SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Samhällskunskap 1b


  Kursintroduktion
Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna
förutsättningar för att utveckla följande:
•  Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de
  individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor,
  samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från
  lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
•  Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika
  ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden
  påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
•  Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och
  konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier,
  modeller och metoder.
•  Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor
  samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
•  Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika
  presentationsformer.
Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande
centrala innehåll:
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell
 nivå samt inom EU. Internationella och nordiska
 samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka
 politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och
 påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer
 utifrån grundläggande demokratimodeller och den
 digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och
 deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier
Centralt innehåll
• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller
 sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina
 individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella
 humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade
 konflikter.
• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.
 Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och
 betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens
 sätt att fungera, anställningsvillkor.
Centralt innehåll
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala
 livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas
 utifrån kategorier som skapar både gemenskap och
 utanförskap.
• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer
 och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning,
 tillväxt och företagande, resursanvändning och
 resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar
 och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i
 förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin
 påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
Centralt innehåll
• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras
 möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt
 de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och
 nyhetsvärdering.
• Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i
 samband med undersökningar av samhällsfrågor och
 samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in
 information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder
 för att bearbeta information är statistiska metoder,
 samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och
 källkritik.
• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på
 det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och
 rapporter.
Kunskapskrav
Betyget E
• Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika
 samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de
 bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligtredogöra för
 de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar
 eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och
 skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan
 eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas
 betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida
 samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar
 och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Kunskapskrav
Betyget E
• Eleven kan analysera samhällsfrågor och
 identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen
 använder eleven med viss
 säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier,
 modeller och metoder. Eleven
 diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna
 samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan
 ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar
 med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Kunskapskrav
Betyget E
• Eleven kan översiktligt redogöra för individens
 rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument,
 förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter,
 tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den
 privata ekonomin och samhällsekonomin.
• I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss
 säkerhet söka, granska och tolka information från olika
 källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner
 om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med
 viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina
 kunskaper i samhällskunskap i olika
 presentationsformer.
Kunskapskrav
Betyget D
innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav
Betyget C
• Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens
 organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande
 idéerna. Eleven kan också utförligtredogöra för de mänskliga
 rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och
 drarvälgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika
 samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra
 för de historiska förutsättningarnas betydelse och
 dra välgrundade slutsatser om hur nutida
 samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar
 och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Kunskapskrav
Betyget C
• Eleven kan analysera samhällsfrågor och
 identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen
 använder eleven med viss
 säkerhet samhällsvetenskapliga
 begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar
 dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar
 utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga
 lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan
 ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och
 värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Kunskapskrav
Betyget C
• Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och
 skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets
 inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden
 mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
• I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka,
 granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor
 samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och
 trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på
 ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i
 olika presentationsformersamt formulera sig självständigt i
 förhållande till källorna.
Kunskapskrav
Betyget B
innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav
Betyget A
• Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera
 olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de
 bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och
 nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys
 förklarar eleven komplexa samband och
 drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika
 samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och
 nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse
 och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida
 samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar
 och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Kunskapskrav
Betyget A
• Eleven kan analysera samhällsfrågor och
 identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen
 använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga
 begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar
 dem med nyanserade omdömen. Eleven
 diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och
 konsekvenserna samt möjliga lösningar på
 samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument
 för sina ståndpunkter och värderar
 med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Kunskapskrav
Betyget A
• Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens
 rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet
 mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt
 för sambanden mellan den privata ekonomin och
 samhällsekonomin.
• I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka,
 granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor
 samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras
 relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan,med
 säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i
 samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig
 självständigt i förhållande till källorna.
Målstyrd skola
• Målen måste uppnås för att det ska bli ett
 betyg
• Kvalitén på måluppfyllelse mäts genom
 kunskapskraven
• Ej relevant med matematiskt tänkande 
 A+A+A+B+B≠A
• Följ din utveckling i matrisform
Matristänkande

More Related Content

Similar to Kursintroduktion samhällskunskap 1b

Uppstart nulage digitaliseringen fritids
Uppstart nulage digitaliseringen fritidsUppstart nulage digitaliseringen fritids
Uppstart nulage digitaliseringen fritidsMalinspplugg
 
Planering 08 NVb
Planering 08 NVbPlanering 08 NVb
Planering 08 NVblararniklas
 
Pedagogiskt café 21 oktober 2015 1
Pedagogiskt café 21 oktober 2015 1Pedagogiskt café 21 oktober 2015 1
Pedagogiskt café 21 oktober 2015 1Schefstrom
 
Sekter, momentplanering
Sekter, momentplaneringSekter, momentplanering
Sekter, momentplaneringMagisterBoman
 
Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11
Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11
Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11Hanna Johansson
 
Läsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämneLäsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämneHanna Stehagen
 
Mcm module 1b
Mcm  module 1bMcm  module 1b
Mcm module 1bwebsule
 
IKT & Lärande: 12 Januari 2009
IKT & Lärande: 12 Januari 2009IKT & Lärande: 12 Januari 2009
IKT & Lärande: 12 Januari 2009patrik hernwall
 
Sh C KursmåL Och Betygskriterier
Sh C KursmåL Och BetygskriterierSh C KursmåL Och Betygskriterier
Sh C KursmåL Och BetygskriterierRichard Walls
 
Föräldramöte åk 6 2013-14 Fäladsgården
Föräldramöte åk 6 2013-14 FäladsgårdenFöräldramöte åk 6 2013-14 Fäladsgården
Föräldramöte åk 6 2013-14 Fäladsgårdenvivecadahl
 
Inte utan mina elever
Inte utan mina eleverInte utan mina elever
Inte utan mina elevermittlarande
 

Similar to Kursintroduktion samhällskunskap 1b (20)

Uppstart nulage digitaliseringen fritids
Uppstart nulage digitaliseringen fritidsUppstart nulage digitaliseringen fritids
Uppstart nulage digitaliseringen fritids
 
Social Hållbar Utveckling
Social Hållbar UtvecklingSocial Hållbar Utveckling
Social Hållbar Utveckling
 
Intorduktion privatjuridik
Intorduktion privatjuridikIntorduktion privatjuridik
Intorduktion privatjuridik
 
Planering 08 NVb
Planering 08 NVbPlanering 08 NVb
Planering 08 NVb
 
Planering 08NVa
Planering 08NVaPlanering 08NVa
Planering 08NVa
 
Planering 08FP
Planering 08FPPlanering 08FP
Planering 08FP
 
Pedagogiskt café 21 oktober 2015 1
Pedagogiskt café 21 oktober 2015 1Pedagogiskt café 21 oktober 2015 1
Pedagogiskt café 21 oktober 2015 1
 
Sekter, momentplanering
Sekter, momentplaneringSekter, momentplanering
Sekter, momentplanering
 
Ekonomisk hållbar utveckling
Ekonomisk hållbar utvecklingEkonomisk hållbar utveckling
Ekonomisk hållbar utveckling
 
Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11
Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11
Kallkritik och socialamedier - Skolbibliotek11
 
Läsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämneLäsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämne
 
Socialamedierskolanumeå
SocialamedierskolanumeåSocialamedierskolanumeå
Socialamedierskolanumeå
 
Socialamedierskolanumeå
SocialamedierskolanumeåSocialamedierskolanumeå
Socialamedierskolanumeå
 
Mcm module 1b
Mcm  module 1bMcm  module 1b
Mcm module 1b
 
IKT & Lärande: 12 Januari 2009
IKT & Lärande: 12 Januari 2009IKT & Lärande: 12 Januari 2009
IKT & Lärande: 12 Januari 2009
 
Sh C KursmåL Och Betygskriterier
Sh C KursmåL Och BetygskriterierSh C KursmåL Och Betygskriterier
Sh C KursmåL Och Betygskriterier
 
Föräldramöte åk 6 2013-14 Fäladsgården
Föräldramöte åk 6 2013-14 FäladsgårdenFöräldramöte åk 6 2013-14 Fäladsgården
Föräldramöte åk 6 2013-14 Fäladsgården
 
Rebels Karlstad
Rebels KarlstadRebels Karlstad
Rebels Karlstad
 
Inte utan mina elever
Inte utan mina eleverInte utan mina elever
Inte utan mina elever
 
Lotus
LotusLotus
Lotus
 

More from Janne Juopperi

Mänskliga rättigheter - introduktion
Mänskliga rättigheter - introduktionMänskliga rättigheter - introduktion
Mänskliga rättigheter - introduktionJanne Juopperi
 
Internationell politisk ekonomi
Internationell politisk ekonomiInternationell politisk ekonomi
Internationell politisk ekonomiJanne Juopperi
 
Inflation vs arbetslöshet
Inflation vs arbetslöshetInflation vs arbetslöshet
Inflation vs arbetslöshetJanne Juopperi
 
Aktörer inom internationella relationer
Aktörer inom internationella relationerAktörer inom internationella relationer
Aktörer inom internationella relationerJanne Juopperi
 
SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
SH1b / 1a1 - Makt & vanmaktSH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
SH1b / 1a1 - Makt & vanmaktJanne Juopperi
 
Medier och källkritik - Introduktion
Medier och källkritik - IntroduktionMedier och källkritik - Introduktion
Medier och källkritik - IntroduktionJanne Juopperi
 
Sh1b - Internationella relationer
Sh1b - Internationella relationerSh1b - Internationella relationer
Sh1b - Internationella relationerJanne Juopperi
 
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)Janne Juopperi
 
SH1b - Samhällsekonomi
SH1b - SamhällsekonomiSH1b - Samhällsekonomi
SH1b - SamhällsekonomiJanne Juopperi
 
Sociala frågor - makt och vanmakt
Sociala frågor - makt och vanmaktSociala frågor - makt och vanmakt
Sociala frågor - makt och vanmaktJanne Juopperi
 
SH3 - Klassisk sociologisk teori
SH3 - Klassisk sociologisk teoriSH3 - Klassisk sociologisk teori
SH3 - Klassisk sociologisk teoriJanne Juopperi
 
Regering eller riksdag
Regering eller riksdagRegering eller riksdag
Regering eller riksdagJanne Juopperi
 
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskickSh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskickJanne Juopperi
 
Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Sh1b - Makt & demokrati - 2. GrundlagarnaSh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Sh1b - Makt & demokrati - 2. GrundlagarnaJanne Juopperi
 
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktaturSh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktaturJanne Juopperi
 
Medier och källkritik
Medier och källkritikMedier och källkritik
Medier och källkritikJanne Juopperi
 
Globalisering - Case H&M
Globalisering - Case H&MGlobalisering - Case H&M
Globalisering - Case H&MJanne Juopperi
 
Sh2 internationella relationer
Sh2 internationella relationerSh2 internationella relationer
Sh2 internationella relationerJanne Juopperi
 
Globalisering (allmänt)
Globalisering (allmänt)Globalisering (allmänt)
Globalisering (allmänt)Janne Juopperi
 

More from Janne Juopperi (20)

Mänskliga rättigheter - introduktion
Mänskliga rättigheter - introduktionMänskliga rättigheter - introduktion
Mänskliga rättigheter - introduktion
 
Internationell politisk ekonomi
Internationell politisk ekonomiInternationell politisk ekonomi
Internationell politisk ekonomi
 
Inflation vs arbetslöshet
Inflation vs arbetslöshetInflation vs arbetslöshet
Inflation vs arbetslöshet
 
Aktörer inom internationella relationer
Aktörer inom internationella relationerAktörer inom internationella relationer
Aktörer inom internationella relationer
 
SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
SH1b / 1a1 - Makt & vanmaktSH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
 
Medier och källkritik - Introduktion
Medier och källkritik - IntroduktionMedier och källkritik - Introduktion
Medier och källkritik - Introduktion
 
Sh1b - Internationella relationer
Sh1b - Internationella relationerSh1b - Internationella relationer
Sh1b - Internationella relationer
 
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
 
SH1b - Samhällsekonomi
SH1b - SamhällsekonomiSH1b - Samhällsekonomi
SH1b - Samhällsekonomi
 
Sociala frågor - makt och vanmakt
Sociala frågor - makt och vanmaktSociala frågor - makt och vanmakt
Sociala frågor - makt och vanmakt
 
Sh1b - Lag och rätt
Sh1b - Lag och rättSh1b - Lag och rätt
Sh1b - Lag och rätt
 
SH3 - Klassisk sociologisk teori
SH3 - Klassisk sociologisk teoriSH3 - Klassisk sociologisk teori
SH3 - Klassisk sociologisk teori
 
Regering eller riksdag
Regering eller riksdagRegering eller riksdag
Regering eller riksdag
 
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskickSh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
 
Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Sh1b - Makt & demokrati - 2. GrundlagarnaSh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
 
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktaturSh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
 
Medier och källkritik
Medier och källkritikMedier och källkritik
Medier och källkritik
 
Globalisering - Case H&M
Globalisering - Case H&MGlobalisering - Case H&M
Globalisering - Case H&M
 
Sh2 internationella relationer
Sh2 internationella relationerSh2 internationella relationer
Sh2 internationella relationer
 
Globalisering (allmänt)
Globalisering (allmänt)Globalisering (allmänt)
Globalisering (allmänt)
 

Kursintroduktion samhällskunskap 1b

 • 1. Samhällskunskap 1b Kursintroduktion
 • 2. Samhällskunskap Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar för att utveckla följande: • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
 • 3. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier
 • 4. Centralt innehåll • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter. • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • 5. Centralt innehåll • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • 6. Centralt innehåll • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering. • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.
 • 7. Kunskapskrav Betyget E • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligtredogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • 8. Kunskapskrav Betyget E • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
 • 9. Kunskapskrav Betyget E • Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin. • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
 • 10. Kunskapskrav Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
 • 11. Kunskapskrav Betyget C • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligtredogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drarvälgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • 12. Kunskapskrav Betyget C • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
 • 13. Kunskapskrav Betyget C • Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin. • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformersamt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
 • 14. Kunskapskrav Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
 • 15. Kunskapskrav Betyget A • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • 16. Kunskapskrav Betyget A • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
 • 17. Kunskapskrav Betyget A • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin. • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan,med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
 • 18. Målstyrd skola • Målen måste uppnås för att det ska bli ett betyg • Kvalitén på måluppfyllelse mäts genom kunskapskraven • Ej relevant med matematiskt tänkande  A+A+A+B+B≠A • Följ din utveckling i matrisform