Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt.Pamahalaang Kolonyal

33,683 views

Published on

Ppt.Pamahalaang Kolonyal

 1. 1. Pagbabagong Pulitikal noong Panahon ng Kastila
 2. 2. Pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas <ul><li>Nagtayo ang mga Kastila ng pamahalaang sentral kapalit ng mga nagsasariling barangay (o sultanato) noong unang panahon. </li></ul><ul><li>Magkasanib ang simbahang Katoliko at pamahalaang sentral sa pamamalakad ng Pilipinas. </li></ul>
 3. 3. Pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas Pamahalaang Sentral Pamahalaang Kolonyal Pamahalaang Lokal
 4. 4. PAMAMAHALA NG SPAIN SA PILIPINAS Cabeza de Barangay Obispo Corregidor (Corregimiento) Alcalde Mayor (Alcaldia) Alcalde (Ayuntamiento) Gobernadorcillo (Pueblo) Kura Paroko Royal Audiencia Gobernador Heneral Arsobispo Hari ng Spain Consejo de Indias
 5. 5. Pamahalaang Sentral <ul><li>Hari ng Spain – nagmumula ang lahat ng utos at batas </li></ul><ul><li>Consejo de Indias – katulong ng hari sa pamamalakad ng kolonya </li></ul>
 6. 6. Pamahalaang Kolonyal <ul><li>Gobernador Heneral </li></ul><ul><ul><li>Kinatawan ng Hari sa Pilipinas </li></ul></ul><ul><li>Royal Audencia </li></ul><ul><ul><li>Korte suprema ng pamahalaang kolonyal </li></ul></ul><ul><li>Arsobispo </li></ul><ul><ul><li>Pinuno ng simbahang Katoliko </li></ul></ul>
 7. 7. Gobernador Heneral <ul><li>Nagpapatupad ng mga batas mula sa hari ng Spain </li></ul><ul><li>Pangulo ng Royal Audencia </li></ul><ul><li>Punong kumandante ng hukbong sandatahan </li></ul><ul><li>Tagahirang at nag-aalis ng mga opisyal ng kolonya </li></ul><ul><li>Vice-real Patron </li></ul>
 8. 8. Royal Audiencia <ul><li>Pinakamataas na hukuman sa kolonya </li></ul><ul><li>Tagapayo ng gobernador heneral </li></ul><ul><li>Naghahanda ng mga ulat at kwenta ng pamahalaan </li></ul>Francisco Primo de Verdad (1760-1808)
 9. 9. Ibang Pinuno ng Kolonya <ul><li>Residencia </li></ul><ul><li>Nagsisiyasat sa papaalis na gobernador-heneral at iba pang opisyal ng pamahalaan </li></ul><ul><li>Layuning ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa mga pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan </li></ul>
 10. 10. Ibang Pinuno ng Kolonya <ul><li>Visitador </li></ul><ul><li>Lihim sa kinatawan na ipinapadala ng hari ng Spain. </li></ul><ul><li>Nagsisiyasat ng mga gawain ng mga opisyal ng kolonya </li></ul><ul><li>May kapangyarihang tanggalin, suspindehin o pagmultahin ang mga nagkakasalang opisyal ng pamahalaan. </li></ul>
 11. 11. Arsobispo ng Maynila <ul><li>Tagapamahala ng kolonya kung walang gobernador heneral </li></ul><ul><li>Nagtatalaga ng mga obispo at kura paroka </li></ul><ul><li>Namamahala sa mga halalang lokal, edukasyon, at koleksyon ng buwis </li></ul>
 12. 12. Pamahalaang Lokal <ul><li>Pamahalaang Panlalawigan (alcaldia, corregimiento, ayuntamiento) </li></ul><ul><li>Pamahalaang Pambayan (pueblo) </li></ul><ul><li>Pamahalaang Pambarangay (barrio) </li></ul>
 13. 13. Pamahalaang Panlalawigan <ul><li>Yunit: Alcaldia (mga lalawigang payapa o kumilala sa pamahalaang Kastila) </li></ul><ul><li>Pinuno: Alcalde mayor </li></ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul><ul><li>Pagpapahintulot ng kalakalan </li></ul>Gaspar de Espinosa (1484 - 1537)
 14. 14. Pamahalaang Panlalawigan <ul><li>Yunit: Alcaldia (mga lalawigang payapa o kumilala sa pamahalaang Kastila) </li></ul><ul><li>Pinuno: Alcalde mayor </li></ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul><ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagpapahintulot ng kalakalan </li></ul></ul>
 15. 15. Pamahalaang Panlalawigan <ul><li>Yunit: Corregimiento (mga lalawigang hindi pa lubusang nasasakop ng Kastila) </li></ul><ul><li>Pinuno: Corregidor (pinunong militar) </li></ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul><ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagpapahintulot ng kalakalan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagsupil sa mga naghihimagsik </li></ul></ul>
 16. 16. Pamahalaang Panlalawigan <ul><li>Yunit: Ayuntamiento (Lungsod) </li></ul><ul><ul><li>Binubuo ng malalaking pueblo </li></ul></ul><ul><ul><li>Sentro ng pulitika, kultura at kalakalan </li></ul></ul><ul><li>Pinuno: Alcalde, regidores (konsehal) </li></ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul><ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagpapahintulot ng kalakalan </li></ul></ul>
 17. 17. Pamahalaang Pambayan <ul><li>Yunit: Pueblo </li></ul><ul><li>Pinuno: Gobernadorcillo (maliit na gobernador) </li></ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul><ul><li>Paniningil ng buwis </li></ul><ul><li>Pagpapanatili ng kapayapaan </li></ul><ul><li>Pagpapatupad ng batas </li></ul>DON JOSE LEON y SANTOS Gobernadorcillo of Bacolor, 1857
 18. 18. Pamahalaang Barangay <ul><li>Yunit: Barangay o barrio </li></ul><ul><li>Pinuno: Cabeza de barangay </li></ul><ul><li>Tungkulin: </li></ul><ul><ul><ul><li>Maningil ng buwis </li></ul></ul></ul>Col. Julian H. del Pilar Bulakan, Bulacan
 19. 19. Simbahang Katoliko <ul><li>Obispo </li></ul><ul><li>Namumuno sa mga diocese </li></ul><ul><li>Nagtatalaga ng mga kura paroko </li></ul><ul><li>Kura Paroko </li></ul><ul><li>Namumuno sa mga parokya </li></ul><ul><li>Namamahala sa mga gawaing ispiritual sa mga nasasakupan </li></ul><ul><li>May hawak sa mga tala ng binyag, kamatayan at titulo ng lupa </li></ul>
 20. 20. Epekto ng mga Pagbabagong Pulitikal <ul><li>Kabutihan </li></ul><ul><li>Napagkaisa ang mga pilipino sa isang pamahalaan </li></ul><ul><li>Di-kabutihan </li></ul><ul><li>Naging laganap ang pang-aabuso at katiwalian sa pamahalaan </li></ul>
 21. 21. THANK Y U!

×