Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eticki Vidovi Samolecenja 09

1,009 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eticki Vidovi Samolecenja 09

 1. 1. Etički vidovi preporuke i upotrebe samolečenja Prof. Dr. Janko Kersnik, Katedra za porodičnu medicinu Ljulbjana i Maribor
 2. 2. Ciljevi prezentacije <ul><li>Propisi u vezi lekova </li></ul><ul><li>Propisi u vezi biljnih lekova </li></ul><ul><li>Propisi u vezi lekovitih dodataka jelima </li></ul><ul><li>Etičke dileme </li></ul>
 3. 3. Zbog čega se ljudi leče <ul><li>Zadržati dobro zdravje </li></ul><ul><li>Bolji performans </li></ul><ul><li>Prevencija bolesti </li></ul><ul><li>Male bolesti </li></ul><ul><li>Akutne bolesti </li></ul><ul><li>Hronične bolesti </li></ul><ul><li>Ne učine ništa </li></ul><ul><li>Sami se leče </li></ul><ul><ul><li>Vlastito iskustvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Porodična tradicija </li></ul></ul><ul><ul><li>Susedski savet </li></ul></ul><ul><ul><li>Savet alternativca </li></ul></ul><ul><ul><li>Lekarski savet </li></ul></ul><ul><li>Sami uzimajo lekove </li></ul><ul><ul><li>Vidi gore </li></ul></ul>
 4. 4. Samolečenje <ul><li>“ Lekovita ” hrana </li></ul><ul><li>Lekovi </li></ul><ul><ul><li>Lekovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Biljni lekovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Homeopat ski , tradi c ional ni , “booster”... lekovi </li></ul></ul><ul><li>Fizičke stvari </li></ul><ul><ul><li>Toplina , hlad , voda , TENS… </li></ul></ul><ul><li>Obična hrana </li></ul><ul><ul><li>Proteini, voće, povrće, semenke... </li></ul></ul><ul><li>Dodaci hrani </li></ul><ul><ul><li>Vitamin i i minerali </li></ul></ul>
 5. 5. Obična prehlada <ul><li>Fizičke stvari </li></ul><ul><li>Obična hrana </li></ul><ul><li>Dodaci hrani </li></ul><ul><li>“ Lekovita ” hrana </li></ul><ul><li>Lekovi </li></ul><ul><li>Topla odeča , bez fizičkog napora, ležanje u krevetu, sauna, trljanje alkoholom, octom..., obloge... </li></ul><ul><li>L imun , toplo piće, alkohol... </li></ul><ul><li>Vitamin C... </li></ul><ul><li>Čaj od lipe, šipka ... </li></ul><ul><li>Aspirin, paracetamol, kapi za nos , kombinacijski lekovi , antibioti ci , homeopat ski produ k t i ... </li></ul>
 6. 6. Fizičke stvari <ul><li>Zakonodavstvo izklučivo kao deo tehničkog standarda bezbednosti za opremu, koj ej u uotrebi za samolečenje </li></ul><ul><li>Malo poznato područje , malo dokaza , široka upotreba ... </li></ul><ul><li>Puno pogrešnih shvačanja, pogrešna upotreba ... </li></ul><ul><li>Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan ! </li></ul>
 7. 7. Obična hrana <ul><li>Protein i , vočće, povrće, semenke ... </li></ul><ul><li>Pesticid i , mi k rob i , teški metali ... </li></ul><ul><li>http:// ec . europa . eu /food/index_en. htm </li></ul><ul><li>http://www.who. int / foodsafety /en/ </li></ul>
 8. 8. EU
 9. 9. WHO
 10. 10. Dodaci jelima... <ul><li>... znaći svaka namirnica, koju se upotrebljava kao supstituciju za običnu hranu ili (a) je koncentiran izvor vitamina ili minerala ili drugih supstancija sa nutritivnom ili fiziološkim ekfektom   i (b) se prodaje u određenim dozama . </li></ul><ul><li>Stri k t na regulati va – Food Safety Authority – Potrebno naznaniti prodaju </li></ul><ul><li>http://www. opsi . gov . uk / si /si2003/20031387. htm </li></ul><ul><li>Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan ! </li></ul>
 11. 11. “ Lekovita ” hrana <ul><li>Oliv no ulje za žučni kamenac, smanjenje holesterola </li></ul><ul><li>“ Becel” margarin a </li></ul><ul><li>Ocat od jabuke za holesterol </li></ul><ul><li>Mleko od koze protiv raka </li></ul><ul><li>Beli luk za dug život </li></ul><ul><li>Špek protiv tuberkuloze </li></ul><ul><li>Al k ohol za veću snagu </li></ul><ul><li>Stradanje protiv raka </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 12. 12. Regulati va u vezi “ lekovite ” hrane <ul><li>Ista kao za obićne namirnice </li></ul><ul><li>Naznaka Agenc iji za lekove </li></ul><ul><li>Brojni produkti su prerađeni kod kuće ili neoznatok izvora – pretnja zbog pogrešne upotrebe ili dodatka kontaminanta </li></ul><ul><li>Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan ! </li></ul>
 13. 13. Lekovi <ul><li>Lekovi za ljude (obićni lekovi) </li></ul><ul><li>Lekovi iz biljka </li></ul><ul><ul><li>Biljni lekovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tradi c ional ni lekovi iz bilka </li></ul></ul><ul><ul><li>Biljni “ sastojci ” u lekovima </li></ul></ul><ul><li>Homeopat ski , tradi c ional ni , “booster”... lekovi </li></ul>
 14. 14. European Medicines Agency (EMEA) http://www.emea.europa.eu/home.htm Regulation (EC) No 726/2004
 15. 15. Ljudski lekovi <ul><li>Dobra kontrola bezbednosti </li></ul><ul><li>Scientific Guidelines for Human Medicinal Products </li></ul><ul><li>Rigor zni postupci registra c i je </li></ul><ul><li>Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan ! Proceni sposobnost pojedinca za samolečenje . </li></ul><ul><li>Ne menjaj svaki “ stari ” lek za “n ovi ” – neki nepovoljni efkti oćiti su tek posle godina upotrebe </li></ul>
 16. 16. Biljni lekovi <ul><li>Ista regulati va kao za sintetske lekove </li></ul><ul><li>A k tiv na komponenta estrahirana je iz bilka </li></ul><ul><li>Ime leka je definirano sa imanom bilke in dela bilke iz kojeg potiće ekstrakcija - Valeriana officinalis L., radix </li></ul><ul><li>Podaci o efikasnosti i bezbednosti mogu biti uzeti iz literature, ako je lek na tržištu duže od 10 godina . – Publication and consultation of Community monographs </li></ul>
 17. 17. European Medicines Agency (EMEA) of Regulation (EC) No 726/2004 .) of Regulation (EC) No 726/2004 .) of Regulation (EC) No 726/2004 .)
 18. 18. Zdravila rastlinskega izvora - kakovost Poljoprivreda Pesticid i ... Sušenje, skaldištenje ... Ekstrakt Ad itivi Poljoprivredna produkcija Kontrola Krajneg produkta Produ kcija Kontrola unošenja substance Testiranja u vreme proizvodnje Adekvatni procesi Opća sugalsnost sa propisima proizvodnje Dozaža aktivne supstancije Kvalitet biljnih lekova r - - c , , Semen ka Geogra fski izvor Dr oga Pa kovanje Stabilna forma Validacija
 19. 19. Pogrešna shavaćanja u vezi lekova na bazi bilka <ul><li>Bilni lekovi nisu pravi lekovi . – Nije tačno . </li></ul><ul><li>Ako ne pomognu, ne mogu ni štetiti . – To su potentni lekovi . </li></ul><ul><li>Bilni lekovi se smatraju kao dopuna hrani , pomoć u samolečenju , itd . – Imaju svoju ulogu u vidu indikacione liste – isto kao sintetizirani lekovi . </li></ul>
 20. 20. Tradi c ional ni biljni lekovi <ul><li>Registracija je “ lakša ” </li></ul><ul><li>Nedovoljne informacije o bezbednosti , intera kcijama ... </li></ul><ul><li>Razina dokaza u vidu WHO za tradi c ional ne biljne lekove je niža – zato su i indikacije manje striktne – u glavnom za samolečenje </li></ul><ul><li>Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan ! </li></ul>
 21. 21. A C X B Ozbilne indikacije Blaže indikacije Tradi c ional na u potreba Zavajajuča upotreba/zloupotreba
 22. 22. Razina dokaza : indi k a cije <ul><li>dren ( white thorn ) : </li></ul><ul><ul><li>Ekstrakt od drena : Srčana dekompenzacija II NYHA - A razina dokaza </li></ul></ul><ul><ul><li>Čaj od drena : podpomaže srce - C razina dokaza – na bazi dugogodišnjeg iskustva u upotrebi = tradicionalni biljni lek </li></ul></ul>
 23. 23. Biljni “ sastojci s” <ul><li>Kozmetika </li></ul><ul><li>“ Lekovi ” ( kreme ) </li></ul><ul><li>Hrana </li></ul><ul><li>Pića </li></ul><ul><li>Naznaka Agenc iji za lekove </li></ul><ul><li>Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan ! </li></ul>
 24. 24. Ri zikovi upotrebe biljnih lekova <ul><li>Nepoželjeni stranski efekti </li></ul><ul><ul><li>Zavide od odte, idiosikratički, teratogeni </li></ul></ul><ul><li>Intera kcije </li></ul><ul><ul><li>Šentjanževka ( St Johns worth ) , ginko, beli luk , ginseng, kamilica ... </li></ul></ul><ul><li>Loš kvalitet </li></ul><ul><ul><li>Pogrešna biljka </li></ul></ul><ul><ul><li>Napoželjni dodaci (Pb, As, aflatoksini) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dodatki sintetskih droga ( Kineski lekovi ) </li></ul></ul>
 25. 25. Na c ional na banka podataka – C-OTC lekovi
 26. 26. Homeopat ski lekovi <ul><li>From medical science different concepts </li></ul><ul><li>The effect of drugs is not related to the dosage </li></ul><ul><li>Little scientific evidence </li></ul><ul><li>Production of drugs outside EMEA </li></ul><ul><li>Unknown effectiveness and safety </li></ul><ul><li>Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan ! </li></ul>
 27. 27. Tradi c ional ni lekovi <ul><li>Ne mešati sa homepoatskimi </li></ul><ul><li>Upotreba drugčijih koncpata ( i.e. Kineski tradicionalni lekovi ) </li></ul><ul><li>Malo znanstvenih dokaza </li></ul><ul><li>Produkcija van EMEA regulati ve </li></ul><ul><li>Pogrešan osečaj bezbednosti kot biljnih lekova ili / i prirodnog izvora lekova </li></ul><ul><li>Nepoznat efekat i bezbednost </li></ul><ul><li>Upotrebi vlastitu logiku i budi oprezan ! </li></ul>
 28. 29. Ulog doktora <ul><li>Nastava je permanentni zahtjev svake konzultacije . </li></ul><ul><li>Odgovorni smo za vođenje naših boesnika u uzimanju lekova na recepat i onih u samomedikaciji . </li></ul><ul><li>Sa razumnim savtovanjem za upotrebo samomedikacije i upotrebe OTC lekova možemo smanjiti broj poseta i omogućiti bezbedno lečenje . </li></ul><ul><li>Zbog mogućih interakcija trebamo uzeti istorju uzimanja svih lekova . </li></ul><ul><li>F arm k ovigilanc a je obavezna za sve lekove . </li></ul>
 29. 30. Eti čke dilem e <ul><li>Služiti više nego jednome “ gospodaru ” – doktori moramo da uvažavamo medicisnku anuku </li></ul><ul><li>Savetovanje nepotvrđenih lekova </li></ul><ul><li>Reklamiranje ili prodavanje lekova </li></ul><ul><li>Izbegavanje komunikaciji o samolečenju </li></ul><ul><li>Prihvača opću upotrebo alterantivnih i neefikasnih lekova, samo, da ostaje “in”. </li></ul>
 30. 31. Zakljućci <ul><li>Doktor treba uziti detaljnu istoriju uzimanja lekova i samolečenja . </li></ul><ul><li>Obićni lekovi i bilni lekovi prolaze striktnu kontrolu in bezbedni su u upotrebi ako se pridržavamo indikacija . </li></ul><ul><li>Doctor i iamju dužnost učiti pacijente kako upotrebljavati lekove na recpet i one iz slobodne prodaje u samolečenju, kada je to potrebno i podučavaju ih kada bi to bilo opasno. </li></ul><ul><li>Doctor i morajo prezentirati jasan stav oko nekorisne upotrebe neodobrenih lekova i osatlih substancija . </li></ul><ul><li>Doctor i ne trebaju deliti presude, ako neko upotrebljava komplementarne lekove . </li></ul>
 31. 32. Hvala na pažnji ! Šipak

×