Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
LEADER PROGRAMMA Hoogeland 6 september 2011 Appingedam Jan Beekman manager Programma Landelijk Gebied Hoogeland
de Groningse aanpak <ul><li>doelen / inhoud centraal </li></ul><ul><li>integrale / sectoroverstijgende projecten </li></ul...
thema’s PLG <ul><li>natuur </li></ul><ul><li>landbouw </li></ul><ul><li>landschap en cultuurhistorie </li></ul><ul><li>rec...
thema’s / financiering PLG                 landinrichtingscie / GS Gemengd                 stuurgroep stuurgroepen        ...
regio Hoogeland
LEADER actielijnen <ul><li>sociaal-economische vitalisering in 4 thema’s </li></ul><ul><ul><ul><li>landbouw en landschap ...
afwegingskader <ul><li>past in beleid </li></ul><ul><li>bijdrage aan doelstellingen </li></ul><ul><li>verhouding kosten-ba...
organisatie <ul><li>bestaande overlegstructuren </li></ul><ul><li>afstemming themaleden / regioteam </li></ul><ul><li>plat...
kernbegrippen <ul><li>stimuleren input </li></ul><ul><li>faciliteren </li></ul><ul><li>co-productie </li></ul><ul><li>ver...
steun nodig! <ul><li>stimuleren initiatiefnemers </li></ul><ul><li>van idee naar project </li></ul><ul><li>hulp bij proce...
projectontwikkeling <ul><li>advies ter plaatse </li></ul><ul><li>doorlopende advisering </li></ul><ul><li>contacten stimul...
financiering kleine initiatieven <ul><li>leve(n)de dorpen </li></ul><ul><ul><ul><li>projectsubsidie (tot € 10.000) </li></...
co-productie <ul><li>betrokkenen betrokken </li></ul><ul><li>intensief contact </li></ul><ul><li>proces benadering </li></...
dynamisch netwerken <ul><li>nieuwsbrief </li></ul><ul><li>websites </li></ul><ul><ul><li>www.leaderhoogeland.nl </li></ul>...
samenwerking
resultaten inhoudelijk <ul><li>beter functionerende netwerken </li></ul><ul><li>toegenomen participatie en dynamiek </li><...
resultaten financieel <ul><li>omvang programma € 36 miljoen (sept. 2011) </li></ul><ul><li>74 projecten </li></ul><ul><li>...
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leader Hoogeland Sept 2011

635 views

Published on

Stand van zaken LEADER programma Hoogeland sept. 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leader Hoogeland Sept 2011

 1. 2. LEADER PROGRAMMA Hoogeland 6 september 2011 Appingedam Jan Beekman manager Programma Landelijk Gebied Hoogeland
 2. 3. de Groningse aanpak <ul><li>doelen / inhoud centraal </li></ul><ul><li>integrale / sectoroverstijgende projecten </li></ul><ul><li>sociaal-economische vitalisering LEADER </li></ul><ul><li>geen jaarbudgetten </li></ul><ul><li>geen tenders </li></ul><ul><li>bundeling geld; minder shoppen </li></ul><ul><li>project adviseurs </li></ul><ul><li>beperkte administratieve lasten (DLG) </li></ul>
 3. 4. thema’s PLG <ul><li>natuur </li></ul><ul><li>landbouw </li></ul><ul><li>landschap en cultuurhistorie </li></ul><ul><li>recreatie en toerisme </li></ul><ul><li>water </li></ul><ul><li>sociaal-economische vitalisering (LEADER) </li></ul><ul><li>bodem </li></ul><ul><li>visserij (Europees Visserijfonds as 4) </li></ul>
 4. 5. thema’s / financiering PLG                 landinrichtingscie / GS Gemengd                 stuurgroep stuurgroepen                 privaat privaat                 stuurgroep EU-INTERREG                 Visserijgroep / DR EU-EVF                 LAG / GS EU-LEADER                 GS EU-POP                 RCW? waddenfonds                 GS rijk (ILG)                 DB waterschap                 GS provincie                 B&W gemeenten                 besluitvorming financiering visserij bodem vitaal platteland water recreatie landschap landbouw natuur thema's
 5. 6. regio Hoogeland
 6. 7. LEADER actielijnen <ul><li>sociaal-economische vitalisering in 4 thema’s </li></ul><ul><ul><ul><li>landbouw en landschap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>leefbaarheid en economie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>identiteit, cultuur en toerisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>samenwerking en netwerken </li></ul></ul></ul><ul><li>koppeling overige doelen PLG </li></ul>
 7. 8. afwegingskader <ul><li>past in beleid </li></ul><ul><li>bijdrage aan doelstellingen </li></ul><ul><li>verhouding kosten-baten </li></ul><ul><li>criteria actieplan </li></ul>
 8. 9. organisatie <ul><li>bestaande overlegstructuren </li></ul><ul><li>afstemming themaleden / regioteam </li></ul><ul><li>plattelandshuis </li></ul><ul><ul><ul><li>lage drempel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>advisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>faciliteren projectontwikkeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>project / organisatie verzamelgebouw </li></ul></ul></ul>
 9. 10. kernbegrippen <ul><li>stimuleren input </li></ul><ul><li>faciliteren </li></ul><ul><li>co-productie </li></ul><ul><li>versterken zelforganiserend vermogen </li></ul><ul><li>samenhang </li></ul><ul><li>continuïteit </li></ul><ul><li>ervarings- en kennisuitwisseling </li></ul>
 10. 11. steun nodig! <ul><li>stimuleren initiatiefnemers </li></ul><ul><li>van idee naar project </li></ul><ul><li>hulp bij procedures </li></ul><ul><li>LEADER als smeermiddel </li></ul>
 11. 12. projectontwikkeling <ul><li>advies ter plaatse </li></ul><ul><li>doorlopende advisering </li></ul><ul><li>contacten stimuleren </li></ul><ul><li>aanwezigheid in het gebied </li></ul><ul><li>lage drempels </li></ul>
 12. 13. financiering kleine initiatieven <ul><li>leve(n)de dorpen </li></ul><ul><ul><ul><li>projectsubsidie (tot € 10.000) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dorpsontwikkelingsplannen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>onderzoek op maat </li></ul></ul></ul>
 13. 14. co-productie <ul><li>betrokkenen betrokken </li></ul><ul><li>intensief contact </li></ul><ul><li>proces benadering </li></ul><ul><li>extra contact met betrokken organisaties </li></ul><ul><li>stimuleren nieuwe aanpak </li></ul><ul><li>verstreken zelforganiserend vermogen </li></ul>
 14. 15. dynamisch netwerken <ul><li>nieuwsbrief </li></ul><ul><li>websites </li></ul><ul><ul><li>www.leaderhoogeland.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>www.regiohoogeland.nl </li></ul></ul><ul><li>Hoogelandcafé </li></ul><ul><li>sociale media </li></ul><ul><ul><li>Twitter </li></ul></ul><ul><ul><li>LinkedIn </li></ul></ul>
 15. 16. samenwerking
 16. 17. resultaten inhoudelijk <ul><li>beter functionerende netwerken </li></ul><ul><li>toegenomen participatie en dynamiek </li></ul><ul><li>koppeling andere programma’s </li></ul><ul><li>grotere betrokkenheid lokale organisaties </li></ul><ul><li>grote inbreng vrijwilligers </li></ul><ul><li>optimale inzet middelen en capaciteit </li></ul><ul><li>nieuwe samenwerkingsvormen </li></ul><ul><li>toename werkgelegenheid </li></ul>
 17. 18. resultaten financieel <ul><li>omvang programma € 36 miljoen (sept. 2011) </li></ul><ul><li>74 projecten </li></ul><ul><li>Leve(n)de Dorpen 191 deelprojecten </li></ul><ul><li>hoge multiplier </li></ul>

×