Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternativní signální cesty

335 views

Published on

Autoři: Eva Klemensová, Jakub Malohlava
Obor: Experimentální biologie, Biofyzika
Ostravská univerzita v Ostravě 2008

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alternativní signální cesty

 1. 1. Alternativní signální cesty Autoři: Eva Klemensová, Jakub Malohlava Obor: Experimentální biologie, Biofyzika Ročník: 3
 2. 2. Obsah <ul><li>Alternativní signální cesty </li></ul><ul><li>Typy alternativních cest </li></ul><ul><li>Vztahy mezi alternativními cestami </li></ul><ul><li>Specificita </li></ul><ul><li>Citlivost </li></ul>
 3. 3. Alternativní signální cesty <ul><li>Pomocí těchto cest dochází k vedení signálu mezi buňkami. </li></ul><ul><li>Mohou mít odlišné časové průběhy a buněčné, organové, pohlavní nebo druhové specifikace. </li></ul><ul><li>Mohou probíhat ve fyziologických nebo patologických situacích a zobrazit rozličnou citlivost. </li></ul><ul><li>Je zřejmé, že k vyléčení určité choroby je zapotřebí aktivace nebo naopak inhibice speciální signální cesty. </li></ul>
 4. 4. Alternativní signální cesty <ul><li>Existuje mnoho alternativních cest, a co je důležitější, mnoho cest je vzájemně provázáno. </li></ul><ul><li>Jeden podnět může aktivovat také více cest k více cílům – rozbíhavý efekt, to může způsobit odlišné buněčné funkce, které můžou být i obrácené. </li></ul><ul><li>Cesty se můžou se také sbíhat, když odlišné podněty aktivují stejný cíl a vyvolávají stejnou buněčnou funkci. </li></ul><ul><li>Cesty přenosu signálu vytváří hustou síť, kterou kombinace s alternativními cestami dále zhušťují. </li></ul><ul><li>Proto je velmi složité najít lék na určitou chorobu. (Lék, který se zaměřuje na konkrétní přenosovou cestu.) </li></ul>
 5. 5. Typy alternativních cest <ul><li>Typ A </li></ul><ul><li>Typ V </li></ul><ul><li>Typ O </li></ul><ul><li>Typ M </li></ul><ul><li>Typ N </li></ul>
 6. 6. Typy alternativních cest <ul><li>Typ A </li></ul><ul><li>jeden podnět, který vede k více cílům </li></ul>
 7. 7. Typy alternativních cest <ul><li>Typ V </li></ul><ul><li>více podnětů směřuje k </li></ul><ul><li>jednomu cíli </li></ul>
 8. 8. Typy alternativních cest <ul><li>Typ O </li></ul><ul><li>jeden podnět vede k </li></ul><ul><li>jednomu cíli přes více cest </li></ul>
 9. 9. Typy alternativních cest <ul><li>Typ M </li></ul><ul><li>je kombinací A a V, </li></ul><ul><li>více podnětů vede k </li></ul><ul><li>více cílům </li></ul>
 10. 10. Typy alternativních cest <ul><li>Typ N </li></ul><ul><li>je kombinací všech </li></ul><ul><li>zmíněných typů </li></ul>
 11. 11. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Součinné/doplňující se efekty </li></ul><ul><li>Nezávislé/nadbytečné efekty </li></ul><ul><li>Sčítací efekty </li></ul><ul><li>Protichůdné efekty </li></ul><ul><li>Konkurenční efekty </li></ul>
 12. 12. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Součinné/doplňující se efekty </li></ul><ul><li>Obě cesty jsou potřebné pro správnou funkci buňky=ekvivalent pro AND. </li></ul><ul><li>Tyto efekty byly pozorovány v průběhu hostitelské obrany před patogeny. Infekce virem encefalomyokarditidy vyvolá shromáždění dsRNA, což vyvolá tři cesty vedoucí k produkci cytokinů a k zánětlivé a horečnaté odezvě. </li></ul><ul><li>Tyto efekty jsou velmi důležité pro morfogenezi kostry. </li></ul>
 13. 13. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Nezávislé/nadbytečné efekty </li></ul><ul><li>Alternativní cesty jsou nadbytečné, když je jedna z nich dostačující pro finální signalizaci=ekvivalent OR. </li></ul><ul><li>Např. pomocí nezávislých efektů jsou chráněny buňky před apoptózou. </li></ul>
 14. 14. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Sčítací efekty </li></ul><ul><li>Tyto sčítací alternativní cesty jsou podobné jako nezávislé v tom, že stačí jedna z cest k vyvolání signálu. </li></ul><ul><li>Když je více cest efektivních, dochází k zesílení signálu. </li></ul><ul><li>Sčítací efekty můžeme obvykle najít u V typu alternativních cest (např. neurosvalové spojení a spojení dvou neuronů mezi sebou). </li></ul><ul><li>Tyto efekty se vyskytují taky u O typu alternativních cest (např. ochrana buněk před apoptózou). </li></ul>
 15. 15. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Protichůdné efekty </li></ul><ul><li>Je zajímavé, že alternativní cesty vyvolané jedním podnětem můžou mít opačné efekty na stejný cíl. </li></ul><ul><li>Význam při regulaci transkripce. </li></ul>
 16. 16. Vztahy mezi alternativními cestami <ul><li>Konkurenční efekty </li></ul><ul><li>Rozeznáváme dva typy konkurencí mezi alternativními cestami: buď jedna cesta potlačuje druhou nebo se potlačují obě cesty navzájem. </li></ul>
 17. 17. Specificita alternativních cest <ul><li>Alternativní cesty zprostředkovávají reakce na okolní prostředí a podle místa působení je můžeme rozdělit: </li></ul><ul><ul><li>buněčně specifické </li></ul></ul><ul><ul><li>orgánově specifické </li></ul></ul><ul><ul><li>pohlavně specifické </li></ul></ul><ul><ul><li>druhově specifické </li></ul></ul>
 18. 18. Citlivost alternativní cest <ul><li>různý podnět – chemické a mechanické stimuly pro migraci keratinocytů v angenní fázi vývoje vlasů. </li></ul><ul><li>různá intenzita podnětu – rýže – prodlužování internodií x prodlužování listových pochev (množství giberelinu) </li></ul>
 19. 19. Patogenní vlivy na alternativní cesty <ul><li>Alternativní cesty mohou zprostředkovávat pozitivní i negativní reakce. </li></ul><ul><li>Negativní: u rakoviny se v rakovinných buňkách zvyšuje množství furinu, který aktivuje MT-MMP1, která napomáhá šíření metastází do okolí. </li></ul><ul><li>Pozitivní: při infekci choriomeningitidy se pomocí interleukinu předává signál k produkci T buněk, bohužel tato cesta není dostatečně výkonná </li></ul>
 20. 21. Literatura <ul><li>http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T36-4H45DJ1-4&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=86da03001a14d6af1a8e159cd992fa4b </li></ul><ul><li>http://www.remedia.cz/foto/main/vtextu20060516045503.jpg </li></ul><ul><li>http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/JAK98.html </li></ul><ul><li>http://www.sigmaaldrich.com/life-science/cell-biology/scientific-resources/pathway-slides-charts/ppar-signaling-pathway.html </li></ul>

×