Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DAVČNO IZOBRAŽEVALNI DNEVI NOVOSTI  v slovenski davčni zakonodaji ter predstavitev davčnih zakonodaj Italije, Španije i...
<ul><li>Davčne implikacije statusnih preoblikovanj gospodarskih družb Jan Sibinčič </li></ul>
Statusna preoblikovanja <ul><li>Direktiva 90/434/EEC “Merger directive” </li></ul><ul><ul><li>Združitev - 579. člen ZGD-1...
Združitev <ul><li>Pripojitev </li></ul><ul><ul><li>P renos premoženja ene družbe na drugo družbo </li></ul></ul><ul><li>Sp...
Oblike združitev <ul><li>Pripojitev </li></ul><ul><li>Spojitev </li></ul>Družba A Družba B Prenos premoženja Družba A Druž...
Delitev <ul><li>R azdelitev </li></ul><ul><ul><li>p renos vseh delov premoženja ene družbe, ki preneha </li></ul></ul><...
Razdelitev Družba A Družba B Družba C C elotno premoženje Družba A Družba B Družba C Celotno premoženje
Oddelitev <ul><li>Oddelitev z ustanovitvijo nove družbe </li></ul><ul><li>Oddelitev s prevzemom </li></ul>Družba A Družba ...
Pravni del <ul><li>Opredelitev obračunskega dne </li></ul><ul><li>Sestava pogodbe/načrta o združitvi/delitvi </li></ul><ul...
Čezmejna združitev <ul><li>Uporablja se za kapitalske družbe znotraj EU </li></ul><ul><li>Načrt čezmejne združitve mora po...
Davčne implikacije <ul><li>Skrite rezerve </li></ul><ul><ul><li>Razlika med pošteno in davčno vrednostjo sredstev in obvez...
Priglasitev <ul><li>Opravi: </li></ul><ul><ul><li>Prenosna družba </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevzemna družba, če nobena ...
Davčni obračun <ul><li>Sestavi ga prevzeta družba na obračunski dan transakcije (določen je v pogodbi) </li></ul><ul><ul...
Davčni obračun - oddelitev <ul><li>Prenosna družba ne sestavi obračuna na obračunski dan, temveč le obračun na zadnji dan...
Prenos dejavnosti / izčlenitev <ul><li>D okapitalizacij a s stvarnim vložkom </li></ul><ul><li>P renaša se eden ali več...
Davčne implikacije <ul><li>Prenosna družba s transakcijo ustvari dobiček </li></ul><ul><li>Ugodnosti </li></ul><ul><ul><l...
Zamenjava kapitalskih deležev <ul><li>P revzemna družba pridobi deleže v kapitalu prevzete družbe, v zameno za izdajo last...
Zamenjava kapitalskih deležev Družbenik Družba A Slo Družba B tujina Družbenik
Davčne implikacije <ul><li>Davčne implikacije obstajajo le na ravni družbenikov </li></ul><ul><li>Obvezno vrednotenje pr...
Davčno ugodnejša obravnava <ul><li>Oprostitev (odlog) davčne obveznosti </li></ul><ul><ul><li>Poštena vrednost se nadomest...
Priglasitev <ul><li>Opravi prevzeta družba pred transakcijo </li></ul><ul><ul><li>Davčni organ lahko izda zavrnilno odloč...
<ul><li>Hvala za pozornost! </li></ul>
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Statusna preoblikovanja

998 views

Published on

Davčne implikacije statusnih preoblikovanj

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Statusna preoblikovanja

 1. 1. DAVČNO IZOBRAŽEVALNI DNEVI NOVOSTI v slovenski davčni zakonodaji ter predstavitev davčnih zakonodaj Italije, Španije in Francije 07. november - 11. november 2010 26 26 26 26 26 26 26
 2. 2. <ul><li>Davčne implikacije statusnih preoblikovanj gospodarskih družb Jan Sibinčič </li></ul>
 3. 3. Statusna preoblikovanja <ul><li>Direktiva 90/434/EEC “Merger directive” </li></ul><ul><ul><li>Združitev - 579. člen ZGD-1 </li></ul></ul><ul><ul><li>D elitev - 579. člen ZGD-1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Zamenjava kapitalskih deležev – 44. člen ZDDPO-2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Izčlenitev ( P renos dejavnosti / prenos premoženja) - 579. člen ZGD-1 </li></ul></ul>
 4. 4. Združitev <ul><li>Pripojitev </li></ul><ul><ul><li>P renos premoženja ene družbe na drugo družbo </li></ul></ul><ul><li>Spojitev </li></ul><ul><ul><li>U stanovitev nove družbe na katero družbi, ki se spajata, preneseta vse svoje premoženje </li></ul></ul><ul><li>Prenosna družba po transakciji preneha </li></ul><ul><li>Prenehanje brez likvidacije </li></ul><ul><li>Univerzalno pravno nasledstvo </li></ul>
 5. 5. Oblike združitev <ul><li>Pripojitev </li></ul><ul><li>Spojitev </li></ul>Družba A Družba B Prenos premoženja Družba A Družba C Družba B P renos premoženja Prenos premoženja
 6. 6. Delitev <ul><li>R azdelitev </li></ul><ul><ul><li>p renos vseh delov premoženja ene družbe, ki preneha </li></ul></ul><ul><ul><li>univerzalno pravno nasledstvo </li></ul></ul><ul><li>Oddelitev </li></ul><ul><ul><li>prenos posameznih delov premoženja (obrat) ene družbe, ki ne preneha </li></ul></ul><ul><ul><li>pravno nasledstvo le glede prenesenega obrata </li></ul></ul><ul><li>Obrat = vsa sredstva in obveznosti, ki predstavljajo določeno dejavnost in lahko deluje samostojno </li></ul>
 7. 7. Razdelitev Družba A Družba B Družba C C elotno premoženje Družba A Družba B Družba C Celotno premoženje
 8. 8. Oddelitev <ul><li>Oddelitev z ustanovitvijo nove družbe </li></ul><ul><li>Oddelitev s prevzemom </li></ul>Družba A Družba B Posamezni deli premoženja Družba A Družba B Posamezni deli premoženja
 9. 9. Pravni del <ul><li>Opredelitev obračunskega dne </li></ul><ul><li>Sestava pogodbe/načrta o združitvi/delitvi </li></ul><ul><li>Sestava otvoritvene bilance nove/prevzemne družbe </li></ul><ul><li>Sestava zaključnega poročila prenosne družbe </li></ul><ul><li>Poročilo poslovodstva/nadzornega sveta/revizija (v določenih primerih ni potrebno) </li></ul><ul><li>Obveščanje delavcev </li></ul><ul><li>Soglasje skupščine (pred tem predložitev SRG) </li></ul>
 10. 10. Čezmejna združitev <ul><li>Uporablja se za kapitalske družbe znotraj EU </li></ul><ul><li>Načrt čezmejne združitve mora potrditi notar </li></ul><ul><li>Poročilu poslovodstva se ni mogoče odpovedati </li></ul><ul><li>Reviziji transakcije se je mogoče odpovedati </li></ul><ul><li>Načrt se 1 mesec pred skupščino predloži sodnemu registru (podatki o udeleženih družbah) </li></ul><ul><li>Soglasje skupščine ni potrebno, če je prevzemna družba 100%-na lastnica prevzete družbe </li></ul><ul><li>Vpis v sodni register, če bo nova družba v Sloveniji </li></ul><ul><li>Izbris iz sodnega registra in izdaja potrdila, če nova/prevzemna družba ne bo v SLO </li></ul>
 11. 11. Davčne implikacije <ul><li>Skrite rezerve </li></ul><ul><ul><li>Razlika med pošteno in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti </li></ul></ul><ul><li>P renosna družba </li></ul><ul><li>Ugodnosti: </li></ul><ul><ul><li>O prostitev plačila davka iz naslova skritih rezerv </li></ul></ul><ul><ul><li>P renos rezerv in rezervacij </li></ul></ul><ul><ul><li>P renos davčnih izgub </li></ul></ul><ul><li>Priglasitev DURS – 381. člen ZDavP-2 </li></ul><ul><ul><li>Pogoj: rezidenta Slo/EU </li></ul></ul><ul><ul><li>Poslovni razlog </li></ul></ul>
 12. 12. Priglasitev <ul><li>Opravi: </li></ul><ul><ul><li>Prenosna družba </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevzemna družba, če nobena ni rezident </li></ul></ul><ul><li>Pred predvidenim datumom transakcije (pred vpisom v sodni register) </li></ul><ul><ul><li>Davčni organ lahko izda zavrnilno odločbo v 45 oz. 90 dneh za velike družbe in kadarkoli obnovi postopek </li></ul></ul><ul><li>Predloži se: </li></ul><ul><ul><li>Dokazila o rezidentstvu in navedbo družb, opis obratov, bilanco stanja prenosne družbe na obračunski dan, zneske rezerv / rezervacij, izgub prenesenega obrata in drugo </li></ul></ul><ul><li>Dokumentacijo se hrani 10 let </li></ul>
 13. 13. Davčni obračun <ul><li>Sestavi ga prevzeta družba na obračunski dan transakcije (določen je v pogodbi) </li></ul><ul><ul><li>Priloga je pogodba o transakciji/načrt o transakciji </li></ul></ul><ul><ul><li>Razkritje skritih rezerv </li></ul></ul><ul><ul><li>Če sovpada na zadnji dan davčnega obdobja, sestavi še obračun za zadnje davčno obdobje </li></ul></ul><ul><ul><li>Če je vpis transakcije v register opravljen po poteku 3 mesecev od konca davčnega obdobja, sestavi še obračun na zadnji dan davčnega obdobja, ki sledi obračunskemu dnevu združitve </li></ul></ul><ul><li>Predloži ga prevzemna družba v 30 dneh po vpisu transakcije v register </li></ul>
 14. 14. Davčni obračun - oddelitev <ul><li>Prenosna družba ne sestavi obračuna na obračunski dan, temveč le obračun na zadnji dan davčnega obdobja </li></ul><ul><li>Če je transakcija vpisana v register v prvih 3 mesecih po koncu davčnega obdobja obračunskega dne, prenosna družba v obračun ne vključi podatkov o prenesenem obratu, temveč to stori prevzemna družba </li></ul><ul><ul><li>Če je transakcija vpisana v register po poteku 3 mesecev od konca davčnega obdobja obračunskega dne, v davčni obračun vključi tudi podatke o prenesenem obratu </li></ul></ul><ul><li>Razkritje skritih rezerv prenesenega obrata </li></ul><ul><li>Priloga je pogodba o oddelitvi / oddelitveni načrt </li></ul>
 15. 15. Prenos dejavnosti / izčlenitev <ul><li>D okapitalizacij a s stvarnim vložkom </li></ul><ul><li>P renaša se eden ali več OBRATOV , pri čemer mora vsaj en obrat ostati na prenosni družbi </li></ul><ul><li>Prenosna družba prenese obrat v zameno za vrednostne papirje prevzemne / novoustanovljene družbe </li></ul><ul><li>Prenosna družba po transakciji postane udeležena v kapitalu prevzemne / novoustanovljene družbe </li></ul><ul><li>Davčnega obračuna se ne predlaga </li></ul>
 16. 16. Davčne implikacije <ul><li>Prenosna družba s transakcijo ustvari dobiček </li></ul><ul><li>Ugodnosti </li></ul><ul><ul><li>Prevzemna družba je upravičena do prevzema rezerv, rezervacij in davčnih izgub ki se pripišejo prenesenemu obratu </li></ul></ul><ul><li>Poslovni razlog </li></ul><ul><li>Priglasitev – 379. člen ZDavP-2 </li></ul>Dobiček = Poštena vrednost prejetih kapitalskih deležev , ki jih izda p revzemna družba - Davčna vrednost obrata
 17. 17. Zamenjava kapitalskih deležev <ul><li>P revzemna družba pridobi deleže v kapitalu prevzete družbe, v zameno za izdajo lastnih kapitalskih instrumentov </li></ul><ul><li>Prevzemna družba pridobi/obdrži najmanj večino glasovalnih pravic v prevzeti družbi </li></ul><ul><li>2 načina (prenos na obstoječo družbo / ustanovitev nove družbe) </li></ul><ul><li>Davčnega obračuna se ne predlaga , ker ne gre za prenehanje </li></ul>
 18. 18. Zamenjava kapitalskih deležev Družbenik Družba A Slo Družba B tujina Družbenik
 19. 19. Davčne implikacije <ul><li>Davčne implikacije obstajajo le na ravni družbenikov </li></ul><ul><li>Obvezno vrednotenje prejetih kapitalskih deležev prevzemne družbe </li></ul><ul><li>Obdavčen je dobiček, ki se ustvari ob zamenjavi </li></ul>Dobiček = Poštena vrednost prejetih kapitalskih deležev , ki jih izda p revzemna družba - Davčna vrednost kapitalskih deležev prevzete družbe
 20. 20. Davčno ugodnejša obravnava <ul><li>Oprostitev (odlog) davčne obveznosti </li></ul><ul><ul><li>Poštena vrednost se nadomesti z davčno vrednostjo (nabavna vrednost) </li></ul></ul><ul><li>Prenos rezerv, rezervacij in davčnih izgub </li></ul><ul><li>Rezidenti Slovenije / EU </li></ul><ul><li>Poslovni razlog </li></ul><ul><li>Priglasitev DURS – 380. člen ZDavP-2 </li></ul>
 21. 21. Priglasitev <ul><li>Opravi prevzeta družba pred transakcijo </li></ul><ul><ul><li>Davčni organ lahko izda zavrnilno odločbo v 45 / 90 dneh za velike družbe in kadarkoli obnovi postopek </li></ul></ul><ul><li>Predloži se: </li></ul><ul><ul><li>Dokazila o rezidentstvu družbenikov in navedbo družb, tržno in knjigovodsko vrednost VP prevzete in prevzemne družbe,… </li></ul></ul><ul><li>Če je DURS zavrnil davčno nevtralnost </li></ul><ul><ul><li>morajo družbeniki (FO) vložiti napoved za odmero davka na kapitalski dobiček </li></ul></ul><ul><ul><li>mora družbenik (PO) upoštevati dobiček pri plačilu DDPO </li></ul></ul><ul><li>Dokumentacijo se hrani 10 let </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Hvala za pozornost! </li></ul>

×