Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Català

231 views

Published on

EXPOSICIÓN ORAL

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Català

  1. 1. El Renaixement és un nom que saplica a lèpoca artística, i per extensiócultural, que dóna començament a lEdat Moderna i en què es reflecteixenels ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europael segle XVI. El terme procedeix de lobra de Giorgio Vasari Vides depintors, escultors i arquitectes famosos, publicada el 1570, però finsal segle XIX aquest concepte no rep una àmplia interpretació històrico-artística. El nom "renaixement" es va utilitzar perquè aquest correntreprenia els elements de la cultura clàssica. El terme simbolitza lareactivació del coneixement i el progrés després de segles de predominidun tipus de mentalitat dogmàtica establerta en lEuropa de lEdat Mitjana.Aquesta nova etapa va plantejar una nova forma de veure el món i lésserhumà, linterès per les arts, la política i les ciències, revisant el teocentrismeEl Renaixement representa una nova concepció de l home i de la naturalesadel que s’havia tingut fins a l Edat Mitjana. Els dos trets més característicsdel Renaixement són l’ Antropocentrisme per el que tot s estudia ambreferència a l home, L’home és la mesura de totes les coses, il’Individualisme en que l home es defineix per la seva individualitatenfront de la idea de col·lectivitat de l Edat Mitjana. El nou ideal humà és lhome complert, harmònicament desenvolupat.Es produeix una primera separació entre el cristianisme i la cultura laicaencara que això no suposa que hi hagi una reacció anticristiana ja que ésdóna la convivència de temes cristians amb temes mitològics Es valoratambé el naturalisme, entès com a valoració de la Naturalesa en simateixa, no en quant creada per Déu. 1
  2. 2. Lhumanisme, en sentit ampli, és un corrent de pensament enfocat enlésser humà que va néixer a Itàlia al segle XV.Una de les concrecions de lhumanisme va ser el moviment europeu deretorn a lestudi i valoració dels clàssics grecollatins que es va desenvolupara partir del segle XVI, el vessant cultural del qual va ser el Renaixement.Lerasmisme nés un dels exponents més emblemàtics Moviment literari del segle XIV en el qual es deixa de banda elteocentrisme i es va més cap a un centralisme de lhome. Lhome comença aser leix de totes les coses. Datació i característiques del moviment Es vaproduir al XIV i va acabar cap a mitjans del XV amb el renaixement quetronava a buscar les arrels clàssiques de tot. Les característiques delHumanisme literari són el rebuig a tot el que tingui a veure ambideologies teocentristes o classicitzant, i la recerca dallò nou i sota eldomini de lhome.El seu estil tal com ell mateix diu deixa de ser el dels trobadors i passa a seruna particular visió de lamor. Tot i això encara conserva dels trobadors lesformes poètiques que no són cançons, però sí, cants i els senyals amb elsquals sadreça a les seves dames. 2
  3. 3. Al final del segle XIV i durant el segle XV es produeixen diversos canvisen la societat catalana: l’ascens de la burgesia comercial, la difusió delsclàssics llatins i grecs, la crisi del teocentrisme, la invenció i difusió del’imprenta (1450).També hi hagueren canvis polítics i econòmics.Martí lHumà mor el 1410 sense descendència i al Compromís de Casp(1412) es decideix que ocupi la corona el primer rei de la dinastiacastellana dels Trastàmara, Ferran I dAntequera. La llengua castellanasintrodueix per primera vegada a la cort i sinicia un procés decastellanització progressiva de laristocràcia i la burgesia, que culminarà alsegle XVI.Després duna guerra civil al Principat entre 1462 i 1472, Barcelona perdlhegemonia de la corona catalanoaragonesa i la cort es trasllada a València.Per aquest motiu, la majoria dels escriptors daquest segle van néixer oestaven relacionats amb aquesta ciutat. Així doncs, la literatura viu unaèpoca de gran esplendor. 3

×