Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief voor het basisonderwijs van Bib Kalmthout 2009

628 views

Published on

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door de bibliotheek van Kalmthout. De nieuwsbrief verschijnt aan het begin van elk schooljaar.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief voor het basisonderwijs van Bib Kalmthout 2009

  1. 1. COLOFON Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door de bibliotheek van Kalmthout. De nieuwsbrief verschijnt aan het begin van elk schooljaar. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden. Reacties of suggesties zijn welkom en kunnen worden verzonden aan het adres van de bibliotheek. Voor informatie over onze scholenwerking, gelieve contact op te nemen met NIEUW: KAMISHIBAI Lieve Bauwens op  03/666 54 32, of lieve.bauwens@bibliotheek.be. "Ik denk dat jullie le- raars en bibliotheken Kamishibai (紙芝居, papieren drama) is een vorm MATERIAAL VOOR LEERKRACHTEN DE BIB ALS OPEN- LEERCENTRUM jonge mensen heel van Japans verteltheater. Monniken gebruikten bij Wist je dat de bib veel in huis heeft voor goed warm weten te Kamishibai zogeheten emaki (rolposters met een leerkrachten? Zou je graag een keer les ge- maken voor lezen, jul- afbeelding) om verhalen te vertellen met een mo- ven in de bibliotheek? lie hebben op dat vlak raal. Informatieve boeken een enorme traditie" Onderwijs en didactiek Prentenboeken boeien nog meer als ze verteld Met boeken, kranten, tijdschrif- Orthopedagogiek Anthony Horowitz in De worden met Kamishibai. Een sfeerlichtje, de gor- ten en internet binnen hand- Basisonderwijs Standaard, 4 & 5 novem- dijnen dicht en de magie van het verhaal zal allen bereik? Dat kan! Bel ons voor een afspraak. ber 2007 betoveren. Tijdschriften Leeswelp en Leesgoed met boekbesprekin- Beste leerkracht, Geïnteresseerd? 3 theaters en 6 platensets te gen en werktips rond boeken. leen in de bib. Reserveren kan via het inlegblad. School en bibliotheek, dat Afdeling “Over jeugdliteratuur” zijn partners voor het le- ven! PLAATSING PRENTENBOEKEN OP THEMA JeugdLiteRom met recensies uit kranten De bib wil graag een part- Ouders en professionelen komen met specifieke Op www.schoolenbibliotheek.be vind je ner zijn voor de school op vragen naar de bibliotheek. Vaak is bij die vraag praktijkvoorbeelden en concrete suggesties het vlak van leesbevorde- niet zozeer de auteur, maar wel het thema dat in om zelf met boeken en andere media aan de ring. De dienstverlening het prentenboek behandeld wordt van belang. slag te gaan, geplaatst door leerkrachten en van de bib is meestal gra- bibmedewerkers. tis, wat vaak drempelver- Daarom hebben we de plaatsing van de prenten- lagend werkt. De bib boeken veranderd: ZIZO (Zonder Inspanning Openbare bibliotheek Kalmthout Jeugdbibliotheek Nieuwmoer heeft de boeken en op Zoeken) voor prentenboeken. We kozen voor Kerkeneind 23 Wuustwezelsesteenweg 19 school zitten de leerlin- een thematische opstelling in prentenboekbakken 2920 Kalmthout 2920 Kalmthout gen: het werkt meer dan met als hoofdrubrieken Natuur, Gevoelens / productief om de handen Gedrag, Mens / Lichaam, Dagelijks leven, T (03) 666 54 32 / F (03) 620 22 04 T (03) 677 05 93 in elkaar te slaan. Vrije tijd, Lekker slim en Avontuur / Fanta- E bibliotheek@kalmthout.be sie. Verder zijn er ongeveer vijftig deelrubrieken. Website http://kalmthout.bibliotheek.be Tot binnenkort in de bib. ZIZO voor prentenboeken is ontwikkeld voor alle Openingsuren: Openingsuren: Jan Collet prentenboeken voor peuters en kleuters, niet maandag t/m donderdag : 14.00-20.00 woensdag : 17.00-20.00 bibliothecaris voor prentenboeken voor oudere leeftijden. Ge- dichten, sprookjes en fabels, mythen en sagen vrijdag + zaterdag : 9.30-12.30 zaterdag : 9.30-12.30 behouden hun aparte plaatsing. vrijdag : 14.00-17.00
  2. 2. WAT KAN DE BIB VOOR JOU BETEKENEN ? PLUS-KAART KLASUITLEEN Leerkrachten (of normalisten) kunnen een extra lidkaart krijgen voor 10 boe- ken, met dezelfde rechten en plichten als voor een gewone lidkaart. Voor- Scholen kunnen boeken van de bibliotheek tijdens het schooljaar gratis lenen. waarde is dat je reeds lid bent van onze bibliotheek. Op je privé-kaart plaats In „08 maken 96 klassen in Kalmthout hiervan gebruik. je materiaal voor persoonlijk gebruik. Op de PLUS-kaart zet je enkel materiaal voor educatieve taken. Gebruik van de PLUS-kaart betekent dat je instemt De school kan kiezen uit twee formules : met deze bepaling. Deze kaart heeft een eigen nummer waarmee je kan in- 1. Kinderen naar de boeken loggen op de online catalogus (het nummer staat op je leenbonnetje). De leerlingen komen in klasverband en kiezen zelf boeken. Ze zien boeken die INTRODUCTIES aansluiten bij hun belevingswereld en leren hoe ze de bib kunnen gebruiken. Op vraag van de leerkracht organiseren we een introductie in de bibliotheek. Het bezoek is een leuke ervaring, die In een eerste gesprek stellen we samen een programma op. Tijdens het be- de drempel naar de bib verlaagt. zoek verlangen we een actieve interesse van de leerkracht. Een introductie vraag je best minstens 4 weken op voorhand aan. 2. Boeken naar de kinderen De bibmedewerkers stellen boeken- JEUGDBOEKENWEEK pakketten samen en leveren ze af in de school. Bij het samenstellen van Dit is een landelijke leesbevorderings- pakketten houden we rekening met campagne onder coördinatie van Stich- de moeilijkheidsgraad, de leesniveaus ting Lezen. De jeugdboekenweek is een maar ook met suggesties van leer- moment om te feesten in de bib. We wil- krachten en vragen van leerlingen. len dan vooral kinderen tot 12 jaar warm maken voor lezen en literatuur. Praktisch In 2010 loopt de jeugdboekenweek Elke uitleen staat geregistreerd op een gratis klaskaart. En hiervan krijg je van 13 tot 28 maart met als thema steeds een ticket met titels en een vervaldatum. “Recht op boeken”. Hou onze acties Bij het gebruik van de klaskaart ontstaan geen kosten, zoals boetes. Wel vra- rond de jeugdboekenweek in de gaten! gen we een boek terug, mocht een andere lezer dit nodig hebben. Op een klaskaart kunnen geen boeken voor persoonlijk gebruik geleend worden. AUTEURSLEZING De school is en blijft verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal op de Op vraag van de leerkracht zorgen we in de bib voor ontmoetingen tussen klaskaart. Bij beschadiging of verlies verhaalt de bib de kosten op de school. leerlingen en auteurs of illustratoren. De auteurs vertellen over hun werk en lezen meestal voor. De klassen krijgen van ons vooraf boeken van de auteurs Wanneer? om zich op het bezoek voor te bereiden. We wisselen de boekenpakketten elk trimester of om de twee maanden. Klas- uitleen gebeurt maandelijks. Samen met de school stellen we in het begin van KJV het schooljaar een bezoekschema op. Kan je je met je klas niet aan een afspraak houden? Breng ons hiervan vooraf De bib verleent onderdak aan een lokale kern van de Kinder– en Jeugdjury op de hoogte! Vlaanderen. Maandelijks komen kinderen op individuele basis samen en be- Levert de bibliotheek nieuwe boeken? Zamel zelf vooraf de oude boeken in en spreken onder begeleiding een vastgelegde lijst van jeugdboeken. zet de dozen klaar. DE RODE DRAAD Wat verwachten wij? Alle leerlingen die via school boeken lenen, registreren we als gebruiker van INTERESSE… voor één De Rode Draad is een leesbevorderingsproject de bibliotheek. Daarvoor zullen we hun adresgegevens opvragen die verder van de punten uit ons voor kleuters en de basisschool. De leerkracht beschermd blijven onder de wet op de privacy. aanbod? Neem gerust krijgt een kist met kant-en-klare werksuggesties Tijdens een klasuitleen verwachten we van de begeleider(s) dat ze kinderen contact met ons op. rond en met boeken. Meer info over de Rode helpen kiezen en – indien nodig – de kinderen op hun gedrag aanspreken. Draad vind je op het bijgevoegde inlegblad.

×