SlideShare a Scribd company logo
OBJECTIVE
naisasabuhay ang pag- unawa sa mga
pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang
batayan ng matalino at maunlad na pang- araw-
araw na pamumuhay
Nasusuri ang iba’t-ibang sistemang pang-
ekonomiya
Bakitmongaba
kailangangmaunawaan
angEkonomiks?
Anobaangkabuluhannito
saiyobilangisangmag-
aaral,miyembrongiyong
pamilyaatbahaging
lipunan?
Ayon kay Balitao,et
al. 2015!
Bilang bahagi ng lipunan,
magagamit mo ang
1.
kaalaman sa ekonomiks
upang`maunawaan ang
mga napapanahong isyu na
may kaugnayan sa
mahalagang usapin pang
ekonomiya.
Ayon kay Balitao,et
al. 2015!
Magamit ang kaalaman sa
ekonomiks sa pag-unawa sa
mga desisyon mula sa mga
pamilihan na mayroon ang
pamilya.
2.
Ayon kay Balitao,et
al. 2015!
Ang iyong kaalaman
3.
ay makatutulong
upang makapagbigay
ka ng ma- katuwirang
opinyon tungkol sa
mahahalagang
pagdedesisyon ng
iyong pamilya.
Ayon kay Balitao,et
al. 2015!
Bilang isang mag-aaral
4.
ay maaaring maging
higit na matalino,
mapanuri, at
mapagtanong sa mga
nangyayari sa iyong
kapaligiran.
KakapusanatPangangailangan
Kakapusan
• Ang kakapusan ay umiiral dahil
limitado ang pinagkukunang- yaman
at walang katapusang panganga-
ilangan at kagustuhan ng tao
Kakapusan
• Ang kakapusan ang dahilan ng pag
-aaral ng ekonomiks.
• Ang pangangailangan ay walang
hanggan dahil kailangan ang mga
ito para sa pang-araw-araw na
pamumuhay ng tao.
Kakapusan
• Suliraning panlipunan.
• Marapat na maunawaan ng bawat
isa na sa paglipas na panahon,
maaaring maubos pa ang mga
pinagkukunang-yaman kasabay
ng patuloy na lumalaking
populasyong umaasa rito.
Alokasyon
• Ang mekanismo ng pamamahagi
ng pinagkukunang-yaman,
produkto, at serbisyo ay tinatawag
na alokasyon.
ANO-ANO ANG
GAGAWIN PAANOGAGAWIN
Mahalagang
Katanungan sa
Pamamahagi at
Paggawang
Produkto.
PARA KANINO
ANGGAGAWIN
GAANO
KARAMIANG
GAGAWIN
KakapusanatKakulangan
Kakulangan
• Ang kakulangan o shortage ay
nagaganap kung may pansamantalang
pagkukulang sa supply ng isang
produkto
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
• E
C
TONATILRIAD ARETKM
O
N
O
M
Y
CMANODM XEMDI
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
TRADITIONAL -unang anyo ng
ECONOMY sistemang pang-
ekonomiya
-kasagutan sa
pangunahing
katanungang pang-
ekonomiko ay nakabatay
sa tradisyon, kultura, at
paniniwala.
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
-nasa ilalim ng
komprehensibong kontrol
at regulasyon ng
COMMAND
ECONOMY
pamahalaan.
-ang pagpapasya sa
proseso ng mga gawaing
pang-ekonomiya ay
sentralisado o nasa
kamay ng pamahalaan
lamang.
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
MIXED - kinapapalooban ng
elemento ng market
ECONOMY
economy at command
economy.
- maaaring manghimasok o
makialam ang pamahalaan
sa mga usaping nauukol sa
pangangalaga ng kalikasan,
katarungang panlipunan, at
pagmamay-ari ng estado.
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
MARKET
-kasagutan sa
pangunahing
ECONOMY
katanungang pang-
ekonomiko ay
ginagabayan ng
mekanismo ng mala-
yang pamilihan.
Iba'tIbangSistemangPang-Ekonomiya
-konsyumer at
MARKET
ECONOMY
prodyuser, ay
kumikilos alinsunod
sa kanil- ang
pansariling interes
na makakuha ng ma
- laking pakinabang.
Economics' Inspirational
Words
1.If you do not go after what
you want, other people will
have it.
2. If you do not ask, the
answer will always be no.
3. If you do not step forward,
you will always be on the
same place.
THANK YOU
WEEK 5-7
Research and Build Set a schedule
and execute
find references a team
www.reallygreatsite.com
OBJECTIVE
*Natatalakay ang mga salik ng
produksyon at ang implikasyon
nito sa pang- araw- araw na
pamumuhay.
Build Set a schedule
and execute
a team
SALIK NG
PRODUKSYON
Sa iyongpananaw,ano kaya ang
Produksiyon?
P
Angproduksiyonayprosesokung
saanpinagsasamaangmgasalik
(input)upangmabuoangisang
produkto(output).Itoay
tumutukoydinsapaglikhang
produktooserbisyonatumutugon
samgapangangailanagnat
kagustuhanngtao.
SALIK NG PRODUKSYON
SALIK NG PRODUKSYON
01 02 03 04
ENTREPRE-
LUPA LAKAS- KAPITAL NEURSHIP
PAGGAWA
www.reallygreatsite.com
LUPA
• Lahat ng nasa ilalim at ibabaw nito Fixed o takda ang
bilang.
• ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa tinataniman
ng mga magsasakao pinagtatayuanng bahay.Kasama
rin dito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim
nito pati ang yamang-tubig, yamang-mineral at
yamang-gubat.
LAKAS - PAGGAWA
• tumutukoy sa kakayahan ng tao sa
produksiyon ng kala- kal o serbisyo. May
dalawang uri ang lakas-paggawa:ang mga
manggagawangmay kakayahangmental o
silang mga tinatawag na may white-collar
job.
LAKAS - PAGGAWA
• Ang isa pang uri ng lakas-paggawaay ang mga
manggagawang may kakayahang pisikal o
silang mga tinaguriang may blue collar-job.
Mas ginagamit naman nila ang lakas ng
katawan kaysa sa isip sa paggawa. Halimbawa
nito ang mga karpintero, drayber, magsasaka,
at iba pa.
KAPITAL
• tumutukoysa kalakalna nakalilikhang iba
pang produkto. Mas magiging mabilis ang
paggawa kung may mga makinarya o
kasangkapang gagamitin ang mga
manggagawa.
URI NG KAPITAL
Fixed Capital- Kapital na matibay na kapirmi
at hindi nahahati.
Circulating Capital -Binubuo ng hilaw na
materyal na mabilis mapalitan o mabago ang
anyo, tulad ng pondong pambayad sweldo ng
mga manggagawa, langis, at kuryente.
URI NG KAPITAL
Specialized Capital - Kapital na may takdang
gamit lamang na hindi maaring ipagamit o
may iisang layunin lamang sa paggamit.
Free Capital - Yamang Kapital na maaaring
mabago ang gamit dipende sa
pangangailangan ng produksyon.
ENTREPRENEURSHIP
• Ito ay tumutukoy sa
kakayahan at
kagustuhan ng isang
tao na magsimula ng
isang negosyo.
ENTREPRENEURSHIP
> Ang entrepreneur ang tagapa
-ugnay ng naunang mga salik ng
produksiyon upang makabuo n
produkto at serbisyo. Siya rin
ang nag-oorganisa,
nagkokontrol at
nakikipagsapalaran sa mga
desisyon sa mga bagay na
makaaapekto sa produksiyon.
INPUT PROCESS OUTPUT
INPUT
Mga bagay na kailangan para
mabuo ang produktong
makikita sa output.
PROCESS
Paraan ng paggawa ng
produkto upang mabuo ang
output
OUTPUT
Tapos ng produkto mula sa
input.
MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA
PAGKONSUMO
Briefly elaborate on what you want
to discuss.
KAHULUGAN NGBriefly
PAGKOwantNSUMO
Briefly elaborate on what you want
ANG PAGKONSUMO AY BAHAGI NG BUHAY NG
TAO SIMULA NANG KANIYANG PAGSILANG SA
MUNDO. SIMULA SA GATAS, GAMOT, BITAMINA,
LAMPIN, BAKUNA, AT MARAMI PANG IBA AY MGA
BAGAY NA KANIYANG KINOKONSUMO.
1
5
PAGBABAGO SA
PRESYO
2
4
KITA
3
PAGKONSUMO MGA INAASAHAN
PAGKAKAUTANG
DEMONSTRATION
EFFECT
1 PAGBABAGO SA PRESYO
• kalimitan, mas mataas
ang pagkonsumo kung
mababa ang presyo
samantalang mababa
ang pagkonsumo
kapag mataas ang
presyo.
2 KITA
• habang lumalakiang kitang
taoay lumalakirin ang
kaniyang kaka-yahan na
kumonsumo ng mga produkto
at serbisyo.
• sa kabilang banda, ang
pagbaba ng kita ay
nangangahulugan ng
pagbaba ng kakayahang
kumonsumo.
3 MGA INAASAHAN
• mga inaasahangmangyayari sa
hinaharap ay nakaaapekto sa
pagkonsumo sa kasalukuyan.
• kapagmay banta ng kaguluhansa
isang lugar o may inaasahang
pagkakagastusan sa hinaharap.
Ang mga tao ay pinipilitna huwag
munang gastusin angsalapiat
binabawasan angpagkonsumo
4 PAGKAKAUTANG
• Kapag maraming utangna dapat
bayaran ang isang tao, maaaring
maglaan siya ng bahaging
kaniyang salapiupang ipambayad
dito.
• Itoay magdudulot ng pagbaba sa
kaniyang pagkonsumo
5 DEMONSTRATION EFFECT
• madalingmaimpluwensiyahan ang
taongmgaanunsiyo sa radyo,
telebisyon, pahayagan,atmaging
sa internetatiba pangsocial
media.
• ginagaya ngmga taoangkanilang
nakikita,naririnig, at napapanood
sa iba’tibanguringmedia
MGA KATANGIAN NG MATALINONG
MAMIMILI
HINDI
NAGPAPANIC-
BUYING
MAPANURI
MAKATWIRAN
MATALINONG
MAMIMILI
MARUNONG
MAGHANAP NG
ALTERNATIBO
SUMUSUNOD SA
BUDGET
HINDI
NAGPAPADALA
SA ANUNSYO
HINDI
NAGPAPADAYA
W A L O N G ( 8 ) K A R A P A T A N N G
M G A M A M I M I L I
1 KARAPATAN SA MGA PANGUNAHING
PANGANGAILANGAN
2
KARAPATAN SA
KALIGTASAN
3 KARAPATAN SA
IMPORMASYON
4
KARAPATANG PUMILI
W A L O N G ( 8 ) K A R A P A T A N N G
M G A M A M I M I L I
5 KARAPATANG DINGGIN AT
PAGPAPAHAYAG
6
8
KARAPATANG BAYARAN SA
KAPINSALAAN
7 KARAPATAN SA PAGIGING
MATALINONG MAMIMILI
KARAPATAN SA MALINIS
NA KAPALIGIRAN
WAKAS

More Related Content

What's hot

Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Crystal Mae Salazar
 
Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili
Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili
Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili
edmond84
 
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptxModyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
Jun-Jun Borromeo
 
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng PagkonsumoMELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
Rivera Arnel
 
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiyaAlokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
BooNeil
 
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimiliAralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Rivera Arnel
 
AP 9 Module 2 PPT.pptx
AP 9 Module 2 PPT.pptxAP 9 Module 2 PPT.pptx
AP 9 Module 2 PPT.pptx
ElsaNicolas4
 
Demand
DemandDemand
Aralin 2 Price Elasticity ng Demand
Aralin 2 Price Elasticity ng DemandAralin 2 Price Elasticity ng Demand
Aralin 2 Price Elasticity ng Demand
edmond84
 
Aralin 6 Produksyon
Aralin 6 ProduksyonAralin 6 Produksyon
Aralin 6 Produksyon
edmond84
 
Ugnayan ng pamilihan at pamahalaan
Ugnayan ng pamilihan at pamahalaanUgnayan ng pamilihan at pamahalaan
Ugnayan ng pamilihan at pamahalaan
Elneth Hernandez
 
Ap9 msp i-ve-9. Sektor ng Industriya
Ap9 msp i-ve-9. Sektor ng IndustriyaAp9 msp i-ve-9. Sektor ng Industriya
Ap9 msp i-ve-9. Sektor ng Industriya
Fherlyn Cialbo
 
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng MamimiliMELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
Rivera Arnel
 
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
rheanara1
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar
 
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHANPANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
Athessa Rosales
 
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng PamahalaanMELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
Rivera Arnel
 
Aralin 6 Pamilihan at Pamahalaan
Aralin 6  Pamilihan at PamahalaanAralin 6  Pamilihan at Pamahalaan
Aralin 6 Pamilihan at Pamahalaan
edmond84
 
Mga Salik na Nakaaapekto sa Demand
Mga Salik na Nakaaapekto sa DemandMga Salik na Nakaaapekto sa Demand
Mga Salik na Nakaaapekto sa Demand
alphonseanunciacion
 

What's hot (20)

Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
 
Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili
Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili
Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili
 
Aralin 26 AP 10
Aralin 26 AP 10Aralin 26 AP 10
Aralin 26 AP 10
 
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptxModyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
 
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng PagkonsumoMELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
MELC_Aralin 5_Konsepto at Salik ng Pagkonsumo
 
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiyaAlokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
Alokasyon at mga Sistemang Pang-ekonomiya
 
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimiliAralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili
 
AP 9 Module 2 PPT.pptx
AP 9 Module 2 PPT.pptxAP 9 Module 2 PPT.pptx
AP 9 Module 2 PPT.pptx
 
Demand
DemandDemand
Demand
 
Aralin 2 Price Elasticity ng Demand
Aralin 2 Price Elasticity ng DemandAralin 2 Price Elasticity ng Demand
Aralin 2 Price Elasticity ng Demand
 
Aralin 6 Produksyon
Aralin 6 ProduksyonAralin 6 Produksyon
Aralin 6 Produksyon
 
Ugnayan ng pamilihan at pamahalaan
Ugnayan ng pamilihan at pamahalaanUgnayan ng pamilihan at pamahalaan
Ugnayan ng pamilihan at pamahalaan
 
Ap9 msp i-ve-9. Sektor ng Industriya
Ap9 msp i-ve-9. Sektor ng IndustriyaAp9 msp i-ve-9. Sektor ng Industriya
Ap9 msp i-ve-9. Sektor ng Industriya
 
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng MamimiliMELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
MELC_Aralin 6_ Karapatan at Tungkulin ng Mamimili
 
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHANPANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
 
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng PamahalaanMELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
MELC_Aralin 11-Ugnayan ng Pamilihan at ng Pamahalaan
 
Aralin 6 Pamilihan at Pamahalaan
Aralin 6  Pamilihan at PamahalaanAralin 6  Pamilihan at Pamahalaan
Aralin 6 Pamilihan at Pamahalaan
 
Mga Salik na Nakaaapekto sa Demand
Mga Salik na Nakaaapekto sa DemandMga Salik na Nakaaapekto sa Demand
Mga Salik na Nakaaapekto sa Demand
 

Similar to EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx

Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
GraceCalipjo
 
Ekonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptxEkonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kahalagahan ng ekonomiks
Kahalagahan ng ekonomiksKahalagahan ng ekonomiks
Kahalagahan ng ekonomiks
APTV1
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
GladysValencia13
 
Yunit 1 aralin 4 alokasyon
Yunit 1  aralin 4 alokasyonYunit 1  aralin 4 alokasyon
Yunit 1 aralin 4 alokasyon
Thelma Singson
 
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptxQ1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
AnaMarieTobias
 
Ekonomiks 1
Ekonomiks 1Ekonomiks 1
Ekonomiks 1
jeffrey lubay
 
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Martha Deliquiña
 
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3D'Prophet Ayado
 
Ekonomics for Grade 9 Students
Ekonomics for Grade 9 StudentsEkonomics for Grade 9 Students
Ekonomics for Grade 9 Students
Wilson Padillon
 
Y3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptxY3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptx
airabustamante1
 
Demo Teaching AP Produksyon Grade 9.pptx
Demo Teaching AP Produksyon Grade 9.pptxDemo Teaching AP Produksyon Grade 9.pptx
Demo Teaching AP Produksyon Grade 9.pptx
NioGodio
 
G9_1stQ_Session2.pptx
G9_1stQ_Session2.pptxG9_1stQ_Session2.pptx
G9_1stQ_Session2.pptx
AljonMendoza3
 
G9_1stQ_Session4.pptx
G9_1stQ_Session4.pptxG9_1stQ_Session4.pptx
G9_1stQ_Session4.pptx
AljonMendoza3
 
ARPAN 9 SIGLO Reviewer for Grade 9 students
ARPAN 9 SIGLO Reviewer for Grade 9 studentsARPAN 9 SIGLO Reviewer for Grade 9 students
ARPAN 9 SIGLO Reviewer for Grade 9 students
JeielCollamarGoze
 
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksAraling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
MissRubyJane
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
audreycastillano
 
ARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptxARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptx
DanielDuma4
 
KYLLATOPIC2.pptx
KYLLATOPIC2.pptxKYLLATOPIC2.pptx
KYLLATOPIC2.pptx
Andreimklng
 
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyonModyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Martha Deliquiña
 

Similar to EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx (20)

Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
 
Ekonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptxEkonomiks Week 3-4.pptx
Ekonomiks Week 3-4.pptx
 
Kahalagahan ng ekonomiks
Kahalagahan ng ekonomiksKahalagahan ng ekonomiks
Kahalagahan ng ekonomiks
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
 
Yunit 1 aralin 4 alokasyon
Yunit 1  aralin 4 alokasyonYunit 1  aralin 4 alokasyon
Yunit 1 aralin 4 alokasyon
 
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptxQ1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
 
Ekonomiks 1
Ekonomiks 1Ekonomiks 1
Ekonomiks 1
 
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
Modyul araling anlipunan 9 aralin 1
 
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3K-10 Araling Panlipunan Unit 3
K-10 Araling Panlipunan Unit 3
 
Ekonomics for Grade 9 Students
Ekonomics for Grade 9 StudentsEkonomics for Grade 9 Students
Ekonomics for Grade 9 Students
 
Y3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptxY3-A6-Alamin.pptx
Y3-A6-Alamin.pptx
 
Demo Teaching AP Produksyon Grade 9.pptx
Demo Teaching AP Produksyon Grade 9.pptxDemo Teaching AP Produksyon Grade 9.pptx
Demo Teaching AP Produksyon Grade 9.pptx
 
G9_1stQ_Session2.pptx
G9_1stQ_Session2.pptxG9_1stQ_Session2.pptx
G9_1stQ_Session2.pptx
 
G9_1stQ_Session4.pptx
G9_1stQ_Session4.pptxG9_1stQ_Session4.pptx
G9_1stQ_Session4.pptx
 
ARPAN 9 SIGLO Reviewer for Grade 9 students
ARPAN 9 SIGLO Reviewer for Grade 9 studentsARPAN 9 SIGLO Reviewer for Grade 9 students
ARPAN 9 SIGLO Reviewer for Grade 9 students
 
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksAraling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
 
ARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptxARALIN-WEEK-3.pptx
ARALIN-WEEK-3.pptx
 
KYLLATOPIC2.pptx
KYLLATOPIC2.pptxKYLLATOPIC2.pptx
KYLLATOPIC2.pptx
 
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyonModyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
Modyul araling anlipunan 9 aralin 4 alokasyon
 

More from JamaerahArtemiz

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
JamaerahArtemiz
 
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanMga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
JamaerahArtemiz
 
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdfMUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
JamaerahArtemiz
 
causes-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptxcauses-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptx
JamaerahArtemiz
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
JamaerahArtemiz
 
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptxthreatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
JamaerahArtemiz
 
BIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptxBIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptx
JamaerahArtemiz
 
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptxIsyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
JamaerahArtemiz
 
supply sa pamilihan
supply sa pamilihansupply sa pamilihan
supply sa pamilihan
JamaerahArtemiz
 
Supply-Ekonomiks
Supply-EkonomiksSupply-Ekonomiks
Supply-Ekonomiks
JamaerahArtemiz
 
Isyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
JamaerahArtemiz
 
Aralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 EkonomiksAralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 Ekonomiks
JamaerahArtemiz
 
konsepto ng Demand
konsepto ng Demandkonsepto ng Demand
konsepto ng Demand
JamaerahArtemiz
 
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptxPICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
JamaerahArtemiz
 
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdfSULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
JamaerahArtemiz
 
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptxARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
JamaerahArtemiz
 
Kontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptxKontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptx
JamaerahArtemiz
 

More from JamaerahArtemiz (18)

Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihanMga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
Mga Uri ng Kasarian at Diskriminasyon sa Kakababaihan at kalalakihan
 
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdfMUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
MUSIC-OF-ROMANTIC-PERIOD.pdf
 
causes-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptxcauses-of-species-extinction 2.pptx
causes-of-species-extinction 2.pptx
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptxthreatened-endangered-and-extinct (1).pptx
threatened-endangered-and-extinct (1).pptx
 
BIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptxBIODIVERSITY (1).pptx
BIODIVERSITY (1).pptx
 
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptxIsyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
 
supply sa pamilihan
supply sa pamilihansupply sa pamilihan
supply sa pamilihan
 
Supply-Ekonomiks
Supply-EkonomiksSupply-Ekonomiks
Supply-Ekonomiks
 
Isyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptxIsyu ng Paggawa.pptx
Isyu ng Paggawa.pptx
 
Aralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 EkonomiksAralin 3 Ekonomiks
Aralin 3 Ekonomiks
 
konsepto ng Demand
konsepto ng Demandkonsepto ng Demand
konsepto ng Demand
 
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptxPICTO QUIZ BEE 2022.pptx
PICTO QUIZ BEE 2022.pptx
 
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdfSULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
SULIRANING PANGKAPALIGIRAN WEEK 1-2.pdf
 
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptxARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ARALIN-2-SULIRANING-PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptxKontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
Kontemporaryong Isyu-WEEK 2 - with QUIZ.pptx
 
Kontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptxKontemporaryong Isyu.pptx
Kontemporaryong Isyu.pptx
 

EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx