Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความพร้อมของหน่วยงาน

ความพร้อม

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ความพร้อมของหน่วยงาน

 1. 1. การออกบัตรฯ ณ สำนักทะเบียน 1,077 แห่ง Configuration การใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบ Card Management การใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวฯ ระบบควบคุมบัตร Smart Card รูปแบบบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ ความพร้อมของหน่วยงาน รายการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเก็บใน Chip
 2. 2. ภาพรวมระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการขยายการจัดทำระบบให้บริการประชาชน ทางด้านทะเบียนราษฎร , บัตรประจำตัวประชาชนและการรับลงทะเบียนประชาชน ผู้ประสบปัญหาสังคมและความยากจนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน MOU 47 แห่ง กองการเจ้าหน้าที่ 257 แห่ง * *
 3. 3. อุปกรณ์ติดตั้ง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น 1,077 แห่ง
 4. 4. ชุดทำบัตรเคลื่อนที่ จำนวน 153 ชุด ประจำ ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด 76 แห่ง
 5. 5. โปรแกรมกระบวนการออกบัตร ประกอบด้วย 1. โปรแกรมยื่นคำร้องและตรวจสอบข้อมูลพร้อมจัดเก็บ และ ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ 2. โปรแกรมถ่ายรูป 3. โปรแกรมการพิมพ์บัตรและปรับฐานข้อมูลลงใน ICChip 4. โปรแกรมการมอบบัตรให้ประชาชน การออกบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ สำนักทะเบียน 1,077 แห่ง กระบวนการออกบัตร ณ สนท . 1,077 แห่ง CKC DB การทำ Pre-personalization ระบบ Terminate บัตรพร้อม Chip CA DB ID CARD DB CA ENQUIRY KHONTHAI.COM ระบบ ID CARD Management หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลใน การปรับปรุง PDS ระบบทะเบียนคนจน และผู้ด้อยโอกาส Finger print Image FACE IMAGE ACT CPD PDS ACT PDS CARD FORMAT ระบบบริหาร APPLET กระบวนการผลิต ควบคุมและแจกจ่าย ตัวบัตร Smart Card บัตรพร้อม CHIP และ OS MINUTAIE
 6. 6. ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบ Card Management ของบัตรประจำตัวประชาชนไทยแบบ Smart Card ฐานข้อมูล เพื่อการออกบัตร ฐานข้อมูล บุคคล ( ทะเบียนราษฎร ) ฐานข้อมูลย่อย ( สำเนา ) ของหน่วยงานต่างๆ มีรายการเท่าที่จำ เป็นที่จัดเก็บในบัตร Card Inventory Card Format Authorization ID Card Database PKI Minutiae ภาพลายพิมพ์ นิ้วมือ Table ควบคุมการ ให้เลขประจำตัว ประชาน ภาพใบหน้า Chip INFO SAM CARD Control Applet ฐานข้อมูล บุคคลของ หน่วยงานต่างๆ Table ควบคุม การพิมพ์หมายเลข ตัวบัตรลงหลังบัตร บัตรพร้อม IC Chip และ JAVA OS Pre-Personalization ณ สำนักทะเบียนกลาง Applet ระบบ CA การพิสูจน์และ ยืนยันตัวบุคคล LOG หมายเหตุ ระบบฐานข้อมูลเหล่านี้ได้จัดเตรียมไว้แล้วโดยสำนักทะเบียนกลาง โดยจะต้องจัดหาระบบ Pre-Personalization เพิ่มเติม ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งควรจะแยกออกจากการจัดหาตัวบัตร พร้อม IC Chip และ JAVA OS และควรมอบหมายให้สำนักทะเบียนกลาง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ณ หน่วยงานนั้นๆ Transport Key จากโรงงาน หลักเกณฑ์การเปลี่ยน Transport Key จากโรงงาน เป็น Card Transport Key BOX Inventory POP Blacklist
 7. 7. บัตรประชาชนแบบ Smart Card การใช้งานของ หน่วยงานภาคเอกชน การใช้งานของ หน่วยงานธนาคาร ระบบแจ้งบัตรหาย ระบบปรับปรุง ข้อมูลในบัตร ประชาชนนำบัตร ไปใช้งาน การยืนยันตัวด้วย ลายพิมพ์นิ้วมือ การลงลายมือ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบทำบัตรใหม่ แสดงตน /MCMK ประชาชนตรวจสอบ รายการข้อมูลในบัตร ระบบ UPDATE APPLET การใช้งานของ หน่วยงานภาครัฐ KHONTHAI.COM MPM การใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card
 8. 9. Phase 1 การใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card
 9. 10. Phase 2
 10. 11. Phase 3
 11. 12. Phase 4
 12. 13. บัตรเปล่า
 13. 14. รูปแบบบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ ( Smart Card) ตามมติคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547
 14. 15. รูปแบบบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 15. 16. ข้อมูลที่จัดเก็บใน Chip บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ ส่วนของกรมการปกครอง
 16. 19. ข้อมูลที่จัดเก็บใน Chip บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ ส่วนของกรมสรรพากร
 17. 20. ข้อมูลที่จัดเก็บใน Chip บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ ส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 18. 22. ข้อมูลที่จัดเก็บใน Chip บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ ส่วนของสำนักงานประกันสังคม
 19. 27. ข้อมูลที่จัดเก็บใน Chip บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ ส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 20. 31. ความพร้อมของหน่วยงาน

×