Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport z ankiety impreza promująca wleń

Raport z przeprowadzonej ankiety dotyczącej promocji miasta i gminy Wleń.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Raport z ankiety impreza promująca wleń

  1. 1. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej sposobów promocji miasta Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek www. ask.fm/radnyJacek
  2. 2. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej sposobów promocji miasta Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek www.ask.fm/radnyJacek 1. Informacje wstępne Grupa badawcza: w badaniu wzięło udział 46 dobrowolnie zgłaszających się osób. Czas trwania: ankieta została przeprowadzona w dniach 23 stycznia – 27 stycznia. Kwestionariusz zwierał trzy pytania. Proszę ustawić zaproponowane poniżej imprezy w kolejności od najbardziej atrakcyjnej do najmniej atrakcyjnej.  1. konwent fantasy  2. korowód historyczny  3. turniej drwali  4. targi gołębi  5. festyn parafialny z nagrodami  6. piknik średniowieczny na Zamku Lenno  7. wieczór kabaretów  8. biegi im. Michała Fludra  9. zabawa typu wieś tańczy i śpiewa (dotychczasowe Dni Wlenia) Jakie jest Twoje podejście do promocji miasta?  Wleń potrzebuje imprezy promującej miasto na zewnątrz.  Impreza powinna być kierowana przede wszystkim do mieszkańców, aspekt promocyjny jest mniej istotny.  Nie warto marnować pieniędzy mieszkańców na wspólne zabawy i promocję miasta. Jak oceniasz dotychczas funkcjonujące imprezy w naszym mieście?  Świetnie! Jestem zadowolony z obecnego stanu rzeczy i nic bym nie zmienił.  Jest ok, choć dałoby się lepiej. Potrzeba kilku drobnych zmian.  Tragicznie! Potrzeba nagłych i zdecydowanych zmian.
  3. 3. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej sposobów promocji miasta Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek www.ask.fm/radnyJacek 2. Motywacja Celem tej ankiety było poznanie opinii mieszkańców Wlenia na temat dotychczasowych sposobów promocji miasta oraz ewentualnych zmian w tym zakresie. Ankietę proszę traktować jako wstęp do dalszych badań, których zwieńczeniem będzie dopasowanie oferty miasta do preferencji mieszkańców. Temat promocji miasta jest istotny z wielu powodów. Jednym z nich jest kwestia zasadności wydawania pieniędzy na działania promocyjne, a co za tym idzie – jeśli już te pieniądze godzimy się wydawać – zadowolenia ze sposobów w jaki to się odbywa. Ponieważ prawowitymi właścicielami tych pieniędzy są mieszkańcy, to właśnie do nich powinien należeć głos decydujący w tej sprawie.
  4. 4. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej sposobów promocji miasta Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek www.ask.fm/radnyJacek 3. Wyniki a) Opinia mieszkańców na temat promocji miasta W dwóch pytaniach zostały badanym przedstawione trzy opcje, z których należało wybrać jedną. Wyniki potwierdzają to, czego można się było spodziewać. Jakie jest Twoje podejście do promocji miasta? odpowiedź liczba odpowiedzi procent Wleń potrzebuje imprezy promującej miasto na zewnątrz. 37 80,43% Impreza powinna być kierowana przede wszystkim do mieszkańców, aspekt promocyjny jest mniej istotny. 8 17,39% Nie warto marnować pieniędzy mieszkańców na wspólne zabawy i promocję miasta. 1 2,17% 80,43% 17,39% 2,17% Wleń potrzebuje imprezy promującej miasto na zewnątrz. Impreza powinna być kierowana przede wszystkim do mieszkańców, aspekt promocyjny jest mniej istotny. Nie warto marnować pieniędzy mieszkańców na wspólne zabawy i promocję miasta. Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że Wleń potrzebuje imprezy promującej miasto na zewnątrz. Zdaniem części osób impreza taka powinna być kierowana przede wszystkim do mieszkańców, mało kto zaś uważa, że imprez promocyjnych nie należy organizować w ogóle.
  5. 5. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej sposobów promocji miasta Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek www.ask.fm/radnyJacek Jak oceniasz dotychczas funkcjonujące imprezy w naszym mieście? odpowiedź liczba odpowiedzi procent Świetnie! Jestem zadowolony z obecnego stanu rzeczy i nic bym nie zmienił. 0 0,00% Jest ok, choć dałoby się lepiej. Potrzeba kilku drobnych zmian. 19 41,30% Tragicznie! Potrzeba nagłych i zdecydowanych zmian. 27 58,70% 0,00% 41,30% 58,70% Św ietnie! Jestem zadow olony z obecnego stanu rzeczy i nic bym nie zmienił. Jest ok, choć dałoby się lepiej. Potrzeba kilku drobnych zmian. Tragicznie! Potrzeba nagłych i zdecydow anych zmian. Ani jedna z osób zapytanych o zdanie nie jest całkowicie zadowolona z obecnych metod promocji miasta. Niektórych zadowoliłyby drobne zmiany, inni uważają, że to nie wystarczy i potrzeba zdecydowanych działań. Tak czy inaczej, wszyscy zgadzają się co do tego, że zmiany są potrzebne. Te wyniki potwierdzają zasadność zajmowania się tym tematem.
  6. 6. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej sposobów promocji miasta Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek www.ask.fm/radnyJacek b) Ranking imprez promujących miasto W ankiecie znajdowało się także pytanie, w którym należało uporządkować zaproponowane imprezy w kolejności od najlepszej do najgorszej. Lista imprez zawierała głównie imprezy cyklicznie się we Wleniu odbywające (tradycyjne: targi gołębi, biegi Fludra, Dni Wlenia, oraz stosunkowo nowe: korowód historyczny, piknik średniowieczny, festyn parafialny). Oprócz tego uwzględniona została jedna z dawnych imprez, z której organizacji Wleń zrezygnował (turniej drwali). Stosunkowo mało osób ma świadomość tego, że we Wleniu odbył się także kilka razy konwent fantasy (WleńKon). Do wymienionych postanowiłem dodać jeszcze wieczór kabaretów, co było propozycją Kacpra Zwolińskiego, za co mu serdecznie w tym miejscu dziękuję. Z 46-ciu badanych 3 osoby nie skorzystały z możliwości udzielenia odpowiedzi na to pytanie, tak więc dalsze analizy opierać się będą na pozostałych 43-ch odpowiedziach. Jest rzeczą niezwykle trudną (z metodologicznego punktu widzenia) przełożyć daną ilość indywidualnych rankingów poszczególnych ankietowanych na jeden zagregowany ranking ogólny. Do zagadnienia tego można podejść na wiele sposobów. Poniżej zaprezentowane są dwa z nich. metoda najniższej noty Każdej odpowiedzi przyporządkowujemy liczbę, w następujący sposób: jeśli osoba uporządkowała możliwości w kolejności: A, B, C, ..., to A przyporządkowujemy 1, B – 2, C – 3, itd. Innymi słowy im wyższe miejsce dana osoba przypisała konkretnej odpowiedzi, tym niższą notę ta odpowiedź dostaje. Dla tak ustalonego sposobu kwantyfikowania odpowiedzi tworzymy ranking ogólny – impreza o najniższej nocie ma pierwsze miejsce, itd. impreza miejsce wieczór kabaretów 1 korowód historyczny 2 turniej drwali 3 piknik średniowieczny na Zamku Lenno 4 biegi im. Michała Fludra 4 konwent fantasy 5 zabawa typu wieś tańczy i śpiewa (dotychczasowe Dni Wlenia) 6 targi gołębi 7 festyn parafialny z nagrodami 8
  7. 7. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej sposobów promocji miasta Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek www.ask.fm/radnyJacek metoda głosu przechodniego Pierwsze miejsce w rankingu ogólnym dostaje ta odpowiedź, którą najwięcej osób wskazało jako najlepszą. Następnie wykreślamy tą odpowiedź i aktualizujemy indywidualne rankingi preferencji poszczególnych badanych tak, by nie zawierały wykreślonej odpowiedzi. Wówczas ustalamy drugie miejsce. Procedurę powtarzamy aż wykreślona zostanie ostatnia możliwość. Tak utworzony ranking ogólny przedstawia poniższa tabela: impreza miejsce wieczór kabaretów 1 konwent fantasy 2 zabawa typu wieś tańczy i śpiewa (dotychczasowe Dni Wlenia) 2 turniej drwali 3 korowód historyczny 4 biegi im. Michała Fludra 5 piknik średniowieczny na Zamku Lenno 6 targi gołębi 7 festyn parafialny z nagrodami 8 Jak pokazują tabele, niezależnie od przyjętej metody tworzenia rankingu, zdecydowanie najwyższą popularnością cieszy się propozycja wieczoru kabaretów. Aż 11 osób wskazało tą odpowiedź jako najbardziej preferowaną, odpowiednio 8 i 5 przyporządkowało jej drugie i trzecie miejsce w swoich indywidualnych rankingach. Żadna inna odpowiedź nie miała aż tylu pozytywnych wskazań. Podobnie dobrą opinię wśród ankietowanych mają konwent fantasy (odpowiednio 9 razy otrzymał pierwsze miejsce, 5 drugie i 3 trzecie), a także korowód historyczny (tylko jedna osoba dała mu pierwsze miejsce na swojej liście preferencji, ale aż 6 i 11 osób wskazało tą imprezę odpowiednio jako drugą i trzecią preferowaną – ponadto jest to impreza o „najmniejszym elektoracie negatywnym”, bo tylko 9 osób umieściło korowód historyczny w ostatniej trójce swoich preferencji). Mocne trzecie miejsce w rankingu ogólnym ma turniej drwali – impreza niegdyś porzucona przez nasze miasto. Być może był to błąd? Zdecydowanie negatywny odbiór wśród badanych mają targi gołębi oraz festyn parafialny. Jedynie 9 osób znalazło w pierwszej trójce swojego rankingu miejsce na pierwszą z tych imprez, zaś tylko 7 osób – na drugą. Obie te imprezy najczęściej znajdowały się w ostatnich trójkach indywidualnych rankingów (20 wskazań dla targów gołębi i 21 dla festynu).
  8. 8. Raport z przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej sposobów promocji miasta Jacek Gładysz www.facebook.com/radnyJacek www.ask.fm/radnyJacek Zaskakująca jest zwłaszcza tak słaba pozycja właśnie festynu parafialnego, który zdawało się, cieszył się dobrą opinią wśród mieszkańców – a ponadto jest organizowany z pieniędzy parafii, nie zaś gminy. Być może powodem jest tutaj nieodpowiedni dobór ankietowanych, trudno to jednoznacznie stwierdzić. Na słowo komentarza zasługują tutaj Dni Wlenia. W ich przypadku trudno dokonać jednoznacznej oceny, ponieważ oceny ankietowanych są rozłożone dość równomiernie (z wyjątkiem pierwszych i ostatnich wskazań – 8 osób umieściło Dni Wlenia na pierwszym miejscu swojej listy preferencji, 13 na ostatnim). Można powiedzieć, że ta forma promowania miasta ma swoich zwolenników i przeciwników, ale większość umieszcza ją gdzieś pośrodku swoich rankingów. Ani ziębią, ani grzeją. Ale należy pamiętać, że kosztują. 4. Podsumowanie W oparciu o wyniki powyższego badania można sformułować następujące wnioski: - Wleń potrzebuje imprezy promującej miasto na zewnątrz, - dotychczas funkcjonujące imprezy są oceniane negatywnie i nie wypełniają należycie zadania promocji miasta – istnieje potrzeba zmian w tym zakresie, - należy rozważyć organizację wieczoru kabaretów, - imprezą cieszącą się pozytywnym odbiorem jest korowód historyczny – być może warto zwiększyć jego znaczenie i zasięg, np. zapraszając do udziału szkoły spoza naszej gminy, - sensowną propozycją jest pełniejsze wykorzystanie konwentu fantasy, - należy zastanowić się nad reaktywacją turnieju drwali.

×