Metakognitif dan refleksi

3,409 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metakognitif dan refleksi

 1. 1. Disediakan oleh : ‘Izzat Najmi Bin Ibrahim Khairul Amin bin Mohamad Sham Jeffrey Yeoh Ze Hui
 2. 2. Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dantindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan.(Hanipah, 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semulapengalaman pelajar. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yangketara dan tersirat. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian, temu bual dan soal selidik Refleksi dalam Internship membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul, memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnyamembuat penilaian kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif
 3. 3. • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.• Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambah baik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan.• Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan.• Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan.
 4. 4. • Bermula dengan mengingat kembali.• Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu.• Menentukan usaha secara sedar (conscious effort).• Bersedia mengubah sikap, kesedaran diri, amalan dan tingkah laku positif.
 5. 5. • Ia merupakan proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan Internship oleh pelajar sendiri melalui refleksi untuk mempertingkatkan kemahiran.• Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah:
 6. 6. 1. Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan:• Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai ?• Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ?• Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ?• Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut?
 7. 7. Strategi yang boleh membantu pelajar-pelajar meningkatkan kemahiran reflektif adalah dihuraikan seperti berikut:a) Memperkenalkan masalah-masalah terbuka.b) Melatih pelajar dengan kemahiran menggunakan teknik penyelesaian masalah.c) Membimbing pelajar menggunakan pemikiran kritis, teknik menganalisis dan mentafsir maklumat-maklumat daripada data.
 8. 8. d) Membimbing pelajar menggunakan pemikiran kreatif untuk membentuk pelbagai hipotesis serta menghasilkan pelbagai kemungkinan penyelesaian yang wajar.e) Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognisi dan teknik refleksi untuk menilai kemungkinan-kemungkinan penyelesaian.f) Di dalam segala proses pemikiran reflektif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, guru harus menggunakan teknik menyoal supaya daya pemikiran reflektif pelajar dapat dipertingkatkan.
 9. 9. • Proses metakognitif membantu meningkatkan pembelajaran dengan cara membimbing pelajar atau seseorang itu berfikir, membantu seseorang itu menentukan tingkah laku yang akan diambil apabila dia cuba memahami sesuatu keadaan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
 10. 10. • Menfokus kepada aktiviti pelajar untuk menjelaskan apa yang mereka fikir tentang pemikiran dari segi proses berfikir bagi sesuatu kemahiran berfikir yang khusus yang dialami dalam sesi pengajaran pembelajaran sebelumnya. Langkah ini membolehkan pelajar berfikir tentang apa yang difikirkan(students think about their thinking)
 11. 11. • Pelajar boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses berikut: - Merancang apa yang hendak dipelajari. - Memantau kemajuan pembelajaran diri. - Menilai apa yang pelajari.
 12. 12. • Meramal apa yang akan dipelajari,• Bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan yang akan diperolehi apabila perkara itu dipelajari.• Menyediakan diri secara fizikal, mental dan psikologi• Membuat perancangan dari semasa ke semasa untuk mendapat sesuatu perkara.
 13. 13. • Adakah ini membawa makna kepada saya ?• Apakah soalan yang boleh saya ajukan ?• Mengapakah saya tidak memahami cerita ini ?• Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan ?
 14. 14. • Apakah tindakan pengubahsuaian yang harus saya ambil ?• Mengapa saya sukar/mudah menguasai ?• Bagaimana sesuatu kemahiran, nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya ?
 15. 15. • Sebelum sesuatu aktiviti pembelajaran dimulakan, guru perlu mengajar atau menunjukkan peraturan yang patut dipatuhi dan strategi serta langkah untuk menangani masalah dan hala tuju yang harus diikuti.
 16. 16. • Semasa aktiviti itu dilaksanakan, guru perlu memberikan peluang kepada pelajar untuk berkongsi pengalaman, proses berfikir dan pandangan tentang tingkah laku mereka.• Selepas aktiviti pembelajaran, guru perlu meminta pelajar menilai sejauh mana peraturan yang diajarkan itu dipatuhi.
 17. 17. Menyoal ialah satu teknik penting untukmenjelaskan fikiran seseorang. Sebagaiguru, anda boleh menggalakkan pelajaragar mengemukakan soalan kepada dirimereka sendiri sebelum, semasa danselepas membaca, mendengar, melihatdan menonton sesuatu.
 18. 18. Guru perlu berbincang dengan pelajar tentangpemilihan yang dibuat oleh pelajar dari segikesan baik dan buruknya sebelum keputusandibuat.
 19. 19. Metakognisi bolehdikembangkan denganmemberikan peluangkepada pelajar untukmembuat refleksi danmengkategorikan tindakanmereka berdasarkan duaatau lebih penilaian.
 20. 20. Guru meminta pelajar menilai kesanpositif dari apa yang mereka lakukan.Melalui cara ini, pelajar akanmenyedari tingkah laku yang baik danakan menerapkan tingkah lakutersebut dalam situasi yangberlainan.
 21. 21. Cara yang boleh diaplikasikan ialah pelajarmemikirkan beberapa soalan seperti: a) Apakah informasi yang diperlukan? b) Apakah alatan yang diperlukan? c) Apakah kemahiran yang diperlukanuntuk melakukan tingkah laku berkenaan?
 22. 22. Guru boleh membantu pelajardengan mengubah pernyataanyang diutarakan oleh pelajar.Contohnya, “Apa yang ingin andakatakan ialah .....” Melalui caraini, pelajar dibimbing agarmenjelaskan, memikirkansemula atau memikirkan ideamereka dengan lebih mendalam.
 23. 23. Guru boleh menyedarkan pelajarmengenai tingkah laku kognitifmereka dengan memberikan labelbagi tindakan yang diambil.Contohnya, guru boleh memujipelajar dengan ayat berikut,“Bagus, anda sedang membuat saturangka tindakan yang baik bagi ..... “
 24. 24. Sebagai seorang guru, pastikan andamenjelaskan apakah yang dimaksudkandengan setiap perkataan agar pelajarlebih sedar dan bertanggungjawabterhadap impak kata-kata mereka.
 25. 25. Dengan kaedah main peranan, pelajar dapatmembayangkan diri mereka dalam sesuatuwatak dan membuat modifikasi tingkah lakusecara metakognitif terhadap peranantersebut. Simulasi pula memberi peluangkepada pelajar untuk memikirkanbagaimana seseorang itu akan bertindakdalam situasi berlainan.
 26. 26. Galakkan pelajar mencatatpengalaman harian mereka di dalamdiari/buku log. Ini dapat membantumereka mensintesis dan menterjemahfikiran dan kelakuan mereka dalambentuk simbol dan grafik.
 27. 27. Guru hendaklah memberikan teladanyang baik dengan merancang, mengenalpasti dan menilai sesuatu tingkah lakubeliau supaya pelajar dapatmencontohinya.
 28. 28. • Setiap orang akan mencabut undi. Sepuluh orang yang bertuah akan melakonkan sebuah sketsa mengikut situasi yang diberi. Pelajar yang lain akan menulis satu refleksi tentang bagaimana anda berada di dalam situasi itu

×