Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projekt BELFER ONLINE - przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych                  ...
TRWA REWOLUCJAtakże rewolucja edukacyjna; nie dzięki, ale mimo lub wbrewsystemowi edukacji Po raz pierwszy w historii:Uczy...
KOMPETENCJE KLUCZOWE        (Strategia Lizbońska)1.  Porozumiewanie się w języku ojczystym2.  Porozumiewanie się...
PODSTAWA PROGRAMOWA        kształcenia ogólnego  Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez  ucznia w tr...
PODSTAWA PROGRAMOWA        kształcenia ogólnego  Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez  ucznia w tr...
Spektrum teorii pedagogicznych(Modele przetwarzania informacji)   Behawioryzm         Konstruktywizm      ...
KULTURA RODZINY         (Margareta Mead)       Kultura postfiguratywnaWedług modelu tej kultury, dzieci są ...
KULTURA RODZINY        (Margareta Mead)      Kultura konfiguratywnaKultura ta, powstaje wskutek rozpadu kult...
KULTURA RODZINY         (Margareta Mead)      Kultura prefiguratywnaModel kultury, w którym starsi uznają ni...
ŚWIAT RÓŻNI SIĘ OD TEGO …     KULTURA   TECHNOLOGIA POTRZEBY ZAWODOWECzy nadal należy:- prowadzić kalendarz z pogod...
METODA WEBQUESTStworzył ją w roku 1995 Bernie Dodge –Profesor Uniwersity of Eductional Technologyz San Diego w oparciu o z...
METODA WEBQUESTMetoda nauczania nakierowana nawyszukiwanie, w której większość lub całośćinformacji pozyskiwana jest w spo...
TAKSONOMIE CELÓW      ewaluacja             POZNAWCZE      (ocena wartości          (intel...
STRUKTURA WEBQUESTU1. Temat (top)2. Wprowadzenie (introduction)3. Zadania (task)4. Proces grupowy (process)5. Źródła (reso...
CHARAKTERYSTYKA WEBQUESTUWQ jest pewnego rodzaju projektem grupowym(klasowym), którego głównym celem jest stawianieproblem...
ZADANIA W WEBQUEST
ZADANIA W WEBQUEST Dobór zadań w WQ wg ściśle określonych  kryteriów:1. powinien zawierać odniesienie do PP,  programów...
ZADANIA W WEBQUEST1. Obowiązkowo w gimnazjum każdy uczeń powinien  uczestniczyć w realizacji projektu i polegać on  będz...
ZALETY1. Kształtowanie kompetencji kluczowych.2. Wykorzystywanie TSI w procesie uczenia się.3. Poruszanie się w przestrzen...
Projekt BELFER ONLINE - przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metoda wq sf_prezentacja

682 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metoda wq sf_prezentacja

 1. 1. Projekt BELFER ONLINE - przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych Działanie 9.4 PO KL Metoda WebQuest w kształceniu kompetencji kluczowychOsadzenie metody WebQuest w polskiej dydaktyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2. TRWA REWOLUCJAtakże rewolucja edukacyjna; nie dzięki, ale mimo lub wbrewsystemowi edukacji Po raz pierwszy w historii:Uczymy zawodów,  które jeszcze nie powstałyuczymy wykorzystywać technologie, które zostaną dopiero wynalezione,uczymy rozwiązywać problemy, o których nie wiemy, że istnieją i… uczymy  pokolenie, którego mózg  funkcjonuje inaczej, niż nasz: cyfrowcó Na podstawie "Did you know?" , Karla Fischa i Scotta McLeoda: http://shifthappens.wikispaces.com,  Licencja Creative Commons BY-NC-SA 3.0
 3. 3. KOMPETENCJE KLUCZOWE (Strategia Lizbońska)1. Porozumiewanie się w języku ojczystym2. Porozumiewanie się w językach obcych3. Kompetencje matematyczne i kompetencje naukowo- techniczne4. Kompetencje „informatyczne”: (praca, rozrywka, TSI komunikacja i uczestnictwo w sieciach współpracy, uczenia się, badań, wspieranie kreatywności i innowacji) a nie budowa komputera! To nie jest dla informatyka.5. Umiejętność uczenia się (zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się indywidualnie i w grupie, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb, kluczowy czynnik – motywacja i wiara we własne możliwości)6. Kompetencje społeczne i obywatelskie7. Inicjatywność i przedsiębiorczość8. Świadomość i ekspresja kulturalna
 4. 4. PODSTAWA PROGRAMOWA kształcenia ogólnego Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
 5. 5. PODSTAWA PROGRAMOWA kształcenia ogólnego Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;7) umiejętność pracy zespołowej.
 6. 6. Spektrum teorii pedagogicznych(Modele przetwarzania informacji) Behawioryzm Konstruktywizm EKLEKTYZM pedagogicznyKażda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne.
 7. 7. KULTURA RODZINY (Margareta Mead) Kultura postfiguratywnaWedług modelu tej kultury, dzieci są wychowywane ikształtowane według oczekiwań rodziców. Istnieją rodzice, którzy na pytanie dzieci, dlaczego musząiść spać, jeść jarzyny, owoce czy wyjąć palec z buzi albouczyć się czytać i pisać, odpowiadają prosto:bo tak właśnie dziecko powinno sięzachowywać, bo Bóg tak każe i ja ci tak każę. >>
 8. 8. KULTURA RODZINY (Margareta Mead) Kultura konfiguratywnaKultura ta, powstaje wskutek rozpadu kulturypostfiguratywnej.Charakteryzuje się tolerancją dwóch różnych grup wobecich wzajemnych postaw i zachowań.Doświadczenie młodego pokolenia nie opiera się nadoświadczeniu rodziców, dziadków czy innych starszychosób.Chociaż w rzeczywistości główną rolęodgrywają tu jeszcze starsi. >>
 9. 9. KULTURA RODZINY (Margareta Mead) Kultura prefiguratywnaModel kultury, w którym starsi uznają niezależność dzieci imłodzieży, uczą się od nich postaw i zachowań, którychnie nabyli w swoim dzieciństwie, ze względu naakcelerację rytmu współczesnego życia.Starsze pokolenie nie może liczyć na to, że w życiu ichdzieci, powtórzą się doświadczenia nabyte przez nich,ileś lat temu.Stąd też, w postawie starszego pokolenia, musinastąpić odejście i uwolnienie od przeszłościi od starych form zarządzania wychowaniem.Natomiast ma nastąpić zbliżenie tych dwóch pokoleń. >>
 10. 10. ŚWIAT RÓŻNI SIĘ OD TEGO … KULTURA TECHNOLOGIA POTRZEBY ZAWODOWECzy nadal należy:- prowadzić kalendarz z pogodą na kartce papieru?- zielnik w zeszycie?- zeszyt lektur?- o pociągu z miasta A do miasta B ….A może da się to zastąpić ciekawszą formą? >>
 11. 11. METODA WEBQUESTStworzył ją w roku 1995 Bernie Dodge –Profesor Uniwersity of Eductional Technologyz San Diego w oparciu o założeniakonstruktywizmu.Jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywnewykorzystanie TI w procesie dydaktycznym.Celem WebQuest jest nauczenie efektywnegokorzystania z zasobów informacyjnych świata (Sieci),kształtując kompetencje kluczowe.
 12. 12. METODA WEBQUESTMetoda nauczania nakierowana nawyszukiwanie, w której większość lub całośćinformacji pozyskiwana jest w sposóbinteraktywny i pochodzi z zasobówinternetowych, opcjonalnie uzupełniana jesttelekonferencjami i materiałami podręcznymi.
 13. 13. TAKSONOMIE CELÓW ewaluacja POZNAWCZE (ocena wartości (intelektualne) materiału) POZIOM KATEGORIA SYNTEZA A. Zapamiętanie (tworzenie nowej całości) wiadomości I WIADOMOŚCI B. Zrozumienie ANALIZA wiadomości (rozumienie formy i treści (wyjaśnienie) w podziale na części) C. Stosowanie wiadomości ZASTOSOWANIE w sytuacjach(umiejętność korzystania z materiału) II typowych UMIEJĘTNOŚCI D. Stosowanie ZROZUMIENIE wiadomości(rozumienie znaczenia materiału) w sytuacjach problemowych WIEDZA (zapamiętanie materiału) B. Bloom B. Niemierko
 14. 14. STRUKTURA WEBQUESTU1. Temat (top)2. Wprowadzenie (introduction)3. Zadania (task)4. Proces grupowy (process)5. Źródła (resources)6. Ewaluacja (evaluation)7. Konkluzja (conclusion)
 15. 15. CHARAKTERYSTYKA WEBQUESTUWQ jest pewnego rodzaju projektem grupowym(klasowym), którego głównym celem jest stawianieproblemów (zadań) odpowiednich (zwłaszczaatrakcyjnych) dla uczniów i organizowanianauczania wokół jakichś podstawowych pojęć.Realizuje on jeden z podstawowych postulatówkonstruktywizmu, dotyczący poszukiwaniai doceniania uczniowskiego punktu widzeniaw procesie kształcenia.
 16. 16. ZADANIA W WEBQUEST
 17. 17. ZADANIA W WEBQUEST Dobór zadań w WQ wg ściśle określonych kryteriów:1. powinien zawierać odniesienie do PP, programów nauczania,2. zastępować lekcję wcześniej prowadzoną inną metodą, w taki sposób, że gdyby nie została zrealizowana metodą WQ nie byłbyś z niej zadowolony,3. wymuszać właściwe wykorzystanie Internetu,4. wymagać stopnia zrozumienia, wykraczającego poza powierzchowne pojmowanie problemu.
 18. 18. ZADANIA W WEBQUEST1. Obowiązkowo w gimnazjum każdy uczeń powinien uczestniczyć w realizacji projektu i polegać on będzie na „ocenie zaprezentowania projektu wykonanego zespołowo przez uczniów”.2. „Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum”3. „Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego”.
 19. 19. ZALETY1. Kształtowanie kompetencji kluczowych.2. Wykorzystywanie TSI w procesie uczenia się.3. Poruszanie się w przestrzeni wirtualnej.4. Interakcja w uczeniu się z innymi uczącymi.5. Publicznego przedstawiania wytworów pracy osób uczących się.6. Stworzenia możliwości uzyskania informacji zwrotnej nt. swoich wytworów.7. Metoda realizacji projektu gimnazjalnego.8. Realizacja zadań szkoły zawartych w podstawie programowej.
 20. 20. Projekt BELFER ONLINE - przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych Działanie 9.4 PO KL DZIĘKUJĘ SABINA FURGOŁProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×