Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beheersorgaan en Bib Kalmthout - werking en bevoegdheden

648 views

Published on

Presentatie op 14 mei 2013 bij opstart nieuw beheersorgaan van Bib Kalmthout. Overzicht van bevoegdheden en werking van het beheersorgaan, en een beknopt inleidend overzicht van de werking van de bibliotheek.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beheersorgaan en Bib Kalmthout - werking en bevoegdheden

 1. 1. Beheersorgaan bibliotheek KalmthoutJan Collet / Bib Kalmthout14 mei 2013
 2. 2. Wat mag u vanavond verwachten?• Kennismaking• Praktische afspraken• verkiezing voorzitter en ondervoorzitter• vastleggen agenda 2013• Beheersorgaan – werking en bevoegdheden• Openbare bibliotheek - werking• Rondleiding bibliotheek
 3. 3. kennismaking
 4. 4. praktische afspraken
 5. 5. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter“Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde ledenbij geheime zitting en bij volstrekte meerderheid eenvoorzitter en een ondervoorzitter, zodanig dat één van beidenbehoort tot de afgevaardigden van gebruikers en vanideologische en filosofische strekkingen.”Organiek reglement art. 8
 6. 6. Vastleggen datums bijeenkomsten“Het beheersorgaan komt ten minste driemaal per jaar samenen zo dikwijls als de belangen van de gemeentelijkebibliotheek het vereisen.”Organiek reglement art. 10
 7. 7. “De toetreding tot het beheersorgaan impliceert deaanvaarding van het organiek reglement en van het eventuelehuishoudelijk reglement, en houdt de verplichting in tot hetnakomen ervan.”Organiek reglement art. 7 $ 4
 8. 8. beheersorgaan
 9. 9. • Cultuurpact vormt wettelijke basis voor principe van“medebeheer” van beheersorgaan met medebeslissendeof adviserende bevoegdheid• In geval van gemeentelijk beheer legt gemeentedecreetgeen regels op• Onder invloed van Planlastendecreet (2011) legtVlaanderen geen eisen meer op op vlak van interneorganisatie• Wat al dan niet tot de bevoegdheid van het beheersorgaanbehoort, is volledig een zaak van gemeentelijke autonomieen is vastgelegd in Organiek reglement (2008)• Gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid ziet af vanbevoegdheid tot advies over bibliotheekbeleid (Organiekreglement 2009)
 10. 10. Organiek reglement• Organiek reglement is gebaseerd op decreet lokaalcultuurbeleid van 2001• Decreet lokaal cultuurbeleid is grondig gewijzigd in 2012• Organiek reglement (en huishoudelijk reglement) moetenvernieuwd worden• Afspraak met bestuur om eerst beheersorgaan tevernieuwen en dan pas een nieuw organiek reglement opte stellen
 11. 11. OpdrachtEr wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgtde inrichtende overheid (gemeenteraad en college vanburgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer vande gemeentelijke openbare bibliotheek.Organiek reglement art. 1
 12. 12. DoelDe gemeentelijke openbare bibliotheek is eenbasisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijnvragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, endie actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen.De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding encultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit envrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciëleinvloeden. Deze taken worden geconcretiseerd in eengemeentelijk bibliotheekbeleidsplan.Organiek reglement art. 3
 13. 13. Bevoegdheden en verplichtingen• [adviseert opmaak bibliotheekbeleidsplan]• [stelt samen met bibliothecaris jaarlijks een actieplan opmet acties die het komende jaar worden ondernomen]• [stelt samen met bibliothecaris jaarlijks eenwerkingsverslag op met acties die het voorbije jaarwerden ondernomen]• adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtendeoverheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid• werkt mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van debibliotheek
 14. 14. Wettelijke opdrachten (decreet LCB 2012)• Bib speelt in op maatschappelijke uitdagingen zoals dedigitalisering van de samenleving;• Bib stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbodter beschikking, breed en zorgvuldig samengesteld,aangepast aan de behoeften van het doelpubliek en in eenniet-commerciële omgeving;• Bib biedt een onlinecatalogus aan gebaseerd op degegevens van Open Vlacc;• Bib maakt de raadpleging in de bibliotheek van alleinformatiedragers en de uitlening van materialen enbestanden zo laagdrempelig mogelijk, in het bijzondervoor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor mensenmet een beperkt inkomen;
 15. 15. Wettelijke opdrachten (decreet LCB 2012)• Bib garandeert een optimale publieke dienstverlening opklantvriendelijke uren;• Bib besteedt 75% van de middelen, bestemd voor deaankoop van gedrukte materialen, aan Nederlandstaligepublicaties (context Brussel);• Bib stelt - met het oog op monitoring, naast de door degemeenteraad goedgekeurde jaarrekening - één keer perjaar sectorspecifieke gegevens ter beschikking over deopenbare bibliotheek aan de Vlaamse overheid. Ditgebeurt via BIOS2.
 16. 16. Bevoegdheden – “adviseren” versus “meebeslissen”• De bevoegdheid van een beheersorgaan gaat in principeverder dan louter “adviseren” (natuurlijk is adviestaak eenzeer belangrijke opdracht van een beheersorgaan)• Beleidsplanning (binnen meerjarenplanning)• Infrastructuur of werking (verbouwingswerken, inrichting enuitrusting, financieel beleid, gebruikersreglement, prijsbeleid …)• Recht op informatie over alle beleidsbeslissingen betreffende debibliotheek• “Beheren” impliceert ook op de mogelijkheid ombepaalde “beslissingen” te nemen. De omvang van diebevoegdheden wordt bepaald in het organiek reglement(en zal dus verschillen van gemeente tot gemeente).Locus, Beheer en verzelfstandiging in het lokaal cultuurbeleid(2013)
 17. 17. BevoegdhedenDe lokale besturen moeten aantonen dat ze lokalebelanghebbenden en / of bevoegde adviesraden hebbenbetrokken bij de opmaak van de strategischemeerjarenplanning (beleidsprioriteit Vlaamse overheid)Project beheersorgaan “Memorandum bibliotheek 2018”bestaande uit 3 workshops (waarvan de eerste achter de rugis)
 18. 18. Waarom moet het beheersorgaan in 2013opnieuw worden samengesteld?• Parallel met legislatuur gemeenteraad• Kandidaten worden voorgedragen en benoemd doorgemeenteraad• Het mandaat van beheerder loopt dus maximaal voor zesjaar, maar is (onbeperkt) hernieuwbaar, tenzij hieromtrentin het organiek reglement (‘de statuten’) strengerebepalingen zijn opgenomen.
 19. 19. Beheersorgaan - Stand van zaken• Samenstelling = • Bevoegdheden en verplichtingen = Werk maken van Organiek reglement(op basis van model van Locus)
 20. 20. openbare bibliotheek
 21. 21. kader
 22. 22. Nieuw decreet lokaal cultuurbeleid (2012)• Gemeenten maken geen cultuurbeleidsplan meer• De Vlaamse Gemeenschap subsidieert alleen desteden en gemeenten die zich inschrijven op deVlaamse beleidsprioriteiten (PDF).• Vlaanderen stelt geen voorwaarden meer omtrentde personeelsformatie en –bezetting.• De subsidieaanvraag en de rapporteringverlopen via de strategische meerjarenplanningen de beheers- en beleidscyclus.
 23. 23. Vlaamse beleidsprioriteiten Cultuur1. De gemeente voert een kwalitatief en duurzaam lokaalcultuurbeleid.2. De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in,aangepast aan de hedendaagse noden.3. De gemeente, opgenomen in de lijst van steden engemeenten die als bijlage bij het decreet is gevoegd,richt een cultuurcentrum in.
 24. 24. Vlaamse beleidsprioriteit - BibliotheekDeze beleidsprioriteit wordt als volgt gespecifieerd:De gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die:• de cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleert;• inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijkbereikbare doelgroepen en op de verhoging vaninformatiegeletterdheid en mediawijsheid;• Inzet op een aangepaste dienstverlening voor personenmet beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbaredoelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomischgebied;• inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen.
 25. 25. Cultuurbeleidsplanning• Geen apart cultuurbeleidsplan of bibliotheekbeleidsplan• Planning wordt geïntegreerd in gemeentelijkemeerjarenplanning• Beleidsplanning voor periode 2014 – 2019 zal gebeurenvolgens de regels van de nieuwe beleids- enbeheerscyclus (bbc)
 26. 26. kernfunctiesopenbare bibliotheek
 27. 27. De recreatieve of ontspannende rol van debibliotheek blijft essentieel, maar verbreedt zich toteen culturele functie.•ontspanning blijft belangrijkste reden van bezoek•bibliotheken helpen mensen omgaan met diverse media encultuuruitingen, en helpen “culturele competentie” teverhogen•de bibliotheek organiseert activiteiten die de participatieaan cultuur verhogen, verbreden en verdiepenmeer en beter van cultuur genietenbevorderen van lezen en organiseren vanactiviteitenCulturele kernfunctie
 28. 28. Culturele kernfunctie :praktijk
 29. 29. Culturele kernfunctie : praktijk
 30. 30. Bibliotheek ontwikkelt zich tot lokaal informatiecentrum,een plaatselijke toegangspoort tot kennis.•De informatieve functie van de bibliotheek is sterk toegenomenen groeit uit tot een kennisfunctie. Informatie wordt betekenisvolals ze tot verworven kennis wordt.•Bibliotheken helpen mensen hun weg vinden in deinformatiejungle. Ze zijn een (digitale) wegwijzer bij het zoekennaar kwaliteitsvolle informatie. Ook en zeker voor de “nieuweongeletterden” / “digital natives”.•De bibliotheek biedt gratis toegang tot internet, stelt computerster beschikking of organiseert – via Digidak - internetcursussen.Kennis als kernfunctie
 31. 31. Kennisfunctie : praktijk
 32. 32. Levenslang en levensbreed leren is eenmaatschappelijke behoefte. De bibliotheek schept alsplaatselijke toegangspoort tot kennis een essentiëlevoorwaarde voor levenslang leren.Bibliotheken ondersteunen niet alleen het individuele leren enhet schoolse leren tijdens de vele klasbezoeken maar ook hetlevenslang en levensbreed leren door haar aanbod aanleermaterialen en door haar samenwerking met andere actorendie vormen van educatie organiseren.Educatieve kernfunctie
 33. 33. Educatieve kernfunctie : praktijk
 34. 34. Het decreet spoort bibliotheken aan om een rol tespelen bij gemeenschapsvorming.Bibliotheken organiseren ontmoetingsbevorderendeactiviteiten zoals leesclubs, literaire avonden, voordrachten,tentoonstellingen.In veel bibliotheken krijgt de ontmoetingsfunctie een plaats ineen leescafé, een leestuin, een polyvalente ruimte voorsociaal-culturele activiteiten.Ontmoeting als kernfunctie
 35. 35. Ontmoeting als kernfunctie : praktijk
 36. 36. infrastructuur
 37. 37. bezoekers
 38. 38. Leden
 39. 39. Leden
 40. 40. Leden
 41. 41. bezit en uitleningen
 42. 42. medewerkers
 43. 43. inkomsten & uitgaven
 44. 44. mijlpalen
 45. 45. • Gebruikersonderzoek (2004)• Marktonderzoek (2009)• Bib web awards @twitter (2010)• Herinrichting bib Kalmthout (2011)• Herinrichting jeugdbib Nieuwmoer (2012)• Herinrichting jeugdhoek bib Kalmthout + MLP plein (2013)
 46. 46. uitdagingen
 47. 47. 7 uitdagingen voor de bibliotheek1. Inzetten op wat de bib uniek maakt2. Meer aandacht voor de gemeentelijke specificiteit en het gemeentelijkbeleid3. Inspelen op het gewijzigde gedrag van mensen in een digitale context4. Werkprocessen optimaliseren5. Infrastructuur aanpassen aan lokale noden6. Nieuw organisatiemodel uitwerken7. Uitwerken van een geschikt personeelbeleid
 48. 48. dank voor uw aandacht!jan.collet@kalmthout.behttp://bibliotheek.kalmthout.be

×