SlideShare a Scribd company logo

DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (1).docx

Grade 1

1 of 6
Download to read offline
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: I
Teacher: Learning Area: FILIPINO
Teaching Dates and
Time: MARCH 2 – MARCH 6, 2020 (WEEK 7) Quarter: 4TH QUARTER
I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
A. PAMANTAYANG
PANGNILALAMAN
B. PAMANTAYAN SA
PAGGANAP
C. MGA KASANAYAN SA
PAGKATUTO (Isulat ang code
ng bawat kasanayan)
F1PS-11c-3
Naiuulat ng pasalita ang mga
naobserbahang pangyayayri sa
paaralan (o muka sa sariling
karanasan)
F1PN-Ivg-1.2
Nakasusunod sa napakinggang
panuto (1–2 hakbang)
• Nakagagamit ng mga pahiwatig
o palatandaan upang mahinuha
ang kahulugan ng isang di-
pamilyar na salita*
F1PS-11c-3
Naiuulat ng pasalita ang mga
naobserbahang pangyayayri sa
paaralan (o muka sa sariling
karanasan)
F1PL-0a-j-7
Naibabahagi ang karanasan sa
pagbasa upang makahikayat ng
pagmamahal sa pagbasa
• Nakagagamit pang-uri sa
pangungusap.*
F1PS-11c-3
Naiuulat ng pasalita ang mga
naobserbahang pangyayayri sa
paaralan (o muka sa sariling
karanasan)
F1PL-0a-j-7
Naibabahagi ang karanasan sa
pagbasa upang makahikayat ng
pagmamahal sa pagbasa
F1KP-Ivg-9
Nakapagbibigay ng mga salitang
magkakatugma
F1PS-11c-3
Naiuulat ng pasalita ang mga
naobserbahang pangyayayri sa
paaralan (o muka sa sariling
karanasan)
F1PS-Ivg-8.3
Nakapagbibigay ng maikling panuto
gamit ang simpleng mapa
F1PN-Ivg-1.2
Nakasusunod sa napakinggang panuto
(1–2 hakbang)
F1PS-11c-3
Naiuulat ng pasalita ang mga
naobserbahang pangyayayri sa
paaralan (o muka sa sariling
karanasan)
• Nakapagbibigay ng mga salitang
magkatugma.*
II. NILALAMAN
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
BASA PILIPINAS 4TH
QUARTER
126-128
BASA PILIPINAS 4TH
QUARTER
128-131
BASA PILIPINAS 4TH
QUARTER 131-
133
BASA PILIPINAS 4TH
QUARTER 133-135
BASA PILIPINAS 4TH
QUARTER 135-
137
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral
B. Kagamitan
III.
A. Balik-aral at/o pagsisimula
ng bagong aralin
Ipaalala ang ibinigay na takdang-
aralin noong nakaraang linggo.
Gamitin itong paksa para sa
bahaginan.
Ipaawit sa klase ang kantang
“Bahay Kubo.” Ipaugnay sa mga
mag-aaral ang mensahe ng kanta
sa tema ng linggong ito at sa
babasahing kuwento.
Ipakita ang pabalat ng aklat at
gabayan ang mga mag-aaral sa
pag-alala ng mga tauhan at
pangyayari sa binasang kuwento.
Itanong:
LARO:
KALUSUGAN O KALOKOHAN?
(TG pah. 133)
Ang tema natin sa linggong ito ay
tungkol sa pangangalaga ng ating
kaligtasan at kalusugan. Bakit ko
kaya pinaawit sa inyo ang
kantang “Bahay Kubo?” Ano kaya
ang kinalaman nito sa tema natin
ngayong linggo?
a. Sino ang bida sa kuwento natin
kahapon? Ano ang bagay na hindi
niya hilig gawin?
b. Ano ang mga tumubo sa
katawan ni Miguel dahil sa dami
ng kanyang dusing at dumi?
c. Ano kaya ang leksiyon na
natutuhan ni Miguel mula sa
nangyari sa kaniya?
d. Aling bahagi ang inyong
pinakanagustuhan at bakit?
e. Ano ang pinakamahalagang
natutuhan ninyo mula sa kuwento
ni Miguel?
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Pair-Share:
Kung hindi tayo maliligo /
maghuhugas ng kamay,
__________.
Ipaskil sa pisara ang listahan ng
mga salitang pinag-aralan
kahapon.
Balikan ang mga salitang ito at
ang kanilang kahulugan.
Babasahin ng guro ang mga salita
at ipabigay sa mga bata ang
kahulugan nito:
pangako, namangha, tiyempong-
tiyempo, lumalago, napakurap.
Ipabanggit muli ang mga gulay na
tumubo sa katawan ni Miguel.
Magpaskil ng simpleng mapa ng
paaralan na nagpapakita ng
sumusunod na lokasyon.
a.Lokasyon ng mga palikuran/’comfort
room’
b. Lokasyon ng mga gripo para sa
paghuhugas ng kamay
c. Lokasyon ng silid-aklatan
d. Lokasyon ng mga basurahan
e. Lokasyon ng silid-aralan ng klaseng
ito
f. Lokasyon ng lugar kung saan
nakapaglalaro ang mga bata
g. Lokasyon ng flagpole ng paaralan
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Isulat sa pisara ang sumusunod
na salita na tutukan para sa araw
na ito: pangako, namangha,
tiyempong-tiyempo lumalago
napakurap.
Ipakita ang pabalat ng libro.
Ano ang napansin ninyo sa
pabalat?
Bakit kaya may mga tumubong
gulay sa katawan ng bata?
Bakit kaya “Dagdagan ng Dumi”
ang pamagat nito?
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visit depedclub.com
for more
Pagsulat ng blangkong talanayan
Ipaalala sa mga mag-aaral kung
ano ang ibig sabihin ng salitang
magkatugma. Ipasipi sa kanila ang
talahanayan. Bigyan ang klase ng
limang minuto upang mag-isip at
magsulat ng mga salita na
katugma ng mga salita sa bawat
hanay. Isusulat nila ito sa kanilang
sariling talahanayan sa kanilang
kuwaderno.
Isa-isang ipaliwanag ang mga
lokasyong ipinapakita sa mapa at
tanungin ang mga mag-aaral kung ano
ang gamit o ginagawa ng mga bata sa
mga lokasyong ito. Itanong kung alin
sa mga lokasyong ito ang
nakatutulong sa kalusugan ng mga
bata. (Halimbawa: lugar na
pinaghuhugasan ng kamay, palikuran,
basurahan, palaruan)
D. Pagtalakay ng bagong Pagbibigay ng halimbawang Basahin ang kuwento nang may Pagpapakompleto ng mga hanay Subukan nating lagyan ng direksyon
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
panimula at halimbawang
pangungusap
damdamin. Huminto pagkabasa
ng ilang takdang pahina upang
palalimin ang pag-intindi at
pakikinig ng mga mag-aaral.
Pah. 3,5,9,11,13,15,17,19,22,25,
at 29.
(TG 129-130)
sa talahanayang isusulat ng mag-
aaral sa kanilang kuwaderno
patungo sa ibang lugar .
An okay ang maaari nating gamiting
salita o parirala na maaari nating
gamitin?
(Maghintay ng sagot at isulat ito sa
pisara. Mga posibleng sagot: kumanan
sa …, kumaliwa sa …, dumiretso sa …,
bumaba sa …, umakyat sa …)
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Pagsulat sa pisara ng pag-
aaralang salita
a. Aling bahagi ng kuwento ang
pinakanagustuhan ninyo? Bakit
ninyo ito nagustuhan?
b. Paano ninyo ilalarawan si
Miguel—sa hitsura,at sa ugali?
c. Gaano katagal bago tinupad ni
Miguel ang kaniyang pangako?
Ano ang nangyari kay Miguel
nang hindi niya kaagad tinupad
ang kaniyang pangako?
d. Bakit kaya hindi kaagad
tinatanggal ng nanay ang mga
halamang tumutubo kay Miguel?
e. Kung tinanggal ito kaagad ng
nanay, tutuparin kaya kaagad ni
Miguel ang pangako niyang
maligo?
f. Ano ang nangyari sa unang
pagkakataon nang tinanggal
kaagad ng nanay ang munggong
tumtubo sa kaniyang tainga?
g. Tinupad ba ni Miguel ang
kaniyang pangako?
Pagpapabanggit ng mga isinagot
na salita para sa bawat hanay
(Ipakita ang ibig sabihin ng direksiyong
binasa/binanggit gamit ang mapa.)
F. Paglinang sa kabihasnan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Pagbasa ng mga pangungusap na
gumagamit ng mga pag-aaralang
salita at pagtatanong tungkol dito
Sa tingin ninyo, posible bang
mangyari sa tunay na buhay ang
nangyari sa kuwento? Bakit?
Pagsulat ng mga salitang ibinigay
ng mag-aaral sa talahanayan sa
pisara
Pair-Share:
Sabihin sa inyong katabi kung paano
pumunta mula sa ating silid-aralan
patungong: a) palikuran (comfort
room), b) hugasan ng kamay, c)
palaruan, d) basurahan. Pagmasdan
ang mapa dito sa pisara at gamitin ito
sa pagbibigay ng direksiyon.
Bigyan ang mga magkatabi ng limang
minuto para sa gawaing ito. Umikot sa
klase at pakinggan ang kanilang
bahaginan.
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na buhay
a. pangako – bagay na sinabing
gagawin
b. namangha – lubusang
napahanga, nagulat, napatigil
c. tiyempong-tiyempo – tamang-
tama sa oras, dumating sa
panahong kailangan
d. lumalago – tumutubo,
humahaba
e. napakurap–napapikit mula sa
pagtingin
Ano ang mensahe ng kuwentong
ito tungkol sa pangangalaga sa
ating kalusugan?
Pagpapabasa sa nabuong
talahanay
Matapos ang limang minuto, tumawag
ng apat na mag-aaral upang ilahad sa
buong klase ang ibinigay nilang
direksiyon mula silid-aralan hanggang
sa takdang lokasyon, habang itinuturo
ito sa mapa. Tulungan sila sa
pagsasaayos ng kanilang panuto kung
kailangan.
H. Paglalahat ng aralin
Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga
salitang magkakatugma sa bawat
hanay. Ituro ang bawat salita
habang binabasa ng klase.
Matapos basahin, tanungin ang
klase kung may salita sa
talahanayan na hindi nila lubusang
naiintindihan ang kahulugan.
Ipaliwanag ang kahulugan ng
babanggiting salita at gamitin ito
sa isang simpleng pangungusap.
I. Pagtataya ng aralin
Magsagawa ng mabilisang
pagpupulso. Alamin kung
naintindihan na ng lahat ng mag-
aaral ang mga salitang pinag-
aralan. Papadyak ang bawat mag-
aaral kung sang-ayon sila sa
binabanggit ng bawat
pangungusap na babasahin ng
guro: Alam ko na ang kahulugan
ng salitang pangako.
-Alam ko na ang kahulugan ng
salitang namangha.
-Alam ko na ang kahulugan ng
salitang tiyempong-tiyempo.
-Alam ko na ang kahulugan ng
salitang lumalago.
-Alam ko na ang kahuluggan ng
salitang napakurap.
Mag isaip at magsulat ng isang
pangako tungkol sa isang bagay
na gagawin mo upnag
mapangalagaan ang iyong
kalusugan.
J.Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa Pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para
sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para
sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para
sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para sa
remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mga mag-
aaral na naka-unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na
naka-unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na
naka-unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na naka-
unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na naka-
unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na naka-
unawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiya sa
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan
sa tulong ng aking
punongguro?
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used as
Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
The lesson have successfully delivered
due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
Ad

Recommended

DLL_MTB 2_Q2_W8.docx
DLL_MTB 2_Q2_W8.docxDLL_MTB 2_Q2_W8.docx
DLL_MTB 2_Q2_W8.docxMylaOcaa1
 
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxJEANELLEVELASCO
 
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docxDaily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docxWEVELYNDALMAEN
 
Gabay sa-gurobaitang-7unang-markahan05182012-120603053212-phpapp02
Gabay sa-gurobaitang-7unang-markahan05182012-120603053212-phpapp02Gabay sa-gurobaitang-7unang-markahan05182012-120603053212-phpapp02
Gabay sa-gurobaitang-7unang-markahan05182012-120603053212-phpapp02miralona_elarcosa
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxssuserda25b51
 
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahan
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahanGabay sa-guro baitang-7-unang-markahan
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahanBaita Sapad
 

More Related Content

Similar to DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (1).docx

DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 daily
DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 dailyDLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 daily
DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 dailyBrendavDiaz
 
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docxAnnalizaMaya4
 
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxCristhelMacajeto2
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxJanetteJapones1
 
DLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docxDLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docxKenGorres
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxAnabelleDeTorres
 
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdfMei Miraflor
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).docMatthew Angelo Gamboa
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.docMatthew Angelo Gamboa
 
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...MaryAnnCator
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfRHEABRAMBONGA
 
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxNursimaMAlam1
 
DLL_ESP 6_Q2_W9.docx
DLL_ESP 6_Q2_W9.docxDLL_ESP 6_Q2_W9.docx
DLL_ESP 6_Q2_W9.docxronamaeboac2
 

Similar to DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (1).docx (20)

DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 daily
DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 dailyDLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 daily
DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 daily
 
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
 
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
 
DLL_ESP 1_Q1_W1.docx
DLL_ESP 1_Q1_W1.docxDLL_ESP 1_Q1_W1.docx
DLL_ESP 1_Q1_W1.docx
 
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docxFilipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
 
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docxDLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
 
Lesson plan 8
Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8
 
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
 
GRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docxGRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docx
 
DLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docxDLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
 
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
 
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
 
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
 
DLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docxDLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docx
 
DLL_ESP 6_Q2_W9.docx
DLL_ESP 6_Q2_W9.docxDLL_ESP 6_Q2_W9.docx
DLL_ESP 6_Q2_W9.docx
 

Recently uploaded

FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT  MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT  MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALFATIMAPARAONDA2
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bZyreneYvonneSumalino
 
araling panlipunan grade 4 week2-day3.pptx
araling panlipunan grade 4 week2-day3.pptxaraling panlipunan grade 4 week2-day3.pptx
araling panlipunan grade 4 week2-day3.pptxMariaTheresaSolis
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxKyshiaSoriano
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docxCUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docxClaRisa54
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanaycatherineCerteza
 

Recently uploaded (20)

FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT  MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT  MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
 
araling panlipunan grade 4 week2-day3.pptx
araling panlipunan grade 4 week2-day3.pptxaraling panlipunan grade 4 week2-day3.pptx
araling panlipunan grade 4 week2-day3.pptx
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docxCUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
 

DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (1).docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: I Teacher: Learning Area: FILIPINO Teaching Dates and Time: MARCH 2 – MARCH 6, 2020 (WEEK 7) Quarter: 4TH QUARTER I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN B. PAMANTAYAN SA PAGGANAP C. MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO (Isulat ang code ng bawat kasanayan) F1PS-11c-3 Naiuulat ng pasalita ang mga naobserbahang pangyayayri sa paaralan (o muka sa sariling karanasan) F1PN-Ivg-1.2 Nakasusunod sa napakinggang panuto (1–2 hakbang) • Nakagagamit ng mga pahiwatig o palatandaan upang mahinuha ang kahulugan ng isang di- pamilyar na salita* F1PS-11c-3 Naiuulat ng pasalita ang mga naobserbahang pangyayayri sa paaralan (o muka sa sariling karanasan) F1PL-0a-j-7 Naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa • Nakagagamit pang-uri sa pangungusap.* F1PS-11c-3 Naiuulat ng pasalita ang mga naobserbahang pangyayayri sa paaralan (o muka sa sariling karanasan) F1PL-0a-j-7 Naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa F1KP-Ivg-9 Nakapagbibigay ng mga salitang magkakatugma F1PS-11c-3 Naiuulat ng pasalita ang mga naobserbahang pangyayayri sa paaralan (o muka sa sariling karanasan) F1PS-Ivg-8.3 Nakapagbibigay ng maikling panuto gamit ang simpleng mapa F1PN-Ivg-1.2 Nakasusunod sa napakinggang panuto (1–2 hakbang) F1PS-11c-3 Naiuulat ng pasalita ang mga naobserbahang pangyayayri sa paaralan (o muka sa sariling karanasan) • Nakapagbibigay ng mga salitang magkatugma.* II. NILALAMAN A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro BASA PILIPINAS 4TH QUARTER 126-128 BASA PILIPINAS 4TH QUARTER 128-131 BASA PILIPINAS 4TH QUARTER 131- 133 BASA PILIPINAS 4TH QUARTER 133-135 BASA PILIPINAS 4TH QUARTER 135- 137 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral B. Kagamitan III. A. Balik-aral at/o pagsisimula ng bagong aralin Ipaalala ang ibinigay na takdang- aralin noong nakaraang linggo. Gamitin itong paksa para sa bahaginan. Ipaawit sa klase ang kantang “Bahay Kubo.” Ipaugnay sa mga mag-aaral ang mensahe ng kanta sa tema ng linggong ito at sa babasahing kuwento. Ipakita ang pabalat ng aklat at gabayan ang mga mag-aaral sa pag-alala ng mga tauhan at pangyayari sa binasang kuwento. Itanong: LARO: KALUSUGAN O KALOKOHAN? (TG pah. 133)
  • 2. Ang tema natin sa linggong ito ay tungkol sa pangangalaga ng ating kaligtasan at kalusugan. Bakit ko kaya pinaawit sa inyo ang kantang “Bahay Kubo?” Ano kaya ang kinalaman nito sa tema natin ngayong linggo? a. Sino ang bida sa kuwento natin kahapon? Ano ang bagay na hindi niya hilig gawin? b. Ano ang mga tumubo sa katawan ni Miguel dahil sa dami ng kanyang dusing at dumi? c. Ano kaya ang leksiyon na natutuhan ni Miguel mula sa nangyari sa kaniya? d. Aling bahagi ang inyong pinakanagustuhan at bakit? e. Ano ang pinakamahalagang natutuhan ninyo mula sa kuwento ni Miguel? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pair-Share: Kung hindi tayo maliligo / maghuhugas ng kamay, __________. Ipaskil sa pisara ang listahan ng mga salitang pinag-aralan kahapon. Balikan ang mga salitang ito at ang kanilang kahulugan. Babasahin ng guro ang mga salita at ipabigay sa mga bata ang kahulugan nito: pangako, namangha, tiyempong- tiyempo, lumalago, napakurap. Ipabanggit muli ang mga gulay na tumubo sa katawan ni Miguel. Magpaskil ng simpleng mapa ng paaralan na nagpapakita ng sumusunod na lokasyon. a.Lokasyon ng mga palikuran/’comfort room’ b. Lokasyon ng mga gripo para sa paghuhugas ng kamay c. Lokasyon ng silid-aklatan d. Lokasyon ng mga basurahan e. Lokasyon ng silid-aralan ng klaseng ito f. Lokasyon ng lugar kung saan nakapaglalaro ang mga bata g. Lokasyon ng flagpole ng paaralan C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Isulat sa pisara ang sumusunod na salita na tutukan para sa araw na ito: pangako, namangha, tiyempong-tiyempo lumalago napakurap. Ipakita ang pabalat ng libro. Ano ang napansin ninyo sa pabalat? Bakit kaya may mga tumubong gulay sa katawan ng bata? Bakit kaya “Dagdagan ng Dumi” ang pamagat nito? Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Pagsulat ng blangkong talanayan Ipaalala sa mga mag-aaral kung ano ang ibig sabihin ng salitang magkatugma. Ipasipi sa kanila ang talahanayan. Bigyan ang klase ng limang minuto upang mag-isip at magsulat ng mga salita na katugma ng mga salita sa bawat hanay. Isusulat nila ito sa kanilang sariling talahanayan sa kanilang kuwaderno. Isa-isang ipaliwanag ang mga lokasyong ipinapakita sa mapa at tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang gamit o ginagawa ng mga bata sa mga lokasyong ito. Itanong kung alin sa mga lokasyong ito ang nakatutulong sa kalusugan ng mga bata. (Halimbawa: lugar na pinaghuhugasan ng kamay, palikuran, basurahan, palaruan) D. Pagtalakay ng bagong Pagbibigay ng halimbawang Basahin ang kuwento nang may Pagpapakompleto ng mga hanay Subukan nating lagyan ng direksyon
  • 3. konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 panimula at halimbawang pangungusap damdamin. Huminto pagkabasa ng ilang takdang pahina upang palalimin ang pag-intindi at pakikinig ng mga mag-aaral. Pah. 3,5,9,11,13,15,17,19,22,25, at 29. (TG 129-130) sa talahanayang isusulat ng mag- aaral sa kanilang kuwaderno patungo sa ibang lugar . An okay ang maaari nating gamiting salita o parirala na maaari nating gamitin? (Maghintay ng sagot at isulat ito sa pisara. Mga posibleng sagot: kumanan sa …, kumaliwa sa …, dumiretso sa …, bumaba sa …, umakyat sa …) E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pagsulat sa pisara ng pag- aaralang salita a. Aling bahagi ng kuwento ang pinakanagustuhan ninyo? Bakit ninyo ito nagustuhan? b. Paano ninyo ilalarawan si Miguel—sa hitsura,at sa ugali? c. Gaano katagal bago tinupad ni Miguel ang kaniyang pangako? Ano ang nangyari kay Miguel nang hindi niya kaagad tinupad ang kaniyang pangako? d. Bakit kaya hindi kaagad tinatanggal ng nanay ang mga halamang tumutubo kay Miguel? e. Kung tinanggal ito kaagad ng nanay, tutuparin kaya kaagad ni Miguel ang pangako niyang maligo? f. Ano ang nangyari sa unang pagkakataon nang tinanggal kaagad ng nanay ang munggong tumtubo sa kaniyang tainga? g. Tinupad ba ni Miguel ang kaniyang pangako? Pagpapabanggit ng mga isinagot na salita para sa bawat hanay (Ipakita ang ibig sabihin ng direksiyong binasa/binanggit gamit ang mapa.) F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Pagbasa ng mga pangungusap na gumagamit ng mga pag-aaralang salita at pagtatanong tungkol dito Sa tingin ninyo, posible bang mangyari sa tunay na buhay ang nangyari sa kuwento? Bakit? Pagsulat ng mga salitang ibinigay ng mag-aaral sa talahanayan sa pisara Pair-Share: Sabihin sa inyong katabi kung paano pumunta mula sa ating silid-aralan patungong: a) palikuran (comfort room), b) hugasan ng kamay, c) palaruan, d) basurahan. Pagmasdan ang mapa dito sa pisara at gamitin ito sa pagbibigay ng direksiyon. Bigyan ang mga magkatabi ng limang minuto para sa gawaing ito. Umikot sa klase at pakinggan ang kanilang
  • 4. bahaginan. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay a. pangako – bagay na sinabing gagawin b. namangha – lubusang napahanga, nagulat, napatigil c. tiyempong-tiyempo – tamang- tama sa oras, dumating sa panahong kailangan d. lumalago – tumutubo, humahaba e. napakurap–napapikit mula sa pagtingin Ano ang mensahe ng kuwentong ito tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan? Pagpapabasa sa nabuong talahanay Matapos ang limang minuto, tumawag ng apat na mag-aaral upang ilahad sa buong klase ang ibinigay nilang direksiyon mula silid-aralan hanggang sa takdang lokasyon, habang itinuturo ito sa mapa. Tulungan sila sa pagsasaayos ng kanilang panuto kung kailangan. H. Paglalahat ng aralin Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga salitang magkakatugma sa bawat hanay. Ituro ang bawat salita habang binabasa ng klase. Matapos basahin, tanungin ang klase kung may salita sa talahanayan na hindi nila lubusang naiintindihan ang kahulugan. Ipaliwanag ang kahulugan ng babanggiting salita at gamitin ito sa isang simpleng pangungusap. I. Pagtataya ng aralin Magsagawa ng mabilisang pagpupulso. Alamin kung naintindihan na ng lahat ng mag- aaral ang mga salitang pinag- aralan. Papadyak ang bawat mag- aaral kung sang-ayon sila sa binabanggit ng bawat pangungusap na babasahin ng guro: Alam ko na ang kahulugan ng salitang pangako. -Alam ko na ang kahulugan ng salitang namangha. -Alam ko na ang kahulugan ng salitang tiyempong-tiyempo. -Alam ko na ang kahulugan ng salitang lumalago. -Alam ko na ang kahuluggan ng salitang napakurap. Mag isaip at magsulat ng isang pangako tungkol sa isang bagay na gagawin mo upnag mapangalagaan ang iyong kalusugan.
  • 5. J.Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mga mag- aaral na naka-unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka-unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka-unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka- unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka- unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka- unawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiya sa pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punongguro? __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD)
  • 6. __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks