Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ACTIEPLAN 2010
                  OPENBARE BIBLIOTHEEK KALMTHOUT
                     ...
A.   DE BIBLIOTHEEK ALS CENTRUM VOOR CULTUURSPREIDING
    Meer inwoners van onze gemeente hebben een betere toegang...
Blikvangers.


A2.  CONCRETE DOELSTELLING:
   De bibliotheek ondersteunt culturele activiteiten en gaat actief op zoek...
Feest Jeugdboekenweek.        Budget Jeugdboekenweek (bin-
                      Voorleesrugz...
(krantendatabank …).           pen;
   De bibliotheek promoot de infor-    Promotie voor digitale informa-...
(als onderdeel van de Jeugd-   Budget voor “De Rode Draad”.   Aantal jeugdauteurs voor de
              ...
D1.   CONCRETE DOELSTELLING:
    Inwoners van de gemeente voelen zich welkom in de bibliotheek en vinden het een aan...
o Steunpunt Bibnet (digitale
                       bibliotheek);
                 ...
kers.                  Bibnet.                                 Prestatie...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliotheek Kalmthout - Actieplan 2010

1,476 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotheek Kalmthout - Actieplan 2010

 1. 1. ACTIEPLAN 2010 OPENBARE BIBLIOTHEEK KALMTHOUT Goedgekeurd door het beheersorgaan van de bibliotheek op 19 april 2010 Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 17 mei 2010 Het decreet op het lokale cultuurbeleid legt aan alle bibliotheken de verplichting op om een door het schepencollege goedgekeurd actieplan voor het jaar 2010 op te stellen. In het actieplan vermelden we duidelijk aan welke concrete doelstellingen uit het beleidsplan we in 2010 prioritair wensen te werken en welke resultaten we daarbij vooropstellen. Per vooropgesteld resultaat worden acties gepland en middelen ingezet.
 2. 2. A. DE BIBLIOTHEEK ALS CENTRUM VOOR CULTUURSPREIDING Meer inwoners van onze gemeente hebben een betere toegang tot cultuur en maken er meer en intensiever gebruik van. A1. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek beschikt over een rijk en divers aanbod aan media om de cultuurbeleving maximaal tot ontplooiing te laten komen. De bibliotheek heeft oog voor verschillen en verscheidenheid in cultuurbeleving tussen groepen en komt tegemoet aan de verwach- tingen en behoeften van alle groepen. A1A. Gewenst resultaat A1B. Acties A1C. Middelen A1D. Indicatoren De bibliotheek heeft een actuele Uitbouw van alle onderdelen Budget van € 90.000 voor collec- Startcollectie Luisterboeken: en op de vraag afgestemde basis- van de collectie. tievorming, voorzien op GD Ja/Nee. collectie van gedrukte en digitale Start met collectie Luisterboe- 767/71/124. Kwantitatief onderdeel Collectie- media. ken. Startcollectie Luisterboeken bin- plan project Integraal Collectie- De bibliotheek draagt er door een Verzamelen van statistische ge- nen algemene middelen plan is klaar voor gebruik: Ja/Nee. goed uitgebalanceerde samen- gevens. V-Insight V-Insight wordt gebruikt voor stelling van de collectie zorg voor Sanering van (alle onderdelen Budget van € 1.000 voor luister- aanmaak van statistieken: Ja/Nee. dat de inwoners van de gemeente van) de collectie. boeken-meubel, voorzien op BD Deelname initiatieven Bibnet rond kunnen kennismaken met een Deelname initiatieven Bibnet 767/741/98. collectievorming: Ja/Nee. brede waaier van cultuurvormen. rond collectievorming: Personeel. Herplaatsing media: Ja/Nee. De bibliotheek neemt deel aan o Sprinters; Kennis Bibnet bij opstellen las- Aantal Blikvangers. initiatieven van Locus, Bibnet, de o Selectie leveranciers van tenboek leverancier Media provincie Antwerpen en andere Media organisaties. Deelname aan project Integraal De bibliotheek werkt blikverrui- Collectieplan van Provinciaal Bi- mend en zorgt bij de presentatie bliotheekcentrum. van media voor verrassende Herplaatsing media n. a. v. her- dwarsverbanden. inrichting: o ZIZO voor volwassenen; o Fictie; o Film; o Strips. Actieplan 2010 Bibliotheek Kalmthout Pagina 2 van 9
 3. 3. Blikvangers. A2. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek ondersteunt culturele activiteiten en gaat actief op zoek naar partnerships. Het beleid en de werking van de bibliotheek versterken de lokale cultuur. De bibliotheek biedt informatie over cultuur en culturele activiteiten, zowel uit de gemeente als daarbuiten. De bibliotheek beschikt over een geschikte infrastructuur om de cultuurbeleving voor allen tot maximale ontplooiing te laten komen. A2A. Gewenst resultaat A2B. Acties A2C. Middelen A2D. Indicatoren De bibliotheek moet aanwezig Aanzet tot herinrichtingsplan Budget advies herinrichting ge- Aantal activiteiten van derden. zijn op plekken in de gemeente met aandacht voor ontmoe- bouw (€ 1.500 binnen algemene Begeleiding herinrichting biblio- waar culturele activiteiten geor- tingsfunctie door Bib-scan (zie middelen). theek: Ja/Nee. ganiseerd worden. D1). Personeel. Bib-scan: Ja/Nee. De bibliotheek werkt samen met Beheersorgaan. lokale verenigingen, organisaties buiten de gemeente en met ande- re gemeentediensten bij het op- zetten van culturele activiteiten. Lokale organisaties maken ge- bruik van de infrastructuur van de Bibliotheek (zie D1). A3. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek doet aan “reader development”; stimuleert het leesplezier in al z’n facetten, zet activiteiten op voor leesbevordering en ondersteunt bestaande initiatieven. A3A. Gewenst resultaat A3B. Acties A3C. Middelen A3D. Indicatoren Lokale initiatieven voelen zich ge- Lokale kern KJV: Vrijwilligers die leesgroepen be- KJV-kern: Ja/Nee. steund door de bibliotheek. o Administratieve begeleiding geleiden. “De Rode Draad”: Ja/Nee. De bibliotheek onderneemt zelf van vrijwilligers; Budget voor vervoer deelnemers Activiteit Voorlezen: Ja/Nee. stappen voor acties ten behoeve “De Rode Draad” voor de basis- landelijke trefdag KJV (binnen Activiteit Bibliotheekweek: Ja/Nee. van haar kernopdracht. school (zie C1). algemene middelen). Letterfretter: Ja/Nee. Actieplan 2010 Bibliotheek Kalmthout Pagina 3 van 9
 4. 4. Feest Jeugdboekenweek. Budget Jeugdboekenweek (bin- Voorleesrugzakjes. nen algemene middelen). Verwendag Bibliotheekweek Budget auteursrechten, erelonen (zie D1). … (binnen algemene middelen). Letterfretter in samenwerking Personeel. met buurgemeenten, provincie en Artforum. B. DE BIBLIOTHEEK ALS CENTRUM VAN INFORMATIE EN INFORMATIEVERSTREKKING Inwoners van de gemeente hebben vrije toegang tot kwaliteitsvolle en betrouwbare informatie – zowel op papier als in digitale vorm. B1. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek maakt haar traditionele rol waar van kwaliteitsbewaker van informatie. B1A. Gewenst resultaat B1B. Acties B1C. Middelen B1D. Indicatoren De bibliotheek bezit een breed, Uitbouw van alle onderdelen Budget voor collectievorming: zie Vernieuwingsgraad van (onderde- onafhankelijk en zorgvuldig sa- van de collectie. A1C. len van) media. mengesteld informatieaanbod dat Saneren van de collectie. Saneringsgraad van (onderdelen op de behoeften van de inwoners van) media. van onze gemeente is afgestemd. B2. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek is dé vrije toegangspoort in Kalmthout tot informatie, waar die zich ook bevindt. B2A. Gewenst resultaat B2B. Acties B2C. Middelen B2D. Indicatoren De inwoners van de gemeente De bibliotheek doet mee met Integratie digitale documenta- Integratie digitale documentatie- vinden in de bibliotheek antwoord initiatieven van Bibnet voor de tiemappen van Mediargus (7.000 mappen in aquabrowser catalo- op hun vragen. gezamenlijke aankoop van toe- recente krantenartikels) via gus: Ja/Nee. Bezoekers van de bibliotheek gangsrechten tot digitale in- aquabrowser (project van Bibnet). Nieuwe webpagina’s bibliotheek: kunnen ook zien wat er in andere houd (zie B1) en integreert in Personeel. Ja/Nee. bibliotheken aanwezig is. bibliotheekcatalogus: Promotie digitale bestanden: De bibliotheek biedt toegang tot o Digileen; Ja/Nee. digitale informatiebestanden o Digitale documentatiemap- Actieplan 2010 Bibliotheek Kalmthout Pagina 4 van 9
 5. 5. (krantendatabank …). pen; De bibliotheek promoot de infor- Promotie voor digitale informa- matie die men in de bibliotheek tiebestanden. kan vinden. Herwerken website bibliotheek De bibliotheek maakt door Blik- in huisstijl bibliotheeksector. vangers zichtbaar welke informa- tie in de bibliotheek aanwezig is. B3. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek ondersteunt de inwoners van de gemeente bij de omzetting van informatie in kennis. B3A. Gewenst resultaat B3B. Acties B3C. Middelen B3D. Indicatoren De bibliotheek werkt samen met Blikvangers. Blikvanger. Blikvanger: Ja/Nee. de welzijnsraad aan initiatieven Literatuurlijsten. Literatuurlijsten. Literatuurlijsten: Ja/Nee. om het welzijn te verhogen. Personeel. C. DE BIBLIOTHEEK ALS CENTRUM VOOR EDUCATIE EN MEDIA-EDUCATIE Het levenslang en het levensbreed leren zijn meer ingebed in de lokale samenleving. Meer leesvaardigheid verhoogt de maatschap- pelijke participatie. Inwoners voelen zich vertrouwd met de nieuwe media. C1. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek is een vanzelfsprekende partner voor de onderwijssector. C1A. Gewenst resultaat C1B. Acties C1C. Middelen C1D. Indicatoren De bibliotheek zet projecten op Verbreding van het leesbevor- Budget voor collectievorming Aantal uitleningen van pakketten voor leesbevordering van scholie- deringsproject voor de basis- (binnen algemeen budget collec- “De Rode Draad”. ren in het basis- en middelbaar scholen “De Rode Draad”. tievorming). Nieuwsbrief voor basisonderwijs: onderwijs. Nieuwsbrief basisonderwijs. Budget auteursrechten, erelonen Ja/Nee. De bibliotheek heeft een educa- Bibliotheekintroducties. (binnen algemene middelen). Aantal klassen klassikale uitleen tieve basiscollectie. Jeugdboekenweek. Budget voor jeugdauteurs (bin- en boekenpakketten. De bibliotheek zorgt voor een Klasbezoeken en boekenpak- nen algemene middelen). Deelname Jeugdboekenweek: hoogwaardige leeromgeving. ketten. Budget Jeugdboekenweek (bin- Ja/Nee. Jeugdauteurs voor de scholen nen algemene middelen). Aantal bibliotheekintroducties. Actieplan 2010 Bibliotheek Kalmthout Pagina 5 van 9
 6. 6. (als onderdeel van de Jeugd- Budget voor “De Rode Draad”. Aantal jeugdauteurs voor de boekenweek). Personeel. scholen. Mogelijkheid voor klassen om Mogelijkheid voor klassen om in in de bibliotheek te werken. de bibliotheek te werken: Ja/Nee. Uitbouw contacten met middel- baar onderwijs. C2. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek is een omgeving die stimuleert tot leren. Organisaties uit de regio gebruiken de bibliotheek als distributiekanaal voor hun vormingsaanbod. De bibliotheek is op de hoogte van het opleidingsaanbod uit de regio en verwijst door naar de organisatoren. C2A. Gewenst resultaat C2B. Acties C2C. Middelen C2D. Indicatoren De bibliotheek zorgt voor een Blikvanger “Levenslang leren” Personeel. Distributie van folders door orga- hoogwaardige leeromgeving. nisaties van volwasseneneducatie: Inspelen op initiatieven uit de Ja/Nee. sector volwasseneneducatie bij de distributie van folders. C3. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek helpt de kloof te overbruggen tussen informatierijken en informatiearmen. C3A. Gewenst resultaat C3B. Acties C3C. Middelen C3D. Indicatoren De bibliotheek werkt samen met “Peterschap” van Digidak. Personeel. “Peterschap” van Digidak: Ja/Nee. externen aan initiatieven om de Ondersteuning van Blikopener. informatiekloof te helpen over- winnen. D. DE BIBLIOTHEEK ALS PLAATS VAN ONTMOETING EN CONTACT TUSSEN DE MENSEN Meer inwoners van de gemeente voelen zich verantwoordelijk voor hetgeen er rondom hen gebeurt en hebben meer vertrouwen in de samenleving en haar instellingen. Daardoor versterkt het sociale weefsel van de gemeente. Actieplan 2010 Bibliotheek Kalmthout Pagina 6 van 9
 7. 7. D1. CONCRETE DOELSTELLING: Inwoners van de gemeente voelen zich welkom in de bibliotheek en vinden het een aangename plek om te verblijven. Door haar werking ondersteunt de bibliotheek het leggen van spontane onderlinge contacten onder inwoners van de gemeente. D1A. Gewenst resultaat D1B. Acties D1C. Middelen D1D. Indicatoren Toegang tot de bibliotheek ver- De polyvalente ruimte is geïn- € 500 budget voor Blikvangers Aantal activiteiten in de polyva- hogen, ook buiten de openings- tegreerd in de culturele infra- (binnen algemene middelen). lente ruimte. uren. structuur van de gemeente. € 500 budget voor Verwendag Aantal Blikvangers. Lokale verenigingen moeten voor Blikvangers. Bibliotheekweek (binnen algeme- Deelname Bibliotheekweek: Ja / avondactiviteiten gebruik kunnen Verwendag Bibliotheekweek. ne middelen). Nee. maken van de polyvalente zaal. Aanzet tot herinrichtingsplan Begeleiding denkproces herin- Verderzetten denkproces herin- met aandacht voor ontmoe- richting bibliotheek (zie A2). richting bibliotheek: Ja/Nee. tingsfunctie. Personeel. E. DE BIBLIOTHEEK ALS PROFESSIONELE ORGANISATIE De administratie van de gemeente is efficiënter en effectiever georganiseerd. E1. CONCRETE DOELSTELLING: Uitgangspunt in onze manier van werken is “samenwerken”. E1A. Gewenst resultaat E1B. Acties E1C. Middelen E1D. Indicatoren Samenwerken met andere dien- Contacten met jeugd- en cul- Personeel. Contact andere gemeentedien- sten. tuurdienst. sten: Ja/Nee. Deelnemen aan bovenlokale pro- Deelname aan vergaderingen en Aantal personeelsvergaderingen. jecten in de bibliotheeksector. activiteiten van collegagroep Aantal projecten of bijeenkom- Webram. sten van: Deelname aan bijeenkomsten, o SBB Provinciaal Bibliotheek- projecten en activiteiten van: centrum Vrieselhof; o Streekgericht Bibliotheekbe- o Steunpunten Locus en Bibnet; leid van het Provinciaal Bi- o Belangenbehartiger VVBAD. bliotheekcentrum Vrieselhof; o Steunpunt Locus (lokaal cul- tuurbeleid); Actieplan 2010 Bibliotheek Kalmthout Pagina 7 van 9
 8. 8. o Steunpunt Bibnet (digitale bibliotheek); o Belangenbehartiger VVBAD. Personeelsvergaderingen. E2. CONCRETE DOELSTELLING: We maken zoveel mogelijk gebruik van moderne technologieën. Meer tijd voor contact met publiek en nieuwe taken kan enkel als we back officetaken tot een minimum beperken. Werkprocessen in de bibliotheek verlopen gestroomlijnd. E2A. Gewenst resultaat E2B. Acties E2C. Middelen E2D. Indicatoren Niet verwachten alle taken zelf uit Implementatie zelfuitleen, be- Budget van € 107.500 voor Zelfbediening uitgevoerd: Ja / te voeren; daarom back officeta- taalautomaat en beperkte her- hardware, software en installatie- Nee. ken afstoten en versterken van inrichting. kosten, training en labels voor o Inventarisatie veranderpunten front officetaken. Deelname aan project Organi- zelfservice van uitleen en inna- invoer zelfbediening: Ja / Nee. Deelnemen aan bovenlokale pro- satieontwikkeling van Locus / me, voorzien op BD 767/742/53. Deelname project Organisatie- jecten in de bibliotheeksector. Bibnet. Budget van € 6.000 voor meubi- ontwikkeling: Ja/Nee. Verbeteren van de doelmatigheid. lair, voorzien op BD 767/741/98. Om de zelfredzaamheid van de Personeel. gebruikers te versterken moet de huidige werking herdacht worden. E3. CONCRETE DOELSTELLING: In al wat de bibliotheek doet, streven we kwaliteit na. Streefdoel in onze werking is resultaatgerichtheid. Iedere klant van de bibliotheek heeft recht op dezelfde dienstverlening. E3A. Gewenst resultaat E3B. Acties E3C. Middelen E3D. Indicatoren Verbetering van de doelmatigheid. Opstellen, opvolgen en evalue- Personeel. Belettering: Ja / Nee. Inzicht in prestatieniveau. ren van het jaarlijkse actieplan. Actieplan: Ja/Nee. Door een betere werkorganisatie Opstellen van werkingsverslag. Werkingsverslag: Ja/Nee. maakt de bibliotheek ruimte vrij Deelname aan project Organi- Deelname project Organisatie- voor de begeleiding van bezoe- satieontwikkeling van Locus / ontwikkeling: Ja/Nee. Actieplan 2010 Bibliotheek Kalmthout Pagina 8 van 9
 9. 9. kers. Bibnet. Prestatiegegevens voorhanden: Ja Verzamelen van statistische ge- / Nee. gevens (zie A1). Invoer tijdsregistratie. E4. CONCRETE DOELSTELLING: De bibliotheek beschikt over gekwalificeerd personeel. De taken onder het personeel van de bibliotheek zijn gelijkmatig en efficiënt verdeeld. E4A. Gewenst resultaat E4B. Acties E4C. Middelen E4D. Indicatoren Deskundigheidsbevordering van Opleiding in het kader van Beroepsopleiding personeel (bin- Aantal opleidingsuren. de medewerkers. overgang naar zelfbediening. nen algemene middelen). Functioneringsgesprekken: Personeel van de bibliotheek be- Opleiding in het kader van ta- Cursus “Informatiebemiddeling Ja/Nee. schikt over ICT-vaardigheden. kenpakket. en communicatie” van Provinciaal Sociale tewerkstelling: Ja/Nee. Personeel van de bibliotheek Herverdeling van de taken per Bibliotheekcentrum Vrieselhof. schakelt Internet in bij het beant- functie van een groter gewicht Personeel. woorden van vragen van bezoe- voor publieksgerichte taken. kers. Functioneringsgesprekken. Werken met vrijwilligers kan, maar Sociale tewerkstelling in sa- moet beperkt blijven tot sociale menwerking met OCMW. tewerkstelling en voor taken die niet cruciaal zijn voor de werking van de bibliotheek. Actieplan 2010 Bibliotheek Kalmthout Pagina 9 van 9

×