Veranderingen langdurige zorg: VGZ - casemanagement dementie

1,588 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Veranderingen langdurige zorg: VGZ - casemanagement dementie

 1. 1. Rapportage onderzoekzorgkostenmonitor dementie(Zorgkantoren) Coöperatie VGZ
 2. 2. www.vgz.nlwww.vgz-zorgkantoren.nlVGZ Zorgkantoor BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zorgkantoor BV, KvK 37122493, gevestigd te Alkmaar enTrias Zorgkantoor BV, KvK 11068018, gevestigd te Gorinchem vormen samen de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. ZorgkantorenCoöperatie VGZ is een handelsnaam voor VGZ Zorgkantoor BV, Univé Zorgkantoor BV en Trias Zorgkantoor BV samen.
 3. 3. Rapportage onderzoekzorgkostenmonitor dementie(Zorgkantoren) Coöperatie VGZMaart 2012Jelle Vrijsen (Zorginkoper integrale zorg, Projectleider dementie VGZ) enHazel Hull (Senior actuarieel medewerker business actuariaat zorg, VGZ)Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep zorgkostenmonitor dementie,naast bovenstaande opstellers bestaande uit: Daniëlla Verell, Henri Holtus en Joop Jaspers.
 4. 4. Inhoudsopgave Inleiding 3Inhoud rapport 3Resultaten onderzoek 1 3Conclusies onderzoek 1 6Resultaten onderzoek 2 7Conclusies onderzoek 2 8
 5. 5. InleidingIn 2009 is begonnen met het opzetten van een zorgkostenmonitor dementie. Deze zorg-kostenmonitor geeft inzicht in de aard en kosten van de zorg van personen met dementie.Het betreft zowel AWBZ-zorg als GGZ-zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).Inhoud rapportIn dit rapport worden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Het onder-zoek valt uiteen in twee delen. Het eerste deel geeft inzicht in regionale verschillen inGGZ-kosten en andere zorgkosten (ziekenhuiskosten) van personen met dementie. Hettweede deel geeft inzicht in het zorgtraject en kosten van personen met dementie. Hierinworden twee zorgtrajecten onderscheiden:1. Een zorgtraject met een combinatie voor GGZ-zorg uit de zorgverzekeringswet enAWBZ-zorg.2. Een zorgtraject met alleen AWBZ-zorg.Resultaten onderzoek 1Het doel van het eerste onderzoek is het in kaart brengen van regionale verschillen inGGZ-aantallen en GGZ-kosten en andere zorgkosten (ziekenhuiskosten) van personen metdementie.Personen met dementie krijgen zorg uit de AWBZ (care) en de curatieve GGZ uit de Zorg-verzekeringswet. Voor dit onderzoek zijn er twee groepen geselecteerd:1. Personen uit de curatieve GGZ die zorg hebben ontvangen, die valt onder de product-groep dementie, delirium en overige cognitieve stoornissen. Het betreft het jaar 2008.Er zijn 3.324 verzekerden geselecteerd.2. Personen met een AWBZ-indicatie en met de grondslag psychogeriatrische aandoe-ning. Het betreft personen die op 1 juli 2008 een geldig indicatiebesluit/zorg hadden.Er zijn 9.524 personen geselecteerd. Voor de verschillende regio’s van VGZ is bij de ana-lyses het volgende in beeld gebracht: de verhouding tussen het aantal personen metAWBZ-zorg en GGZ-zorg, de prevalentie van personen met zorg voor dementie,de GGZ-kosten en de ziekenhuiskosten.De verhouding tussen het aantal personen met dementie die zorg krijgen uit de AWBZ enhet aantal personen met dementie die zorg krijgen uit de curatieve GGZ uit de zorgverze-keringswet is voor alle zorgkantoren samen 3:1. Personen met dementie krijgen dus driekeer zo vaak zorg uit de AWBZ dan zorg uit de curatieve GGZ. Voor de regio Noord HollandNoord is de verhouding 1:1, in Noord-Holland Noord krijgen personen met dementie evenvaak zorg uit de AWBZ als zorg uit de curatieve GGZ. In deze regio zijn er ruim 1.700 per-sonen met GGZ-zorg voor dementie en ruim 1.600 personen met AWBZ-zorg voor demen-tie. Figuur 1 laat de verhoudingen per zorgkantoor en voor alle zorgkantoren samen zien.3
 6. 6. Figuur 1: Verhouding personen met GGZ-zorg/AWBZ -zorgDe gemiddelde prevalentie van personen met AWBZ- of GGZ-zorg voor dementie is vooralle regio’s samen 0,13. Dit betekent dat 0,13% van alle inwoners in deze regio’s AWBZ ofGGZ zorg krijgt voor dementie. Als er alleen gekeken wordt naar de 70+ inwoners dan isde prevalentie voor alle regio’s samen 1,34, dus 1,34%.van de inwoners ouder dan 70 jaarkrijgt AWBZ of GGZ zorg voor dementie. In de regio Noord-Holland Noord is de prevalen-tie 0,5 respectievelijk 5,31. Dus 0,5% van de inwoners van Noord-Holland Noord en 5,31%van de inwoners van Noord-Holland Noord krijgt AWBZ of GGZ zorg voor dementie. Tenopzichte van de andere regio’s worden er in deze regio de meeste personen met dementiebereikt. In figuur 2 wordt de prevalentie weergegeven.Figuur 2: Prevalentie van personen met zorg voor dementieDe totale GGZ-kosten in 2008 voor personen met GGZ-zorg voor dementie bedraagt ruim24 miljoen euro. De kosten zijn het hoogst in Noord-Holland Noord. In deze regio zit ookhet hoogste aantal personen met GGZ-zorg voor dementie (ruim 1.700). Figuur 3 laat deverdeling van de GGZ-kosten over de verschillende regio’s zien.Zorgkantoor A Zorgkantoor B Zorgkantoor C Zorgkantoor D Zorgkantoor E Zorgkantoor F Totaal Zorgkantoor G10090807060504030201009289010851582188020782274264951Curatieve GGZ zorgverzekeringswet AWBZZorgkantoor A Zorgkantoor F Zorgkantoor B Zorgkantoor C Totaal Zorgkantoor E Zorgkantoor D Zorgkantoor G65432100,350,04 1,050,1 1,060,11 1,450,13 1,340,13 1,30,14 2,830,28 5,310,5Percentage van totaal aantal inwoners Percentage van 70+ inwoners4
 7. 7. Figuur 3: GGZ-kosten 2008Naast de totale GGZ-kosten zijn ook de GGZ-kosten 2008 per persoon voor personen metGGZ-zorg voor dementie in beeld gebracht. Figuur 4 laat zien dat de gemiddeldeGGZ-kosten in het jaar 2008 ruim € 7.000 per persoon zijn. In de regio Noord-HollandNoord is het gemiddelde ruim € 4.500 per persoon.Figuur 4: GGZ-kosten 2008 per persoon met GGZ-zorg voor dementieDe bovengenoemde GGZ-kosten 2008 bevatten zowel kosten van GGZ-zorg met verblijfals GGZ-zorg zonder verblijf. Als er wordt ingezoomd naar alleen de GGZ-kosten vanGGZ-zorg met verblijf dan zijn de gemiddelde kosten € 41.000 per persoon metGGZ-zorg voor dementie. In de regio Noord-Holland Noord zijn de GGZ-kosten ruim€ 29.000 per persoon. In figuur 5 worden de GGZ-kosten verblijf per persoon per regio inbeeld gebracht.Zorgkantoor B Zorgkantoor A Zorgkantoor E Zorgkantoor C Zorgkantoor D Zorgkantoor F Zorgkantoor G9.000.0008.000.0007.000.0006.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.0001.000.0000807.166 968.087 2.846.080 2.848.247 2.900.786 5.683.469 8.319.106Zorgkantoor G Totaal Zorgkantoor A Zorgkantoor E Zorgkantoor D Zorgkantoor F Zorgkantoor G Zorgkantoor C14.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000€ 4.787 7€.332 € 8.567 € 8.922 € 9.702 € 10.621 € 0.703 1€ 1.4855
 8. 8. Figuur 5: GGZ-kosten verblijf per persoon met GGZ-zorg voor dementieEr is ook gekeken naar de ziekenhuiskosten in 2008 van personen met GGZ-zorg voor de-mentie. De gemiddelde kosten ziekenhuis per persoon voor alle regio’s samen is bijna€ 5.000. De kosten ziekenhuis per persoon in de regio Noord-Holland Noord is € 3.000. Ditis 40% lager dan de gemiddelde kosten ziekenhuis per persoon. In figuur 6 worden de kos-ten ziekenhuis 2008 per persoon in beeld gebracht.Figuur 6: Kosten ziekenhuis 2008 per persoon voor personen met GGZ-zorg voor dementieConclusies onderzoek 1In Noord-Holland Noord• worden in absolute zin de hoogste GGZ-kosten gemaakt,• worden wel 3 tot 4 keer meer personen bereikt,• zijn de kosten per persoon in zorg het laagst,• zijn vooral de verblijfskosten lager; gemiddelde kosten per jaar € 7.400, in Noord-Hol-land Noord € 4.700,• zijn er lagere kosten in het ziekenhuis (40% lager dan gemiddeld).Zorgkantoor G Zorgkantoor A Zorgkantoor E Totaal Zorgkantoor F Zorgkantoor D Zorgkantoor C Zorgkantoor B70.00060.00050.00040.00030.00020.00010.0000€ 29.188 € 32.963 € 38.317 € 41.044 € 50.097 € 53.708 € 58.241 € 60.033Zorgkantoor B Zorgkantoor G Zorgkantoor A Zorgkantoor D Totaal Zorgkantoor E Zorgkantoor C Zorgkantoor F12.00010.0008.0006.0004.0002.0000€ 2.253 € 3.096 € 4.256 € 4.773 € 4.959 € 5.632 € 7.561 € 9.9716
 9. 9. Resultaten onderzoek 2Het tweede onderzoek geeft inzicht in het zorgtraject en de kosten van personen met de-mentie. Hierin worden twee zorgtrajecten onderscheiden;1. Een zorgtraject met een combinatie voor GGZ-zorg uit de Zorgverzekeringswet enAWBZ-zorg.2. Een zorgtraject met alleen AWBZ-zorg.Voor onderzoek 2 zijn personen geselecteerd met AWBZ-zorg en met de grondslag psy-chogeriatrische aandoening. Het betreft personen die AWBZ zorg hadden tussen oktober2004 en de eerste helft van 2011. Deze AWBZ-zorg is al dan niet gecombineerd met GGZzorg. Er zijn 9.360 personen geselecteerd. Voor personen met een van deze twee zorg-trajecten is de duur van de AWBZ-zorg en de kosten van de AWBZ/GGZ-zorg in beeld ge-bracht.Figuur 7 laat voor de twee zorgtrajecten de duur van de AWBZ-zorg in maanden zien. Hetbetreft personen met dementie die in 2010 overleden zijn. Uit deze figuur is af te lezendat personen met dementie die een combinatie hebben gehad van AWBZ-zorg en GGZ-zorg minder maanden in AWBZ-zorg zijn dan personen met dementie die alleen AWBZ-zorg hebben gehad.Figuur 7: Gemiddeld aantal maanden AWBZ zorg tussen 2008 en 2010 van mensen overleden in 2010Zorgkantoor C Zorgkantoor G Zorgkantoor B Zorgkantoor A Zorgkantoor D Zorgkantoor F Zorgkantoor E454035302520151050AWBZ-zorg met GGZ-zorg AWBZ-zorg zonder GGZ-zorg7
 10. 10. Voor de analyses van de verschillen in GGZ/AWBZ-kosten van personen uit de twee zorg-trajecten zijn uit de hele onderzoeksgroep twee specifieke groepen geselecteerd.• Groep 1: zorgtraject AWBZ Personen met de grondslag psychogeriatrische aandoening en AWBZ zorg vanaf 2008en geen GGZ zorg• Groep 2: zorgtraject GGZ/AWBZ Personen met de grondslag psychogeriatrische aandoening en GGZ zorg in 2008 envanaf 2009 een combinatie van GGZ en AWBZ zorg.Het betreft personen met dementie die voor medio 2011 overleden zijn. Het aantal perso-nen in de twee groepen bedraagt 1.452.Van deze twee groepen zijn de GGZ-kosten en/of de AWBZ-kosten tussen 2008 en 2010 inbeeld gebracht. Figuur 8 laat deze kosten per persoon en de besparing tussen de tweezorgtrajecten zien.Personen met een zorgtraject van GGZ- en AWBZ-zorg kosten gemiddeld € 55.000 per per-soon. Personen met een zorgtraject van alleen AWBZ-zorg kosten gemiddeld € 103.000 perpersoon. De besparing van een zorgtraject van GGZ- en AWBZ zorg is dus € 48.000 per per-soon.Figuur 8: AWBZ- en GGZ kosten 2008-2010 per persoon voor personen uit de twee zorgtrajecten en debesparingMet een incidentie van dementie van 20.000 klanten per jaar zou de landelijke besparingzo’n 200 miljoen euro per jaar kunnen zijn.Zorgtraject combinatie GGZ- en AWBZ-zorg Zorgtraject alleen AWBZ-zorg Besparing per persoon120.000100.00080.00060.00040.00020.0000€ 54.540 € 102.916 € 48.3768
 11. 11. Conclusies onderzoek 2Van zorgtrajecten van personen met dementie met een combinatie van GGZ-zorg enAWBZ-zorg:• zijn de kosten lager dan de kosten van zorgtrajecten van personen met dementie metalleen AWBZ zorg,• zijn de opname periodes in het verpleeghuis korter dan bij de trajecten waarin geenGGZ-zorg uit de Zorgverzekeringswet wordt ingezet,• zijn besparingen bij mensen met afgesloten zorgtrajecten gemiddeld € 48.000 perklant (€ 103.000 min € 55.000),• zijn de landelijke besparingen 200 miljoen euro per jaar.In de VGZ-regio’s worden op basis van de gevonden resultaten regionale inkoopdoelstel-lingen geformuleerd.9

×