RAW raam- en servicebestekken

3,529 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • In bepaalde sectoren van de GWW-sector is het wenselijk dat prijzen per eenheid worden overeengekomen, zonder dat een daarbij behorende hoeveelheid vooraf is vastgelegd, terwijl wel de opzet en inhoud van een RAW - bestek wordt gevolgd. Dit soort contracten wordt raamcontracten of raamovereenkomsten genoemd, waaronder ook service-contracten vallen. Raam- of servicebestekken kunnen worden samengesteld met behulp van de RAW-systematiek, die de mogelijkheid biedt een ‘overeenkomst met open posten’ op te stellen.. Met name voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden overeenkomsten met open posten steeds vaker gebruikt. Bij overeenkomsten met open posten kan, zonder dat vooraf met een vastgelegde hoeveelheid wordt gerekend, toch een prijs per eenheid worden overeengekomen (bijvoorbeeld een uurprijs voor een strooiwagen met sneeuwschuiver).
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen: a. RAW Raambestek voor de uitvoering van werkzaamheden; een dergelijke overeenkomst is inhoudelijk gelijk aan het RAW-bestek, met dien verstande dat hoeveelheden niet van te voren kunnen worden bepaald en het bestek vergezeld wordt door een zgn. ‘staat van fictieve hoeveelheden’. Werkzaamheden worden opgedragen in ‘deelopdrachten’ . De hoeveelheden worden voorafgaand aan de werkzaamheden in de deelopdracht vastgesteld . Deze vorm wordt vaak gekozen voor onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, maar ook bij werken waar zowel aannemer als opdrachtgever geen invloed hebben op de continuïteit van de werkzaamheden. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij het woonrijp maken van nieuwbouwwijken. b. RAW Servicebestek voor het op afroep uitvoeren van werkzaamheden, zoals voor het wegslepen van voertuigen, gladheidbestrijding en dergelijke. Bij het sluiten daarvan wordt op basis van fictieve hoeveelheden een staat van vergoedingen voor het verrichten van werkzaamheden gedurende een bepaalde periode overeengekomen. De aannemer geeft daarbij prijzen per eenheid op voor werkzaamheden. Bij die prijzen wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen werkdagen (in en buiten werktijden), zaterdagen en zon- en feestdagen. De hoeveelheden worden na het uitvoeren van de werkzaamheden vastgesteld.
 • Bij een ‘normaal bestek’ wordt een geheel werk aanbesteed. De aannermer is daarbij zelf geheel verantwoordelijk voor de planning en de inzet van personeel en materieel op een dusdanige wijze dat het werk gerealiseerd kan worden binnen de daarvoor beschikbare tijd. Bij overeenkomsten met open posten kan de opdrachtgever met de aannemer een overeenkomst sluiten, waarbij de aannemer op afroep of in deelopdrachten bepaalde werkzaamheden tegen de vooraf overeengekomen prijzen per eenheid uitvoert.
 • ‘ Open posten’ kenmerken zich als resultaatsverplichting zonder vooraf vastgelegde hoeveelheden, gemarkeerd met *****,** . De hoeveelheid is als het ware nog ‘open’. De ‘open post’ kenmerkt zich in het ‘bestekspostengedeelte’ door een letter ‘O’ in de kolom achter de hoeveelheid resultaatsverplichting. Door die letter ‘O’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met sterren (****), bij het vaststellen van de deelopdracht wordt bepaald. Ook de hoeveelheden bouwstof en hoeveelheden ter inlichting worden gekenmerkt met sterren en met de aanduiding ‘I’, ‘L’of ‘T’.
 • Op basis van fictieve hoeveelheden wordt op objectieve wijze een ‘fictieve som’ bepaald die dienst doet bij de bepaling van de laagste prijs. De opdrachtgever stelt op basis van ervaringen uit het verleden de fictieve hoeveelheden vast en verstrekt deze aan de inschrijver. Op basis van de lijst van “fictieve hoeveelheden” wordt een “fictieve (gewogen) som” bepaald. De “fictieve hoeveelheden” zijn géén onderdeel van de overeenkomst. Na gunning heeft ook de fictieve som geen juridische betekenis meer. In een overeenkomst met open posten zullen de eenmalige kosten die direct verband houden met een enkele bestekspost vaak gerelateerd zijn aan de (dag)productie. Indien de omvang van de werkzaamheden een belangrijke invloed heeft op de kostprijsberekening zal de bestekschrijver er verstandig aan doen ‘staffels’ op te stellen naar productie voor eenzelfde werkzaamheid. Omdat vooraf geen duidelijkheid bestaat over de frequentie en ritmiek van de deelopdrachten, is een verantwoorde calculatie van de eenmalige kosten niet of nauwelijks mogelijk. Voor werkzaamheden als mobilisatie- en demobilisatiekosten en eventueel het inrichten en opruimen van het werkterrein., waar hoge kosten aan zijn verbonden in een afzonderlijke post op te nemen. De hoeveelheid van zo’n open post wordt zo snel mogelijk vastgelegd. Dit kan voor of na de uitvoering van het werk zijn.
 • Een deelopdracht wordt in beginsel schriftelijk verstrekt met verwijzing naar de betreffende besteksposten uit het raambestek en de daarop te verwerken hoeveelheden. In een servicebestek verricht de aannemer echter werkzaamheden op ‘afroep’. Dit houdt in dat de aannemer bij een opdracht van de opdrachtgever binnen de daarvoor in de overeenkomst gestelde responstijd dient aan te vangen met de werkzaamheden. In zo’n geval kan meestal geen schriftelijke opdracht worden verstrekt en worden de hoeveelheden gedurende de uitvoering van de werkzaamheden of direct daarna vastgesteld. De aannemer dient gedurende de overeengekomen periode ervoor zorg te dragen dat binnen de gestelde periode kan worden gereageerd. Dit kan inhouden dat hij daarvoor personeel, materieel en materiaal voor onmiddellijke inzet beschikbaar moet hebben c.q. houden. In het bestek behoort deze resultaatsverplichting te worden opgenomen. Daarbij moet worden opgegeven: binnen welke tijd de aannemer moet aanvangen met de werkzaamheden; of de werkzaamheden binnen of buiten werktijd plaatsvinden De hoeveelheden worden zo spoedig mogelijk vastgesteld. Dat kan bij aanvang van het werk of achteraf.
 • Een voorbeeld van een RAW Raambestek is het uitvoeren van diverse (kleine) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. De opdrachtgever sluit met de aannemer een overeenkomst, waarbij de aannemer bepaalde werkzaamheden tegen vooraf overeengekomen prijzen per eenheid uitvoert. Bij deze contractvorm worden de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever of directie in de vorm van deelopdrachten opgedragen Elke deelopdracht wordt daarbij voorzien van resultaatsverplichtingen met de daarbij te verwerken hoeveelheden. Een andere mogelijkheid is een opdrachtbon met een verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichtingen met de te verwerken of verwerkte hoeveelheid. Kenmerkend voor een RAW Servicebestek is een overeenkomst voor schadeherstel na aanrijdingen. Daarbij wordt een vaste vergoeding voor de tijdsduur van de overeenkomst overeengekomen. Daarnaast worden bij het aangaan van de overeenkomst bedragen overeengekomen per geval (het herstellen van een geleiderail). Op soortgelijke wijze kunnen bestekken worden worden samengesteld voor gladheidbestrijding, wegslepen van voertuigen, etc. van voertuigen, etc.
 • Verhard – onverhard: verharde terreinen vervuilen sneller omdat daar meer mensen komen. De manier van verwijderen kan anders zijn.
 • Verhard – onverhard: verharde terreinen vervuilen sneller omdat daar meer mensen komen. De manier van verwijderen kan anders zijn.
 • Op basis van fictieve hoeveelheden wordt op objectieve wijze een ‘fictieve som’ bepaald die dienst doet bij de bepaling van de laagste prijs. De opdrachtgever stelt op basis van ervaringen uit het verleden de fictieve hoeveelheden vast en verstrekt deze aan de inschrijver. Op basis van de lijst van “fictieve hoeveelheden” wordt een “fictieve (gewogen) som” bepaald. De “fictieve hoeveelheden” zijn géén onderdeel van de overeenkomst. Na gunning heeft ook de fictieve som geen juridische betekenis meer.   Met een overeenkomst met open posten wordt een prijsafspraak verkregen voor de te verrichten werkzaamheden gedurende de in de overeenkomst genoemde periode. De formele opdrachten binnen de kaders van de U.A.V. 1989 worden later verstrekt in deelopdrachten.
 • Kenmerken zichtbaar maken met res.beschrijving volgende sheet
 • Kenmerken zichtbaar maken met res.beschrijving volgende sheet
 • Kenmerken zichtbaar maken met res.beschrijving volgende sheet
 • Kenmerken zichtbaar maken met res.beschrijving volgende sheet
 • Kenmerken zichtbaar maken met res.beschrijving volgende sheet
 • Kenmerken zichtbaar maken met res.beschrijving volgende sheet
 • RAW raam- en servicebestekken

  1. 1. RAW Raam- en ServicebestekkenOvereenkomsten met open posten 1
  2. 2. Overeenkomst met open posten (kortweg OMOP) Aan bod komen… Soorten overeenkomsten Wat is ‘overeenkomst met open posten’? Wanneer gebruiken? Kenmerken BijzonderhedenRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 2
  3. 3. Overeenkomsten voor uitvoering van werk: algemeen Bestek: voor de uitvoering van een werk Raambestekken: twee vormen - het totale werk wordt in verschillende deelopdrachten opgedragen; - werkzaamheden worden steeds ‘los’ opgedragen, zoals in onderhoud- en servicecontracten: voor het opheffen van verstoringenRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 3
  4. 4. Overeenkomsten voor uitvoering van werk: RAW-bestek voor de uitvoering van werk (weg, viaduct, groenvoorziening…) RAW Raambestek voor de uitvoering van werkzaamheden in deelopdrachten (onderhoud riool, bestrating…) RAW Servicebestek voor de uitvoering van werkzaamheden op afroep (wegslepen voertuigen, gladheidsbestrijding…)RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 4
  5. 5. Overeenkomst met open posten Contractvorm voor het geval dat… • budget bekend (en beschikbaar) is • omzetverwachting (daarmee) in te schatten is • aard van meest voorkomende werkzaamheden bekend is (de onderlinge verhouding ‘bij benadering’) maar… … hoeveelheden, locatie of tijd niet exact bekend zijnRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 5
  6. 6. Kenmerken OMOP 1 Kenmerk resultaatsverplichting ‘O’ 2 Hoeveelheid resultaatsverplichting ******* 3 Hoeveelheid ter inlichting ******* L / T / I 4 Staat met fictieve hoeveelheden bij inschrijving maar wel… standaard hoofd- en deficodes, p.p.e., staartkosten…RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 6
  7. 7. OMOP: RAW Raambestek Aandachtspunten voor bestekschrijver: • Lijst van fictieve hoeveelheden • ‘Staffelen’ van besteksposten naar productie • Mobilisatiekosten van materieel • Hoeveelheden bij vaststellen van deelopdrachtRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 7
  8. 8. OMOP: RAW Servicebestek Uitgangspunten: • Lijst met fictieve hoeveelheden • Op afroep: responstijden • Binnen of buiten werktijden • Beschikbaar houden materieel en personeel • Hoeveelheden achterafRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 8
  9. 9. Wat kan je met deze contractvorm? • Onderhoud verhardingen, riolering… • Strooien zout, ruimen sneeuw… • Wegslepen na aanrijding, herstellen vangrail… • Storingen kabels, leidingen, openbare verlichting… • …RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 9
  10. 10. Besteks- Catalogusnummer Een- Hoeveelheid Hoeveelheidpost- Omschrijving heid resultaats- ternummer verplichting inlichting Hoofd- Deficode code 1 2 3 4 5 6305060 314502 Herstraten betonstraatstenen m2 *******,** O 3 Totale breedte van 3,00 m en meer 6 In elleboogverband 2 Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben gerekend is met ca. 15% breuk, knip- en hakstukken 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand VoorbeeldRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 10
  11. 11. Aandachtspunten OMOP • Inventarisatie meest voorkomende werkzaamheden (indien niet in raambestek = bestekswijziging) • Fictieve hoeveelheden ‘op basis van ervaringen uit het verleden’ • Aandacht voor ‘staffelen’ van werkzaamheden (bijv. wegdekreparaties < 100 m2; 100-500 m2…) • Eenmalige kosten ‘sturen’ (zie ook hoofdcodes 61.01.03, 61.01.04 en 61.06.01)RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 11
  12. 12. Aandachtspunten OMOP (vervolg) • Zonodig opdeling naar werk- en responstijden - werk: 7.00-18.00 uur; 18.00-24.00 uur… - respons: < 1 uur; 1-4 uur; 4-8 uur… • Beschikbaar houden materieel en personeel (wk)RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 12
  13. 13. Aandachtspunten OMOP (vervolg) • Inschrijving aansturen op gebruik van staat met fictieve hoeveelheden (Deel 1, par. 04) • Alternatieven meestal niet zinvol (Deel 1, par. 04; UAR 2001art. 6 lid 3) • Hoeveelheid werk inschatten (Deel 1, par. 09) • Staat met fictieve hoeveelheden bij inschrijving • Mogelijke projectkortingen (let op: ‘betalingsartikel’) • …RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 13
  14. 14. Aanbesteding en gunning • Inschrijving met fictieve hoeveelheden • Gunning o.b.v. fictieve som • Opdragen in deelopdrachten of op afroep • Staartkosten procentueel (afgeleid uit fictieve aannemingssom) • Hoeveelheid werk vooraf vastgesteld (deelopdrachten) óf achteraf (afroep)RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 14
  15. 15. Tervisielegging Beschikbaar in Standaard 2005 Administratieve bepalingen • 01.01.10 OMOP: algemeen het hoe-en-wat wordt geregeld • 01.01.11 OMOP: inschrijving ‘link’ tussen inschrijvingsstaat en lijst met fictieve hoeveelheden • 01.01.12 OMOP: verstrekken van deelopdrachten verschil met opdracht van ‘normaal’ bestekRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 15
  16. 16. Tervisielegging (vervolg) Beschikbaar in Standaard 2005 Administratieve bepalingen (vervolg) • 01.21.01 Vaststellen van som van deelopdracht à la art. 01.02.03 Standaard 2000 (betalingstermijn) • 01.21.02 Wijziging van deelopdracht basis voor wijziging is het raambestek • 01.21.03 Bijdrage RAW 0,15% over de deelopdrachten elke 12 weken • 01.21.04 Bijdrage FCO 0,15% over de deelopdrachten elke 12 wekenRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 16
  17. 17. Tervisielegging (vervolg) Beschikbaar in catalogus 2005 61 WERK ALGEMENE AARD 61.01 WERKTERREIN. 61.01.03 Inrichten werkterrein keer 61.01.04 Opruimen werkterrein keer 61.06 MOBILISEREN 61.06.01 Mobiliseren materieel keer 61.07 SERVICE EN ONDERHOUD 61.07.01 Beschikbaar houden personeel en materieel week 61.07.02 Op afroep uitvoeren van werkzaamheden (alleen in bundeling)RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 17
  18. 18. Tervisielegging (vervolg) Beschikbaar in ABB 2005 Deel 1 3 OPDRACHT Kaderstellende opdrachtbeschrijving waaraan alle te verstrekken deelopdrachten binnen vallen (anders ontstaat er een nieuwe aanbestedingsplicht) Toewijzingscriteria voor deelopdrachtenRAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 18
  19. 19. Tervisielegging (vervolg) Beschikbaar in ABB 2005 (vervolg) Deel 2.2 Verklaring Door een ‘O’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met sterren (****), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep opgedragen. Het bepaalde in artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2005 is van toepassing.RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 19
  20. 20. Tervisielegging (vervolg) Beschikbaar in ABB 2005 (vervolg) Deel 3 01.01.13 OMOP: op afroep opdragen van werkzaamheden 01De aannemer verplicht zich binnen …… uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. 01.02.01 Betaling 01In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2005 verschijnt de betalingstermijn direct het opleveren van de deelopdracht.RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 20
  21. 21. Tot slot De tervisielegging kan gedownload worden van www.crow.nl/raw Vastgestelde, nieuwe RAW-teksten WAARSCHUWING • Wanneer u de systematiek van overeenkomsten met open posten wilt toepassen, neem dan eerst contact op met onze RAW-consulenten (via RAW-helpdesk 0318-695317). • Uw bestekschrijfsoftware is nog niet aangepast aan deze module. Om deze reden zult u aanvullende bepalingen moeten opnemen die de rekenregels bevatten om de inschrijvingstaat in te kunnen vullen. Tevens krijgt u dan modellen aangereikt voor een lijst met fictieve hoeveelheden.RAW Raam- en Servicebestekken: overeenkomsten met open posten 21

  ×