Najaarscongres 2013 - Zorgpaden in de eerstelijn: zicht op implementatie

1,403 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ‘Nieuwe’ behoeften t.a.v. zorg, welzijn & ondersteuning op buurtniveau
 • Zorgverzekeraars ervaren belemmeringen bij aansturing van de eerste lijn.
  Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende en adequate zorg. Zij dienen het recht op zorg voor hun verzekerden lokaal in te vullen door in de eerste lijn het initiatief te nemen tot het maken van afspraken en door samenwerkingsverbanden te stimuleren;
  Gemeentelijke facilitering van de eerste lijn (nog) zeldzaam.
  Gemeenten hebben de regie over de lokale infrastructuur en de algemene verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Op basis hiervan kunnen zij ondersteuning bieden bij de ruimtelijke inpassing van voorzieningen. Een goed samenwerkende eerstelijnszorg is een belangrijke kapstok voor preventieve activiteiten. Dit is des te belangrijker in die wijken waar het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen voorrang heeft;
  Profs gaan zich bezig houden met vragen in de wijk
  Aansluiting vinden bij partij die acteert in ondersteunen burger en sociale kader snapt
 • Oplossing voor een beter beheersbare en kosten effectievere gezondheidszorg wordt gezocht in een centralere rol van buurtgerichte geïntegreerde eerstelijns zorg . Echter de eerstelijnszorg bestaat op dit moment nog grotendeels uit relatief kleine werkeenheden met een inhoudelijke oriëntatie.
 • Najaarscongres 2013 - Zorgpaden in de eerstelijn: zicht op implementatie

  1. 1. ZORGPADEN IN DE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG - zicht op implementatie In voor zorg! congres - 16 december 2013 Geert van Rooij Ariane Hamming Annemarie Schaap
  2. 2. Even voorstellen  Geert van Rooij  Huisarts Centrum Huisartsen Schiedam  Ariane Hamming   Coördinator Gezondheidscentra Zuid Nederland/Coördinator Geïntegreerde Eerstelijnszorg Annemarie Schaap  Adviseur CC zorgadviseurs
  3. 3. Programma 1. Meebewegen is een kunst: inspelen op een veranderende omgeving 2. Samenwerking in het inloopcentrum 3. Aanleiding ontwikkeling zorgpaden 4. Ontwikkeling werkmethodiek 5. Totstandkoming handleiding 6. Implementatie voorbeelden 7. Tips en vragen
  4. 4. 1. Meebewegen in een veranderende omgeving Ontwikkelingen: Behoefte aan zorg die kwalitatief en goedkoop wordt ingericht: •Toename zorgvraag door toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. •Scheve verhouding zorgvraag / aanbod deskundigheid (veel handelingen door te zware deskundigen uitgevoerd). •Hogere eisen aan kwaliteit en transparantie. •Onhoudbare kostengroei van de zorg, (vooral in 2e lijn). •Weinig / onvoldoende investering in preventie. •Gebrekkige / onvoldoende (eenduidige) toegankelijkheid van zorg, welzijn, en woning (en woonomgeving). • Eigen kracht & zelfzorg: mantelzorg en zelfmanagement daadkrachtig organiseren in de afwikkeling van eigen problemen. • Substitutie van specialistische zorg naar de eerstelijn en binnen de eerstelijn van huisartsen naar praktijkondersteuners. • Eenduidige & laagdrempelige toegankelijkheid van zorg, welzijn en woning (en woonomgeving). • Zorg dicht bij huis (op wijkniveau). •Preventie, vroegtijdig inspelen op specifieke gezondheidsrisico’s bij de lokale bevolking.
  5. 5. Uitdagingen Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede organisatie van de eerstelijnszorg Zorgverzekeraars komen voor de uitdaging: •Eerstlijnszorg beter organiseren, beter afstemmen op vraag en samenwerkingsverbanden (GEZ) stimuleren. •Zorgkosten beheersbaar maken door verlagen schadelast (substitutie). •Gunst verzekerde behouden door hogere servicegraad (bereikbaarheid en kwaliteit). Gemeenten komen voor de uitdaging: • Coördinatie van professionals die in de wijk een functie vervullen t.a.v. zorg- en welzijnsvraagstukken. • Regievoering lokale infrastructuur, goed samenwerkende eerstelijnszorg is een belangrijke kapstok voor taakstelling van gemeenten. • Contracteren van partijen die gemeenschappelijke visie hebben op wijkgericht werken. VWS via portaal: • Beleidsrealisatie: het veld faciliteren om zich (op lokaal niveau) efficiënt in te richten. • Realiseren omslag naar een vraag gestuurd (preventief) stelsel (van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag). • Beter kunnen inspelen op wat patiënten willen en belangrijk vinden, binnen de structuur en de financiering van de gezondheidszorg (VWS, 2001a).
  6. 6. Uitdagingen 1e lijn Oplossing is gelegen in een centralere rol van buurtgerichte geïntegreerde eerstelijns zorg Buurtgerichte geïntegreerde eerstelijns zorg vraagt om: • Een gestructureerde bundeling van krachten (preventie, zorg en welzijn) • Meer innovatief vermogen van de zorg dicht bij huis • Ondernemerschap: het zien van nieuwe kansen door behandelaars en zorgaanbieders. • Een draaischijf voor het organiseren (runnen van de business) financieel / governance / structuur / rechtsvorm Het ontbreekt nu nog aan: • Focus op samenwerking • Gevoel bij integreren zorg en welzijn • Voldoende uitgerust zijn om chroniciteit af te wikkelen (case management, zorgplannen etc.) • Gevoel bij taakdelegatie (zaken over laten indien goed geprotocolleerd aan zorgpersoneel) • Benutten van meerwaarde uit preventie Het inrichten van een inloopcentrum kan functioneren als katalysator van het buurt gericht werken.
  7. 7. 2. Succesvol initiatief inloopcentrum Schiedam De praktijk is fysiek (in)gericht om toegankelijkheid en laagdrempeligheid bevorderen: • Openheid • Informatief • Huiskamereffect Organisatievorm is een maatschap waarin de volgende disciplines werkzaam zijn • Huisartsen • Doktersassistenten (DA), DA+ (werkt in groene kaart / dossier patiënt) • Praktijkondersteuner (POH-S, POH-GGZ) /nurse practitioner (NP) • Facilitair medewerker • (Praktijk)manager Organisatie van het centrum voorziet in: • Multidisciplinair triagesysteem • Bereikbaarheid van de huisarts door interne beschikbaarheid (te allen tijde) van een huisarts voor andere disciplines • Directe toegankelijkheid cliëntendossiers voor alle disciplines van het inloopcentrum • Acuut beeld / afhandeling diagnostiek is ook ter plekke mogelijk (vb. bloed prikken)
  8. 8. Kleine kwalen spreekuur, voorlichting, WMO consultatie, gezondheid- en leefstijladvies, taakgedelegeerde handelingen Arts > VPK, inloopfunctie, bloed prikken, uitleen hulpmiddelen, zelfzorgadvies, raad bij niet pluis gevoel etc.. 15.000 contacten met bezoekers per jaar
  9. 9. Waarom werkt het? Het centrum is een laagdrempelige voorziening voor behandeling en vragen over eenvoudige zorg- en welzijnsvragen en staat voor: • Binnen zonder afspraak (ook buiten kantoortijden) • Geen kosten verbonden aan bezoek • Geen wachttijden (gem binnen 12 min. Geholpen – Bron TNO onderzoek 2013) • Via taakdelegatie en protocollering zorgvraag op adequate manier beantwoorden • Maar ook taakdelegatie van formele naar informele zorg (eerste – nulde lijns) / zelfredzaamheid) • In contact met klant / burger preventief informeren • Directe beschikbaarheid (à la minuut) doorverwijzing / toegeleiding naar huisarts (direct oproepbaar) • Diagnostische mogelijkheid eerste lijn direct beschikbaar stellen • Vroegtijdige signalering, diagnose en behandeling • Voorkomen van uitstel gedrag (in vroeg stadium in kunnen grijpen door juiste diagnose) • Via preventie kunnen komen tot kostenbeheersing
  10. 10. Sprekende resultaten CHS Het succesvolle initiatief CHS heeft geleid tot: • 4% tot 5% minder verwijzingen naar 2e lijnszorg • 50% verschuiving van verrichtingen huisarts maar POH en DA (40% minder consulten per HA) • Kortere wachttijd voor de patiënt • 20% verbetering bedrijfsresultaat door efficiëntere bedrijfsvoering • Hogere patiënttevredenheid • Efficiëntere inzet van deskundigheid arts Financieel heeft dit geleid tot: • Daling arbeidskosten (DA € 4 tegen HA € 14,50 per consult) • Meer rendement praktijk (10 % hoger resultaat) • Aanzienlijke daling van de schadelast per verzekerde En kan modulair worden uitgebreid in de zorgketen door: • Met behulp van taakherschikking de specifieke deskundigheid van de eerstelijnszorg beter wordt benut doordat de patiënt sneller bij juiste deskundige terecht komt (gezamenlijke triage)
  11. 11. 3. Aanleiding ontwikkeling zorgpaden
  12. 12. Terug naar… ?
  13. 13. Bereiken wij de juiste burgers?
  14. 14. Motie Hamer  Integrale aanpak wonen, zorg en welzijn stimuleren.  Te beginnen in de 40 aandachtswijken  Met extra inzet wijkverpleegkundige functie.  Hiermee de verbinding tussen vraag en aanbod te optimaliseren.  Passend bij behoefte kwetsbare burger (<SES)  Inzet verpleegkundigen mag geen financieringsgrond hebben (WMO-AWBZ-ZvW)
  15. 15. Samenwerking tussen:  Huisartsenpraktijken Damzicht en Centrum  Thuiszorgorganisatie Careyn  Algemeen Maatschappelijk werk  Gemeente Schiedam  GGZ Bouwman  Riagg  Woningbouworganisatie Woonplus  Argos thuiszorg (casemanager)
  16. 16. Doel en beoogde resultaten van het project: “Verbeteren van een integrale aanpak tussen wonen, zorg en welzijn door meer wijkverpleegkundigen in de krachtwijken” Doelstelling 1  Het aantal klantcontacten is 900 (Oost), 1100 (Nieuwland) op jaarbasis. Doelstelling 2  Ruim 10% van deze bewoners zal gedurende de subsidieperiode de gezondheid als beter gaan ervaren. Doelstelling 3  Tevredenheid van de ketenpartners is een 8.
  17. 17. Herpositionering van de wijkverpleegkundige  Eerstelijnsverpleegkundige in 1 team samenwerkend met huisartsenvoorziening  Samen dragen zij zorg voor naadloze overgangen in de domeinen wonen, zorg en welzijn d.mv. casemanagement  Streven: preventie, zorg en nazorg optimaal  Taken verpleegkundige naast haar zorgtaken: contact leggen, signaleren en doorverwijzen
  18. 18. 4. Ontwikkeling werkmethodiek
  19. 19. Wat doen we feitelijk  Via dit project worden eerstelijnsverpleegkundigen vanuit Careyn thuiszorg ingezet in de huisartsenpraktijken  Verpleegkundigen uit de thuiszorg en huisartsenvoorziening werken samen. In één team.  Huisarts is veelal toegeleider voor 1ste huisbezoek (1ste jaar huisarts enige verwijzer)  Aldaar “uitrol” van één van de zorgpaden
  20. 20. Zorgpad
  21. 21. Wat zit in een Zorgpad ?  Omschrijving van het probleem  Tot hoe ver deskundigheden reiken  Richtlijn tijdsinvestering: thuis en/of later op praktijk  Verwijsmogelijkheden lokaal  Rapportage
  22. 22. Zorgpaden die zijn ontwikkeld
  23. 23. Werkwijze  Eerstelijnsverpleegkundigen vanuit thuiszorg ingezet in de huisartsenpraktijken  Eerstelijnsverpleegkundige werkt onder verantwoordelijkheid van huisarts  Huisarts zet verpleegkundige in  Eerstelijnsverpleegkundige is zelfstandig werkende professional: koppelt terug aan arts  Arts en verpleegkundige maken gebruik van Schiedamse zorgpaden
  24. 24. Hoe sturen we ze op stap ?  Met gerichte vraagstelling huisarts  Met achtergrondkennis van die huisarts / inzage in HIS  Met kennis van zorgpaden waarlangs ze de betreffende problematiek kan benaderen.  Met ondersteuning taal & cultuur
  25. 25. De werkmethodiek
  26. 26. Ondersteunende instrumenten  Werken met de iPad (protocollen, richtlijnen, zorgpaden, vertaaltool, meetinstrumenten, inlog in HIS of thuiszorgdossier, excel, word, citrix, printfunctie, FDF lezen/bewerken)  Deskundigheidsbevordering door hiatenbox Waarin casus, hiaat en toegevoegde waarde verpleegkundige wordt vermeld, besproken in casuïstiekbesprekingen
  27. 27. Criteria voor succes  Profiel van de professional  Capaciteit  Goede onderlinge relatie  Toegang tot dezelfde systemen  Goede relatie met andere zorgverleners  Actuele beschrijving sociale kaart  Slimme ICT  Commitment
  28. 28. 5. Totstandkoming handleiding
  29. 29. Aanpak Subsidie ZonMw voor samenwerking Nivel, Curenz & CC Literatuuronderzoek & panelonderzoek Procesevaluatie werkmethodiek Schiedam Beschrijving methodiek middels stappenplan Toetsing door professionals Toepassing handleiding in de praktijk
  30. 30. Impressie handleiding
  31. 31. Handleiding downloaden De werkmethodiek  Inmiddels al 1070 keer gedownload via website  Tijdens congres 2012 zo’n 800 exemplaren uitgedeeld  Geïnteresseerden zijn o.a.:         Huisartsen Wijkverpleegkundigen Zorgverzekeraars Ziekenhuizen VVT organisaties GGZ organisaties Hogescholen Welzijnsorganisaties
  32. 32. 6. Implementatie voorbeelden
  33. 33. Intensieve ondersteuning via subsidietraject  Vivent thuiszorg, Den Bosch  STMG thuiszorg en huisartsenpraktijk Presikhaven, Arnhem  ELANN en TSN thuiszorg Groningen  Zichtbare Schakel Rotterdam en OSER  Vierstroom thuiszorg Gouda  Zichtbare Schakels Vlaardingen  Icare thuiszorg en huisartsenpraktijk Sirius, Klazienaveen
  34. 34. Inmiddels aan de slag bij:  Zichtbare Schakels Den Haag  Zichtbare Schakels Amsterdam en Cordaan thuiszorg  Zichtbare Schakels Utrecht Overvecht  Careyn thuiszorg in de wijken Buitenhof, Tanthof en Voorhof, Delft  Thuiszorg Carint Reggeland Hengelo  Huisartspraktijk Mikulski Zoeterwoude en Thuiszorg Activite  Transmuraal Centrum en project Goudsbloem Gouda
  35. 35. 7. Tips & vragen
  36. 36. Boodschap die wij graag meegeven  Ga werken aan de hand van zorgpaden, benut hiervoor de handleiding (toepasbaar in iedere wijk)  Organiseer de thuiszorg vanuit de huisartsenvoorziening met één informatie-systeem  Eerstelijnsverpleegkundigen, verreik elkaars kennis en vaardigheden door te werken vanuit 1 eerstelijns team.  Casemanagement kan rol vervullen van ZS  Buurtbudget WMO, AWBZ en ZVW voor integrale samenwerking.
  37. 37. Digitale versie handleiding Gratis verkrijgbaar via: www.eerstelijnszorgpaden.nl
  38. 38. Met dank aan de betrokken organisaties:

  ×