Archipel – Eindhoven
“Wie betaalt,
bepaalt!”
Hans Hendriks, manager programma Client in Regie
De cliënt in regie
Het kan en moet anders in de zorg
Maatschappelijke ontwikkelingen:
 Maatschappelijke druk: de nieuwe ouderen (eigen regie...
Archipel neemt de uitdaging aan
Vooral vanuit eigen visie en morele keuze:
 Verantwoordelijkheid voor eigen leven en de n...
Visie “Cliënt in regie”: bepalend voor (andere) opzet
zorg- en dienstverlening
Paradigmashift: Cliënt wordt koopkrachtige ...
Interventie
2 trajecten waarin de cliënt een koopkrachtige klant wordt
Persoonsvolgend budget en dagbesteding
 Doel:
o Ve...
Traject 1:
individueel dagbestedingsarrangement
Hoe was het?
Busje komt zo………….. of komt nooit Standaard en traditioneel
a...
Voorbeeld 2:
individueel dagbestedingsarrangement -
vervolg
Hoe is het?
Individueel arrangement
Uitgebreid en gedifferen...
Instrumenten dagbesteding
Kostprijsberekening dagbesteding (herzien) 2013 Archipel -
versie 3.0 - 23 januari 2013 - met kl...
Toekomstbestendigheid dagbesteding
 Cliënt is in regie (grote klanttevredenheid)
 Klantsturing is geborgd
 Optuigen nie...
Voorbeeld 2: persoonsvolgend budget
 Doelgroepen: zorg met verblijf, ZZP 1 t/m 4, 6, 8
 Scheiden wonen en zorg (wooncomp...
Voorbeeld 2: persoonsvolgend budget (vervolg)
Archipel levert een klantondersteuner (“maatje van de klant”)
• Contact star...
Casus PVB
Heleen Venema, klantondersteuner
Situatieschets
o Gesprekken thuis, vóór daadwerkelijke verhuizing
o Formuleren ...
Vragen, dilemma’s en ongemak
 Wachtlijstbeheer: omgaan met specifieke wensen cliënt
 Dienstverlening door anderen, o.a. ...
Discussie
Resultaten, effecten en aandachtspunten uit PVB project
(effectmeting Kiwa volgt)
 Meer ruimte voor niet-zorgac...
Wat vraagt deze omslag? Motto: “zonder ongemak geen verandering”
shift van overheid van instelling commentaar
Zorg kost ge...
Instrumenten PVB-project
Kostprijsberekening - versie 0.4 - 29 april 2013.xlsx
BudgetformulierPVB - versie 0.7 - 1 mei 201...
Voorbeeld 2: persoonsvolgend budget (vervolg)
Kennismakingsgesprek met het team van dienstverleners
• vlak vóór de inhuizi...
Werkconferentie Langdurige zorg - Archipel
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Werkconferentie Langdurige zorg - Archipel

1,369 views

Published on

De presentatie die Archipel hield tijdens de werkconferentie over de hervormingsagenda langdurige zorg van In voor zorg! op 24 juni 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkconferentie Langdurige zorg - Archipel

 1. 1. Archipel – Eindhoven “Wie betaalt, bepaalt!” Hans Hendriks, manager programma Client in Regie De cliënt in regie
 2. 2. Het kan en moet anders in de zorg Maatschappelijke ontwikkelingen:  Maatschappelijke druk: de nieuwe ouderen (eigen regie , maatwerk)  Terugtredende overheid  De-institutionalisering  Maatschappelijke integratie en participatie  Van recht naar compensatiebeginsel  Maatschappelijk ondernemerschap nodig Bewegingen binnen de zorg:  van zorg naar welzijn (sociale domein)  van formele zorg naar informele zorg  van intramuraal naar extramuraal  organisatie dicht bij de klant  minder collectieve financiering, meer eigen betaling
 3. 3. Archipel neemt de uitdaging aan Vooral vanuit eigen visie en morele keuze:  Verantwoordelijkheid voor eigen leven en de noodzakelijke ondersteuning  Die eigen regie staat onder druk: o veel hulp op verschillende terreinen minder tegenspel o overbelasting mantelzorgers o vervreemdende omgeving o dominante wet- en regelgeving en professionele standaarden Nodig is een meerjarig transitieprogramma: cliënt in regie 5 kernprincipes:  Eigen kracht  Keuzevrijheid  Dialoog  Oplossingsgericht  Maken/nakomen concrete afspraken 3 programmalijnen  Samenspel cliënt, mantelzorger, medewerker  Projecten (best practices)  Klantmanagement
 4. 4. Visie “Cliënt in regie”: bepalend voor (andere) opzet zorg- en dienstverlening Paradigmashift: Cliënt wordt koopkrachtige klant Van Naar Zorg is gratis (overheid regelt en betaalt, beperkte eigen bijdragen Zorg kost geld (klant bepaalt en betaalt, overheid faciliteert op maat) Focus op overheid en zorgkantoor Focus op de klant (wat wil die, wat kan die, welke hulpbronnen heeft die) Leveren van (zoveel mogelijk) wettelijk gedefinieerde producten tegen vaste tarieven Individuele arrangementen (wat heb jij nodig, wat is al geregeld, wat kunt u (samen) zelf, welke aanvullende diensten moeten wij leveren)
 5. 5. Interventie 2 trajecten waarin de cliënt een koopkrachtige klant wordt Persoonsvolgend budget en dagbesteding  Doel: o Versterking positie cliëntsysteem o Regievoering zorg- en dienstverlening bij klant  Middelen: o Scheiden wonen-zorg-welzijn-behandeling o Eigen (virtueel) budget voor de cliënt en inzet eigen geld o Inkoop gewenste zorg- en dienstverlening door cliënt(vertegenwoordiger) o Inzet ondersteuner t.b.v. de klant
 6. 6. Traject 1: individueel dagbestedingsarrangement Hoe was het? Busje komt zo………….. of komt nooit Standaard en traditioneel aanbod Vaste producten Gescheiden groepen beperkt vaste groepen weinig vernieuwend Naar binnen inflexibiliteit
 7. 7. Voorbeeld 2: individueel dagbestedingsarrangement - vervolg Hoe is het? Individueel arrangement Uitgebreid en gedifferentieerd aanbod Integrale kostprijs Zelf betalen; indicaties = portemonnee cliënt Buiten de muren, “normale” voorzieningen Borging klantsturing dagbestedingscoach (vraagkant) programmaleiders (aanbodkant) Voortdurende dialoog klantgestuurd breed vernieuwend individueel arrangement Buiten de muren Integrale kostprijs flexibel
 8. 8. Instrumenten dagbesteding Kostprijsberekening dagbesteding (herzien) 2013 Archipel - versie 3.0 - 23 januari 2013 - met kleur.xls Offerte dagbesteding Kanidas - aangepast januari 2013 - met kleur (1).xls
 9. 9. Toekomstbestendigheid dagbesteding  Cliënt is in regie (grote klanttevredenheid)  Klantsturing is geborgd  Optuigen nieuwe gemeentelijke bureaucratie niet nodig  Aanbesteding niet nodig (binnen voorwaarden kan iedereen meedoen)  Kansen voor ketensamenwerking  Compensatiebeginsel is uitgangspunt  Financiële speelruimte voor financiers
 10. 10. Voorbeeld 2: persoonsvolgend budget  Doelgroepen: zorg met verblijf, ZZP 1 t/m 4, 6, 8  Scheiden wonen en zorg (wooncomplex van corporatie, dienstverlening Archipel)  Klant beschikt over eigen (virtueel) budget  Totale budget = • tarief VPT (nagenoeg hele tarief, incl. kosten verblijf); faciliteiten overheid • eigen betalingen • betalingen netwerk  Klant bepaalt wat hij aan ondersteuning nodig heeft  Volgorde invulling ondersteuningsvraag: • zelf • sociale hulpbronnen (familie, vrienden/kennissen, vrijwilligers) • andere cliënten • professionele hulp
 11. 11. Voorbeeld 2: persoonsvolgend budget (vervolg) Archipel levert een klantondersteuner (“maatje van de klant”) • Contact start in thuissituatie • verhelderen ondersteuningsvraag • in kaart brengen eigen mogelijkheden en van netwerk • verbinding leggen met andere klanten en informele zorg • formuleren vraag aan professionele ondersteuning • beheer (virtuele) individuele budget (integrale kostprijsberekeningen, budgetformulier) Resultaat:  Concept leefplan van cliënt (instrument van LOC!)  Concept ondersteuningsvraag  Concept financieel overzicht Voortdurend informatie – uitwisseling (contactverzorgende, klantondersteuner, dagbestedingscoach, andere dienstverleners)
 12. 12. Casus PVB Heleen Venema, klantondersteuner Situatieschets o Gesprekken thuis, vóór daadwerkelijke verhuizing o Formuleren wensen, eisen, dilemma’s met client o Vertaling in (zorg-)leefplan (concept) o Vertaling naar financiële consequenties (budgetformulier) o Noodzaak kwantificering en monitoren inzet V&V (Advisaris cliëntagenda) BudgetformulierPVB - versie 0.7 - 1 mei 2013.xlsx
 13. 13. Vragen, dilemma’s en ongemak  Wachtlijstbeheer: omgaan met specifieke wensen cliënt  Dienstverlening door anderen, o.a. voorliggende voorzieningen: kan dat, uit het PVB-budget?  Eigen betalingen in relatie tot ruimte in budget  Standaarddienstverlening versus maatwerk (m.n. op terrein van huishoudelijke ondersteuning en facilitaire dienstverlening)  Recht op budget of compensatie (wel/niet sparen)  Inkomsten op basis van gevraagde en geleverde dienstverlening vraagt omslag in denken en doen (meer commercieel denken)  Oude werkwijzen en beheerssystemen passen niet meer
 14. 14. Discussie Resultaten, effecten en aandachtspunten uit PVB project (effectmeting Kiwa volgt)  Meer ruimte voor niet-zorgactiviteiten  Mantelzorginzet wordt beloond  Continuïteit in brede klantondersteuning wordt zeer gewaardeerd  Transparantie is nodig voor vertrouwen en wordt positief gewaardeerd  Contacttijd hulpverlener-cliënt is belangrijke factor  Contactverzorgende wordt beter gepositioneerd en gecoacht  Omslag in denken en handelen bij managers, teamleiders en medewerkers is nog niet helemaal gemaakt (nog veel oude routines)  Noodzaak aanpassing bestaande werkwijzen en beheerssystemen (zorgleefplan, MDO, administratie, budgettering, formatiebeheer, etc.)
 15. 15. Wat vraagt deze omslag? Motto: “zonder ongemak geen verandering” shift van overheid van instelling commentaar Zorg kost geld klant bepaalt klant betaalt Instelling levert maatwerk overheid faciliteert (op maat) • Persoonsvolgende financiering is uitgangspunt: niet instellingen maar cliënten ontvangen budget • Facilitering cliënt op basis van zorgzwaarte èn draagkracht • Geen aanbesteding • geen inhoudelijke en organisatorische regie • Randvoorwaarden voor leveranciers en burgers • Infrastructuur garanderen • Integrale kostprijs producten (transparant) • Commercieel denken; verdienmodellen i.p.v budgettering (koopkrachtige klanten leveren inkomsten • Aanpassing bedrijfsprocessen (primaire proces, administratieve processen en systemen) • Ondernemingszin • Vraagt van overheid en instellingen om lef • Stelselwijziging is risicovol: kost energie en veel geld (beheerskosten) • Oud gedrag van centrale overheid wordt geabsorbeerd door lokale overheid • Client in regie niet in gedrag (inconsistent en incongruent gedrag) Focus op de klant Wensen klant Hulpbronnen klant (competenties, netwerk, financiën) • Organisatie dicht bij de klant • Loslaten standaard regelgeving • Klantmanagement (cliënt en sociale netwerk) • Regelruimte medewerkers • Relativeren (professionele) standaarden • Aanpassen methodieken en instrumenten aan klanten • Machtsverhoudingen in de instelling ter discussie • Afscheid nemen van Individuele arrangementen Aansluitend bij wensen Aansluitend op mogelijkheden en bestaande praktijk Nieuwe verbanden en verbindingen leggen, • Geen blauwdrukken • Van recht naar compensatiebeginsel • Regelen klantondersteuning bij keuzes • Geen standaardproducten • klantondersteuning • Organiseren countervailing power
 16. 16. Instrumenten PVB-project Kostprijsberekening - versie 0.4 - 29 april 2013.xlsx BudgetformulierPVB - versie 0.7 - 1 mei 2013.xlsx
 17. 17. Voorbeeld 2: persoonsvolgend budget (vervolg) Kennismakingsgesprek met het team van dienstverleners • vlak vóór de inhuizing • gesprek met contactverzorgende: kennismaking, welkom • afspraken op basis van concept leefplan van de klant Eerste zes weken: inregelen • dagbestedingscoach maakt individueel arrangement dagbesteding (binnen week) • management facilitaire diensten maakt afspraken dienstverlening concreet • zorg aan de slag met gemaakte afspraken: inventariseren tijdbesteding (Advisaris), in kaart brengen aanvullende zorg Na zes weken • gesprek klant en klantondersteuner met contactverzorgende en dagbestedingscoach • vaststellen definitieve (zorg)leefplan; afspraken over noodzakelijke professionele ondersteuning en financiële consequenties

×