®Ω÷.50,474 éÓô’x
  †÷uúµMx: Ææûuª ç èπ◊綵ºéÓùç ØË°ü¿∑uç™ éπç°-F© v°¢÷ô®Ω’x NNüµ¿
       Õ           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eenadu Promoters Pledging Mar 19, 2009

338 views

Published on

Mr. Jagannadham Thunuguntla, explains about the pledging of shares by the Promoters'..

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eenadu Promoters Pledging Mar 19, 2009

 1. 1. ®Ω÷.50,474 éÓô’x †÷uúµMx: Ææûuª ç èπ◊綵ºéÓùç ØË°ü¿∑uç™ éπç°-F© v°¢÷ô®Ω’x NNüµ¿ Õ - -æ æÁ- ● ¶«uçèπ◊© ´ü¿l ûª†ë« °öÀ† Ê≠®Ωx N´-®√-©†’ ûª°pæ EÆJí¬ ¢Á©úçî√- d - - -æ -x Õ - v°æ¢Á÷-ô®Ω’x ûª†-ë« Â°-öÀd-† Ê≠®Ωx -¢Á·-ûªhç N©’´ ©çô÷ ÂÆH NCµç*† E•ç-ü¿µ†©’ ûªT† v°¶«¢√ØËo îª÷§ƒ®·. í∫ú*† - æµ -Õ ● -N-´®√-©’ -¢Á-©x-úÕç-*-† éπç-°-F-©’ 440 È®çúø’ ØÁ©™x Ææ’´÷®Ω’ 440 éπç°-F©èπ◊ îÁçC† v°æ¢÷ô®Ω’x Ê≠®Ω†’ - Á- x ûª†ë« °öÀ†ô’x N´-®√©’ •ßª’ôÂ- °-ö«d®Ω’. Ñ ûª†ë«© ¢Á·ûªhç N©’´ -d - ®Ω÷.50,474 éÓô’xí¬ ™„éπûL†ô’x û√ñ«í¬ äéπ Åüµ¿uߪ’†ç ¢Á©úç*çC. - -Ë - - -x Õ - ï†-´J™ ÂÆH û√ñ« E•çüµ¿†©’ Å´’-™xéÀ ´*a† ûª®√yûª èπÿú≈ ö«ö« - ví∫÷°ˇ éπç°-F©’, Ææ’ñ«xØ˛, É≤ƒpû˝, ñ„vj °é¬¨¸ Å≤Ú-Æß’Ë ö¸q ´çöÀ Cí∫ñ«© -æ -œ _ v°æ¢÷ô®Ω’x Ê≠®Ω†’ ûª†ë« °ôdúç í∫´’-Ø√®Ω|ç. v°æ´·ê v¶éπÍ- ®> ÆæçÆæn Á- x ø áÆˇáçÆ‘ é¬u°œô™¸ Ñ Åüµ¿uߪ’Ø√Eo îË°öçC. ö«ö« õ„M ÆæKy-ÂÆÆˇ - - -- -æ dÀ ´’£æ…®√-≠™E 49.7¨»ûªç ¢√ö«†’ v°¢÷ô®Ω®·† Ø√©’í∫’ ö«ö« ví∫÷°æ¤ - - Zæ æ Á - - -x ÆæçÆæ©’ ûª†ë« °ôdúç éÌûªh v§ƒñ„èπ◊©èπ◊ Eüµ¿’© ©¶µºuûª Ææ´’Ææu†’ Ææ÷*- n ø - -d Ææ’hçü¿E Åüµ¿uߪ’†ç Ê°®ÌçC. ´·ë«uç-¨»-LO... - - ✦ ûª†-ë«™x î√™«-´-®Ωèπ◊ •’™¸ ´÷È®ö¸ 鬩ç-™ ØË ïJ-í¬®·. Ê≠®Ωxèπ◊ ¶µ«K N©’-´©’ Ö†o Æ洒ߪ÷Eo ÇÆæ-®√í¬ îËÆæ’-éÌE Eüµ¿’© ÆæO’-éπ-®Ωù î˨»®Ω’. ✦ É≤ƒpû˝™  28.98¨»ûªç, Ææ’ñ«xØ˛ á†-Kb™  25.85¨»ûªç, ö«ö« Æ‘d™ ¸™ 13.54¨»ûªç, öÃÆ‘-á-Æˇ™  11.14¨»ûªç v°æ¢Á÷-ô®Ωx Ê≠®Ω’x ûª†- ë«™ ÖØ√o®·. ✦ Eüµ¿’© ÆæO’-éπ-®Ωù ¢Á·û√hEo °æJ-í∫-ù-†-™ éÀ BÆæ’-èπ◊çõ‰ ®Ω÷.5,485 ´’®Ó È®ç-úø’ éπç°-F-©’ éÓôxûÓ öÃÆ‘-áÆˇ ûÌL ≤ƒn†ç™ Öçúøí¬, ®Ω÷.2,506 éÓôxûÓ ö«ö« °æ´®˝ È®çúÓ ≤ƒn†ç™ ÖçC. Ñ éÀçC ®ç-ú’ éπç°F©’ û√-ñ«í¬ •’-ü¢√®Ωç ≤ƒdé˙ áéqaç@©èπ◊ Ææ- - - È ø Â-- - - -¿µ -Í ¥-- ✦ éπ≥ƒd™x Ö†o Nïß˝’ ´÷™«u ûª† ߪ·ØÁõú˛ ÆœpJ-ö¸q-™E ®Ω÷.2,241 -j „ ´÷-î√®Ωç Åç-Cç-î√®·. - éÓôx N©’-¢† Ê≠®Ω†’ ûª†ë« °ö«d®Ω’. ö«ö« õ„MÆKy-ÂÆÆˇ ´’£æ…®√≠æZ jÁ x - -æ - á≤ƒ®˝qd ÆæçÆæèπ◊ îÁçC† v°æ¢÷ô®˝ äéπ®Ω’ ÆæçÆæ™ 7.54 ¨»ûªç n Á- n Ê≠®Ωx ûª†ë« ü∆y®√ DE v°¢÷ô®Ω’x ®Ω÷.2,178 éÓôx†’ ÆæO’-éπJç-î√®Ω’. æÁ- - ¢√ö«èπ◊ Ææç•ç-Cç* Ææ’´÷®Ω’ 9.07éÓôx Ê≠®Ω†’ ûª†ë« °ö«d®Ω’. µ x ✦ õ„é˙q-õ„j™ ¸ ®Ωçí∫ç™ Åûªu-Cµ-éπçí¬ 44 éπç°-F©’; ™£æ«, ¢Á’iEçí˚ ÆæçÆæ™ 3.32 ¨»ûªç ¢√ö«èπ◊ Ææç•ç-Cç*† Ææ’´÷®Ω’3.30 éÓôxèπ◊ n µ- ®Ωçí∫ç™ 43; õ„é¬o-©@ ®Ωçí∫ç™ 39; E®√tùç, Æœn®√Æœh ®Ωçí∫ç™ °jí¬ Ê≠®Ω†’ ûª´’ v°æ¢÷ô®Ω’x ´÷È®öx ûª†ë« °öÀ†ô’x áØ˛Æ-‘ - x Á- -d 31; §∂ƒ®√t ®Ωçí∫ç™ 27 éπç°-F© îÌ°æ¤p† ûª†-ë«-©†’ ¢Á©x-úÕç-*† ᙸ ÉçúøÆZ‘Æˇ ûÁL°çC. - -œ ñ«G-û√™ ÖØ√o®·.

×