ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η ΢ΣΔΡΔΩΝ
  ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
 ΚΟΝΣΟ΢ΑΚΟ΢ ΓΗΜΗΣΡΗ΢
    ΓΔΩΛΟΓΟ΢

            1
Α΢ΣΗΚΑ ΢ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
   (ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ)
  Με ηνλ όξν αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα
  (απνξξίκκαηα) ελλννύκε όια ηα άρξεζηα
 ...
΢ΤΝΘΔ΢Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ
        ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (2001)

ΠΔΡΗΟΥΖ        ΑΘΖΝΑ  ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ  ΥΑΝΗΑ  ΗΩΑΝΝΗΝΑ  ΚΑΛΑΜ...
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

   Πεξηβαιινληηθά  πξνβιήκαηα  πνπ
1.
   δεκηνπξγνύληαη από ηελ αλεμέιεγθηε
   δη...
1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ   ΠΡΟΒΛΗΜΑ


Κίλδπλνο έθξεμεο θαη ππξθαγηάο,
όηαλ απνηίζεληαη εύθιεθηα πιηθά ή
πιηθά πνπ είλαη δπλαηό ...
ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑΘΔ΢Η
           6
2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ


Μεηαθνξά    ηνμηθώλ   ζηεξεώλ
απνβιήησλ από ηνλ άλεκν κε ηε
κνξθή ζθόλεο ζε επηθαλεηα...
ΥΑΓΑ
    8
3. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ   ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 Δθπνκπή ηνμηθώλ θαη δύζνζκσλ
 αεξίσλ ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη κε ηελ
 επίδξαζε ρεκηθώλ ή β...
4. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ     ΠΡΟΒΛΗΜΑ


Η ξύπαλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ησλ
ππόγεησλ λεξώλ κε ηνμηθέο νπζίεο πνπ
από ηα ζηεξε...
ΤΦΗ΢ΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΖΝ
        ΔΛΛΑΓΑ
• Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ
 ζηελ ρώξα καο θαηαιήγεη ζε ΥΤΣΑ ...
Παξαγσγή αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε
θηιά αλά θάηνηθν, αλά έηνο, ζηελ Δπξσπατθή
         Έλσζε.
ΥΩ ΡΑ     1...
Παξαγσγή αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε
θηιά αλά θάηνηθν, αλά έηνο, ζηελ Δπξσπατθή
         Έλσζε.
ΥΩ ΡΑ     1...
Παξαγσγή αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε
θηιά αλά θάηνηθν, αλά έηνο, ζηελ Δπξσπατθή
         Έλσζε.
ΥΩ ΡΑ    1995...
ΤΦΗ΢ΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ
    ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
• Θεηηθό ζηνηρείν γηα ηελ Διιάδα απνηειεί ν
 κηθξόηεξνο όγθνο ησλ παξαγνκέλσλ
 α...
ΟΓΗΓΙΑ ΣΗ΢ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ΢ ΔΝΩ΢Η΢
     ΔΩ΢ ΣΟ 2011
• Βάζεη ηεο λέαο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο
 Έλσζεο   έσο  ην     ...
ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΙΔ΢ ΑΝΑΚΤΚΛΩ΢Η΢

• Όιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαθύθισζε,
 νδεγνύλ ζηελ απνηπρία γηα δύν θύξηνπο
 ιόγνπο:
1. Λό...
ΠΡΑΚΣΙΚΔ΢ ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η΢ ΢ΤΜΦΩΝΑ
 ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΔ΢ΙΑ
•    Πξόιεςε
  •
•    Δπαλαρξεζηκνπνίεζε
  •
•   ...
ΓΔΡΜΑΝΗΑ

• Σν 33% ησλ απνξξηκκάησλ νδεγνύληαη ζε
 ΥΤΣΤ,
• ην 20% πθίζηαηαη ζεξκηθή επεμεξγαζία,
• ην 17% γίλεηαη θνκπόζη...
ΔΛΒΔΣΗΑ

• ΢ηνπο ΥΤΣΤ θαηαιήγεη πεξίπνπ ην 15%
 ησλ παξαγόκελσλ ζθνππηδηώλ θαη
• ην 45% πεγαίλεη γηα ζεξκηθή επεμεξγαζία,...
ΑΤ΢ΣΡΗΑ
• Πεξίπνπ ην 30% ησλ απνξξηκκάησλ
 νδεγείηαη ζε ΥΤΣΤ
• ην 20% πεγαίλεη γηα ζεξκηθή επεμεξγαζία,
• ην 20% γίλεηαη ...
ΤΠΟΓΟΜΔ΢ ΠΟΛΔΩΝ ΣΗ΢
  ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ΢ ΔΝΩ΢Η΢
• Όιεο νη ζύγρξνλεο ππνδνκέο ησλ πόιεσλ
 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εδώ θαη ρξόληα
 ...
ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ΢ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ΢
 ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΢ΣΟ
   AMSTERDAM ΟΛΛΑΝΓΗΑ΢
                 23
ΥΤΣΑ
• Με  ηελ   ςγειονομική  ηαθή   ηα
 απνξξίκκαηα,   αθνύ   ζπκπηεζηνύλ,
 ελαπνηίζεληαη ζε νξηδόληηα ζηξώ...
ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΥΤΣΑ
• Σν κηθξό θόζηνο.
• Η ζηαδηαθή επέλδπζε ησλ απαηηνύκελσλ
 ρξεκάησλ.
• Η απιή ηερληθή.
• Η επειημί...
ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΥΤΣΑ
• Η κεγάιε απαηηνύκελε επηθάλεηα γηα
 δηάζεζε.
• Η δπζθνιία εμεύξεζεο θαηάιιεινπ ρώξνπ.
• Δίλαη αλ...
ΚΑΤ΢Ζ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΦΡΩ΢Ζ
ΣΩΝ ΢ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ

• Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηαδεδνκέλε κέζνδν
 ζηελ Δπξώπε, ε νπνία σζηόζν έρεη έλα...
ΠΤΡΟΛΤ΢Ζ
•Η  ππξόιπζε    είλαη  ε  κέζνδνο
 απνζύλζεζεο ηεο νξγαληθήο ύιεο κε
 ζέξκαλζε ρσξίο ηελ παξνπζία νμπγόλνπ...
ΚΟΜΠΟ΢ΣΟΠΟΗΖ΢Ζ
• Η θνκπνζηνπνίεζε αμηνπνηεί ηα αζηηθά
 απνξξίκκαηα κε κεγάιν πεξηερόκελν ζε
 νξγαληθή ύιε γηα ηελ παξαγσ...
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
     ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η
• Δίλαη ιάζνο λα ζπλερίδνπλ νη θνξείο λα
 επηθεληξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο
 ζηε...
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
      ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η
•  Πξόιεςε,
•  Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθύθισζε,
•  Κνκπνζηνπνίεζε
•  Καη ηέινο η...
ΑΝΑΕΖΣΖ΢Ζ ΛΤ΢ΔΩΝ
          32
ΓΙΑΛΟΓΗ ΢ΣΗΝ ΠΗΓΗ
          33
ΥΤΣΤ
• Σε ζέζε ησλ ΥΤΣΑ παίξλνπλ νη Υώξνη
 Τγεηνλνκηθήο   Σαθήο  Τπνιεηκκάησλ
 (Υ.Τ.Σ.Τ.), ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγνπλ ...
ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ΢ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ΢
 ΔΝΔΡΓΔΗΑ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΣΑΓΑΡΑΓΔ΢
             35
ΓΔΩΣΔΔ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
     ΗΠΔΙΡΟΤ


http://www.geotee-gatos.blogspot.com
                    36
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

676 views

Published on

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 1. 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η ΢ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΟΝΣΟ΢ΑΚΟ΢ ΓΗΜΗΣΡΗ΢ ΓΔΩΛΟΓΟ΢ 1
 2. 2. Α΢ΣΗΚΑ ΢ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ) Με ηνλ όξν αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα (απνξξίκκαηα) ελλννύκε όια ηα άρξεζηα ζηεξεά πιηθά πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηα αζηηθά θέληξα θαη απνηεινύληαη από νηθηαθά ζηεξεά (ππνιείκκαηα θαγεηώλ, πιηθά ζπζθεπαζίαο, πιηθά λνηθνθπξηνύ), άρξεζηα πιηθά από ηνπο δεκνηηθνύο δξόκνπο, από ηηο ππαίζξηεο αγνξέο, από ην εκπόξην, θ.ά. 2
 3. 3. ΢ΤΝΘΔ΢Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (2001) ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΘΖΝΑ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ ΥΑΝΗΑ ΗΩΑΝΝΗΝΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Εςμώζιμα οπγανικά 59 57 55 49 54 Υαπηί 20 19 18 25 22 Μέηαλλα 4,5 6 5,5 5 4 Πλαζηικά 7 7 9 8 7 Γςαλί 4,5 3,5 3 5 5,5 Αδπανή + Τπολλείμαηα 6 7,5 9,5 8 7,5
 4. 4. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 1. δεκηνπξγνύληαη από ηελ αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 2. δεκηνπξγνύληαη θαη από ηελ ειεγρόκελε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ
 5. 5. 1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κίλδπλνο έθξεμεο θαη ππξθαγηάο, όηαλ απνηίζεληαη εύθιεθηα πιηθά ή πιηθά πνπ είλαη δπλαηό κε δηάθνξεο επηδξάζεηο θαη δηεξγαζίεο λα δεκηνπξγήζνπλ εθξεθηηθά κίγκαηα. 5
 6. 6. ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑΘΔ΢Η 6
 7. 7. 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Μεηαθνξά ηνμηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ από ηνλ άλεκν κε ηε κνξθή ζθόλεο ζε επηθαλεηαθά λεξά, ζε γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο ή αθόκα ζηνλ αέξα θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. 7
 8. 8. ΥΑΓΑ 8
 9. 9. 3. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Δθπνκπή ηνμηθώλ θαη δύζνζκσλ αεξίσλ ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε ρεκηθώλ ή βηνινγηθώλ παξαγόλησλ. Έηζη, π.ρ. όηαλ απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ ζεηνύρα άιαηα ζπλαπνηίζεληαη κε όμηλα ζηεξεά, παξάγεηαη πδξόζεην. 9
 10. 10. 4. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ξύπαλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ησλ ππόγεησλ λεξώλ κε ηνμηθέο νπζίεο πνπ από ηα ζηεξεά απόβιεηα κεηαθέξνληαη ζε απηά. Σν είδνο απηό ηεο ξύπαλζεο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηαηί είλαη δύζθνιν λα πξνβιεθζεί πνύ θαη πόηε ζα εκθαληζηεί. 10
 11. 11. ΤΦΗ΢ΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ • Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ ρώξα καο θαηαιήγεη ζε ΥΤΣΑ (90%) θαη ην ππόινηπν ζε αλαθύθισζε(10%) ελώ πνιιέο είλαη αθόκε νη αλεμέιεγθηεο θαη παξάλνκεο ρσκαηεξέο. • Η Διιάδα θαηαγξάθεηαη ηειεπηαία ζηελ αλαθύθισζε θαη πξώηε ζηε δηάζεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ρσξίο θακηά επεμεξγαζία. 11
 12. 12. Παξαγσγή αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε θηιά αλά θάηνηθν, αλά έηνο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΥΩ ΡΑ 1995 2002 2003 Αςζηπία 437 611 612 Βέλγιο 443 461 446 Γανία 566 667 675 Φινλανδία 413 456 450 Γαλλία 500 555 560 Γεπμανία 533 640 638 Δλλάδα 306 436 441 Ηπλανδία 513 695 735 Ηηαλία 451 519 520 Λοςξεμβούπγο 585 653 658 12
 13. 13. Παξαγσγή αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε θηιά αλά θάηνηθν, αλά έηνο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΥΩ ΡΑ 1995 2002 2003 Ολλανδία 548 613 598 Ποπηογαλία 391 454 461 Ηζπανία 469 587 616 ΢οςηδία 379 468 470 Ζνωμ. Βαζίλειο 433 599 610 Ηζλανδία 914 1032 1049 Νοπβηγία 624 675 695 Βοςλγαπία 694 501 501 Κύππορ 529 654 672 Σζεσία 302 279 280 13
 14. 14. Παξαγσγή αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε θηιά αλά θάηνηθν, αλά έηνο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΥΩ ΡΑ 1995 2002 2003 Δζθονία 371 386 420 Οςγγαπία 465 457 464 Λεηηονία 261 370 363 Λιθοςανία 426 288 263 Μάληα 331 471 547 Πολωνία 285 275 260 Ροςμανία 342 375 357 ΢λοβακία 339 283 319 ΢λοβενία 596 487 458 14
 15. 15. ΤΦΗ΢ΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ • Θεηηθό ζηνηρείν γηα ηελ Διιάδα απνηειεί ν κηθξόηεξνο όγθνο ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ αλά θάηνηθν, αλά έηνο. • Σα θύξηα αλαθπθισκέλα πιηθά ζηε ρώξα καο είλαη ην γπαιί (25%) θαη ην ραξηί (29%) όηαλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηε Γεξκαλία θηάλνπλ ην 79% γηα ην γπαιί θαη ην 70% γηα ην ραξηί. 15
 16. 16. ΟΓΗΓΙΑ ΣΗ΢ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ΢ ΔΝΩ΢Η΢ ΔΩ΢ ΣΟ 2011 • Βάζεη ηεο λέαο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έσο ην είκαζηε 2011 ππνρξεσκέλνη λα αλαθπθιώλνπκε: •• ην 60% ηος γςαλιού, • ην 60% ηος σαπηιού, •• ην 50% ηων μεηάλλων, •• ην 22,5% ηων πλαζηικών θαη • ην 15 % ηος ξύλος. 16
 17. 17. ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΙΔ΢ ΑΝΑΚΤΚΛΩ΢Η΢ • Όιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαθύθισζε, νδεγνύλ ζηελ απνηπρία γηα δύν θύξηνπο ιόγνπο: 1. Λόγσ ηεο απνζπαζκαηηθήο νξγάλσζεο ησλ πξνζπαζεηώλ θαη 2. Λόγσ ηεο ειιηπήο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ 17
 18. 18. ΠΡΑΚΣΙΚΔ΢ ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η΢ ΢ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΔ΢ΙΑ • Πξόιεςε • • Δπαλαρξεζηκνπνίεζε • • Αλαθύθισζε πιηθώλ • • Αλάθηεζε ελέξγεηαο • • Καύζε ρσξίο αλάθηεζε ελέξγεηαο • ή πγεηνλνκηθή ηαθή ππνιεηκκάησλ 18
 19. 19. ΓΔΡΜΑΝΗΑ • Σν 33% ησλ απνξξηκκάησλ νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΤ, • ην 20% πθίζηαηαη ζεξκηθή επεμεξγαζία, • ην 17% γίλεηαη θνκπόζη, • ην 30 % αλαθπθιώλεηαη. 19
 20. 20. ΔΛΒΔΣΗΑ • ΢ηνπο ΥΤΣΤ θαηαιήγεη πεξίπνπ ην 15% ησλ παξαγόκελσλ ζθνππηδηώλ θαη • ην 45% πεγαίλεη γηα ζεξκηθή επεμεξγαζία, • ην 10% γίλεηαη θνκπόζη • ην 30% αλαθπθιώλεηαη θαη 20
 21. 21. ΑΤ΢ΣΡΗΑ • Πεξίπνπ ην 30% ησλ απνξξηκκάησλ νδεγείηαη ζε ΥΤΣΤ • ην 20% πεγαίλεη γηα ζεξκηθή επεμεξγαζία, • ην 20% γίλεηαη θνκπόζη ελώ • ην 30% αλαθπθιώλεηαη. 21
 22. 22. ΤΠΟΓΟΜΔ΢ ΠΟΛΔΩΝ ΣΗ΢ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ΢ ΔΝΩ΢Η΢ • Όιεο νη ζύγρξνλεο ππνδνκέο ησλ πόιεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εδώ θαη ρξόληα έρνπλ ζηξαθεί ζε ζπζηήκαηα αλαθύθισζεο, επεμεξγαζίαο θαη ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ησλ ζθνππηδηώλ ηνπο. • Σα νθέιε είλαη νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά. 22
 23. 23. ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ΢ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΢ΣΟ AMSTERDAM ΟΛΛΑΝΓΗΑ΢ 23
 24. 24. ΥΤΣΑ • Με ηελ ςγειονομική ηαθή ηα απνξξίκκαηα, αθνύ ζπκπηεζηνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε νξηδόληηα ζηξώκαηα, πάρνπο κέρξη 2 m. Σα ζηξώκαηα απηά δηαρσξίδνληαη θαη ζηεγαλνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο κε έλα ζηξώκα, πάρνπο 30 cm πεξίπνπ, ην νπνίν απνηειείηαη από δηάθνξα πιηθά, όπσο κπάδα, ηέθξα, ρώκα θ.ά. 24
 25. 25. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΥΤΣΑ • Σν κηθξό θόζηνο. • Η ζηαδηαθή επέλδπζε ησλ απαηηνύκελσλ ρξεκάησλ. • Η απιή ηερληθή. • Η επειημία σο πξνο ηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο θαη αιιαγήο ηεο ζύζηαζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 25
 26. 26. ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΥΤΣΑ • Η κεγάιε απαηηνύκελε επηθάλεηα γηα δηάζεζε. • Η δπζθνιία εμεύξεζεο θαηάιιεινπ ρώξνπ. • Δίλαη αλαγθαία ε ύπαξμε πιηθνύ επηθάιπςεο. • Ο κηθξόο ρξόλνο δσήο. 26
 27. 27. ΚΑΤ΢Ζ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΦΡΩ΢Ζ ΣΩΝ ΢ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ • Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηαδεδνκέλε κέζνδν ζηελ Δπξώπε, ε νπνία σζηόζν έρεη έλα βαζηθό αξλεηηθό ζηνηρείν ζπγθξηηηθά κε ηηο ππόινηπεο κεζόδνπο ηελ εθπνκπή πεξηζζνηέξσλ αεξίσλ ξύπσλ. 27
 28. 28. ΠΤΡΟΛΤ΢Ζ •Η ππξόιπζε είλαη ε κέζνδνο απνζύλζεζεο ηεο νξγαληθήο ύιεο κε ζέξκαλζε ρσξίο ηελ παξνπζία νμπγόλνπ. Γηα ηελ ππξόιπζε ησλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ ε ζεξκνθξαζία πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 850-1000 ν C. 28
 29. 29. ΚΟΜΠΟ΢ΣΟΠΟΗΖ΢Ζ • Η θνκπνζηνπνίεζε αμηνπνηεί ηα αζηηθά απνξξίκκαηα κε κεγάιν πεξηερόκελν ζε νξγαληθή ύιε γηα ηελ παξαγσγή ιηπάζκαηνο. Η κέζνδνο απηή είλαη ε πην θαηάιιειε γηα ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη ηα γεσξγηθά απόβιεηα. 29
 30. 30. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η • Δίλαη ιάζνο λα ζπλερίδνπλ νη θνξείο λα επηθεληξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή ΥΤΣΑ ή λα ζπδεηηέηαη ζέκα θαύζεο, αιιά λα επηθεληξώλεηαη ε πξνζπάζεηα ζε νιόθιεξε ηελ ηεξαξρία κεζόδσλ κε ηε ζσζηή ζεηξά. 30
 31. 31. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η • Πξόιεςε, • Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθύθισζε, • Κνκπνζηνπνίεζε • Καη ηέινο ηελ επηινγή κεζόδσλ ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ δειαδή ηνπο ΥΤΣΤ. 31
 32. 32. ΑΝΑΕΖΣΖ΢Ζ ΛΤ΢ΔΩΝ 32
 33. 33. ΓΙΑΛΟΓΗ ΢ΣΗΝ ΠΗΓΗ 33
 34. 34. ΥΤΣΤ • Σε ζέζε ησλ ΥΤΣΑ παίξλνπλ νη Υώξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Τ.), ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ αλαθπθιώλνληαη (π.ρ. νηθηαθά ζθνππίδηα, ππόινηπα θαγεηνύ θ.α.) δειαδή κόλν ην 10%. 34
 35. 35. ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ΢ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΑ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΣΑΓΑΡΑΓΔ΢ 35
 36. 36. ΓΔΩΣΔΔ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΗΠΔΙΡΟΤ http://www.geotee-gatos.blogspot.com 36

×