Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Die doel van Profesie
• Profesie as waarskuwing – Josef (Mat 2:13) die WyseProfesie as waarskuwing – Josef (Mat 2:13) die ...
Voorbeelde van NT profete:
• Anna (Luk 2:36)Anna (Luk 2:36)
• Agabus (Hand 11:28; 21:10-11)Agabus (Hand 11:28; 21:10-11)
•...
Hoekom is profesie belangrik
en nodig.
• ““waarop julle tog moet ag gee”waarop julle tog moet ag gee”
2 Pet 1:192 Pet 1:19...
Hoe toets ek profesie?
• Is die openbaring tot opbouing, bemoediging en vertroosting van dieIs die openbaring tot opbouing...
Hoe toets ek profesie? Deel 2
• As die openbaring die toekoms voorspel, het dit toe waarAs die openbaring die toekoms voor...
Hoe toets ek profesie? Deel 3
• Wat is die gees van die openbaring?Wat is die gees van die openbaring? Toets die geeste –T...
Hoe kan ek ook Profeteer?
• Die rol van lofprysing en musiek.Die rol van lofprysing en musiek. (1 Kron 25:1 en 3;(1 Kron 2...
Profesie en profete
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Profesie en profete

922 views

Published on

Wat is die doel en belangrikheid van profesie vandag in die kerk.

Published in: Spiritual
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Profesie en profete

  1. 1. Die doel van Profesie • Profesie as waarskuwing – Josef (Mat 2:13) die WyseProfesie as waarskuwing – Josef (Mat 2:13) die Wyse manne (Mat 2:12)manne (Mat 2:12) • Profetiese boodskap oor die toekoms – Agabus (HandProfetiese boodskap oor die toekoms – Agabus (Hand 11:27-28)11:27-28) • Profetiese bemoediging – (1 Kor 14:3-4)Profetiese bemoediging – (1 Kor 14:3-4) • Profetiese oordeel – Jesus (Jerusalem - Luk 13:34-35 enProfetiese oordeel – Jesus (Jerusalem - Luk 13:34-35 en 19:41-44) (Gorasin, Betsaida, Kapernaum Mat 11:20-24)19:41-44) (Gorasin, Betsaida, Kapernaum Mat 11:20-24) • Profeteer lewe – die dooie bene (Ese 37:9-10)Profeteer lewe – die dooie bene (Ese 37:9-10) • Profeteer met die oog op Christus – (2 Pet 1:19 en OpeProfeteer met die oog op Christus – (2 Pet 1:19 en Ope 19:10)19:10) • Profeteer iemand se roeping. Simeon (Luk 2:29-31) enProfeteer iemand se roeping. Simeon (Luk 2:29-31) en Anna die profetes (Luk 2:36-38). Johannes die doper seAnna die profetes (Luk 2:36-38). Johannes die doper se toekoms deur sy Pa. (Luk 1:67-79)toekoms deur sy Pa. (Luk 1:67-79)
  2. 2. Voorbeelde van NT profete: • Anna (Luk 2:36)Anna (Luk 2:36) • Agabus (Hand 11:28; 21:10-11)Agabus (Hand 11:28; 21:10-11) • Individue (Hand 13:1)Individue (Hand 13:1) • Judas en Silas (Hand 15:32)Judas en Silas (Hand 15:32) • Die dissipels by Troë (Hand 21:4)Die dissipels by Troë (Hand 21:4) • Fillipus se vier dogters (Hand 21:9)Fillipus se vier dogters (Hand 21:9) • en Ananias (Hand 9:10-18)en Ananias (Hand 9:10-18)
  3. 3. Hoekom is profesie belangrik en nodig. • ““waarop julle tog moet ag gee”waarop julle tog moet ag gee” 2 Pet 1:192 Pet 1:19 • ““julle moet die woorde onthou van die profete” 2julle moet die woorde onthou van die profete” 2 Pet 3:2Pet 3:2 • ““moenie profesieë__ geringskat niemoenie profesieë__ geringskat nie”” 1 Tes 5:201 Tes 5:20 • ““sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry”sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry” 1 Tim 1:181 Tim 1:18 • ““Want die Here HERE doen niks tensy Hy syWant die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete,raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie” Amos 3:7geopenbaar het nie” Amos 3:7
  4. 4. Hoe toets ek profesie? • Is die openbaring tot opbouing, bemoediging en vertroosting van dieIs die openbaring tot opbouing, bemoediging en vertroosting van die gemeente?gemeente? Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde vanMaar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.stigting en troos en bemoediging. (1 Kor 14:3)(1 Kor 14:3) “laat alles tot stigting“laat alles tot stigting geskied.”geskied.” (1 Kor 14:26)(1 Kor 14:26) • Is dit in lyn met die Skrif en die Gees van die Woord?Is dit in lyn met die Skrif en die Gees van die Woord? Geen openbaringGeen openbaring kontrasterend wees met die beginsels en leer van die Woord nie. Diekontrasterend wees met die beginsels en leer van die Woord nie. Die Heilige Gees sal ons immers herinner aan Jesus se woorde, en nie uit Sy eieHeilige Gees sal ons immers herinner aan Jesus se woorde, en nie uit Sy eie praat nie. (Joh 14:26; 16:13)praat nie. (Joh 14:26; 16:13) • Verheerlik die openbaring Jesus Christus?Verheerlik die openbaring Jesus Christus? Hy sal My verheerlik, omdat HyHy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. (Joh 16:14)(Joh 16:14) DieDie getuienis van Jesus is die gees van die profesie.getuienis van Jesus is die gees van die profesie. (Op 19:10)(Op 19:10) • Wat is die vrug van die openbaring na ‘n tyd?Wat is die vrug van die openbaring na ‘n tyd? Maar pas op vir die valseMaar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van doringsAan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!of vye van distels nie! (Mat 7:15-16)(Mat 7:15-16)
  5. 5. Hoe toets ek profesie? Deel 2 • As die openbaring die toekoms voorspel, het dit toe waarAs die openbaring die toekoms voorspel, het dit toe waar geword?geword? as ’n profeet iets in die Naam van die Here aankondigas ’n profeet iets in die Naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Hereen dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom ditnie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie.” (De 18:22)aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie.” (De 18:22) • Bring die openbaring vryheid of ‘n vorm van slawernyBring die openbaring vryheid of ‘n vorm van slawerny? Die? Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laatGees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvangjulle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep:wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. (Rom 8:15)“Abba!” Dit beteken Vader. (Rom 8:15) • Bring die openbaring lewe of dood?Bring die openbaring lewe of dood? Die lewendmakendeDie lewendmakende Asem van God bring LEWE in hoofletters maar die letter maakAsem van God bring LEWE in hoofletters maar die letter maak dood. (2 Kor 3:6)dood. (2 Kor 3:6) • Bevestig die Heilige Gees die openbaringBevestig die Heilige Gees die openbaring ? Wat júlle egter? Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en jullebetref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer jullehet niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja,alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. (1 Joh 2:27)soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. (1 Joh 2:27)
  6. 6. Hoe toets ek profesie? Deel 3 • Wat is die gees van die openbaring?Wat is die gees van die openbaring? Toets die geeste –Toets die geeste – Beproef alle dinge; behou die goeie. (1 Tes 5:21) Geliefdes,Beproef alle dinge; behou die goeie. (1 Tes 5:21) Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie,moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maarwant daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstigondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. (1 Joh 4:1)is. (1 Joh 4:1) • Word hierdie woord ook deur ander wat geestelik erkenWord hierdie woord ook deur ander wat geestelik erken en goedgekeur?en goedgekeur? Wat die profete betref, twee of drie kan aanWat die profete betref, twee of drie kan aan die woord kom, en die ander moet beoordeel wat hulle sê. (1die woord kom, en die ander moet beoordeel wat hulle sê. (1 Kor 14:29)Kor 14:29) • Ons Gees kan besoedel raakOns Gees kan besoedel raak – (2 Kor 7:1; Luk 9:55; Jes– (2 Kor 7:1; Luk 9:55; Jes 29:24)29:24) • Jy is nie buite beheer wanneer hierdie gawes deur jouJy is nie buite beheer wanneer hierdie gawes deur jou werk nie.werk nie. Die gees is aan die profeet onderworpe. En dieDie gees is aan die profeet onderworpe. En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe (1 Korgeeste van die profete is aan die profete onderworpe (1 Kor 14:32)14:32)
  7. 7. Hoe kan ek ook Profeteer? • Die rol van lofprysing en musiek.Die rol van lofprysing en musiek. (1 Kron 25:1 en 3;(1 Kron 25:1 en 3; Ps 49:2-4; Deut 31:19; 2 Kron 29:27 sien v30)Ps 49:2-4; Deut 31:19; 2 Kron 29:27 sien v30) • Deur die leiding van die Heilige Gees.Deur die leiding van die Heilige Gees. Wat Hy salWat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hysê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan jullehoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. (Joh 16:13)verkondig. (Joh 16:13) • Fokus op die openbaring van Christus.Fokus op die openbaring van Christus. HierdieHierdie boodskap is soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn.boodskap is soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dagJulle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.20aanbreek en die môrester opkom in julle harte.20 DítDít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan opveral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, 21grond van eie insig reg uitgelê word nie, 21want geenwant geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebringprofesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, hetnie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.mense die woord wat van God kom, verkondig.

×