämlikhet
Staffan Lindström4.2K views
Förändringsstegen by Nino Baraka
FörändringsstegenFörändringsstegen
Förändringsstegen
Nino Baraka923 views
Lag Etik & Informationssystem091020 by Mathias Klang
Lag Etik & Informationssystem091020Lag Etik & Informationssystem091020
Lag Etik & Informationssystem091020
Mathias Klang299 views
Förutsättningar för framtidens livslånga lärande i Sverige - av Kerstin Littke by Staffan Lindström
Förutsättningar för framtidens livslånga lärande i Sverige - av Kerstin LittkeFörutsättningar för framtidens livslånga lärande i Sverige - av Kerstin Littke
Förutsättningar för framtidens livslånga lärande i Sverige - av Kerstin Littke
Presentation1 sh 1 by tobbebrehmer
Presentation1 sh 1Presentation1 sh 1
Presentation1 sh 1
tobbebrehmer1.2K views
Imagoceller - Hur kan vi föreställa oss omställningen till hållbarhet? by Kristofer Björkman
Imagoceller - Hur kan vi föreställa oss omställningen till hållbarhet?Imagoceller - Hur kan vi föreställa oss omställningen till hållbarhet?
Imagoceller - Hur kan vi föreställa oss omställningen till hållbarhet?
Socialismen by lantmo
SocialismenSocialismen
Socialismen
lantmo1.9K views
Internationella relationer teoretiska perspektiv by Janne Juopperi
Internationella relationer teoretiska perspektivInternationella relationer teoretiska perspektiv
Internationella relationer teoretiska perspektiv
Janne Juopperi26.6K views
3 reflektion runt tro och ideal by ulfalster78
3 reflektion runt tro och ideal3 reflektion runt tro och ideal
3 reflektion runt tro och ideal
ulfalster78696 views

More from Janne Juopperi

Medier och källkritik - Introduktion by
Medier och källkritik - IntroduktionMedier och källkritik - Introduktion
Medier och källkritik - IntroduktionJanne Juopperi
8.9K views20 slides
Sh1b - Internationella relationer by
Sh1b - Internationella relationerSh1b - Internationella relationer
Sh1b - Internationella relationerJanne Juopperi
10.3K views13 slides
SH1b - Samhällsekonomi by
SH1b - SamhällsekonomiSH1b - Samhällsekonomi
SH1b - SamhällsekonomiJanne Juopperi
20.6K views42 slides
Sh1b - Lag och rätt by
Sh1b - Lag och rättSh1b - Lag och rätt
Sh1b - Lag och rättJanne Juopperi
7.7K views16 slides
Medier och källkritik by
Medier och källkritikMedier och källkritik
Medier och källkritikJanne Juopperi
4.4K views19 slides
Globalisering - Case H&M by
Globalisering - Case H&MGlobalisering - Case H&M
Globalisering - Case H&MJanne Juopperi
3K views6 slides

More from Janne Juopperi(13)

Medier och källkritik - Introduktion by Janne Juopperi
Medier och källkritik - IntroduktionMedier och källkritik - Introduktion
Medier och källkritik - Introduktion
Janne Juopperi8.9K views
Sh1b - Internationella relationer by Janne Juopperi
Sh1b - Internationella relationerSh1b - Internationella relationer
Sh1b - Internationella relationer
Janne Juopperi10.3K views
SH1b - Samhällsekonomi by Janne Juopperi
SH1b - SamhällsekonomiSH1b - Samhällsekonomi
SH1b - Samhällsekonomi
Janne Juopperi20.6K views
Sh2 internationella relationer by Janne Juopperi
Sh2 internationella relationerSh2 internationella relationer
Sh2 internationella relationer
Janne Juopperi3.1K views
Revolutionerna i Amerika och Frankrike by Janne Juopperi
Revolutionerna i Amerika och FrankrikeRevolutionerna i Amerika och Frankrike
Revolutionerna i Amerika och Frankrike
Janne Juopperi6.4K views
Epokerna 06 långa perspektiv by Janne Juopperi
Epokerna 06 långa perspektivEpokerna 06 långa perspektiv
Epokerna 06 långa perspektiv
Janne Juopperi5.7K views
Världskrigens tid andra världskriget by Janne Juopperi
Världskrigens tid  andra världskrigetVärldskrigens tid  andra världskriget
Världskrigens tid andra världskriget
Janne Juopperi4.6K views
Epokerna 05 upplysning, industrialisering och imperialism 2012 by Janne Juopperi
Epokerna 05 upplysning, industrialisering och imperialism 2012Epokerna 05 upplysning, industrialisering och imperialism 2012
Epokerna 05 upplysning, industrialisering och imperialism 2012
Janne Juopperi5.3K views

SH3 - Klassisk sociologisk teori

 • 1. KLASSISK SOCIOLOGISK TEORI Marx, Weber, Durkheim & Simmel
 • 2. Vad är teori? En tolkning av den sociala verkligheten (modeller, förklaringar och beskrivningar) Verktyg för analysen av fenomen, händelser och handlingar Olika typer av teorier: Närhelst en teori framstår för dig som den enda tänkbara, se då detta som ett tecken på att du varken förstått teorin eller det problem den är avsedd att lösa Karl Popper Deskriptiva (förklarande, beskrivande) ⬌ Normativa (hur något borde vara) Mikroteori (individ-/aktörsperspektiv) ⬌ Makroteori (samhälls-/strukturperspektiv) Konfliktteori (konflikt är normalt) ⬌ Konsensusteori (samförstånd är normalt)
 • 3. Hur teori kan användas? Samhällsvetenskaplig analys: 1. Underbygg din poäng/tes empiriskt 2. Etablera dialog mellan empiri och teori 3. Var reflexiv 4. Anlägg ett kritiskt perspektiv
 • 4. Karl Marx (1818-1883) Journalist, debattör och politisk aktivist Utgångspunkt: Det kapitalistiska samhället, eller snarare, maktrelationen mellan samhällsklasser (de som äger produktionsmedlen och proletärerna)
 • 5. Historisk materialism Produktionsförhållandena formar samhället politiskt, socialt och kulturellt: - Människor skapar sin tillvaro utifrån befintliga ramar - Kultur, tänkande och medvetande är konsekvenser av materiella aspekter Olika produktionsförhållanden genom historien: URKOMMUNISM (Jägar-/samlarsamhället) SLAVSAMHÄLLET (Flodkulturerna, antiken) FEODALISMEN (Medeltiden) KAPITALISMEN (Från 1500-talet och still going strong...)
 • 6. Produktivkrafter: Viktiga sociala och ekonomiska faktorer som används i produktionen (arbetskraft, verktyg, råvaror kunskap) Om produktivkrafterna påverkas kan basen förändras... ...liksom vid konflikt i basen, t ex mellan kapitalister och proletärer (t ex revolution) ÖVERBYGGNAD ! Idéer, ideologier, identiteter, kultur, moral och annat formbart BAS ! Produktionsförhållande Produktionssätt
 • 7. Alienation Det ligger i människans natur att arbeta självständigt, skapande och intentionellt Vid lönearbete uppstår alienation (”främlingskap”) ...särskilt då arbetet är monoton, dåligt betalt och inte ger någon upplevelse av slutproduktionen ...vilket leder till frustration, meningslöshet och bristande engagemang
 • 8. Mervärde Arbetaren skapar ett större värde än den ersätts för; tillräckligt för att överleva med inte ens i närheten av det värde den skapar Kapitalistiska systemets inneboende problem: - Många exploateras av ett fåtal: uppdelning mellan de vinstmaximerande kapitalisterna och de som vill ha ett stimulerande arbete och dräglig levnadsnivå - Därför uppstår också spänningar och motsättningar... -...som kommer att leda till kapitalismens undergång i en social revolution, där ett nytt produktionssätt uppstår
 • 9. Den dominerande ideologin Hur kan detta orättvisa system överleva? Den dominerande ideologin: Ett system av föreställningar som ger felaktig bild av verkligheten, som gynnar samhällets dominerande grupper. Den härskande klassens föreställningar tenderar att bli sanningar, övriga klasser drabbas av ”falskt medvetande” Ett jobb på McDonalds kanske är dåligt avlönat och unga blir exploaterade, men enligt McDonalds handlar det om jobb med utvecklingsmöjligheter och en väg in på arbetsmarknaden (falskt medvetande)
 • 10. Max Weber (1864-1920) Sociolog och nationalekonom Samhällsvetenskapernas fader i Tyskland Verstehen: Förstå människors situation och varför de handlar som de gör... (istället för erklären, förklara) ...för att hitta drivkrafterna bakom våra handlingar generellt Idealtyper: Samhället går inte att förstå fullt ut. Renodlade och stereotypa idealtyper hjälper oss i studiet.
 • 11. Protestantiska etiken Varför slår kapitalismen igenom efter 1500-talet? Protestantiska rörelsen (särskilt kalvinismen) inriktade sig ofta på asketiskt leverne: arbetet var ett kall och konsumtion dåligt. Leder till kapitalackumulation. Kulturen styr de materiella förhållandena (jfr Marx)
 • 12. Handlingstyper (idealtyper för handling) Traditionella: seder och vanor Affektuella: känslobaserade handlingar Värderationella: handlingar utifrån övertygelse/värderingar istället för egna konsekvenser Målrationella: handlingar för att rationellt/effektivt uppnå ett visst mål
 • 13. Auktoritetstyper (idealtyper för auktoriteter) Traditionella: kungatron som går i arv, lärare/elev, föräldrar/ barn Känslomässighet: auktoritet och dragningskraft hos en unik karismatisk person med extraordinära egenskaper Rationella: makt utövas av person som tillskrivits rätten att göra det Karisma rutiniseras - blir rutin och slutar vara karismatisk
 • 14. Organisationstyper (idealtyper för organisationer) Traditionella organisationer med traditionella handlingar och traditionell auktoritet Karismatiska rörelser med affektuella handlingar och karismatisk auktoritet Byråkratiska förvaltningar med målrationella handlingar och rationell auktoritet
 • 15. Byråkrati Weber såg byråkratin var på frammarsch och att rationalisering präglade hela samhället. Vi är på väg att bli fångar i det rationella samhällets järnbur. Byråkrati som idealtyp: - Specialisering: Uppdelning av uppgifter - Hierarki: Över- och underordning i organisation - Regler: Verksamhet styrs av regler - Avpersonifiering: Alla hanteras lika enligt regler - Positioner: Tjänster har kompetenskrav och befordran enligt givna kriterier - Offentlig/privat roll
 • 16. McDonaldisering: Rationalisering DeLuxe En tillämpning och utveckling av Webers byråkratiidealtyp av George Ritzer: Effektivitet - snabbt och praktiskt Kalkylerbarhet - allt ska gå att räkna, beräkna och kvantifiera Förutsägbarhet - så få överraskningar som möjligt Kontroll - ta bort den ”mänskliga faktorn” helt Rationaliteten kan leda till irrationalitet
 • 17. Èmile Durkheim (1858-1917) ! Professor i sociologi och pedagogik Strukturalismens och funktionalismen fadersgestalt: Det är de strukturella krafterna som står i fokus för studiet av samhället
 • 18. Det kollektiva medvetandet Samhället är större än summan av sina delar, en självständig existens som står ovanför individerna - det kollektiva medvetandet Jordbrukssamhället: Homogent och stark social kontroll - starkt och tydligt kollektivt medvetande Moderna samhället: Specialiseringen har lett till heterogent och differentierat samhälle, med svagt och abstrakt kollektivt medvetande Vi har gått från mekanisk solidaritet (baserad på social kontroll och sammanhållning genom likhet) till organisk solidaritet (där vi är beroende av varandra)
 • 19. Självmordet Det mest individualistiska handlandet? Enligt Durkheim är det kollektiva krafter som driver fram självmord. Altruistiska självmord - svag individualisering - människor offrar sig för kollektivet Egoistiska självmord - stark individualisering - brist på socialt sammanhang Fatalistiska självmord - ingen individualisering - människans inre driv dör i ett alltför kontrollerat samhälle Anomiska självmord - total individualisering - inga normer, självdestruktivitet
 • 20. Heligt och profant Heligt - extraordinärt, bryter mot rutiner, saker vi håller högt, ser framemot och njuter av Profant - vanliga normala företeelser Med religionens minskande betydelse har det heliga ersatts med nya heliga företeelser: Kalle Anka @ 15:00, Melodifestivalen, VM-final i ishockey - vilka visar på kollektiv extas
 • 21. Jämförelse MARX WEBER DURKHEIM ! Människan livsvillkor formas av strukturen. Strukturen är ett historiskt skede. Människan kan förändra strukturen. Människans handlingar formar strukturen Människans livsvillkor formas av strukturen. Normativ Deskriptiv Normativ/deskriptiv Konfliktteori: Konflikter utifrån makt (klasskamp) Symbolisk interaktionism: samhället består av dess enskilda interaktioner !F unktionalism (varje del har en funktion för samhällskroppen) Bas-överbyggnad, alienation, den dominerande ideologin Idealtyper, McDonaldisering Solidaritet, heligt och profant, kollektivt medvetande
 • 22. Georg Simmel (1858-1918) Samhället som händelse: uppstår i människors växelverkan i stunden. Ingen egen kraft. Människors olika motiv ger upphov till det som är intressant att studera (politiska, ekonomiska, sociala, estetiska, erotiska, religiösa) Sociala typer: Flanören, medlaren, den fattige, girigbuken, den slösaktige, äventyraren - teoretiska karaktärer; ingen är en av dem, utan bär drag av dem
 • 23. Främlingen Fri att komma och gå (i ett socialt sammanhang), men hör inte hemma där Nära och avlägsen: hamnar ofta i relationer präglade av terapi och bekännelser