Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | Del 1. Om pensioner

11,625 views

Published on

Få av oss tänker till vardags på skillnaden mellan inkomstpensionen som är ett fördelningssystem och premiepensionen som är ett fullfonderat system. Det innebär att i premiepensionen finns det riktiga pengar placerade i riktiga fonder i ditt namn. Inkomstpensionen är däremot en skuld som staten lovar betala dig i framtiden.

I dagens video djupdyker vi i Premiepensionen utifrån Pensionsmyndighetens rapport: "Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2019". Vi pratar mycket om jämförelsen mellan aktiva och passiva sparare i PPM. Det vill säga de som har gjort ett aktivt val minst en gång eller de som varit passiva och legat kvar i ursprungsfonden AP7 SÅFA.

Vår förhoppning är att du efter det här avsnittet känner dig väldigt nöjd över att ha AP7 SÅFA som valt alternativ i ditt premiepensionssparande. Med hög sannolikhet kommer det även i framtiden att ge ett resultat bättre än majoriteten av dem som är aktiva. Du behöver inte göra samma misstag som jag och Caroline (mest jag) har gjort.

Det blir även en grafbonanza, med 14(!) grafer och avsnittet innehåller även min favoritgraf för 2020. Caroline var måttligt road.  Cudos till Pensionsmyndigheten som framställt en briljant rapport. De har till och med redovisat beloppet för den sparare som har mest pengar i PPM. Beloppet på långt över en miljon kronor är en merit med tanke på att man som max kan ha fått in 211 000 kr sedan 1995.

Jag inser min nördighet när jag säger att jag har väntat på den här uppdateringen sedan den förra rapporten 2017. 臘‍♂️

Vi hoppas däremot att du får glädje och värde av dagens avsnitt!

Lycka till med ditt premiepensionssparande!

Hälsningar,
Jan och Caroline


Länkar som nämns i avsnittet:
===================================
Se ditt eget värde på premiepensionen:
https://www.pensionsmyndigheten.se/min-oversikt
https://www.pensionsmyndigheten.se/service/pensionskonto/

Pensionsmyndigheten och själva rapporten:
https://bit.ly/2Av5ApV

Så byter du till AP7 SÅFA
https://www.youtube.com/watch?v=odLirCv6vmI

Intervjun med AP7 kapitalförvaltningschef:
https://rikatillsammans.se/ap7-safa/

Mer info om vår webbkurs:
http://rikatillsammans.se/spara-ratt-och-latt/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#155 - Premiepensionen (PPM) - en djupdykning, uppföljning och jämförelse | Del 1. Om pensioner

 1. 1. Premiepensionen (PPM) - Första delen i vår serie om pension RikaTillsammans avsnitt #155
 2. 2. Bildspel till avsnitt #155 Tillhörande poddavsnitt finns där poddar finns med avsnittsnummer #155. Tillhörande artikel på bloggen finns på: https://rikatillsammans.se/premiepensionen-ppm Tillhörande video till det här bildspelet finns på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=F8dKO7ou1UI Varje söndag släpper vi ett nytt avsnitt på bloggen, podden och vloggen. Prenumerera gärna i den kanal som du gillar mest. 👍
 3. 3. Dagens avsnitt • Första delen i vår serie om pension (förhoppningsvis) • Fokus på premiepensionen (PPM) • Allmän introduktion och lite tankespjärn • Lite Mycket nörderi: • Graf bonanza med 14 grafer • Mycket statistik per 2019-12-31 • Jämför dig med andra • Jämförelse eget val och AP7 SÅFA • Inte om uttag (kommer förhoppningsvis i egen del) • Framförallt spännande att se om Pensionsmyndighetens rapport går i linje med vad forskningen säger (bl.a. #138, #140 m.fl.)
 4. 4. Pensionens alla delar
 5. 5. Pensionen i allmänhet • Allmän pension kommer från staten • Inkomstpension och premiepension • Båda är inkomstgrundande • Finns andra delar beroende på specialfall • (garanti-, tilläggspension, efterlevnadspension etc) • Tjänstepension får du från jobbet • Ofta unikt per arbetsgivare • Ofta en fallgrop för egenföretagare • Eget sparande till pension • Tidigare IPS (individuellt pensionssparande), sluta med det!
 6. 6. Viktigt att veta om inkomstpensionen • Inkomstpensionssystemet är ett fördelningssystem: • Pensionsavgifterna som betalas in under året finansierar samma års pensionsutbetalningar. • Pensionsavgiften bokförs som en pensionsrätt på individens konto, men alltså utan någon motsvarande fondering. • Om inbetalade avgifter inte räcker till pensionsutbetalningarna täcks underskottet av medel ur systemets buffertfond. • Buffertfonden består egentligen av fyra självständiga fonder: Första – Fjärde AP-fonden . Källa. Regeringen,”Det svenska ålderpensionssystemet”, dec 2016.
 7. 7. Viktigt att veta om premiepensionen • Inkomstpensionssystemet är ett fullfonderat system: • Premiepensionen är således ett fullfonderat system med individuell fondering. Ett belopp motsvarande den intjänade pensionsrätten sätts av till den försäkrades premiepensionskonto. • Pensionsrätterna fonderas och motsvarar därmed individuella förmögenheter som är civilrättsligt skyddade. • Därmed undviks osäkerheten i att pensionen baseras på ett socialt kontrakt Källa. Regeringen,”Det svenska ålderpensionssystemet”, dec 2016.
 8. 8. Sammanfattning: inkomstpension • En del av den allmänna pensionen. • 16 procent av dina skattepliktiga ersättningar sätts automatiskt av till denna del av pensionen varje år. • Varje år som du arbetar och betalar skatt får du pensionsrätt, som är din intjänade pension. • Pensionsrätterna är grunden för att beräkna pensionen. • Även när du får till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a- kasseersättning tjänar du också in till allmänna pensionen. • Inkomstpensionen beräknas med ett delningstal som huvudsakligen grundar sig på återstående livslängd. • ”Någon faktisk avsättning eller fondering av pengar sker inte, eftersom inkomstpensionen är ett fördelningssystem. ”
 9. 9. Sammanfattning: premiepension • Premiepensionen är den del där man själv kan välja fonder • Gör man inget val så får man det bästa: AP7 SÅFA • Premiepensionen är en väldigt liten del av pensionen • Fondavkastning bestämmer förräntningen • Tricket är att se sin premiepension som en kombination med inkomstpensionen • T.ex. AP7 Aktiefond har en riskklass 6 isolerat men en riskklass 3 i kombination med inkomstpensionen. • Stor intervju med AP7 i avsnitt #149
 10. 10. Överenskommelsen • Den som arbetar och betalar skatt tjänar in pensionsrätt för ålderspension • Inga åldersgränser för pensionsintjänandet • En mycket låg årsinkomst ger ingen pensionsrätt • Hög årsinkomst ger inte heller pensionsrätt i allmänna systemet • Student eller småbarnsförälder? Det kan också ge pensionsrätt • Förvärvsvillkor - ”inte grundas på enbart fiktiva inkomster” • Pensionsunderlag beräknas på den pensionsgrundande inkomsten
 11. 11. Så beräknas din pension Pensionsgrundande inkomst för 2020: • Lön, skattepliktiga förmåner, arvoden • Ej kostnadsersättningar, bilersättning, kapitalinkomst, pension, försörjningsstöd och liknande. • Avgiftstak, den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension är 44 892 kr per månad eller 538 700 kr per år. • Lägsta inkomsten för intjänande till allmän pension är 20 008 kr per år. • Brytpunkten för statlig skatt är 43 600 kr eller 523 200 kr per år. • Prisbasbelopp 47 300 kr Källor: Pensionsmyndigheten och Skatteverket
 12. 12. Ny rapport från Pensionsmyndigheten • Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2019 🤓 • Skiljer på • Egen portfölj = de som någon gång har gjort ett aktivt val (även valt tillbaka AP7 SÅFA) • AP7 SÅFA = de som ALDRIG gjort något fondval • Rapporten är källa för alla grafer framåt.
 13. 13. Se själv vad du har https://www.pensionsmyndigheten.se/min‐oversikt https://www.pensionsmyndigheten.se/service/pensionskonto/
 14. 14. Insatta belopp (2019) Inkomstpensionen: • 47 245 kr i genomsnitt i inkomstpensionen • Maximal insättning är 75 000 kr (pension tjänas inte på belopp över maxgräns) Premiepension: • 7 448 kr i genomsnitt per sparare • Maximal insättning: 11 824 kr per sparare
 15. 15. Övergripande siffror • Genomsnittlig kontobehållning: 193 800 kr • Kvinnor genomsnitt 178 600 kr • Män genomsnitt 208 200 kr • För nya sparare var värdet i genomsnitt 2 000 kr vid 26 års ålder. • Genomsnittliga utbetalningen är: 600 kr per månad • Utveckling (kapitalviktad) sedan 1995: • Nominell: 7,7 procent per år • Real: 6,5 procent per år • Totalt förvaltat kapital ca 1 500 miljarder (43 % i SÅFA)
 16. 16. Värdeutveckling i PPM sedan start, nominellt
 17. 17. Andel pensionssparare med egen portfölj och deras andel av kapitalet • Andelen med egen portfölj har minskat över tid. • Andelen av kapitalet dock inte lika mycket • Inflödet av nya sparare i systemet väljer sällan en egen portfölj.
 18. 18. Andel sparare med egen portfölj • Grafen visar vilket portföljinnehav spararna hade vid inträdet respektive vid slutet av 2019 • Exempelvis valde 1,9 procent av de nya spararna med inträdesår 2010 en egen portfölj. 2019 är det 9,4 procent av pensionsspararna med inträdesår 2010 som har valt en egen portfölj. • Skillnaden mellan linjerna kan man säga är flödet från AP7 SÅFA till eget val. • Andel nya sparare som väljer egen portfölj har legat på en väldigt låg nivå på sistone.
 19. 19. Genomsnittligt kontovärde ålder/kön
 20. 20. Genomsnittligt kontovärde ålder/kön • Olika lutning beror på olika pensionssystem • Kan inte dra slutsats om avkastning • Det handlar om att de som har egen portfölj ofta: • Har längre spartid • Höginkomsttagare med högre avsättningar till premiepensionen • Alla har nämligen INTE samma förutsättningar • Alltså inte en slutsats om att AP7 är dåligt (snarare tvärtom) • Citat från rapporten: ” Den stora skillnaden i behållning förklaras i huvudsak av olikheter i åldersstruktur och därmed sparandetid. Sparare i AP7 Såfa har en betydligt större tyngdvikt på unga personer, och en stor del av kapitalinflödet till AP7 Såfa kommer från nya sparare. Unga har vanligen lägre inkomster än äldre och därmed lägre pensionsavsättningar, vilket ger en lägre genomsnittlig kontobehållning. De flesta som väljer en egen portfölj gör det senare i livet och har då dels högre inkomster och därmed större pensionsavsättningar, dels flera års ackumulerat pensionssparande med sig.”
 21. 21. Antal sparare vs kontovärde • 2.6 miljoner sparare (43 %) egen portfölj. Resten AP7 SÅFA. • 1 300 sparare med värde över 1 Mkr. 5 sparare över 2 Mkr och högsta kapitalet 3.6 Mkr.
 22. 22. Kontovärde vs pensionsrätt
 23. 23. Slutsatser man kan dra • Urval på ca 100 000 sparare • AP7 SÅFA är röda punkter • Eget val är gula punkter • Spridningen är större för eget val • De med AP7 Såfa oftare ligger högre vid given pensionsrätt(!) • Max pensionsrätt är 211 500 kr (Full avsättning sedan 1995). • Värde över svart linje = positiv avkastning
 24. 24. Genomsnittlig utveckling 2019 • Samtliga sparare i PPM: 29.5 % • Egen portfölj: 28,3 % • AP7 SÅFA: 30.7 % • Stockholmsbörsen (SIXRX): 35,0 % • Globala börsen: 34,2 % (i SEK), 28,6 % (i USD)
 25. 25. Fördelning av värdeutveckling 2019 • Större spridning bland dem med egen portfölj • Alla som har AP7 SÅFA har inte samma avkastning på grund av ålders- anpassning (ca 3 % räntor per år efter 55 års ålder)
 26. 26. Genomsnittlig utveckling 2019 per ålder (visar räntedelens påverkan)
 27. 27. Genomsnittlig utveckling 2019 • Samtliga sparare i PPM: 9,3 % • Egen portfölj: 7,8 % • AP7 SÅFA: 10,9 %
 28. 28. Genomsnittlig utveckling per inträdesår.
 29. 29. Fördelning av genomsnittlig årlig värdeutveckling per sparare sedan inträde
 30. 30. Fördelning av genomsnittlig årlig värdeutveckling sedan inträdesår 1995 och övriga inträdesår.
 31. 31. Inte något tydligt samband mellan ökad aktivitet och ökad värdeutveckling (2019)
 32. 32. Genomsnittlig årlig värdeutveckling sedan inträde efter genomsnittligt antal fondbyten per år och person
 33. 33. Årlig värde- utveckling på spararnas konto Uppgifter baseras på stickprov på 20 000 personer. Övre bilden: 2019-12-31 Nedre bilden: 2020-03-31
 34. 34. Slutsats • I princip alla slutsatser var förväntad och linje med forskningen • Regelbundet månadssparande över lång tid i en diversifierad billig global indexfond. • För de allra flesta är AP7 SÅFA det bästa valet man kan göra (#149)
 35. 35. Prenumerera på nyhetsbrevet Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev. Det är kostnadsfritt och ger dessutom de bästa tipsen från 10 års bloggande. Anmäl dig överst på sidan på: https://rikatillsammans.se/
 36. 36. Webbkursen ”Spara och investera rätt och lätt” https://rikatillsammans.se/spara-ratt-och-latt/
 37. 37. Webbkursen: ”Spara och investera rätt och lätt” För dig som vill komma igång eller bara ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå har vi skapat webbkursen ”Spara och investera rätt och lätt”. Den sammanfattar 10+ års bloggande, det forskningen visat fungerar och gör det konkret, lättförståeligt och enkelt. Målet är att du både ska öka din avkastning över tid men också känna ett lugn och ro i att du har gjort rätt. Läs gärna mer på: https://rikatillsammans.se/spara-ratt-och-latt
 38. 38. Tack för den här gången! Vi hoppas att vi ses nästa söndag kväll. 

×