Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Osnove davčnega sistema<br />
Vsebina<br />Davek od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)<br />Dohodnina (ZDoh-2)<br />Davek na dodano vrednost (ZDDV-1) <br ...
Davek od dohodkov pravnih oseb <br />Zavezanec je PO domačega in tujega prava<br />Rezident je zavezan za DDPO za vse doho...
Davčna osnova<br />Davčna osnova = dobiček – davčne olajšave<br />Dobiček = presežek prihodkov nad davčno priznanimi odhod...
Transferne cene<br />Povezane osebe<br />Udeležba v kapitalu v višini 25%<br />Vpliv na odločanje ali nadzor<br />Drugo<br...
Licence in obresti<br />Direktiva 2003/49/EC “Interests & royalties” <br />Obdavčene enako kot dohodek iz poslovanja<br />...
Dividende<br />Direktiva 90/435/EGS II “Parent-subsidiary”; <br />Dividende<br />Izplačilo iz čistega dobička<br />Prejete...
Statusna preoblikovanja<br />Direktiva 90/434/EEC “Merger”<br />Združitev 579. člen ZGD-1<br />Delitev 579. člen ZGD-1<br ...
Združitev<br />Pripojitev<br /><ul><li>Prenos premoženja ene družbe na drugo družbo</li></ul>Spojitev<br /><ul><li>Ustanov...
Delitev<br />Razdelitev<br /><ul><li>prenosvseh delov premoženja ene družbe, ki preneha</li></ul>Oddelitev<br /><ul><li>pr...
Prenos dejavnosti / izčlenitev<br />Dokapitalizacija s stvarnimvložkom<br />Prenašase edenaliveč OBRATOV, pri čemer mora v...
Zamenjava kapitalskih deležev<br />Prevzemna družba pridobi deleže v kapitalu prevzete družbe, v zameno za izdajo lastnih ...
Davčne implikacije<br />Skrite rezerve (združitve, delitve)<br />Razlika med pošteno in davčno vrednostjo sredstev in obve...
Prenos rezerv in rezervacij
Prenos davčnih izgub</li></ul>Priglasitev DURS<br />Pogoj: rezidenta Slo/EU<br />Poslovni razlog<br />
Davčni obračun<br />Sestavi ga prevzeta družba na obračunski dan transakcije (določen je v pogodbi)<br />Predloži ga prevz...
Priglasitev<br />Opravi: <br />Prenosna družba<br />Prevzemna družba, če nobena ni rezident (holding SE)<br />Pred predvid...
Preoblikovanje s.p.<br />Prevzemnik je kapitalska družba<br />Davčno nevtralen je le prenos celotnega podjetja, če so izpo...
Prodaja kapitala<br />Kapital<br />Finančni (delnice, deleži v kapitalu, investicijski kuponi)<br />Nefinančni (nepremični...
Davčno načrtovanje<br />Znotraj ene jurisdikcije<br />Uporaba davčnih olajšav<br />Mednarodno davčno načrtovanje<br />Podl...
Optimiziranje nabave<br />Offshore družba<br />Družbenik<br />Družba Ciper<br />pot blaga<br />					pot dividend<br />				...
Optimiziranje nabave<br />20<br />
Dividende, licenčnine in obresti<br />Davčni odtegljaj – 15%, razen za <br /><ul><li>Dividende (10% udeležbe, ki traja naj...
Obresti (25% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev)
Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Nepriznanje stroškov (upravljanje in financiranje naložb) v višini 5% prejetih in izvzetih dividend</li></ul>Neobdavčen pr...
Primer - dividende<br />
Optimizacija prodaje kapitala<br />Poceni prodaja kapitala družbi v ugodnejši jurisdikciji, katera drago proda kapital nap...
Primer<br />Družba B<br />tujina<br />Družbenik<br />Zamenjava<br />K u p n i n a<br />Družba A<br />Slo<br />Kupec<br />
Primer<br />
Dohodnina<br />Zavezanec je FO domačega in tujega prava<br />Rezident je zavezan za dohodnino za vse dohodke, ki imajo vir...
Obdavčitev po lestvici<br />Davčne olajšave<br />Velja za FO in s.p.<br />dohodek iz zaposlitve (plača, bonitete, regres, ...
Ceduralna obdavčitev<br />Dobički iz kapitala (od odsvojitve), dividende in obresti<br />Dobički iz kapitala<br />Stopnja ...
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti<br />Pri naslednjih transakcijah:<br />Podaritev kapitala zakoncu ali otroku<br />Zam...
Davek na dodano vrednost<br />Obdavčuje se dobava, pridobitev in uvoz blaga in opravljanje storitev<br />Stopnje<br />8,5%...
Missingtrader davčne utaje<br />Sistemsko utajevanje DDV (tudi navidezni posli)<br />Ni mogoče brez ID za DDV<br />Missing...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Osnove davčnega sistema Republike Slovenije

1,394 views

Published on

Osnove davčnega sistema, katere mora poznati vsak podjetnik

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osnove davčnega sistema Republike Slovenije

 1. 1. Osnove davčnega sistema<br />
 2. 2. Vsebina<br />Davek od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)<br />Dohodnina (ZDoh-2)<br />Davek na dodano vrednost (ZDDV-1) <br />Davek na promet nepremičnin (ZDPN-2)<br />Davčni postopek (ZDavP-2, ZUP)<br />
 3. 3. Davek od dohodkov pravnih oseb <br />Zavezanec je PO domačega in tujega prava<br />Rezident je zavezan za DDPO za vse dohodke, ki imajo vir v RS in v tujini<br />Nerezident je zavezan za DDPO za dohodke z virom v RS<br />Rezident<br />Sedež v RS<br />Kraj dejanskega delovanja poslovodstva je v RS<br />Stalna poslovna enota<br />Davčni obračun (do 31.3. za preteklo leto)<br />
 4. 4. Davčna osnova<br />Davčna osnova = dobiček – davčne olajšave<br />Dobiček = presežek prihodkov nad davčno priznanimi odhodki <br />Prihodki<br />Poslovni <br />Finančni<br />Odhodki<br />Potrebni za pridobivanje prihodkov<br />Običajni za posamezno dejavnost<br />Amortizacija (osnovna sredstva)<br />
 5. 5. Transferne cene<br />Povezane osebe<br />Udeležba v kapitalu v višini 25%<br />Vpliv na odločanje ali nadzor<br />Drugo<br />Upoštevanje tržnih cen<br />Obresti – priznana obrestna mera (določi Ministrstvo za finance)<br />Elaborat, če je eden v davčno ugodnejšem položaju (izguba, oprostitev, nižja stopnja) ali če je eden tuj rezident<br />
 6. 6. Licence in obresti<br />Direktiva 2003/49/EC “Interests & royalties” <br />Obdavčene enako kot dohodek iz poslovanja<br />v celoti se vključujejo v davčno osnovo prejemnika<br />pri izplačevalcu obresti se priznajo kot odhodek v celoti<br />Transferne cene<br />Davčni odtegljaj – 15%, <br />razen v primeru 25% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev<br />Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja<br />
 7. 7. Dividende<br />Direktiva 90/435/EGS II “Parent-subsidiary”; <br />Dividende<br />Izplačilo iz čistega dobička<br />Prejete dividende so praviloma izvezete iz davčne osnove pravnih oseb<br />Nepriznanje stroškov (upravljanje in financiranje naložb) v višini 5% prejetih in izvzetih dividend<br />Davčni odtegljaj – 15% <br />Razen v primeru 10% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev<br />Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja<br />
 8. 8. Statusna preoblikovanja<br />Direktiva 90/434/EEC “Merger”<br />Združitev 579. člen ZGD-1<br />Delitev 579. člen ZGD-1<br />Zamenjavakapitalskihdeležev<br />Izčlenitev(Prenos dejavnosti/ prenos premoženja) - 579. člen ZGD-1<br />
 9. 9. Združitev<br />Pripojitev<br /><ul><li>Prenos premoženja ene družbe na drugo družbo</li></ul>Spojitev<br /><ul><li>Ustanovitev nove družbe na katero družbi, ki se spajata, preneseta vse svoje premoženje</li></ul>Prenosna družba po transakciji preneha<br />Prenehanje brez likvidacije<br />
 10. 10. Delitev<br />Razdelitev<br /><ul><li>prenosvseh delov premoženja ene družbe, ki preneha</li></ul>Oddelitev<br /><ul><li>prenos posameznih delov premoženja (obrat) ene družbe, ki ne preneha</li></ul>Obrat= vsa sredstva in obveznosti, ki predstavljajo določeno dejavnost in lahko deluje samostojno<br />
 11. 11. Prenos dejavnosti / izčlenitev<br />Dokapitalizacija s stvarnimvložkom<br />Prenašase edenaliveč OBRATOV, pri čemer mora vsaj en obrat ostati na prenosni družbi<br />Prenosna družba prenese obrat v zameno za vrednostne papirje prevzemne / novoustanovljene družbe<br />Prenosna družba po transakciji postane udeležena v kapitalu prevzemne / novoustanovljene družbe<br />Davčnega obračuna se ne predlaga<br />
 12. 12. Zamenjava kapitalskih deležev<br />Prevzemna družba pridobi deleže v kapitalu prevzete družbe, v zameno za izdajo lastnih kapitalskih instrumentov<br />Prevzemna družba pridobi/obdrži najmanj večino glasovalnih pravic v prevzemni družbi<br />2 načina (prenos na obstoječo družbo / ustanovitev nove družbe)<br />Davčnega obračuna se ne predlaga, ker ne gre za prenehanje <br />
 13. 13. Davčne implikacije<br />Skrite rezerve (združitve, delitve)<br />Razlika med pošteno in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti<br />Na ravni prenosne družbe<br />Dobički (izčlenitev, zamenjava kapitalskih deležev)<br />Razlika med pošteno vrednostjo prejetih VP in davčno vrednostjo danih VP<br />Na ravni prenosne družbe / družbenikov<br />Davčna nevtralnost - ugodnosti:<br /><ul><li>Oprostitev plačila davka iz naslova skritih rezerv (odlog)
 14. 14. Prenos rezerv in rezervacij
 15. 15. Prenos davčnih izgub</li></ul>Priglasitev DURS<br />Pogoj: rezidenta Slo/EU<br />Poslovni razlog<br />
 16. 16. Davčni obračun<br />Sestavi ga prevzeta družba na obračunski dan transakcije (določen je v pogodbi)<br />Predloži ga prevzemna družba v 30 dneh po vpisu transakcije v register<br />Pri oddelitvi, izčlenitvi in zamenjavi kapitalskih deležev prenosna družba ne sestavi obračuna na obračunski dan, temveč le obračun na zadnji dan davčnega obdobja  nobena družba ne preneha<br />
 17. 17. Priglasitev<br />Opravi: <br />Prenosna družba<br />Prevzemna družba, če nobena ni rezident (holding SE)<br />Pred predvidenim datumom transakcije (pred vpisom v sodni register)<br />Davčni organ lahko izda zavrnilno odločbo v 45 oz. 90 dneh za velike družbe in kadarkoli obnovi postopek<br />Predloži se:<br />Dokazila o rezidentstvu in navedbo družb, opis obratov, bilanco stanja prenosne družbe na obračunski dan, zneske rezerv / rezervacij, izgub prenesenega obrata in drugo<br />Če je DURS zavrnil davčno nevtralnost, morajo družbeniki (FO) vložiti napoved za odmero davka na kapitalski dobiček – zamenjava kapitalskih deležev<br />
 18. 18. Preoblikovanje s.p.<br />Prevzemnik je kapitalska družba<br />Davčno nevtralen je le prenos celotnega podjetja, če so izpolnjeni pogoji:<br />Prevzemna PO je rezident RS<br />Prenosnik mora svoj delež v PO obdržati najmanj 36 mesecev in ga nominalno ne sme zmanjšati<br />Priglasitev DURS (v 30 dneh po vpisu v sodni register)<br />Obračun se predlaga v 30 dneh od vpisa v sodni register<br />Navedeno ne velja za preoblikovanje odvetnika<br />
 19. 19. Prodaja kapitala<br />Kapital<br />Finančni (delnice, deleži v kapitalu, investicijski kuponi)<br />Nefinančni (nepremičnine)<br />Predmet obdavčitve z DDPO (20%)<br />Osnova je dobiček (dobiček je prodajna vrednost – nabavna vrednost)<br />Izvzem 50% dobička / izgube iz osnove, če so izpolnjeni naslednji pogoji:<br />Finančni kapital<br />Najmanj 8% udeležba v kapitalu ali glasovalnih pravic<br />Čas udeležbe najmanj 6 mesecev<br />Imetnik je v tem obdobju najmanj eno osebo zaposloval za polni delovni čas<br />
 20. 20. Davčno načrtovanje<br />Znotraj ene jurisdikcije<br />Uporaba davčnih olajšav<br />Mednarodno davčno načrtovanje<br />Podlaga je domača zakonodaja<br />Ugodnejše davčne jurisdikcije (preko 50)<br />Nižja stopnja obdavčitve (EU)<br />Ničelna stopnja obdavčitve (večina klasičnih offshore jurisdikcij)<br />Prednosti (anonimnost, nižja obdavčitev, postopek ustanovitve) <br />Slabosti (kraj opravljanja dejavnosti / poslovodstva, davčno utajevanje) <br />
 21. 21. Optimiziranje nabave<br />Offshore družba<br />Družbenik<br />Družba Ciper<br />pot blaga<br /> pot dividend<br /> pot računov<br />Slovenska družba<br />Končni kupec<br />Nabavni trg<br />19<br />
 22. 22. Optimiziranje nabave<br />20<br />
 23. 23. Dividende, licenčnine in obresti<br />Davčni odtegljaj – 15%, razen za <br /><ul><li>Dividende (10% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev oz se predloži bančno garancijo) in
 24. 24. Obresti (25% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev)
 25. 25. Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 26. 26. Nepriznanje stroškov (upravljanje in financiranje naložb) v višini 5% prejetih in izvzetih dividend</li></ul>Neobdavčen prenos dobička<br />Prilagajanje davčne osnove s prenosom licenc in dajanjem posojil<br />
 27. 27. Primer - dividende<br />
 28. 28. Optimizacija prodaje kapitala<br />Poceni prodaja kapitala družbi v ugodnejši jurisdikciji, katera drago proda kapital naprej<br />Cenitev<br />Zamenjava kapitalskih deležev in prodaja zamenjane družbe<br />Poslovni razlog<br />
 29. 29. Primer<br />Družba B<br />tujina<br />Družbenik<br />Zamenjava<br />K u p n i n a<br />Družba A<br />Slo<br />Kupec<br />
 30. 30. Primer<br />
 31. 31. Dohodnina<br />Zavezanec je FO domačega in tujega prava<br />Rezident je zavezan za dohodnino za vse dohodke, ki imajo vir v RS in v tujini<br />Nerezident je zavezan za dohodnino za dohodke z virom v RS<br />Rezident<br />Stalno prebivališče v RS<br />Osebni ali ekonomski interesi v RS<br />Biva v tujini zaradi zaposlitve<br />Informativni izračun (odločba)<br />
 32. 32. Obdavčitev po lestvici<br />Davčne olajšave<br />Velja za FO in s.p.<br />dohodek iz zaposlitve (plača, bonitete, regres, nagrade, odpravnine, premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,…)<br />dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (dijaki, študenti, verski delavci, pogodbena razmerja)<br />dohodek iz dejavnosti<br />dohodek iz premoženja (najem, prenos premoženjske pravice)<br />drugi dohodki (darila, nagrade v nagradnih igrah, štipendije,…)<br />
 33. 33. Ceduralna obdavčitev<br />Dobički iz kapitala (od odsvojitve), dividende in obresti<br />Dobički iz kapitala<br />Stopnja (20%) se na vsakih dopolnjenih 5 let lastništva kapitala zniža za 5%<br />Če je bil finančni kapital pridobljen pred 1.1.2003, se za nabavno vrednost šteje vrednost na dan 1.1.2006<br />Nepremičnine, ki se ne obdavčujejo<br />pridobljene pred 1.1.2002 ali<br />katere je imel prodajalec v lasti vsaj zadnja 3 leta, imel v tem obdobju tam prijavljeno stalno prebivališče in tam dejansko prebival<br />Predmet obdavčitve so tudi “dobički” ob podaritvi, izstopu/izključitvi iz družbe ali njenem prenehanju ter zmanjšanju OK<br />
 34. 34. Odlog ugotavljanja davčne obveznosti<br />Pri naslednjih transakcijah:<br />Podaritev kapitala zakoncu ali otroku<br />Zamenjava deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot določa ZDDPO-2<br />Zamenjava investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov pri istem krovnem vzajemnem skladu<br />Ugotavljanje davčne obveznosti se odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve kapitala<br />Čas pridobitve kapitala je datum ko je kapital pridobil darovalec<br />Nabavna vrednost je vrednost kapitala v času, ko je kapital pridobil darovalec<br />
 35. 35. Davek na dodano vrednost<br />Obdavčuje se dobava, pridobitev in uvoz blaga in opravljanje storitev<br />Stopnje<br />8,5%<br />20%<br />Obračunavanje DDV<br />Registracija za namene DDV (SI + davčna številka)<br />Pravica do odbitka vstopnega DDV<br />Obvezno, ko letni promet preseže 25.000 EUR<br />
 36. 36. Missingtrader davčne utaje<br />Sistemsko utajevanje DDV (tudi navidezni posli)<br />Ni mogoče brez ID za DDV<br />Missingtrader ne plača (izstopnega) DDV, čeprav ga zaračuna<br />Indikatorji<br />Novoustanovljene družbe, mlad ali tuj direktor / lastnik, dejavnosti se ne oglašuje, ni zaposlenih, ni poslovnih prostorov, posli velike vrednosti,… <br />DURS lahko terja izpolnitev obveznosti od kateregakoli udeleženca v verigi, ki je vedel, ali bi moral vedeti, da gre za utajo<br />
 37. 37. Davek na promet motornih vozil<br />Obdavčuje se odplačni promet z nepremičninami, razen, če je bil promet predmet obdavčitve z DDV (nove nepremičnine, gradbena zemljišča)<br />Osnova je prodajna cena nepremičnine<br />Če je prenizka, lahko DURS sam ugotavlja vrednost<br />Davek se plačuje po 2%-ni stopnji od osnove<br />
 38. 38. Davčni postopek<br />Načela<br />Materialne resnice<br />Proste presoje dokazov<br />Ekonomičnosti<br />Sorazmernosti…<br />Pobiranje davka<br />Napoved<br />Obračun <br />Odmerna odločba<br />Pritožba ni suspenzivna<br />
 39. 39. Davčni inšpekcijski nadzor<br />Nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo plačevanja in izpolnjevanja davčnih obveznosti<br />Sklep o začetku postopka<br />Pregleda se lahko le kar je navedeno v sklepu<br />Obdobje pregleda je določeno v sklepu<br />Pravica do pooblaščenca<br />Dokazovanje<br />Sklepni pogovor<br />
 40. 40. Davčni inšpekcijski nadzor<br />Zapisnik<br />Pripombe na zapisnik<br />Dodatni zapisnik (pripombe)<br />Odločba<br />Pritožba na Ministrstvo za finance (ni suspenzivna, davek je treba plačati v 30 dneh)<br />Možnost odloga / obročnega plačila / odpisa davčnega dolga<br />Upravni spor<br />Le, če je bila vložena pritožba zoper odločbo<br />
 41. 41. Vprašanja?<br />Jan Sibinčič<br />

×