SISTEMA EDUCATIU

3,726 views

Published on

POWER POINT DE DEL SISTEMA EDUCATIU . ELABORAT PER MARGALIDA BARCELÓ COLL

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
299
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SISTEMA EDUCATIU

 1. 1. SISTEMA EDUCATIU ED. INFANTIL ED. PRIMÀRIA ED. SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ DE F.P. CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR DE F.P. BATXILLERAT GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY TÈCNIC ESPORTIU DE GRAU MITJÀ GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY TÈCNIC ESPORTIU DE GRAU SUPERIOR ESTUDIS DE GRAU ESTUDIS DE POSGRAU ESTUDIS DE DOCTORAT MODULS VOLUNTARIS MODULS PROFESSIONALS TÍTOL GRADUAT ESO PQPI EDUCACIO PERSONES ADULTES TÍTOL DE BATXILLER TÍTOL DE TÈCNIC TÍTOL DE TÈCNIC TÍTOL DE TÈCNIC TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR TÍTOL DE GRAU TÍTOL DE MASTER TÍTOL DE DOCTOR PROVA D’ACCÉS ACCÉS AMB CONDICIONS FP ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS ENSENYAMENTS ARTISTICS SUPERIORS
 2. 2. <ul><li>PRIMER, SEGON I TERCER CURS </li></ul><ul><li>Assignatures </li></ul><ul><li>Ciències de la naturalesa </li></ul><ul><li>Ciències socials, geografia i història </li></ul><ul><li>Educació física </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua catalana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Educació plàstica i visual </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Tecnologies </li></ul><ul><li>Educació per a la ciutadania i els drets humans (a 1 dels primers 3 cursos) </li></ul><ul><li>Optatives </li></ul><ul><li>Segona llengua estrangera </li></ul><ul><li>Cultura clàssica </li></ul><ul><li>CUART CURS </li></ul><ul><li>Assignatures </li></ul><ul><li>Ciències socials, geografia i història </li></ul><ul><li>Educació eticocívica </li></ul><ul><li>Educació física </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua catalana i literatura </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Primera llengua estrangera </li></ul><ul><li>A més s’han de cursar 3 materies de les següents: </li></ul><ul><li>Biologia i geologia </li></ul><ul><li>Educació plàstica i visual </li></ul><ul><li>Física i química </li></ul><ul><li>Informàtica </li></ul><ul><li>Llatí </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Segona llengua estrangera </li></ul><ul><li>Tecnologia </li></ul>ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA
 3. 3. <ul><li>QUÈ SON </li></ul><ul><li>DESTINATARIS </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA </li></ul><ul><li>MODALITATS </li></ul><ul><li>CERTIFICACIÓ I TITULACIÓ </li></ul><ul><li>ACCÉS A ALTRES ESTUDIS </li></ul><ul><li>PERFILS PROFESSIONALS </li></ul><ul><li>OFERTA FORMATIVA </li></ul><ul><li>ESTUDIS I CENTRES </li></ul>CONTINGUTS
 4. 4. QUÈ SON? Són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat en ESO i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció dels alumnes. La seva finalitat és proporcionar a l’alumnat unes competències pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com facilitar l’obtenció del títol de graduat en ESO i la formació per poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments.
 5. 5. DESTINATARIS Alumnes majors de 16 anys i menors de 21 que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Els joves escolaritzats, que una vegada esgotades les vies d’atenció a la diversitat es trobin en greu risc d’abandonament escolar. Els joves desescolaritzats, en situació de de desavantatge sociocultural i educativa, que hagin abandonat l’escolaritat obligatòria. Els joves amb necessitats educatives especials amb possibilitats d’inserció laboral. Excepcionalment , alumnes amb 15 anys que hagin cursat 2n d’ESO i no estiguin en condicions de promocionar a tercer i ja hagin repetit una vegada en l’etapa.
 6. 6. ESTRUCTURA <ul><li>Mòduls obligatoris : </li></ul><ul><li>Específics : estan associats a les unitats de competència corresponents a les qualificacions de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals: </li></ul><ul><ul><li>Mòduls de qualificació professional nivell 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació pràctica en empreses. </li></ul></ul><ul><li>Generals .- Amplien les competències bàsiques i afavoreixen la transició des del sistema educatiu al món laboral. </li></ul><ul><ul><li>Mòdul aprenentatges instrumentals bàsics </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòdul Orientació laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòdul tutoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Modul ampliació de competències (TIC/Anglès) </li></ul></ul><ul><li>Mòduls voluntaris .- Condueixen a l’obtenció del títol de graduat en ESO </li></ul><ul><ul><li>Àmbit de comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmbit social </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmbit cientificotècnic </li></ul></ul>
 7. 7. CERTIFICACIÓ I TITULACIÓ Els alumnes que superin els mòduls obligatoris d’aquests programes obtenen una certificació acadèmica expedida per l’Administració educativa. Aquesta certificació, en els termes que s’estableixen, ha de fer constar els mòduls específics que es corresponguin amb cada unitat de competència que conformi el programa de qualificació professional inicial i dóna dret , a qui ho sol·liciti, a l’expedició per a l’Administració laboral del certificat o certificats corresponents . Els alumnes que després d’haver cursat un programa de qualificació professional inicial aprovin els mòduls voluntaris , obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria , si superen la totalitat dels mòduls generals i almenys el 50% dels mòduls específics.
 8. 8. MODALITATS I LLOCS D’IMPARTICIÓ Programa d’aula professional .- En centres sostinguts amb fons públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria (IES, centres concertats i centres d’adults) Programa taller professional .- En entitats locals, associacions empresarials i organitzacions no governamentals sense ànim de guany. Programa de taller específic .- En centres educatius o en institucions o entitats públiques o privades sense ànim de guany amb experiència reconeguda en la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat.
 9. 9. ACCÉS A ALTRES ESTUDIS Els alumnes que obtinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant aquests programes tindran accés directe a cicles formatius de grau mitjà. Els alumnes que superin únicament els mòduls obligatoris podran prosseguir estudis de formació professional dels sistema educatiu si superen la prova d’accés a cicles de grau mitjà.
 10. 10. PERFILS PROFESSIONALS <ul><li>Auxiliar de jardins, vivers i parcs </li></ul><ul><li>Auxiliar d’oficina </li></ul><ul><li>Auxiliar de dependent de comerç </li></ul><ul><li>Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions </li></ul><ul><li>Auxiliar de cuina </li></ul><ul><li>Auxiliar de serveis de restauració </li></ul><ul><li>Auxiliar de perruqueria </li></ul><ul><li>Auxiliar de fusteria </li></ul><ul><li>Auxiliar de manteniment d’electromecànica de vehicles </li></ul><ul><li>Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles </li></ul><ul><li>Auxiliar de fabricació mecànica </li></ul><ul><li>Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics </li></ul><ul><li>Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica. </li></ul>
 11. 11. FORMACIÓ PROFESSIONAL La formació professional, en el sistema educatiu té com a finalitat preparar l’alumnat per a l’activitat en un camp professional i facilitar la seva adaptació a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida, com també contribuir al seu desenvolupament personal, a l’exercici d’una ciutadania democràtica i a l’aprenentatge permanent. La formació professional en el sistema educatiu comprèn un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de durada variable i continguts teòrics i pràctics adequats als diferents camps professionals. Els cicles formatius són de grau mitjà i de grau superior. Les persones que superin un cicle de grau mitjà obtindran el títol de Tècnic de la corresponent professió i les que superin un cicle de grau superior obtindran el títol de Tècnic superior. El títol de Tècnic permet l’accés a qualsevol modalitat de batxillerat i cadascun dels Títols de Tècnic superior permet l’accés a uns concrets estudis universitaris. El Reial decret que regula cadascun dels títols estableix les hores totals de formació que s’han d’impartir en el cicle formatiu que condueix a l’obtenció d’aquest títol. Actualment els cicles tenen una durada des de 1.300 hores fins a 2.000 hores. Una part de la formació es realitza en els centres educatius i el mòdul de formació en centres de treball es realitza en les empreses. El mòdul esmentat comporta un període de pràctiques formatives en un entorn real de feina, és obligatori i avaluable en cada un dels cicles formatius. Tots els cicles formatius tenen un mòdul de formació i orientació laboral. Aquest mòdul permet que l’alumnat pugui comprendre l’organització i les característiques del sector productiu corresponent, el prepara específicament per a la inserció professional i li permet conèixer la legislació laboral i els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals. No hi ha pas directe del grau mitjà al grau superior, ja que ambdós nivells requereixen coneixements de base diferetns i estan configurats com a formacions terminals per a l’accés al món laboral. Les persones que no tinguin la titulació acadèmica requerida per accedir a un cicle poden incorporar-se als cicles formatius si demostren que posseeixen la formació de base necessària, superant una prova d’accés.
 12. 12. CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ <ul><li>ACCÉS DIRECTE </li></ul><ul><li>Títol de graduat en educació secundària. Títol de tècnic auxiliar. </li></ul><ul><li>Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb alguns dels anteriors. </li></ul><ul><li>ACCES MITJANÇANT PROVA </li></ul><ul><li>Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà. Certificat d’haver superat la prova singular d’accés. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau superior. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles d’ensenyament d’arts plàstiques i disseny. Certificat d’haver superat la prova d’accés als estudis superiors de disseny. Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. </li></ul><ul><li>Altres documents que l’administració reconegui com a vàlids. </li></ul><ul><li>Altres situacions segons normativa. </li></ul><ul><li>REQUISITS PER PRESENTAR-SE A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ </li></ul><ul><li>Si una persona no posseeix cap dels requisits d’accés directe a un cicle de grau mitjà, pot realitzar una prova d’accés si compleix alguna de les condicions següents: </li></ul><ul><ul><li>Tenir 17 anys o complir-los dins l’any natural en què es realitza la prova </li></ul></ul>Oferta formativa ( enllaç )
 13. 13. Cicles formatius de grau superior <ul><li>ACCÉS DIRECTE </li></ul><ul><li>Títol de batxillerat LOGSE o LOE. Baxtillerat experimental. COU o PREU. Tècnic especialista, Tècnic superior o altre d’equivalent a a efectes acadèmics. </li></ul><ul><li>Títol universitari o altre d’equivalent a efectes acadèmics. </li></ul><ul><li>ACCÉS MITJANÇANT PROVA </li></ul><ul><li>Certificat d’haver superat la prova d’accés a un cicle o a una agrupació de cicles de grau superior. Certificat d’haver superat la prova singular d’accés a un cicle de grau superior. Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. </li></ul><ul><li>Altres documents que l’Administració educativa reconegui com a vàlids. </li></ul><ul><li>Altres situacions segons normativa. </li></ul><ul><li>REQUISITS PER PRESENTAR-SE A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR </li></ul><ul><li>Si una persona no posseeix cap dels requisits d’accés directe a un cicle de grau superior, pot realitzar una prova d’accés si compleix alguna de les condicions següents: </li></ul><ul><ul><li>Tenir 19 anys o complir-los dins l’any natural de realització de la prova. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir 18 anys, o complir-los dins l’any natural de realització de la prova i, abans del dia en què s’ha de fer la prova, tenir el títol de Tècnic en un cicle formatiu de la mateixa família professional que el cicle de grau superior a qual es vol accedir o estar en condicions d’obtenir-lo (és a dir, tenir tots els mòduls del cicle superats, inclòs el mòdul de les FCT) </li></ul></ul>Oferta formativa ( enllaç )
 14. 14. Mesures flexibilitzadores de l’oferta de cicles formatius <ul><li>OFERTA PARCIAL DE CICLES FORMATIUS: MÒDULS MONOGRÀFICS </li></ul><ul><li>Posibilitat de cursar un mòdul d’un cicle formatiu per tal d’ajustar-se a les necessitats dels treballadors en actiu, o de persones que ja disposen de formació professional inicial i volen completar la seva formació per assolir un perfil professional més polivalent. </li></ul><ul><li>CICLES AMB DISTRIBUCIÓ TEMPORAL EXTRAORDINÀRIA </li></ul><ul><li>Es tracta d’oferir un cicle formatiu de manera diferent a l’establerta amb caràcter ordinari, en dos o en tres cursos acadèmics, amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació de les persones amb disponibilitats horàries que no s’ajusten a la distribució ordinària dels cicles formatius. D’aquesta manera es pot adaptar els períodes de formació a les temporades i als horaris de feina dels alumnes. És una manera de racionalitzar i estendre la formació al màxim de població possible. </li></ul><ul><li>OFERTA DE CICLES A DISTÀNCIA </li></ul><ul><li>Com a novetat del curs 2005/2006 es va posar en funcionament una oferta de fomació a distància del cicle formatiu d’Educació infantil a l’IES Antoni Maura, per donar resposta a l’interès que ha demostrat la gent que fa feina i que no pot assistir als cursos presencials. </li></ul><ul><li>PROVES LLIURES </li></ul><ul><li>Aquestes proves permeten obtenir el títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional específica, sense que l’alumne hagi d’assistir a classe de forma presencial. Es pot presentar a tots els mòduls que conformen un cicle formatiu o alguns mòduls de un cicle. No hi ha tutories, no obstant es pot sol·licitar informació sobre els currículums o temaris dels mòduls dels quals es vol examinar. </li></ul>
 15. 15. Accés a altres estudis <ul><li>L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau superior té accés directe als estudis universitaris que es determinen al catàleg de títols universitaris oficials. </li></ul><ul><li>CORRESPONDÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE ELS CICLES FORMATIUS D’FP I ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE LA UIB </li></ul><ul><li>La Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB), han signat un convenir que regula el reconeixement per part de la UIB de la formació rebuda pels alumnes que cursen cicles formatius de grau superior de formació professional específica respecte a estudis universitaris de primer cicle que s’imparteixen a la UIB. Mitjançant aquest acord, tècnics superiors dels cicles formatius de les famílies professionals d’Electricitat i electrònica, Informàtica i comunicacions, Edificació i obra civil, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, i Sanitat procedents de qualsevol centre d’ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixen als estudis universitaris de primer cicle dels centres docents dependents de la UIB tenen reconeguts una part dels crèdits. </li></ul>
 16. 16. ENSENYAMENTS ESPORTIUS Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l’alumnat per a l’activitat professional amb relació a una modalitat o especialitat esportiva. Aquests ensenyaments garanteixen la qualificació professional d’iniciació, conducció, entrenament bàsic, perfeccionament tècnic, entrenament i direcció d’equips i esportistes d’alt rendiment, en la modalitat o especialitat corresponent. Estructura Especialitats Requisits d’accés Títol que s’obté Centres a on s’imparteixen
 17. 17. ESTRUCTURA <ul><li>Grau mitjà </li></ul><ul><li>Nivell I </li></ul><ul><li>Nivell II </li></ul><ul><li>Grau superior </li></ul><ul><li>Nivell III </li></ul>
 18. 18. ESPECIALITATS <ul><li>Especialitats que s’imparteixen actualment </li></ul><ul><li>Bàsquet </li></ul><ul><li>Handbol </li></ul><ul><li>Esports de muntanya i escalada </li></ul><ul><li>Atletisme </li></ul><ul><li>Futbol i futbol sala </li></ul><ul><li>Especialitats que s’incorporaran pròximament </li></ul><ul><li>Hípica </li></ul><ul><li>Vela </li></ul><ul><li>Espeleologia </li></ul><ul><li>Judo </li></ul>
 19. 19. REQUISITS D’ACCÉS <ul><li>Nivell I </li></ul><ul><li>Títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent) o superar la prova d’accés de caràcter general amb 17 anys, o complir-los dins l’any natural de realització de la prova. </li></ul><ul><li>Superar una prova específica d’accés a aquests ensenyaments. </li></ul><ul><li>Nivell II </li></ul><ul><li>Tenir el Certificat de nivell I, en la modalitat o especialitat corresponent. </li></ul><ul><li>Superar una prova específica d’accés en aquests ensenyaments, en algunes modalitats. </li></ul><ul><li>Nivell III o grau superior </li></ul><ul><li>Títol de batxiller (o equivalent), o superar la prova d’accés de caràcter general amb 19 anys, o complir-los dins l’any natural de realització de la prova, o amb 18 anys, o complir-los dins l’any natural de realització de la prova, i un títol de tècnic relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir. </li></ul><ul><li>Títol de tècnic esportiu o títol de les formacions esportives de nivell II, en la corresponent modalitat o especialitat esportiva. </li></ul><ul><li>Superar una prova específica d’accés en aquests ensenyaments, en algunes modalitats. </li></ul>
 20. 20. TITOL QUE S’OBTÉ Nivell I : Certificat de primer nivell Nivell II : Títol de Tècnic esportiu en la modalitat o especialitat corresponent Nivell III o grau superior : Títol de tècnic esportiu superior en la modalitat o especialitat corresponent. Tots aquests titols són oficials i tenen validesa acadèmica i professional en tot l’Estat espanyol. El títol de Tècnic esportiu superior permet l’accés als següents estudis universitaris: magisteri i llicenciatura en Ciències de l’activitat física i l’esport. També permet la convalidació amb altres ensenyaments del sistema educatiu.
 21. 21. CENTRES ON S’IMPARTEIXEN IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (CTEIB) Polieportiu “Príncipes de España” Gremi dels Forners, 4 07009 Palma (Mallorca) Tel.: 971 431 727 [email_address] http:// www . iescteib . org / IES Cap de Llevant C. De Francesc F. Andreu, 2 07703 Maó (Menorca) Iescapdellevant@educació.caib.es http:// www . iescapdellevant . org IES Algarb Carretera Aeroport, km 3 07817 Sant Jordi de ses Salines (Eivissa) Tel.: 971 306 866 / 971 306 812 [email_address] http:// www . iesalgarb .es
 22. 22. Ensenyaments arts plàstiques i disseny <ul><li>Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny </li></ul><ul><li>Requisits d’accés </li></ul><ul><li>Amb requisits acadèmics: Titol de graduat en educació secundària obligatòria i superar una prova específica d’accés en aquests ensenyaments. </li></ul><ul><li>Sense requisits acadèmics: superar una prova general per a més grans de 17 anys (vàlida únicament per a cicles formatius de grau mitjà) i, un cop superada, realitzar la prova específica d’accés en aquests ensenyaments. </li></ul><ul><li>Estructura dels estudis </li></ul><ul><li>Dos cursos acadèmics i formació en centres de treball </li></ul><ul><li>Especialitats </li></ul><ul><li>Eivissa.- Escola d’Art d’Eivissa: Ebenisteria, Forja. </li></ul><ul><li>Menorca.- Escola d’Art de Menorca: Procediments de joieria artística, Autoedició </li></ul><ul><li>Titol que s’obté </li></ul><ul><li>Tècnic d’Arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent </li></ul>
 23. 23. Ensenyaments arts plàstiques i disseny <ul><li>Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny </li></ul><ul><li>REQUISITS D’ACCÉS </li></ul><ul><li>Accés directe: batxiller, modalitat d’arts; títol superior de conservació i restauració de béns culturals, llicenciatura de belles arts, arquitectura, enginyeria tècnica en disseny o enginyeria tècnica industrial. </li></ul><ul><li>Amb requisits acadèmics : títol de batxilleer (o titulació equivalent) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, i superar una prova específica d’accés en aquests ensenyaments. </li></ul><ul><li>Sense requisits acadèmics : superar una prova general per a més grans de 19 anys (vàlida únicament per a cicles formatius de grau superior) i, un cop superada, realitzar la prova específica d’accés en aquests ensenyaments. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA DELS ESTUDIS </li></ul><ul><li>Dos cursos acadèmics i formació en centres de treball </li></ul><ul><li>ESPECIALITATS </li></ul><ul><li>Eivissa: Escola d’Art d’Eivissa: Indumentària, Moblament </li></ul><ul><li>Mallorca: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears: Fotografia artística, Joieria, Il·lustració </li></ul><ul><li>TÍTOL QUE S’OBTÉ </li></ul><ul><li>Tècnic superior d’Arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent </li></ul>
 24. 24. Ensenyaments artistics superiors <ul><li>Ensenyaments superiors de música </li></ul><ul><li>Ensenyaments superiors d’art dramàtic </li></ul><ul><li>Ensenyaments superiors de disseny </li></ul>
 25. 25. Ensenyaments superiors de musica <ul><li>Requisits d’accés </li></ul><ul><li>Títol de batxiller o prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, o tenir 19 anys i haver superat la prova que acrediti que l’aspirant està en possessió de la maduresa en relació als objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments. </li></ul><ul><li>Prova específica d’accés </li></ul><ul><li>El títol de grau mitjà LOGSE, o equivalent, que es tendrà en compte a la qualificació final de la prova específica d’accés, o superar una prova de coneixements musicals. </li></ul><ul><li>Especialitats </li></ul><ul><li>Cant, composició, corda fregada (violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, musicologia, pedagogia, percussió, piano, vent fusta (clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, saxofon), vent metall (trombó, trompa, trompeta, tuba), instruments de música tradicional de les Illes Balears (especialitats de corda i vent) </li></ul><ul><li>Títol que s’obté </li></ul><ul><li>Títol superior de Música en l’especialitat corresponent, equivalent a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, o el Titol de grau equivalent. </li></ul>
 26. 26. Ensenyaments superiors d’art dramàtic <ul><li>Requisits d’accés </li></ul><ul><li>Títol de batxiller o prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, o tenir 19 anys i haver superat la prova que acrediti que l’aspirant està en possessió de la maduresa en relació als objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments. </li></ul><ul><li>Prova específica d’accés </li></ul><ul><li>Especialitats </li></ul><ul><li>Interpretació, opció textual </li></ul><ul><li>Títol que s’obté </li></ul><ul><li>Títol superior d’Art Dramàtic en l’especialitat corresponent, equivalent a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, o el Títol de grau equivalent </li></ul><ul><li>Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) </li></ul><ul><li>C/ Morer, 6 07001 Palma </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http:// www . esadib . com </li></ul>
 27. 27. Ensenyaments superiors de disseny <ul><li>Requisits d’accés </li></ul><ul><li>Títol de batxiller o prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, o tenir 19 anys i haver superat la prova que acrediti que l’aspirant està en possessió de la maduresa en relació als objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments. </li></ul><ul><li>Prova específica d’accés </li></ul><ul><li>Tenen accés directe les persones amb el títol de Tècnnic superior d’Arts plàstiques i Disseny. </li></ul><ul><li>Especialitats </li></ul><ul><li>Disseny gràfic </li></ul><ul><li>Disseny d’interiors </li></ul><ul><li>Disseny de moda </li></ul><ul><li>Disseny de producte </li></ul><ul><li>Títol que s’obté </li></ul><ul><li>Títol superior de Disseny en l’especialitat corresponent, equivalent a tots els efectes al títol universitari de diplommat, o el Títol de grau equivalent. </li></ul><ul><li>Escola Superior de Disseny de les Illes Balears </li></ul><ul><li>Institut Balear, 5 07012 Palma </li></ul><ul><li>Tel.: 971 290 000 Fax: 971 760 177 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http:// www . escoladisseny . com </li></ul>
 28. 28. Educació de persones adultes Requisits d’accés Perssones més grans de 18 anys Excepcionalment, persones més grans de 16 anys, i que tenguin un contracte de feina, que siguin esportistes d’alt rendiment o que ess trobin internats en un centre específic per a menors, complint mesures judicials. Relació de centres (enllaç) Oferta formativa (enllaç)
 29. 29. <ul><li>ENSENYAMENTS FORMALS </li></ul><ul><li>Formació bàsica: </li></ul><ul><li>Ensenyaments inicials (EI) </li></ul><ul><li>Educació secundària per a persones adultes (ESPA) </li></ul><ul><li>Formació postobligatòria: </li></ul><ul><li>Formació professional (moduls monogràfics, agrupacions modulars i cicles formatius en horaris adaptats) </li></ul><ul><li>Batxillerat a distància </li></ul><ul><li>ENSENYAMENTS NO FORMALS </li></ul><ul><li>De caire acadèmic: </li></ul><ul><li>Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior </li></ul><ul><li>Preparació per a la prova d’accés a la UIB per a més grans de 25 anys </li></ul><ul><li>Preparació per a les proves lliures d’FP </li></ul><ul><li>De caire laboral: </li></ul><ul><li>Interculturalitat: Alfabetització, català, castellà per a persones estrangeres </li></ul><ul><li>Preparació per a les proves d’avaluació i certificació de coneixements de català </li></ul><ul><li>Idiomes estrangers: anglès, alemany, italià, portuguès... </li></ul><ul><li>Tecnologies de la informació i de la comunicació </li></ul>Educació de persones adultes (oferta formativa)
 30. 30. <ul><li>2cursos </li></ul><ul><li>Preparació universitària </li></ul><ul><li>3 modalitats: </li></ul><ul><ul><li>Arts </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències i Tecnologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Humanitats i Ciències Socials </li></ul></ul><ul><li>Hi ha tres tipus de matèries: </li></ul><ul><ul><li>Comunes </li></ul></ul><ul><ul><li>Modalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Optatives </li></ul></ul><ul><li>Cada modalitat s’organitza en itineraris educatius </li></ul><ul><li>La selectivitat és fa una vegada aprovat el batxillerat i serveix per accedir a la universitat </li></ul>BATXILLERAT INICI SEGÜENT
 31. 31. Criteris promoció batxillerat <ul><li>L’alumnat promocionarà al segon de Batxillerat quan hagi superat totes les matèries cursades o tengui avaluació negativa en dues matèries com a màxim entre juny i setembre. </li></ul><ul><li>L’alumnat que hagi promocionat a segon i que en finalitzar aquest curs tengui avaluació negativa en algunes matèries es podrà matricular d’aquestes sense necessitat de cursar de nou les matèries ja superades. </li></ul>
 32. 32. ORGANITZACIÓ 4h Matèria optativa 4h Matèria optativa Matèries pròpies de modalitat : 4h 1ª matèria de modalitat 4h 2ª matèria de modalitat 4h 3ª matèria de modalitat Matèries pròpies de modalitat : 4h 1ª matèria de modalitat 4h 2ª matèria de modalitat 4h 3ª matèria de modalitat 2h Religió/ - Matèries comuns : 3h Llengua Catalana i Literatura II 3h Llengua Castellana i Literatura II 3h Anglès II 3h Història de la Filosofia 3h Història d’Espanya Matèries comuns : 3 h Llengua Catalana I Literatura I 3h Llengua Castellana i Literatura I 3h Anglès I 3h Filosofia i Ciutadania 2h Ciències per al Món Contemporani 2h Educació Física SEGON CURS (31 Hores) PRIMER CURS (32 ó 34 hores)
 33. 33. MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA <ul><li>MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT </li></ul><ul><li>(triar-ne tres) </li></ul><ul><li>Biologia </li></ul><ul><li>Ciències de la Terra i Mediambientals </li></ul><ul><li>Dibuix Tècnic II </li></ul><ul><li>Electrotècnia </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Matemàtiques II </li></ul><ul><li>Quimica </li></ul><ul><li>Tecnologia Industrial II </li></ul><ul><li>OPTATIVES </li></ul><ul><li>Alemany </li></ul><ul><li>Ampliació de Matemàtiques </li></ul><ul><li>Geologia </li></ul><ul><li>Mecànica </li></ul><ul><li>Principis Fonamentals d’Electrònica </li></ul><ul><li>Psicologia </li></ul><ul><li>Tècniques Experimentals (*) </li></ul><ul><li>MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT </li></ul><ul><li>Itinerari 1 : </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Física i Química </li></ul><ul><li>Biologia i Geologia </li></ul><ul><li>Itinerari 2 </li></ul><ul><li>Matemàtiques I </li></ul><ul><li>Física i química </li></ul><ul><li>Dibuix Tècnic / Tecnologia Industrial I </li></ul><ul><li>OPTATIVES </li></ul><ul><li>Alemany </li></ul><ul><li>Estada en l’Empresa </li></ul><ul><li>Tècniques Experimentals (*) </li></ul><ul><li>Tecnologia de la Informació i Comunicació </li></ul><ul><li>(*) a 1r o a 2n </li></ul>SEGON CURS PRIMER CURS
 34. 34. MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS <ul><li>MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT </li></ul><ul><li>(triar-ne tres) </li></ul><ul><li>Economia de l’empresa </li></ul><ul><li>Geografia </li></ul><ul><li>Grec II </li></ul><ul><li>Història de l’Art </li></ul><ul><li>Literatura Universal </li></ul><ul><li>Llatí II </li></ul><ul><li>Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II </li></ul><ul><li>OPTATIVES </li></ul><ul><li>Alemany II </li></ul><ul><li>Fonaments d’administració i Gestió </li></ul><ul><li>Història i Cultura de les Illes Balears </li></ul><ul><li>Literatura Castellana (*) </li></ul><ul><li>Literatura Catalana (*) </li></ul><ul><li>Psicologia </li></ul><ul><li>Sociologia </li></ul><ul><li>(*) a 1r o a 2n </li></ul><ul><li>MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT </li></ul><ul><li>Itinerari 1 : </li></ul><ul><li>Llatí </li></ul><ul><li>Grec I </li></ul><ul><li>Història Món Contemporani </li></ul><ul><li>Itinerari 2 </li></ul><ul><li>Matemàtiques Aplicades a les C. Socials I </li></ul><ul><li>Economia </li></ul><ul><li>Història Món Contemporani </li></ul><ul><li>Itinerari 3 </li></ul><ul><li>Matemàtiques Aplicades a les C. Socials I </li></ul><ul><li>Llatí I </li></ul><ul><li>Història Món Contemporani </li></ul><ul><li>OPTATIVES </li></ul><ul><li>Alemany </li></ul><ul><li>Estada en l’Empresa </li></ul><ul><li>Literatura Castellana (*) </li></ul><ul><li>Literatura Catalana (*) </li></ul><ul><li>Tecnologia de la Informació i Comunicació </li></ul>SEGON CURS PRIMER CURS
 35. 35. MODALITAT D’ARTS <ul><li>MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT </li></ul><ul><li>1. Via Arts plàstiques, disseny i imatge </li></ul><ul><li>Dibuix Artístic II </li></ul><ul><li>Història de l’Art </li></ul><ul><li>Tècniques d’Expressió Graficoplàstiques </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic II </li></ul><ul><li>Disseny </li></ul><ul><li>2. Via Arts escèniques, música i dansa </li></ul><ul><li>Anàlisi musical II </li></ul><ul><li>Anatomia aplicada </li></ul><ul><li>Arts escèniques </li></ul><ul><li>Història de la música i de la dansa </li></ul><ul><li>OPTATIVES </li></ul><ul><li>Taller de volum </li></ul><ul><li>Tallers artístics </li></ul><ul><li>Taller d’aplicacions artístiques </li></ul><ul><li>Sociologia </li></ul><ul><li>Segona llengua estrangera II </li></ul><ul><li>Psicologia </li></ul><ul><li>MATÈRIES PRÒPIES DE MODALITAT </li></ul><ul><li>1. Via Arts plàstiques, disseny i imatge </li></ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul><ul><li>Dibuix artístic I </li></ul><ul><li>Dibuix Tècnic I </li></ul><ul><li>Volum </li></ul><ul><li>2. Via Arts escèniques, música i dansa </li></ul><ul><li>Anàlisi musical I </li></ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul><ul><li>Literatura universal </li></ul><ul><li>Llenguatge i pràctica musical </li></ul><ul><li>OPTATIVES </li></ul><ul><li>Tallers artístics </li></ul><ul><li>Tecnologies de la informació i la comunicació </li></ul><ul><li>Estada en l’empresa </li></ul><ul><li>Segona llengua estrangera I </li></ul>SEGON CURS PRIMER CURS
 36. 36. VIES DE SELECTIVITAT SEGONS EL BATXILLERAT <ul><li>Batxillerat de Ciències i tecnologia : </li></ul><ul><ul><li>Branca de Ciències </li></ul></ul><ul><ul><li>Branca de Ciències de la Salut </li></ul></ul><ul><ul><li>Branca d’Enginyeria i Arquitectura </li></ul></ul><ul><li>Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials : </li></ul><ul><ul><li>Branca de Ciències Socials i Jurìdiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Branca d’Arts i Humanitats </li></ul></ul><ul><li>Batxillerat d’Arts : </li></ul><ul><ul><li>Branca d’Arts i Humanitats </li></ul></ul>

×