Pyöräilijän liikennesäännöt

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ryJyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
Pyöräilijän
liikennesäännöt
Matti Koistinen, Pyöräliitto
9.5.2022 Turvallista fillarointia -webinaari
● Jonkin verran muutoksia sääntöihin, suurimmat muutokset
pyöräliikenteen ympäristöjen rakentamiseen
● Siirtymäsäädökset:
○ Kesäkuun 2022 alussa pyörätien jatkeet tulee olla merkittynä uuden
lain mukaisin ratkaisuin
○ Kaksisuuntaiset pyörätiet pitää olla merkittynä kesäkuussa 2027
Tieliikennelaki uudistui 2020
● Jokaisen pyöräilijän velvollisuus on opetella liikennesäännöt.
● Turvallinen tieliikenne syntyy siitä, että kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä ja
viestivät selvästi aikeistaan.
● Lain mukaan pyöräilijän tulee sopeuttaa nopeutensa olosuhteisiin, ja noudattaa
huolellisuutta ja varovaisuutta.
● Aja aina vain sellaista vauhtia, että pystyt ennakoimaan kaikki tilanteet, joita
saattaa tulla eteen.
● Älä pyöräile päihtyneenä.
Ennakoi ja noudata sääntöjä
● Polkupyörä on ajoneuvo, jolla ajetaan
ensisijaisesti ajoradalla tai erillisellä
pyörätiellä.
● Myös pihakadulla, kävelykadulla ja
pyöräkadulla saa ajaa pyörällä.
● Alle 12-vuotiaat saavat käyttää jalkakäytävää
jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa
jalankululle
Pyöräilijän paikka tiellä
● Aja pyörätien oikeassa reunassa.
● UUTTA: Jos pyörätie on kulkusuuntaasi nähden
tien vasemmalla puolella, voit ajaa myös
ajoradalla tai pientareella, jos se on
turvallisempaa kulkureitin tai muun vastaavan
syyn vuoksi.
● UUTTA: Pyörätie on lähtökohtaisesti
yksisuuntainen. Jos pyörätie on
kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä.
● Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä
pyöräillään kuten pyörätiellä. Anna turvallinen
tila jalankulkijoille.
Pyörätie
● Aja ensisijaisesti tien oikeassa reunassa tai
pientareella.
● Kaupunkien kaduilla piennarta ei yleensä
ole, joten aja kaistan keskilinjan oikealla
puolella.
○ Näin varaat riittävästi tilaa itsellesi.
● Pyöräkaistalla aja oman kaistasi oikeassa
reunassa.
● Pidä turvallinen väli pysäköityihin autoihin
ja esteisiin.
Ajoradalla
● Pyöräilijät määrittävät tahdin ja muut ajoneuvot
antavat pyöräilijöille esteettömän kulun.
● Aja oman kaistasi oikeassa reunassa.
● Poliisihallituksen tulkinta: Pyöräkadulla
pyöräilijät saavat ajaa rinnakkain.
Pyöräkadulla
Pyöräilijän liikennesäännöt
● Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä kahteen
suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu.
○ Tällöin kielletty ajosuunta –liikennemerkin yhteydessä
on lisäkilpi ”Ei koske” ja polkupyörän kuva.
● Aja oman kaistasi oikeassa reunassa.
● Noudata näissä tilanteissa erityisestä
varovaisuutta, sillä kyseessä on uusi käytäntö.
● Väistämissäännöt risteyksissä ovat normaalit.
Yksisuuntaisella kadulla pyöräily voidaan
sallia kahteen suuntaan
● Jalankulkijat määrittävät tahdin ja heillä tulee olla
esteetön kulku.
● Pyöräilijän tai muiden ajoneuvojen vauhti ei saa olla
yli 20 km/h.
Pihakadulla ja kävelykadulla
● jalkakäytävällä (alle 12-vuotiaille sallittu)
● moottoritiellä
● moottoriliikennetiellä
Huomaa:
● Jalkakäytävällä ei yleensä ole liikennemerkkiä.
● Pyörätien ja jalkakäytävän erottaa
liikennemerkistä: pyörätiellä on aina
liikennemerkki, joka sallii pyöräilyn.
Pyöräily on kielletty:
Pyöräilyn kieltävät liikennemerkit
Polkupyörällä ajo kielletty
Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty
Jalankulku, polkupyorälla ja mopolla
ajo kielletty
Ajoneuvolla ajo kielletty Kielletty ajosuunta
Jalkakäytävä
Väistämissäännöt
ja kääntyminen
● Väistä oikealta tulevaa liikennettä ja suojatietä
käyttäviä jalankulkijoita.
● Huomaa liikennemerkit: sinun pitää väistää, jos
tulet kärkikolmion tai stop-merkin takaa
risteykseen.
Ajoradalla tai pyöräteiden risteyksessä
● Ryhmity kaistan reunaan
● Oikelle käännytään mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa
reunaa ja
● Vastaavasti vasemmalle käännyttäessä käännytään välittömästi risteävän
ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle
tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan.
● Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan
useampia ajokaistoja saa kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle
kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen.
● Näytä kädellä aina suuntamerkki, kun käännyt – myös pyöräteiden
risteyksessä!
Kääntyessä
● Risteävää tietä ylittävää, piennarta, pyörätien jatketta tai suojatietä
käyttävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa
● Vasemmalle käännyttäessä myös vastaantulevaa liikennettä.
Kun poistut liikenneympyrästä ajoradalla ajaen väistä:
● Tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa.
Kääntyessäsi väistä:
● Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella
katkoviivalla. Merkintää käytetään osoittamaan
pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja
mopoilijalle ajoradan ylityspaikka.
● Ei suoraan vaikuta väistämissääntöihin.
● UUTTA: Autoilijalla on merkitty kärkikolmiolla,
stop-merkillä tai liikennevaloilla
väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella. Nämä
liikennemerkit pitää olla asennettuna 1.6.2022
mennessä.
Pyörätien jatkeella
● Ajoradan saa ylittää suojatietä pitkin
polkupyörällä ajaen.
● Jos risteävän tien käyttäjille on kärkikolmio tai
stop-merkki, on risteävän tien käyttäjä
väistämisvelvollinen.
● Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä
risteävää tietä ylittävää pyöräilijää myös
suojatiellä.
● Muissa tapauksissa pyöräilijä on
väistämisvelvollinen tullessaan pyörätieltä
suojatielle.
Suojatiellä
● Väistämisvelvollisuus pyöräilijän
tienylityspaikassa –liikennemerkillä
voidaan merkitä korotettu pyörätien
jatke.
● Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja
raitiovaunulla on väistettävä ajorataa
pyörätien jatkeella ylittävää
polkupyöräilijää.
UUTTA: Pyöräilijän tienylityspaikka
● Muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta,
pysäköintipaikalta, huoltoasemalta, polulta tai vastaavalta vähäiseltä tieltä
● Muita tienkäyttäjiä tultaessa ajoradalle jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen
jälkeen
● Jalkakäytävää tai pyörätietä käyttävää jalankulkijaa, pyöräilijää tai mopoilijaa
ylittäessä jalkakäytävää tai pyörätietä
● Pihakatua tai kävelykatua käyttäviä tienkäyttäjiä tultaessa pihakadulle tai
kävelykadulle taikka ylittäessä sitä.
Ajoneuvolla ajavan (myös pyöräilijän) on
väistettävä:
● Polkupyöräilijän on ensisijaisesti noudatettava
polkupyöräopastimen valoja. Muutoin polkupyöräilijän
on noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle
tarkoitettuja valoja.
● Pyörätietä käyttävän polkupyöräilijän on, missä erityistä
polkupyöräopastinta ei ole, noudatettava
jalankulkijaopastimen, tai jollei sitä ole, kulkusuuntansa
ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja.
Liikennevalot
● Edellä kulkeva ajoneuvo on ajoneuvolla (myös polkupyörällä) ohitettava yleensä
vasemmalta.
Poikkeukset pääsääntöön:
● Jos edellä kulkeva ajoneuvo kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään
vasemmalle, sen saa ohittaa ajoneuvolla vain oikealta.
● Jos ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa ja ajoneuvot kulkevat
rinnakkaisilla ajokaistoilla.
● Polkupyöräilijä saa ohittaa muun ajoneuvon kuin polkupyörän oikealta (esim.
liikennevaloissa).
Ohittaminen
● Älä ohita pyörätiellä toista pyöräilijää oikealta puolelta.
● Ohituksessa saa käyttää myös vastaantulevan liikenteen puolta, jos ajosuunnassa
on vain yksi ajokaista. Tällöin näkyvyyden tulee olla riittävä, vastaantuleva kaista
vapaana ja omalle kaistalle pitää pystyä palaamaan turvallisesti. Ohittaa ei voi jos
edellä ajava tai takana tuleva on aloittanut ohituksen.
Ohituskiellot:
● Ajoneuvolla ei saa ohittaa suojatien kohdalla vastaantulevan liikenteen puolta
käyttäen eikä risteyksessä tai tasoristeyksessä taikka välittömästi niitä ennen.
Ohituskielto ei kuitenkaan koske taajaman ulkopuolella muuta kuin
liikennemerkistä ennakolta ilmenevää risteystä.
Ohittaminen
Muuta
● Lain mukaan kypärän käyttö on suositeltavaa, mutta ilman kypärää ajavaa
pyöräilijää tai pyörän kyydissä olevaa ei rangaista.
● Alle 135 cm pitkää lasta saa kuljettaa vain soveltuvassa istuimessa tai lapsen
turvalaitteessa.
Kypärän käyttö
● Pimeällä ja hämärällä täytyy käyttää valoja: etuvalo
on valkoinen tai keltainen ja takavalo punainen.
● Valot saa kiinnittää joko pyörään, pyöräilijään,
reppuun tai vaikka kypärään.
● Pyörässä täytyy olla seuraavat heijastimet:
○ Eteen valkoinen
○ Taakse punainen
○ Sivulle keltainen tai valkoinen.
● Soittokello tai muu äänimerkinantolaite on
pakollinen varuste.
● Pyörässä täytyy olla toimivat jarrut.
Polkupyörän varusteet
● Polkupyörällä ei saa kuljettaa useampia henkilöitä
kuin mille se on rakennettu.
● Matkustajien kuljettaminen on sallittu vain, jos
polkupyörässä on matkustajille sopivat istuimet.
● Kuljetettaessa matkustajaa polkupyörällä tulee
polkupyörässä olla kaksi erillistä jarrulaitetta.
● Pyörällä saa kuljettaa matkustajia riippumatta siitä,
minkä ikäisiä kuljettaja ja matkustaja ovat.
Henkilöiden kuljettaminen
● Liikennevirhemaksu voidaan määrätä tieliikennelain lievemmistä rikkomuksista.
Vähäisistä rikkomuksista annetaan huomautus.
● Liikennevirhemaksu ei määrätä, jos kyseessä on vakavampi rikkomus, joka kuuluu
rikoslain piiriin.
● Pyöräilijän liikennevirhemaksu on 40 €.
● Jos samalla kertaa määrätään kahdesta tai useammasta rikkomuksesta
liikennevirhemaksu, virhemaksua korotetaan 40 eurolla siitä rikkomuksesta, josta
on säädetty ankarin virhemaksu.
Liikennevirhemaksu
● Pyörätiellä kulkevia polkupyöriä koskevat samat nopeusrajoitukset kuin
ajoradallakin kulkevia ajoneuvoja.
● Moottorilla varustetun polkupyörän, sähköavusteisen polkupyörän ja kevyen
sähköajoneuvon suurin sallittu nopeus on 25 kilometriä tunnissa silloin, kun
moottoria käytetään ajoneuvon nopeuden lisäämiseen tai ylläpitämiseen.
○ Sähköavusteisella polkupyörällä voi siis ajaa kovempaakin, jos nopeus saadaan aikaan polkemalla.
Nopeusrajoitukset
Pyöräliitto ry (Cykelförbundet rf) on
kaikkien suomalaisten pyöräilijöiden
etujärjestö. Liitto edistää pyöräilyä
erityisesti liikennemuotona sekä toimii
pyöräilijöiden valtakunnallisena
edunvalvojana
Pyöräliitto
Espoo
Helsinki
Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Järvenpää
Kuopio
Lappeenranta
Oulu
Pori
Tampere
Turku
Vaasa
Vantaa
1 of 30

More Related Content

More from Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry(20)

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen VaasassaKävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry10 views
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumisetValtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry16 views
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannaltaKaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry12 views
Millainen on hyvä pyörä lapselle?Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry17 views
Lasten ja nuorten pyöräilytoimintaa Oulun seudullaLasten ja nuorten pyöräilytoimintaa Oulun seudulla
Lasten ja nuorten pyöräilytoimintaa Oulun seudulla
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry11 views
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikkaLapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry13 views
JYPSin Fillariakatemia ja BMXJYPSin Fillariakatemia ja BMX
JYPSin Fillariakatemia ja BMX
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry8 views
Pyöräily osana koulun arkea Jyväskylän LohikoskellaPyöräily osana koulun arkea Jyväskylän Lohikoskella
Pyöräily osana koulun arkea Jyväskylän Lohikoskella
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry13 views
Jyväskylän alakoululuokkien pyöräilykyselyt 2021–2022Jyväskylän alakoululuokkien pyöräilykyselyt 2021–2022
Jyväskylän alakoululuokkien pyöräilykyselyt 2021–2022
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry16 views
Maastis-maastopyöräilyreitin edistäminenMaastis-maastopyöräilyreitin edistäminen
Maastis-maastopyöräilyreitin edistäminen
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry107 views
Jyväskylän alakoululuokkien pyöräilykyselyn 2022 tuloksetJyväskylän alakoululuokkien pyöräilykyselyn 2022 tulokset
Jyväskylän alakoululuokkien pyöräilykyselyn 2022 tulokset
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry131 views
Maastopyöräily Leivonmäen ja Isojärven kansallispuistoissaMaastopyöräily Leivonmäen ja Isojärven kansallispuistoissa
Maastopyöräily Leivonmäen ja Isojärven kansallispuistoissa
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry107 views
Laadukas pyöräpysäköintiLaadukas pyöräpysäköinti
Laadukas pyöräpysäköinti
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry65 views
BMX-rata Jyväskylään?BMX-rata Jyväskylään?
BMX-rata Jyväskylään?
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry80 views
Pumppiratojen toteuttaminenPumppiratojen toteuttaminen
Pumppiratojen toteuttaminen
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry58 views

Pyöräilijän liikennesäännöt

 • 2. ● Jonkin verran muutoksia sääntöihin, suurimmat muutokset pyöräliikenteen ympäristöjen rakentamiseen ● Siirtymäsäädökset: ○ Kesäkuun 2022 alussa pyörätien jatkeet tulee olla merkittynä uuden lain mukaisin ratkaisuin ○ Kaksisuuntaiset pyörätiet pitää olla merkittynä kesäkuussa 2027 Tieliikennelaki uudistui 2020
 • 3. ● Jokaisen pyöräilijän velvollisuus on opetella liikennesäännöt. ● Turvallinen tieliikenne syntyy siitä, että kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä ja viestivät selvästi aikeistaan. ● Lain mukaan pyöräilijän tulee sopeuttaa nopeutensa olosuhteisiin, ja noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta. ● Aja aina vain sellaista vauhtia, että pystyt ennakoimaan kaikki tilanteet, joita saattaa tulla eteen. ● Älä pyöräile päihtyneenä. Ennakoi ja noudata sääntöjä
 • 4. ● Polkupyörä on ajoneuvo, jolla ajetaan ensisijaisesti ajoradalla tai erillisellä pyörätiellä. ● Myös pihakadulla, kävelykadulla ja pyöräkadulla saa ajaa pyörällä. ● Alle 12-vuotiaat saavat käyttää jalkakäytävää jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle Pyöräilijän paikka tiellä
 • 5. ● Aja pyörätien oikeassa reunassa. ● UUTTA: Jos pyörätie on kulkusuuntaasi nähden tien vasemmalla puolella, voit ajaa myös ajoradalla tai pientareella, jos se on turvallisempaa kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi. ● UUTTA: Pyörätie on lähtökohtaisesti yksisuuntainen. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä. ● Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräillään kuten pyörätiellä. Anna turvallinen tila jalankulkijoille. Pyörätie
 • 6. ● Aja ensisijaisesti tien oikeassa reunassa tai pientareella. ● Kaupunkien kaduilla piennarta ei yleensä ole, joten aja kaistan keskilinjan oikealla puolella. ○ Näin varaat riittävästi tilaa itsellesi. ● Pyöräkaistalla aja oman kaistasi oikeassa reunassa. ● Pidä turvallinen väli pysäköityihin autoihin ja esteisiin. Ajoradalla
 • 7. ● Pyöräilijät määrittävät tahdin ja muut ajoneuvot antavat pyöräilijöille esteettömän kulun. ● Aja oman kaistasi oikeassa reunassa. ● Poliisihallituksen tulkinta: Pyöräkadulla pyöräilijät saavat ajaa rinnakkain. Pyöräkadulla
 • 9. ● Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu. ○ Tällöin kielletty ajosuunta –liikennemerkin yhteydessä on lisäkilpi ”Ei koske” ja polkupyörän kuva. ● Aja oman kaistasi oikeassa reunassa. ● Noudata näissä tilanteissa erityisestä varovaisuutta, sillä kyseessä on uusi käytäntö. ● Väistämissäännöt risteyksissä ovat normaalit. Yksisuuntaisella kadulla pyöräily voidaan sallia kahteen suuntaan
 • 10. ● Jalankulkijat määrittävät tahdin ja heillä tulee olla esteetön kulku. ● Pyöräilijän tai muiden ajoneuvojen vauhti ei saa olla yli 20 km/h. Pihakadulla ja kävelykadulla
 • 11. ● jalkakäytävällä (alle 12-vuotiaille sallittu) ● moottoritiellä ● moottoriliikennetiellä Huomaa: ● Jalkakäytävällä ei yleensä ole liikennemerkkiä. ● Pyörätien ja jalkakäytävän erottaa liikennemerkistä: pyörätiellä on aina liikennemerkki, joka sallii pyöräilyn. Pyöräily on kielletty:
 • 12. Pyöräilyn kieltävät liikennemerkit Polkupyörällä ajo kielletty Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty Jalankulku, polkupyorälla ja mopolla ajo kielletty Ajoneuvolla ajo kielletty Kielletty ajosuunta Jalkakäytävä
 • 14. ● Väistä oikealta tulevaa liikennettä ja suojatietä käyttäviä jalankulkijoita. ● Huomaa liikennemerkit: sinun pitää väistää, jos tulet kärkikolmion tai stop-merkin takaa risteykseen. Ajoradalla tai pyöräteiden risteyksessä
 • 15. ● Ryhmity kaistan reunaan ● Oikelle käännytään mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa ja ● Vastaavasti vasemmalle käännyttäessä käännytään välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan. ● Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja saa kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen. ● Näytä kädellä aina suuntamerkki, kun käännyt – myös pyöräteiden risteyksessä! Kääntyessä
 • 16. ● Risteävää tietä ylittävää, piennarta, pyörätien jatketta tai suojatietä käyttävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa ● Vasemmalle käännyttäessä myös vastaantulevaa liikennettä. Kun poistut liikenneympyrästä ajoradalla ajaen väistä: ● Tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa. Kääntyessäsi väistä:
 • 17. ● Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla. Merkintää käytetään osoittamaan pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle ajoradan ylityspaikka. ● Ei suoraan vaikuta väistämissääntöihin. ● UUTTA: Autoilijalla on merkitty kärkikolmiolla, stop-merkillä tai liikennevaloilla väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella. Nämä liikennemerkit pitää olla asennettuna 1.6.2022 mennessä. Pyörätien jatkeella
 • 18. ● Ajoradan saa ylittää suojatietä pitkin polkupyörällä ajaen. ● Jos risteävän tien käyttäjille on kärkikolmio tai stop-merkki, on risteävän tien käyttäjä väistämisvelvollinen. ● Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää myös suojatiellä. ● Muissa tapauksissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen tullessaan pyörätieltä suojatielle. Suojatiellä
 • 19. ● Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkillä voidaan merkitä korotettu pyörätien jatke. ● Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. UUTTA: Pyöräilijän tienylityspaikka
 • 20. ● Muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta, polulta tai vastaavalta vähäiseltä tieltä ● Muita tienkäyttäjiä tultaessa ajoradalle jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen jälkeen ● Jalkakäytävää tai pyörätietä käyttävää jalankulkijaa, pyöräilijää tai mopoilijaa ylittäessä jalkakäytävää tai pyörätietä ● Pihakatua tai kävelykatua käyttäviä tienkäyttäjiä tultaessa pihakadulle tai kävelykadulle taikka ylittäessä sitä. Ajoneuvolla ajavan (myös pyöräilijän) on väistettävä:
 • 21. ● Polkupyöräilijän on ensisijaisesti noudatettava polkupyöräopastimen valoja. Muutoin polkupyöräilijän on noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja. ● Pyörätietä käyttävän polkupyöräilijän on, missä erityistä polkupyöräopastinta ei ole, noudatettava jalankulkijaopastimen, tai jollei sitä ole, kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja. Liikennevalot
 • 22. ● Edellä kulkeva ajoneuvo on ajoneuvolla (myös polkupyörällä) ohitettava yleensä vasemmalta. Poikkeukset pääsääntöön: ● Jos edellä kulkeva ajoneuvo kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, sen saa ohittaa ajoneuvolla vain oikealta. ● Jos ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa ja ajoneuvot kulkevat rinnakkaisilla ajokaistoilla. ● Polkupyöräilijä saa ohittaa muun ajoneuvon kuin polkupyörän oikealta (esim. liikennevaloissa). Ohittaminen
 • 23. ● Älä ohita pyörätiellä toista pyöräilijää oikealta puolelta. ● Ohituksessa saa käyttää myös vastaantulevan liikenteen puolta, jos ajosuunnassa on vain yksi ajokaista. Tällöin näkyvyyden tulee olla riittävä, vastaantuleva kaista vapaana ja omalle kaistalle pitää pystyä palaamaan turvallisesti. Ohittaa ei voi jos edellä ajava tai takana tuleva on aloittanut ohituksen. Ohituskiellot: ● Ajoneuvolla ei saa ohittaa suojatien kohdalla vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen eikä risteyksessä tai tasoristeyksessä taikka välittömästi niitä ennen. Ohituskielto ei kuitenkaan koske taajaman ulkopuolella muuta kuin liikennemerkistä ennakolta ilmenevää risteystä. Ohittaminen
 • 24. Muuta
 • 25. ● Lain mukaan kypärän käyttö on suositeltavaa, mutta ilman kypärää ajavaa pyöräilijää tai pyörän kyydissä olevaa ei rangaista. ● Alle 135 cm pitkää lasta saa kuljettaa vain soveltuvassa istuimessa tai lapsen turvalaitteessa. Kypärän käyttö
 • 26. ● Pimeällä ja hämärällä täytyy käyttää valoja: etuvalo on valkoinen tai keltainen ja takavalo punainen. ● Valot saa kiinnittää joko pyörään, pyöräilijään, reppuun tai vaikka kypärään. ● Pyörässä täytyy olla seuraavat heijastimet: ○ Eteen valkoinen ○ Taakse punainen ○ Sivulle keltainen tai valkoinen. ● Soittokello tai muu äänimerkinantolaite on pakollinen varuste. ● Pyörässä täytyy olla toimivat jarrut. Polkupyörän varusteet
 • 27. ● Polkupyörällä ei saa kuljettaa useampia henkilöitä kuin mille se on rakennettu. ● Matkustajien kuljettaminen on sallittu vain, jos polkupyörässä on matkustajille sopivat istuimet. ● Kuljetettaessa matkustajaa polkupyörällä tulee polkupyörässä olla kaksi erillistä jarrulaitetta. ● Pyörällä saa kuljettaa matkustajia riippumatta siitä, minkä ikäisiä kuljettaja ja matkustaja ovat. Henkilöiden kuljettaminen
 • 28. ● Liikennevirhemaksu voidaan määrätä tieliikennelain lievemmistä rikkomuksista. Vähäisistä rikkomuksista annetaan huomautus. ● Liikennevirhemaksu ei määrätä, jos kyseessä on vakavampi rikkomus, joka kuuluu rikoslain piiriin. ● Pyöräilijän liikennevirhemaksu on 40 €. ● Jos samalla kertaa määrätään kahdesta tai useammasta rikkomuksesta liikennevirhemaksu, virhemaksua korotetaan 40 eurolla siitä rikkomuksesta, josta on säädetty ankarin virhemaksu. Liikennevirhemaksu
 • 29. ● Pyörätiellä kulkevia polkupyöriä koskevat samat nopeusrajoitukset kuin ajoradallakin kulkevia ajoneuvoja. ● Moottorilla varustetun polkupyörän, sähköavusteisen polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon suurin sallittu nopeus on 25 kilometriä tunnissa silloin, kun moottoria käytetään ajoneuvon nopeuden lisäämiseen tai ylläpitämiseen. ○ Sähköavusteisella polkupyörällä voi siis ajaa kovempaakin, jos nopeus saadaan aikaan polkemalla. Nopeusrajoitukset
 • 30. Pyöräliitto ry (Cykelförbundet rf) on kaikkien suomalaisten pyöräilijöiden etujärjestö. Liitto edistää pyöräilyä erityisesti liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana Pyöräliitto Espoo Helsinki Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Järvenpää Kuopio Lappeenranta Oulu Pori Tampere Turku Vaasa Vantaa