Menzis: preventie positioneringstrajectGezond Meedoen!27 mei 2013, In voor zorg!Yvon NoordmanTom Schoen
Waarom Menzis en Enschede?Lage SESOngezondheidWerkloosheidZorgkosten inEnschede/TwenteBezuinigingenTransitiesWmo/Jeugdzorg...
BELANGEN VERZEKERAARtoegang tot nieuwe doelgroepenverbinding AWBZ, WMO eneerstelijnterugdringen zorgkostenmeer zelfmanagem...
MissieMenzis garandeert de beschikbaarheidvan kwalitatief goede en betaalbare zorgom zo het welzijn voor al haar klanten t...
Verzekeraar• Afdekken financieel risico, geen zorginkoopDienstverlener• Snel, duidelijk en goed• Betaalgemak, declaratieaf...
GezondheidWet Publieke GezondheidGezondheidsbehoud: openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises,gezo...
Visie op (betaalbare) zorg in de toekomstMetzorgadviesLage drempel,dichtbij huisZelfmanagement(eHealth & preventie)Geïnteg...
MetzorgadviesLage drempel,dichtbij huisZelfmanagement(eHealth & preventie)Geïntegreerdeeerste lijnTweedelijnStraksStimuler...
Een sluitende keten van zorg en welzijnMenzisZorginkoopAfspraken met zorgaanbiedersGemeenteInkoop WMOAfspraken met aanbied...
Hervormingen langdurige zorgNoodzaak tot verdere afstemming steeds groter:> Begeleiding en Verzorging naar gemeente> GGZ n...
Inzoomen Gemeente: meedoen!Lokale situatieParticipatiewetWMO:Begeleiding enverzorging -25%Jeugdzorg PassendonderwijsKantel...
Naar een nieuw stelsel van werk, activering enondersteuning> Opdracht voor burgers, gemeenten en (maatschappelijke) organi...
> Uitgaan vanburgerkracht> Werk preventief,versterkzelfredzaamheid> Ruimte enverantwoordelijkheidvoor breed kijkendeprofes...
Uitvoering (contractpartners, subsidies, PGBs, ...)WijkbudgetWijkbegrotingB E W O N E R SSchoolWonenBuurthuisWerkgeverSpor...
Convenant> September 2011 getekend door Roger van Boxtelvz Raad Bestuur Menzis en Peter den OudstenBurgemeester Enschede> ...
Uitvoering> Heldere proces afspraken> Convenant vertaald in concreetuitvoeringsprogramma met omschrevenaanpak, resultaat e...
1. Naar gezondheid en gedragDoel: gezondheidswinst bereiken doorgezondheid- en participatiebevordering> Focus op overgewic...
2. Naadloze uitvoering van zorg enondersteuningDoel: integraal en gekanteld aanbod van zorg enondersteuning, burger geen l...
3. Maatwerk voor kwetsbarenDoel: kwalitatief hoogwaardige zorg toegankelijk enbetaalbaar houden voor kwetsbare groepen.Res...
Versie uitvoeringsprogramma Gezond MeedoenSAMENWERKING ENSCHEDE – MENZISUITVOERINGSORGANISATIEPROJECTTEAMPROJECTTEAMPROJEC...
Condities voor kansrijke samenwerking21AmbitieBelangenRelatieOrganisatieProcesWerken aaneen gedeeldeambitieProfessioneelor...
Gezond Meedoen!FaalfactorenSuccesfactoren• Heldere doelen• Belangen komen overeen• Taakbelang PM• Macht en regie in evenwi...
Tussenstand> Succesvolle samenwerking> In uitvoering> GKGK> Analyse GGZ> Participatie Pathmos> WMO loket in gezondheidscen...
Menzis: preventie positioneringstrajectVragen?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Veranderingen langdurige zorg - Menzis en gemeente Enschede

1,614 views

Published on

De presentatie die Menzis en de gemeente Enschede hielden tijdens het In voor zorg-congres over de veranderingen in de langdurige zorg op 27 mei 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veranderingen langdurige zorg - Menzis en gemeente Enschede

 1. 1. Menzis: preventie positioneringstrajectGezond Meedoen!27 mei 2013, In voor zorg!Yvon NoordmanTom Schoen
 2. 2. Waarom Menzis en Enschede?Lage SESOngezondheidWerkloosheidZorgkosten inEnschede/TwenteBezuinigingenTransitiesWmo/Jeugdzorg/AWBZ/partic.wetMenzis grootaandeel inTwente/EnschedeGoedesamenwerking
 3. 3. BELANGEN VERZEKERAARtoegang tot nieuwe doelgroepenverbinding AWBZ, WMO eneerstelijnterugdringen zorgkostenmeer zelfmanagement, eigen regiegezondheidswinstBELANGEN GEMEENTEhoge(re) uitstroom uit bijstandvergroten participatieverbinding met AWBZ en Zvwterugdringen zorgkostenmaximaal bereik onder burgerssterk lokaal gezondheidsbeleidGEZAMENLIJKBELANG/GEZAMENLIJKE VISIEeen betere gezondheid voorzoveel mogelijk burgers(verzekerden) met een zoeffectief mogelijke inzetvan middelen
 4. 4. MissieMenzis garandeert de beschikbaarheidvan kwalitatief goede en betaalbare zorgom zo het welzijn voor al haar klanten tebevorderen. Menzis doet dat, door insamenhang:•haar klanten te betrekken, te informerenen te adviseren over gezondheidsbehouden -bevordering;•waar gewenst, voor haar klanten (tijdige)toegang tot kwalitatief goede zorg en aanzorg gerelateerde diensten te organiserenen•waar nodig, voor haar klanten zelf zorgen aan zorg gerelateerde diensten teregelen.VisieMenzis wil zich als concern ontwikkelen tot eenbelangenbehartiger voor haar klanten. Een belangenbehartigerdie zich onderscheidt in aandacht voor het betaalbaar houdenvan kwalitatief goede zorg. Op de langere termijn wil Menzis zichontwikkelen tot een gezondheidsorganisatie.KernwaardenOnderstaande Menz-waarden bieden richtlijnen voor hoe Menzis haar missieen visie wil realiseren. Ze vormen de basis van ons handelen:•menselijk; respect voor de mens als individu;•maatschappelijk betrokken;•sociaal vooruitstrevend.
 5. 5. Verzekeraar• Afdekken financieel risico, geen zorginkoopDienstverlener• Snel, duidelijk en goed• Betaalgemak, declaratieafspraken met leveranciersBelangenbehartiger• Reactieve diensten: ZorgAdviseur• Klanten “sturen”met generieke informatie voorkeursaanbieders(Topzorg) maar alles gecontracteerdGezondheidsorganisatie• Individueel gezondheidsportaal• Interactieve klantcontacten• Maatwerkzorg aanbieden• Select zorgverlenersnetwerktijdOrganisatieontwikkelingenuitvoeringseisen
 6. 6. GezondheidWet Publieke GezondheidGezondheidsbehoud: openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises,gezondheidsbevordering ouderen. Beleid gemeente, uitvoering GGDuniverseel/selectieve preventieZorgverzekeringswetCuratieve zorg – inkoop zorgverzekeraargeïndiceerde en zorggerelateerde preventieWet maatschappelijkeOndersteuningWelzijn – inkoop gemeentenGeïndiceerde preventieAlgemene Wet BijzondereZiektekostenLangdurige Zorg – inkoop zorgkantoorGeïndiceerde en zorggerelateerde preventie
 7. 7. Visie op (betaalbare) zorg in de toekomstMetzorgadviesLage drempel,dichtbij huisZelfmanagement(eHealth & preventie)Geïntegreerdeeerste lijnTweedelijnStraksNuZiekenhuisZelf-manage-mentGeïntegreerdeeerste lijnGGZ Care
 8. 8. MetzorgadviesLage drempel,dichtbij huisZelfmanagement(eHealth & preventie)Geïntegreerdeeerste lijnTweedelijnStraksStimuleren preventie,zelfmanagement, ehealth, meer eigenverantwoordelijkheid (puntensysteem,convenanten gemeenten)•Verschuiving eenvoudige zieken-huistaken naar uitgebreidere 1elijn•Antwoord op groeiende zorgvraagm.n. chronisch zieken, ouderen, GGZNiet alles overal meer mogelijk:meer specialisatie en spreidingziekenhuiszorg (selectief inkopen,aanneemsom)BetereuitkomstentegenlagerekostenVisie op (betaalbare) zorg in detoekomst
 9. 9. Een sluitende keten van zorg en welzijnMenzisZorginkoopAfspraken met zorgaanbiedersGemeenteInkoop WMOAfspraken met aanbiedersAfstemming Zorgverzekeraar/Gemeenten:• Faciliteren en stimuleren samenwerking aanbieders• Check: is de keten sluitend?• Zonodig: inkoopspecificaties aanscherpenZorgaanbieders(1elijn en langdurige zorg)Aanbieders welzijn enondersteuning
 10. 10. Hervormingen langdurige zorgNoodzaak tot verdere afstemming steeds groter:> Begeleiding en Verzorging naar gemeente> GGZ naar zorgverzekeringswet> Alle zorg en ondersteuning mbt jeugd naar de gemeenten> Nieuwe aanspraak thuisverpleging onder zorgverzekeringswet> 250 miljoen wijkverpleegkundige en sociale teams> Meer samenwerking op wijk– en buurtniveau> Toegang kern-awbz> Nadruk op preventie en gezonde leefstijl, convenantenzorgverzekeraars
 11. 11. Inzoomen Gemeente: meedoen!Lokale situatieParticipatiewetWMO:Begeleiding enverzorging -25%Jeugdzorg PassendonderwijsKantelingWelzijnnieuwe stijlWerkgever opkop, activeringen inkomenPreventiefJeugdbeleidIndividuelevoorzieningenGezondheidsbeleidMaatsch.Dienstverlening,opvang, veiligheid, etc.Enzovoorts...Scheiden wonen,zorg; 40 % minderHH, etc.
 12. 12. Naar een nieuw stelsel van werk, activering enondersteuning> Opdracht voor burgers, gemeenten en (maatschappelijke) organisaties om eensamenhangend en betaalbaar stelsel voor activering, talentontwikkeling, zorgen ondersteuning te maken, voor 2015> Beslaat straks groot deel van gemeentelijke begroting> Al grote bezuinigingen door het Rijk ingeboekt, maar er liggen ook grotekansen als we zaken fundamenteel anders gaan aanpakken> Systeeminnovatie is noodzakelijk> Bekende problemen; daarnaast bezuinigingen al ingeboekt> Kans: gemeenten kunnen zorgen voor een samenhangende activerings-,ondersteunings-, zorg – en veiligheidsstructuur> Voorwaarde: financieringsstromen ontschot om verbeterde aanpak mogelijk temaken> Drie hoofdlijnen van besparing en verbetering:> Zwaar accent op preventie en burgerkracht> Efficiëntere ‘eerste lijn’: breed bevoegde professional> Slimme oplossingen in (wijk)diensten
 13. 13. > Uitgaan vanburgerkracht> Werk preventief,versterkzelfredzaamheid> Ruimte enverantwoordelijkheidvoor breed kijkendeprofessionals(wijkgericht, integraal)> Één huishouden, éénplan> Dynamische indicatie> Innoveren, regelingen enbudgetten ontschottenSamenvatting uitgangspuntenInzetten op eigen kracht en preventie
 14. 14. Uitvoering (contractpartners, subsidies, PGBs, ...)WijkbudgetWijkbegrotingB E W O N E R SSchoolWonenBuurthuisWerkgeverSportHuisartsStedelijk loket- Werk- Inkomen- Zorg / ondersteuningWijkteam- Werk- Inkomen- (Jeugd) Zorg- Veiligheid- WonenOndersteuningsbehoefte / dienstverleningIntegraalondersteunings-planPolitieWijkverplkundige= ‘Sociaal werker’(MEE, welzijn,maatsch. werk, opv.ondersteuning)
 15. 15. Convenant> September 2011 getekend door Roger van Boxtelvz Raad Bestuur Menzis en Peter den OudstenBurgemeester Enschede> Uitvoeringsprogramma voor vier jaar ( 2012- 2016)> 3 pijlers als kapstok voor samenwerking:1. Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag2. Naadloze uitvoering zorg en ondersteuning3. Maatwerk kwetsbare groepen
 16. 16. Uitvoering> Heldere proces afspraken> Convenant vertaald in concreetuitvoeringsprogramma met omschrevenaanpak, resultaat en planning> Go / no go obv businesscase instuurgroep> Monitoren: Klant, Kosten en Kwaliteit> Bij positief resultaat opschalen en/ofregionale implementatie
 17. 17. 1. Naar gezondheid en gedragDoel: gezondheidswinst bereiken doorgezondheid- en participatiebevordering> Focus op overgewicht: aantal mensen met> overgewicht hoger dan landelijk gemiddeld +overgewicht bij kinderen> Focus op mentaal welbevinden: % meer gezondheidsklachten (30% insommige wijken), m.n angst en depressie en eenzaamheid bij ouderenResultaten:• Jaarlijks 5% minder overgewicht bij kinderen, 10% stijging lidsportvereniging, 50% deelname ouders aan leefstijlinterventies,deelname 8 scholen• Integrale GGZ aanpak (welzijn/zorg) met aandacht voor preventie enzelfmanagement,• Lagere GGZ en farmacie kosten door meer participatie• Verbetering vraag/aanbod mantelzorg, WeHelpen• Valpreventie:reductie 20% gezondheidskosten
 18. 18. 2. Naadloze uitvoering van zorg enondersteuningDoel: integraal en gekanteld aanbod van zorg enondersteuning, burger geen last van(financierings)schottenResultaten:• Wijkverpleegkundige sterk positioneren– in verbindingmet de eerste lijn (versterken 0een 1elijn) en sociaalwijkteam.• Wmo loket in het gezondheidscentrum, aansluiting POHen profs in de buurt• Samenhangende informatie en klantadvies: zorgloket enzorgadvies Menzis• Afspraken Decentralisatie begeleiding/verzorging enTransitie jeugdzorg• Verkenning populatiebekosting
 19. 19. 3. Maatwerk voor kwetsbarenDoel: kwalitatief hoogwaardige zorg toegankelijk enbetaalbaar houden voor kwetsbare groepen.Resultaten:• Gemeentepolis: optimaliseren deelnamegraad endoorontwikkeling CZM.• Gezamenlijke aanpak wanbetaling ism Stadsbank,voegsignalering problematische schulden, actieveaanpak niet -kunners middels structureledoorbetalingen. Verbinding met integrale wijkteams.
 20. 20. Versie uitvoeringsprogramma Gezond MeedoenSAMENWERKING ENSCHEDE – MENZISUITVOERINGSORGANISATIEPROJECTTEAMPROJECTTEAMPROJECTLEIDINGPetra Pover (O&O)Gerben van Ommeren (Menzis)PROJECTLEIDINGPetra Pover (O&O)Gerben van Ommeren (Menzis)PROJECTTEAMPROJECTTEAMPROJECTLEIDINGBelinda van Oosten (WZW)Wouter Weyenborg (Menzis)PROJECTLEIDINGBelinda van Oosten (WZW)Wouter Weyenborg (Menzis)PROJECTTEAMPROJECTTEAMPROJECTLEIDINGGer Gankema (E&W)Marcel Prinsen (Menzis)PROJECTLEIDINGGer Gankema (E&W)Marcel Prinsen (Menzis)NAAR GEZONDHEID ENGEDRAGNAAR GEZONDHEID ENGEDRAGNAADLOZEUITVOERING VANZORG ENONDERSTEUNINGNAADLOZEUITVOERING VANZORG ENONDERSTEUNINGMAATWERK VOORKWETSBARENMAATWERK VOORKWETSBAREN(college van) B&WRvB Menzis(college van) B&WRvB Menzismedezeggenschap-/inspraakorganenmedezeggenschap-/inspraakorganenInnovatieoverlegEnschedeInnovatieoverlegEnschederegionale partnersTwentseG14/VNG/VWSregionale partnersTwentseG14/VNG/VWSSTUURGROEPWethouder Ed Wallinga / directeurMenzis Zorg Ria Stegehuis+ Manager gemeente LiselotReversma/prog.man TomSchoen/prog. man Yvon NoordmanSTUURGROEPWethouder Ed Wallinga / directeurMenzis Zorg Ria Stegehuis+ Manager gemeente LiselotReversma/prog.man TomSchoen/prog. man Yvon NoordmanKERNTEAMprog man gemeente Yvon Noordman/prog man Menzis Tom Schoen+projectleiding/ communicatie enadm.ondersteuningKERNTEAMprog man gemeente Yvon Noordman/prog man Menzis Tom Schoen+projectleiding/ communicatie enadm.ondersteuningExpertisecentrumEconomie, Werk en Zorg:SaxiongemeenteZorg enTechnologie
 21. 21. Condities voor kansrijke samenwerking21AmbitieBelangenRelatieOrganisatieProcesWerken aaneen gedeeldeambitieProfessioneelorganiserenGoedpersoonlijksamenwerkenVormgeven van eengoedprocesRecht doenaan belangenWat zijn debelangenvan de partners?Samenwerkenis mensenwerkIs het netwerkprofessioneelgeorganiseerd?Op de goedeweg samen?Op zoek naar‘Mutual Gains’!Waar gaan departnerssamen echt voor?LeiderschapRelatieVertrouwenGovernancebesluitvormingvormDe goede stappen,de goede volgorde,Win-win, in dialoogUitputting inspiratiebronSchijnsamenwerkingInspirerend perspectiefMobiliserend effectSynergieProactief gedragOnderliggend machtspelInstabiele relatiesVertrouwenGoede conflicthanteringOnderorganisatieNeiging tot controleBetrouwbaarheidDaadkrachtContinue onderhandelingVerdedigend gedragGebrekkige relatie ontwikkelingStagnatieVeerkrachtVoortgangWat is de gedeelde ambitievan de partners?
 22. 22. Gezond Meedoen!FaalfactorenSuccesfactoren• Heldere doelen• Belangen komen overeen• Taakbelang PM• Macht en regie in evenwicht• Vertrouwen• Resultaatgerichte cultuur• Zelfde omgangsvormen• Commitment• Experimenteer behoefte gemeente• Herverdeeleffecten onbekend• Resultaatgerichtheid gemeente• Landelijke politieke onrust• Urgentie voor samenwerking gelijk?• Beoordeling betrokkenen
 23. 23. Tussenstand> Succesvolle samenwerking> In uitvoering> GKGK> Analyse GGZ> Participatie Pathmos> WMO loket in gezondheidscentrum> Valpreventie> Wanbetalers> Herijking en opschaling naar 3 ‘Enschede Doen’ wijken
 24. 24. Menzis: preventie positioneringstrajectVragen?

×