Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omgevingswet participatie en communicatie

426 views

Published on

Deze presentatie behandelt de rol van communicatie bij het opstellen van omgevingsvisie en omgevingsplannen in de nieuwe situatie van de Omgevingswet. Daarbij wordt ingegaan op de niveaus van participatie in de verschillende fasen van planvorming. Toegelicht met een case: visieontwikkeling Zuidas.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omgevingswet participatie en communicatie

 1. 1. Voorstel Communicatie Digi-OM Geen pretpong: Participatie en de omgevingswet
 2. 2. 3 Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel. Andries van den Broek, Anja Steenbekkers, Pepijn van Houwelingen en Kim Putters. Sociaal Cultureel Planbureau ISBN 9789037707748 gratis downloadable via www.scp.nl
 3. 3. 4 Omgevingswet • Minder regels en minder verbrokkeling van onderwerpen • Meer integraliteit en meer betrokkenheid van omgevingspartijen bij de ruimtelijke inrichting van Nederland Zodat het goed gebruik van de leefomgeving een echt gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van overheid, bedrijven en burgers, op basis van een gezamenlijke omgevingsvisie
 4. 4. 5 Vijf rollen van de overheid • Opsteller van de omgevingsvisie • Beslisser over omgevingsbesluiten • Initiatiefnemer van omgevingsplannen • Toezichthouder op naleving van de nieuwe regels • Eindverantwoordelijk voor het nieuw in te richten omgevingsbestel
 5. 5. 6 Vormen van participatie • Eerste generatie burgerparticipatie: alleen inspraak op wettelijke momenten (zienswijzen indienen, bezwaar aantekenen) • Tweede generatie burgerparticipatie: in een vroeg stadium meepraten over planvorming en uitvoering • Derde generatie burgerparticipatie: zelf initiatieven ontwikkelen Memorie van Toelichting: vroegtijdige participatie van de omgeving realiseren
 6. 6. 7
 7. 7. Omgevingskaart vanuit project Beslissers Uitvoerders GebruikersToeleveranciers
 8. 8. Omgevingskaart vanuit project Beslissers Uitvoerders GebruikersToeleveranciers Meedenken Meedoen Meeweten
 9. 9. Inbreng omgevingsvisie op welk niveau? •Welke gedachten hebben de actoren op ideologisch niveau: wereldbeeld, gehanteerde waarden en normen •Past het project bij de wereld die partijen willen? Ideologisch •Welke gedachten hebben de actoren op systeemniveau: organisatie, structuur en spelregels: wie doet wat? •Werkt het systeem nu naar behoren en hoe kan het beter? Systeem •Welke gedachten hebben de actoren op probleemniveau: biedt dit project volgens hen de juiste oplossing voor het gesignaleerde probleem? •Hebben we het goede probleem te pakken? Probleem •Gaat het beleid of project wel werken. •Hoe zit het met de analyse, de aanpak en de concrete maatregelen: passen die bij deze actor? Instrumenteel
 10. 10. Standpunt en belang S B S B W & N W & N Standpunt Belang De gouden driehoek: het gezamenlijk belang zo groot mogelijk maken! Waarden en Normen
 11. 11. Met verschillende belangen kan verschillend worden omgegaan Ik-oriëntatie Wij-oriëntatie
 12. 12. Praktijk casus: visie Zuidas Interactieproces voor de ontwikkeling van de visie op Zuidas 2015 Maar eerst een filmpje….
 13. 13. Uitgangspunten Nieuwe ideeën en inzichten ophalen Controle houden over het proces Managen van verwachtingen: duidelijkheid over spelregels en wat er met de inbreng van deelnemers wordt gedaan Iedereen kan meedoen (laagdrempelig) Draagt bij aan verandering reputatie Zuidas
 14. 14. Belangrijkste doelstellingen  Verrijking van de visie  Draagvlak voor het eindresultaat
 15. 15. Proces Fase Wat Wie Vorm Participatieniveau 0 Verrijking thema’s + informeren over proces. Informeren over het proces Dienst Zuidas/ Zuidasdok Stadsdeel Zuid, belangrijkste stakeholders Lunch bijeenkomst Eén op één gesprekken Adviseren Informeren en adviseren 1 Verdieping thema’s + uitwerking in concrete keuzemogelijkheden en stellingen Bedrijven in het gebied, maatschappelijke organisaties, stadsdeel Zuid, gemeentelijke diensten en deskundigen Expert meeting Adviseren Mogelijkheid om nieuwe thema’s/onderwerpen in te brengen 2 Beoordelen van stellingen en dillema’s Iedereen Focus op iedereen die in Zuidas woont en werkt Online panel Consulteren Mogelijkheid om nieuwe ideeën toe te voegen 3 Concluderen Iedereen die aan fase 0, 1 of 2 heeft meegedaan Slotbijeenkomst Adviseren Aanbevelingen worden verwerkt in concept-visie Zuidas 4 Borgen van de resultaten Werkgroep visieontwikkeling. Dienst Zuidas Bespreken hoe met de resultaten wordt omgegaan
 16. 16. Fase 0 Verrijken
 17. 17. Verrijking thema’s 1. Interne presentatie van het proces tijdens een lunchbijeenkomst. 2. Thematrekkers i.s.m. werkgroep schrijven thema’s uit en benoemen trends, dilemma’s, kansen en risico’s. De thema’s zijn:  internationaal en ambitieus,  verbonden met de stad,  Zuidas op de fiets,  levendige woonbuurt van Amsterdam,  werk in uitvoering. 3. Presentatie proces aan belangrijkste stakeholders 4. Eén-op-één gesprekken met thematrekkers om fase1: expertmeeting voor te bereiden.
 18. 18. Fase 1 Verdiepen
 19. 19. Verdieping thema’s Bijeenkomst waarin:  thematrekkers presenteren de belangrijkste vraagstukken. Dit gebeurt m.b.v. een korte video (5 min). Na de video is er 15 minuten tijd voor vragen  werkateliers: thematrekkers bespreken mogelijkheden, ideeën en oplossingen bespreken  studenten VU (planologen, economen en sociologen) lopen rond en formuleren stellingen Deskundigen worden in samenspraak met werkgroep en thematrekkers geselecteerd. Raadscommissies wonen en openbare ruimte worden separaat uitgenodigd.
 20. 20. Onze aanpak: visueel maken inzichten/concepten, co-creatie
 21. 21. Fase 2 Beoordelen
 22. 22. Beoordelen en waarderen  Online consultatie (website) van bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, medewerkers van de gemeente Amsterdam, etc.. aan de hand van stellingen en dilemma’s.  De site bevat in ieder geval de volgende onderdelen:  Waarom een nieuwe visie? Wat is een visie.  Waarom meedenken +spelregels + wat doen we met de resultaten. Op deze pagina staat ook een beschrijving van het proces, inclusief verslag op hoofdlijnen van de resultaten van de voorafgaande fasen  De thema’s, trends en kansen voor Zuidas  Stellingen: uw mening en welke stellingen zijn voor u belangrijk.  Nieuws
 23. 23. Toegankelijkheid De site biedt bezoekers verschillende manieren om door de content van de site te gaan, namelijk: 1. op actualiteit (de laatste reacties). 2. op locatie (woon- of werkadres): zijn er mensen bij mij in de buurt die meedoen? 3. via inbreng van herkenbare bedrijven en organisaties in het gebied 4. via een thema. Voordelen: meedoen wordt persoonlijker en makkelijker, en het stimuleert bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun mening/visie met iedereen te delen. Bijvoorbeeld op de kaart staat het logo van de RAI met daaronder: Lees hier de visie van de RAI.
 24. 24. Fase 3 Concluderen
 25. 25. Concluderen Slotbijeenkomst Boekmanzaal stadhuis. Het programma zou er als volgt kunnen uitzien:  inleiding en welkom  toelichting op het proces en een aantal bijzondere resultaten  de resultaten van de consultatie  panel discussie met leden visie werkgroep  afronding: wat doe we met de resultaten Daarna start het formele proces van besluitvorming door College van B&W en gemeenteraad
 26. 26. Fase 4 Borgen
 27. 27. 30 Participatieproces 125 vertegenwoordigers van bedrijven, bewoners, maatschappelijke instellingen, en studenten en externe deskundigen in denkZuidas-sessie 874 volledig ingevulde stellingen 488 deelnemers spreken zich uit over prioriteitstelling thema’s 18 visies van gezichtsbepalende stakeholders 1 uitgewerkte visie studenten UvA
 28. 28. 32 Een laatste waarschuwing Hoed u voor het Mattheüs-effect ! “Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.” (Matth. 12:13)
 29. 29. Discussie  Hoe zien wij onze rol bij het vaststellen van een omgevingsvisie Noord Holland, en op welke gemeentelijke niveau(s) werken we dit uit in een omgevingsvisie voor Zaanstad?  Hoe willen wij dat praktisch gaan realiseren, met welke partijen?
 30. 30. Title Text Een betrokken omgeving toegewenst Jan Jelle van Hasselt janjelle@witcommunicatie.nl

×