Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carlos Lloveres

536 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Carlos Lloveres

 1. 1. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local Jornades de Signatura Electrònica 27 d’octubre de 2010
 2. 2. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local  Instruments d’ordenació jurídica a nivell municipal per a la implementació de la Administració electrònica  Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics  L’impuls de l’AE des de les Llei 26/2010 i 29/2010  Procediment « electrònic »  Model català d’AE  La seva aplicació a les administracions locals  DF 2ª, apartat 3, Llei 26/2010  DA 3ª Llei 29/2010  Ordenances municipals reguladores de l’administració electrònica i instruments de desenvolupament
 3. 3. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local  Drets del ciutadà relacionats amb la seguretat en la relació electrònica amb l’Administració.  Dret a obtenir els mitjans d’identificació electrònica necessaris per a la tramitació electrònica dels procediments.  Dret a utilitzar els diferents sistemes de signatura admesos per les administracions públiques.  Dret a la garantia de la seguretat i de la confidencialitat de les dades.
 4. 4. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local  Identificació i acreditació de la voluntat de la ciutadania  Els ciutadans tenen el dret a obtenir i utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica en els termes i amb els límits que estableix la normativa aplicable. (arts. 24.5 Llei 26/2010 i 14.1 Llei 29/2010) )  Les persones físiques poden fer servir sempre, en les relacions amb les administracions, els sistemes de signatura electrònica incorporats en el document nacional d’identitat. (art. 45.1 Llei 26/2010)  Les persones físiques poden utilitzar també algun dels sistemes de signatura electrònica, avançada o reconeguda, admesos per les administracions públiques. (art. 45.2 Llei 26/2010)  Les administracions públiques catalanes poden habilitar un determinat personal a llur servei a l’efecte d’identificar les persones que no disposen de cap sistema de signatura electrònica, amb relació a les operacions que es realitzen per mitjans electrònics en què se’n requereix la identificació o l’autenticació. Amb aquest objecte cada administració ha de mantenir actualitzat un registre del personal habilitat.(art. 45.3 Llei 26/2010)
 5. 5. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local  Identificació i acreditació de la voluntat de la ciutadania  L’entitat pública prestadora de serveis de certificació pot subministrar i administrar la signatura electrònica avançada i el certificat reconegut en què aquesta es basa, en règim de lliure concurrència, a les persones que ho sol·licitin, amb la comprovació prèvia específica de llur identitat per part d’una entitat pública de l’Administració de la Generalitat o d’altres entitats de registre col·laboradores, públiques o privades. (DA 7ª Llei 26/2010.  Els ciutadans i les empreses poden actuar mitjançant persones físiques o jurídiques autoritzades amb caràcter general a les administracions públiques. (art. 14.2 Llei 29/2010)  La persona que presenta documents per mitjans electrònics ha d’actuar amb la representació necessària en cada cas. Les entitats del sector públic de Catalunya poden requerir, en qualsevol moment, l’acreditació d’aquesta representació, que es pot fer per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna o mitjançant una declaració en una compareixença personal de la persona interessada davant l’òrgan administratiu corresponent. (art. 14.3 Llei 29/2010)
 6. 6. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local  Regulació municipal  Principi de proporcionalitat  Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals reconeguts (llevat que una norma específica afegeixi requisits addicionals per a la identificació i l’acreditació)  Altres sistemes de signatura electrònica admesos legalment i que siguin adequats per garantir la identificació dels ciutadans i les ciutadanes i, si escau, l'autenticitat i integritat dels documents electrònics.  L’Administració municipal promourà la utilització dels mitjans d’identificació electrònica més estesos en l’àmbit social i podrá establir acords amb els prestadors de serveis de certificació corresponents.  L'Administració municipal publicarà a la seu electrònica respectiva la relació de sistemes de signatura electrònica admesos en les seves relacions amb els ciutadans i les ciutadanes
 7. 7. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local  Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius  El Govern ha de promoure que l’entitat pública prestadora de serveis de certificació subministri i administri la signatura electrònica reconeguda, si és necessària, als òrgans administratius i al personal de les administracions, i n’ha de determinar les condicions d’ús corresponents.(DA 6ª Llei 26/2010)  Les administracions públiques catalanes poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en llurs sistemes d’informació, mitjançant la utilització del sistema de signatura electrònica que determinin (art. 44.1 Llei 26/2010)
 8. 8. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local  Regulació municipal  Les entitats integrades a l'Administració municipal podran utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents:  Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica de l'Administració municipal i l'establiment de comunicacions segures.  Sistemes de signatura electrònica reconeguda del personal al servei de l'Administració municipal  Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada.
 9. 9. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local MOLTES GRÀCIES Carles Lloveras Cap de l’Àrea jurídica Consorci Localret clloveras@localret.cat
 10. 10. El tractament de la signatura electrònica i dels certificats digitals en les Lleis 26/2010 i 29/2010: una visió local MOLTES GRÀCIES Carles Lloveras Cap de l’Àrea jurídica Consorci Localret clloveras@localret.cat

×