Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop Programma regelarme transitie West Brabant

2,273 views

Published on

In de West-Brabant heeft men de handen ineen geslagen om extramurale zorg en welzijn in de regio zoveel mogelijk gezamenlijk en regelarm te organiseren. Dit bespaart veel onnodige kosten en stelt zorgaanbieders in staat een samenhangend, kwalitatief en innovatief hulpaanbod (in aantal hulpverleners en zorgarrangementen) te ontwikkelen. In totaal zijn 19 gemeenten, 50+ zorgorganisaties, zorgverzekeraar CZ en een groot aantal vrijwilligers betrokken.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop Programma regelarme transitie West Brabant

 1. 1. Op weg in West Brabant: programma regelarme transitie
 2. 2. Wie doen mee • 18 gemeenten • Tenminste 50 aanbieders van zorg en welzijn • Sociale netwerken, vrijwilligers, cliënt organisaties • Verzekeraar en zorgkantoor • Actieve burgers
 3. 3. Kern van programma – Experimenteren gericht op innovatie in sociaal domein – Cocreëren van nieuwe vormen van inkoop, toegang, budgetteren en verantwoorden in relatie tot decentralisatie AWBZ/WMO – Leren en ontwikkelen van nieuwe vormen vanuit werk van professionals, in co creatie werkwijze – Ondersteuning op deze ontwikkeling d.m.v. expertinzet en effectonderzoek – Programma van gelijkwaardige partners, met allen eigen belangen en oog voor noodzakelijke ruimte die dat vraagt
 4. 4. experimentniveau (inter)gemeentelijk niveau programma niveau inhoudelijk wat wordt beoogd hoe draagt experiment bij aan vernieuwing en regelarm organisatorisch hoe geef je samenwerking vorm bouwen van vitale coalities hoe richt je uitvoering in inhoudelijk inrichten gewenste rol samenwerking gemeenten en maatschappelijk veld zicht op bewegingen in transities organisatorisch vorm geven aan samenwerking en transformatie inhoudelijk volgen van proces van samenwerking in beeld krijgen van: resultaten opschalingmogelijkheden oplossingsrichtingen organisatorisch bundelen vanuit niveaus verbinden met landelijk stakeholders netwerk Leren met elkaar Monitoren Kennis delen
 5. 5. Cocreatie in procesvoering  Partijen zijn allemaal nodig om tot resultaten te komen: gemeenten, aanbieders, verzekeraar, cliëntorganisaties  Keuze voor bottom up aanpak  Inhoudelijk naar gezamenlijk ontwikkelend en gedragen programma  Gemeentelijk/intergemeentelijk samen met aanbieders, verzekeraar en cliënten als input rond experimenten  Leren van en met elkaar en uitwisseling organiseren  “Experiment” breed opgevat: dus of thema/inhoudelijk punt, of vernieuwende werkwijze met elkaar  Vervolgens zoeken naar effectmonitor en opschalingswaarde  Ruimte voor verschillen in focus (inhoud) en tempo (planning)  Governance, aanhaking ook bij en van achterbannen
 6. 6. Experimenten op: 0e lijn Soc. Buurtnetwerken Versterken eigen kracht: toewerken naar informele netwerken Vrijwilligers en professionals samen Experimenten op: Soc. Wijkteams, vangnet en eerste opvang met soms (Kortdurende) ondersteuning Terug naar informele omgeving begeleiden Verwijzing/begeleiding naar specialistische zorg: hoe, wie, inzet? Experimenten op: - Verschuiving van betaalde, doelgroep gebonden dagbesteding naar onbetaalde/buurtgebonden activiteiten - Geïntegreerde begeleiding in de buurt - Van Individueel naar groepsgericht - Ontwikkelen van toegangsmethodiek Rol Gemeente: - Koopt in, toegang - Financiert - Stuurt op deelname aan samenleving - Passend bij behoefte - Kwaliteitstoets - Toezicht/controle experimenten
 7. 7. On-line community • https://transitiewb.coopcreation.com
 8. 8. Regelarme Monitor • Uitvoering door extern onderzoeksbureau, RIGO Research en Advies • Kwaliteit in beeld In beeld brengen van oplossingen, instrumenten en werkwijzen en de bijdrage ervan aan de ervaren kwaliteit; • Meer zelfredzaamheid? • Meer inzet sociaal netwerk en vrijwilligers? • Met behoud van kwaliteit voor cliënt en professionals • Proces in beeld Samenwerkingsproces, betrokkenheid bestuurders en professionals met burgers en cliënten, leerproces: lukt het samen te transformeren? • Kwantiteit in beeld Levert de transformatie de veronderstelde efficiëntie op? Is dat te kwantificeren en ook te isoleren? Is er een relatie te leggen met outcomesturing?
 9. 9. Op weg in West Brabant: Regelarme Transitie
 10. 10. Transitie en Transformatie: de uitgangspunten De cliënt/burger • op elkaar afgestemde zorg, dicht bij huis georganiseerd (bijvoorbeeld op wijkniveau, geïntegreerd sociaal en verzekerd)) • minder verschillende hulpverleners in huis met ‘eigen’ formulieren en vragen (dit geldt ook voor mantelzorg) • meer regie over het eigen leven en de eigen zorgvraag (inzet op maat in overleg tussen vrager en bieder) • helderheid over de te volgen procedure en het eventuele aanbod De professional (zorgaanbieder) • minder administratieve lasten door het slimmer organiseren van de wijze van indicatiestelling, registratie-eisen en aangesloten verantwoordingssystemen • hogere arbeidssatisfactie doordat professionals meer tijd voor de cliënt hebben en de verhouding tussen directe en indirecte uren verandert (minder overhead) • op elkaar afgestemde zorg en welzijn, als gevolg van goede samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en (specialistische) zorgaanbieders De financier (overheid, zorgkantoor, verzekeraar) • slimmer, afgestemde inkoop en contracten, waardoor er minder of geen sprake is van stapelingen van regelingen en interventies (zorgaanbod over de financieringsstromen heen) • mogelijkheid om slim zorg aan te bieden waarbij de schaarse middelen zo goed, doelmatig, effectief en transparant mogelijk worden ingezet (minder overhead) • mogelijkheid om slim zorg aan te bieden waardoor de kosten voor registratie, indicatie en verantwoording ‘verdeeld’ kunnen worden over de aanbiedende en regisserende partijen • geen afwenteling van de (negatieve) consequenties op elkaar: de effecten van een goed zorgaanbod van gemeenten werken door op het zorgaanbod van de zorgkantoren en vice versa (‘beheersing van het waterbed effect)
 11. 11. Cliënten Burgers Professionals, aanbieders Gemeentelijk Regionaal Landelijk Visie en regie op decentralisaties Samenwerking en Maatschappelijk draagvlak Efficiëntie, betaalbaarheid, lagere transactiekosten Verbinding zorg en welzijn, informeel en professionele zorg Transparante budgettering en verantwoording Vermindering bureaucratie Professionele beslisruimte Meer mensen helpen voor zelfde/minder geld Een gezin, een plan Crosssectoraal Eigen regie Tevredenheid Eenduidige toegang, keuze , zorgplan Vermindering van zorg/hulpverleners Zicht op Opschaling Transactiekosten hele kolom omlaag Reductie complexiteit Verbinding AWBZ en ZVW Regionaal aanbod Goede voorbeelden innovatie van zorg, lokale sturing en inrichting systemen Samenwerking met veld in wijziging systeem iAWBZ iWMO ERAI VNG VWS Beoogde doelen per niveau
 12. 12. Geïntegreerde ketenvorming gemeente & verzekeraar verzekeraar & zorgkantoor (Soc.) Wijkteams Wijkverpleeg kundige en Carebrede teams buurtnetwerk basis voorziening hulpmiddelen Huisarts; regie chronische ketenzorg Gemeente WLZ Specialistische zorg - Ontschot en eenvoud in proces - Schakelpunten tussen de voorzieningen organiseren algemeen groeps/individueel specialistisch
 13. 13. Burger en soc. wijkteam kennen elkaar, weten elkaar te vinden Soc. wijknetwerk ondersteunt bij vinden juiste verbinding met Alg. Voorzieningen Wijkverpleegkundige/WMO- kundige hebben een keukentafelgesprek Het zorgplan omvat een combinatie van algemene voorziening en maatwerk in sociaal en verzekerd domein Burger woont naar tevredenheid in de wijk De toegang naar maatwerk is hier gemandateerd op het wijkniveau voor zowel ZvW als WMO Gemeente en verzekeraar kennen één systeem van plan=realisatie en CAK; Een systeem van bekostiging en verantwoording Algemene voorzieningen zijn een antwoord op de gewenste wijk; groeps- en individueel lopen in elkaar over; is beleidspunt in de gemeente Samenwerking burger, maatschappelijk veld en professionals is beleidspunt gemeente Geïntegreerd zorgen: Regelarme beslispunten gemeente
 14. 14. Hybride financiering en verantwoording Wijkresultaten: outcome outcome Maatwerk: maatschappelijke ondersteuning en formele zorg Algemene voorzieningen, signalering, preventie Regionaal: kiezen voor dit fin. werkmodel, ontwikkelen verantwoording, benchmark Lokaal: samenstelling en vorming algemeen, maatwerk, outcomeindicatoren, prioriteren inzet in wijk/dorp, inzet van middelen
 15. 15. 3 Niveaus van vernieuwing Inhoudelijke thema’s Vernieuwing van organisatie van Zorg Vernieuwing van Lokale besturing Systeemvernieuwing & Randvoorwaarden Gebiedsgericht Cross sectoraal Bekostiging Inkoop Coalitie aanpak Experimenteerruimte WMO regiovorming Gemeentelijke regiovorming Zorginkoper per regio Eigen kracht, Eigen Regie Clientregie, burger is startpunt Informele zorginzet Toegang/drempel tot professionele zorg op basis van Eigen Krachtpiramide Ruimte voor inzet en mandaat voor professional Geïntegreerde zorg & Welzijn Teamsamenstelling & werkwijzen dichtbij Grenzen aan sociale zorg Een gezin, een plan Einde aan de stapeling Verbinden en kantelen welzijn, zorg en sociale zaken Sturen op kwaliteit voor burgers, outcome Geïntegreerde inspectie en controle, verantwoording Efficiëntie Lokale overlap in kaart Heldere, eenvoudige procedures voor cliënten % reductie Verantwoordingsorganisatie lean Opschalingseffecten voor uitvoerders VECOZO Schakelpunt/AZR iAWBZ , iWMO, informatievoorziening Coopcreation.com Transitie & Transformatie
 16. 16. Inkoopproces • Afgestemde inkoop verzekeraar – gemeenten • Op: toegang, bekostiging en verantwoording • Aansluiten op elkaar leidt tot optimaal hybride systeem en ontwikkeltraject • Ontwikkel/transformatieagenda • Subregionale ‘krimp’ tafels WLZ: aanbieders, verzekeraar, gemeenten
 17. 17. Regelarm organiseren = 1. Kiezen voor beter en effectiever 2. Samen komen tot eenduidig kader voor verzekerd en sociaal domein 3. Regioschaal levert maximale regelarmheid en efficiëntie - Eenduidig basispakket = maximaal transparant voor aanbieders en cliënten (QQQ) - Integraal organiseren in de wijk voorkomt inefficiënties als stapeling (€€€€) - Kiezen voor eenduidig (hybride) financieringsmodel: een kader, een logica, een controlemechanisme (€€€€) - Eenduidig financieringsmodel levert prof. ruimte in de wijk schotloos te werken (€€€€) - Eenduidig fin.model kent geen dubbele administratieve verplichtingen (€€€€) - Eenduidig fin.model kent eenduidig verantwoordingskader en verwerking daarvan (€€€€) - Eenduidig fin.model biedt ruimte aan standaardprocessen en regels = afname van verwerkingskosten (€€€€) - Outcome meten vereist vergelijkbare basisindicatoren op zekere schaal - ICT systemen door gemeenten en verzekeraars laten samenvallen (€€€€)

×