Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hypotheekbond white paper - Gemakkelijk entree met een DigiD

185 views

Published on

Hypotheekbond cloud CRM - maakt koppeling met DigiD!

De Nationale Hypotheekbond adviseert, ontwikkelt software en ontsluit data met als doelstelling om processen efficiënter te maken, meer commerciële kansen te creëren en om het risicomanagement van financiële instellingen te optimaliseren. Wij bepalen altijd met u samen welke informatiebronnen de meeste waarde toevoegen aan uw dienstverlening en bedrijfsvoering. Vervolgens ontwerpen we - zo nodig - nieuwe processen en ontwikkelen nieuwe of verbeteren de huidige functionaliteiten, waarin we de informatie eenmalig (of als monitor) beschikbaar stellen. En dat doen we niet alleen op het gebied van hypotheken, maar ook voor andere vormen van financiële dienstverlening
en financiële planning.

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Wij zijn u graag van dienst!
De Nationale Hypotheekbond
Beiraweg 15
1047 HN Amsterdam
Telefoon: 020 758 2111

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hypotheekbond white paper - Gemakkelijk entree met een DigiD

  1. 1. White paper Gemakkelijke entree met een DigiD! • • • • Waar staan we met de DigiD? Wie doen er allemaal mee met de DigiD? Wat kan ik als financiële organisatie met de DigiD? Snel een compleet en up to date klantbeeld met de DigiD! Gemakkelijke entree met een DigiD - Jeroen Oversteegen - pagina 1
  2. 2. Gemakkelijke entree met een DigiD! Sinds de invoering in 2003 van de DigiD zijn er veel overheidsorganisaties aan de slag gegaan om publieke informatie selectief beschikbaar te stellen aan de burger. Ruim tien jaar later is er onvoorstelbaar veel data beschikbaar met dit identificatiemedium. Er zijn alleen nog niet veel mensen die zich daadwerkelijk realiseren wat je hiermee allemaal kunt doen, terwijl er zoveel mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van de verschillende gegevensbronnen. En aan de toepassingsmogelijkheden voor organisaties, zoals in de financiële dienstverlening. Oorspronkelijke doelstelling • Versnelling van commerciële processen; Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een • Vereenvoudiging bij het updaten van data; andere overheidsinstelling, dan zult u zich in veel • Optimalisering van het risicobeheer van uw gevallen moeten legitimeren met uw paspoort, rijbewijs portefeuille. of identiteitskaart. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid en van Toepassingsgebieden organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weet Met de gegevens die beschikbaar zijn met een DigiD, men dat ze écht met u te maken hebben. kunt u eenvoudiger en samen met uw cliënt een financiële positie bepalen en uitstekend beoordelen of de Wie doen er mee aan DigiD? financiële producten nog passend zijn. Denk hierbij aan Organisaties die diensten aanbieden met behulp van de volgende toepassingsgebieden: DigiD, zijn overheden en organisaties die een • Hypotheekaanvraag proces; overheidstaak uitvoeren en daarbij het ‘Burger- • Uitvoering van uw zorgplicht, nazorg en beheer; servicenummer’ in hun administratie mogen gebruiken. • Compliant werken, conform recente richtlijnen; • Meer inzicht en eenvoudig periodiek updaten van En dat zijn er nogal wat. Gemeenten en provincies, klantdossiers met inkomens- en maar ook ziekenhuizen, pensioenfondsen, politie, pensioengegevens; zorgverzekeraars, waterschappen en diverse nationale • Inrichting van uw achterstandsbeheer. organisaties zoals de Belastingdienst, het CBR, het Kadaster, de RDW en de Raad voor Rechtsbijstand, doen Welke gegevens zijn interessant? mee aan DigiD. Hieronder hebben we de belangrijkste gegevenssoorten weergegeven, die vanuit overheidsinstanties met behulp Persoonlijke data direct beschikbaar van een DigiD gegenereerd kunnen worden. Het betreft U kunt zich vast voorstellen welke enorme hoeveelheid een globale indicatie van alles wat vandaag de dag al persoonlijke data er vastligt bij deze overheids- mogelijk is. instellingen. Maar misschien kunt u zich nog niet helemaal inbeelden wat je met deze informatie kunt Of de informatie voor u of uw cliënt relevant is, bepaalt doen. En hoe de informatie toegepast kan worden op het u natuurlijk zelf. Om u hierin enigszins op weg te verbeteren van de doelgerichtheid en doelmatigheid van helpen, hebben we bij elk item aangegeven welke data uw organisatie. Of wat de juridische en technische onder meer beschikbaar zijn en hoe deze toegepast beperkingen zijn van het gebruik van deze informatie. kunnen worden, zodat u meer inzicht krijgt in de Wij wel! wenselijkheid om over deze informatie te kunnen beschikken. Interessant is ook als u zich hierbij afvraagt Voordelen van het gebruik van DigiD of, en zo ja, op welke wijze u nu al beschikt over deze Voor financiële instellingen zijn er met de DigiD grote data. voordelen te behalen, zoals bijvoorbeeld: • Voor de goede orde vermelden we nog dat uw cliënt nauwkeurigheid van gebruikte data; • Grotere uniformiteit, betrouwbaarheid en uiteraard wel toestemming moet geven, in de vorm van Significante kostenverlaging bij beheer en een machtiging, voordat een derde partij hiermee aan inventarisatie van klantgegevens; de slag kan gaan. De Nationale Hypotheekbond - Gemakkelijke entree met een DigiD - Jeroen Oversteegen - pagina 2
  3. 3. Persoons- & familiegegevens - Met de DigiD heeft u Belastingaangifte - Met de DigiD kunt u de vooraf inzicht in de persoonsgegevens o.a. de naam, ingevulde belastingaangifte downloaden, wat u direct geboortedatum, nationaliteit, ouders en aanwezigheid inzicht geeft in: van kinderen. Op basis hiervan kunt u inschatten of de • Inkomen, ontvangen pensioen en uitkeringen; aansprakelijkheids- en reisverzekering ook de kinderen • Werkgevers waarvoor is gewerkt; dekt. Ook kunt u checken of uw cliënt al spaart voor de • Hoogte van de partneralimentatie; studie van de kinderen en of het verstandig is om een • Hypotheken en schulden; extra overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om • WOZ-waarde van de onderpanden; hiermee de studie van de kinderen veilig te stellen. • Beschikbaar vermogen, zoals spaargelden en Daarnaast zijn de persoonsgegevens relevant om te beleggingen. kunnen bepalen hoe de financiële situatie eruit ziet bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het gaat hierbij om relevante informatie om de financiële fitheid van uw cliënt te beoordelen. In Beschikbare persoons- en familiedata: combinatie met de getroffen voorzieningen, lijfrentes en • Voor- en achternaam en geboortedata; overige verzekeringen geeft deze informatie u een uniek • Huidige werkgevers en werkgevers uit het en compleet klantbeeld. Ook kunt u met deze data verleden; beoordelen of o.a. de inboedel-, opstal-, reis-, en • Inzicht in het inkomen van de afgelopen 12 aansprakelijkheidsverzekering passend zijn. Of maanden; bijvoorbeeld op welke wijze uw cliënt vandaag en later • Opgebouwde WW rechten; de hypotheek en overige woonlasten gaat betalen. • Studie & opleiding. Toeslagen Belastingdienst - Toeslagen vormen een aanvulling op het inkomen en zijn van invloed op de financiële gezondheid van uw cliënt. Ze kunnen ervoor zorgen dat de maandlasten betaalbaar blijven. De volgende toeslagen zijn beschikbaar met de DigiD: • Huur- en zorgtoeslag; • Kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget; • Gemeentelijke toeslagen. Sociale Verzekeringsbank - Deze database beschikt over informatie over het aantal dienstjaren die uw cliënt heeft opgebouwd en of deze volledig AOW ontvangt of Pensioengegevens - Op basis van deze gegevens kunt wordt gekort, omdat uw cliënt een tijd in het buitenland u bepalen hoe het is gesteld met de pensioenopbouw en heeft gewerkt. De gegevens hebben invloed op de welk mogelijke recht op nabestaandenpensioen uw cliënt betaalbaarheid van de huur- of hypotheeklasten op de heeft. Het geeft ook inzicht of de hypotheek van uw pensioendatum. cliënt op pensioengerechtigde leeftijd betaalbaar is. Tevens kan bepaald worden of er beter kan worden RDW Voertuiginformatie - Met deze informatie is het gespaard of kan worden afgelost. En misschien is het eenvoudig te bepalen wie de eigenaar is van een wel verstandig om een aanvullende overlijdensrisico- voertuig. Ook kunnen gegevens van het voertuig zelf verzekering te adviseren i.v.m. een beperkte worden geraadpleegd zoals het bouwjaar en het gewicht nabestaanden voorziening. om te kunnen vaststellen of het nog verstandig is om het voertuig allrisk te verzekeren. Opleiding & studiefinanciering - Met deze gegevens kunt u bepalen of er een studieschuld is en hoe deze Als de auto op naam staat van een van de kinderen, is wordt afgelost. Deze informatie is relevant voor de het belangrijk om te checken of de verzekering ook op inkomenstoets bij het aanvragen van een hypotheek. dezelfde tenaamstelling staat. De gevolgde studie geeft in sommige gevallen betere toegang tot het afsluiten van een hypotheek. De Nationale Hypotheekbond - Gemakkelijke entree met een DigiD - Jeroen Oversteegen - pagina 3
  4. 4. Kadaster - Op basis van de gegevens uit het kadaster Eenvoudige data-upload en verwerking kan bepaald worden of alle panden voldoende verzekerd Voor het aanmaken of bijwerken van een dossier in onze zijn. Het bouwjaar en de oppervlakte zijn goede signaleringssoftware volstaat het uploaden van de voor- indicaties om de verzekerde som te bepalen. En als er ingevulde belastingaangifte en pensioengegevens. meerdere panden zijn en deze zijn verhuurd of staan Diverse overzichten, signalen en rapportages zijn direct leeg, hoe is het dan gesteld met de opstal- en beschikbaar o.a. via het ‘Verantwoorde Hypotheek inboedelverzekering? Het is belangrijk om na te gaan of Rapport’. de overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekering nog passend zijn. De software biedt unieke mogelijkheden om te uploaden en te koppelen met o.a.: • Mijn.pensioenoverzicht.nl; • Vooraf ingevulde belastingaangiftes; • Woningwaarde databases; • De mijn.omgeving; • Advies & hypotheeksoftware; • Diverse andere CRM pakketten & databases. WOZ - De WOZ-informatie laat zien of er financiële verplichtingen zijn in verband met een of meerdere woningen. Daarnaast is goed te bepalen wat de herbouwwaarde is en of de opstal wel voldoende is verzekerd. In combinatie met de hypotheeksom is goed vast te stellen of de hypotheek ‘onder water’ staat en of De Nationale Hypotheekbond er een restschuld of juist overwaarde te verwachten is. De Nationale Hypotheekbond adviseert, ontwikkelt Ook kan gemakkelijk worden vastgesteld of uw cliënt software en ontsluit data met als doelstelling om misschien recht heeft op korting op de hypotheekrente processen efficiënter te maken, meer commerciële in verband met een lagere ‘loan to value’, door het kansen te creëren en om het risicomanagement van vervallen van de ‘topopslag’. financiële instellingen te optimaliseren. Ziektekostenverzekering - Welke aanvullende Wij bepalen altijd met u samen welke informatiebronnen verzekeringen heeft uw cliënt en hoe hoog is het de meeste waarde toevoegen aan uw dienstverlening en gekozen eigen risico? Wie zijn er verzekerd? En is er bedrijfsvoering. Vervolgens ontwerpen we - zo nodig - vrije zorgkeuze en wat is er verzekerd als uw cliënt in nieuwe processen en ontwikkelen nieuwe of verbeteren het buitenland iets overkomt en hoe verhoudt dit zich de huidige functionaliteiten, waarin we de informatie met zijn reisverzekering? eenmalig (of als monitor) beschikbaar stellen. En dat doen we niet alleen op het gebied van hypotheken, maar Incidentele raadpleging en monitoren Naast de structurele inzet van de informatie van overheidsinstellingen voor eenmalig gebruik, kunnen betreffende informatiebronnen tevens uitstekend worden ingezet als regelmatige signalering van risico’s en commerciële kansen. Denk bijvoorbeeld aan de ook voor andere vormen van financiële dienstverlening en financiële planning. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij zijn u graag van dienst! mogelijkheden van een vergelijking van De Nationale Hypotheekbond achtereenvolgende belastingaangiftes. Beiraweg 15, 1047 HN Amsterdam Telefoon: 020 758 2111 Al deze informatiebronnen geven inzicht in hoe het KVK 34260849 / AFM 12016667 / Kifid 300.012207 gesteld is met de financiële gezondheid van uw cliënt. De Nationale Hypotheekbond - Gemakkelijke entree met een DigiD - Jeroen Oversteegen - pagina 4

×