Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau

1,460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau

 1. 1. Eerstelijnszorg op wijkniveau Arie Jongejan directeur / bestuurder Caransscoop (ROS)
 2. 2. Inhoud • Kennismaking • Caransscoop / ROS-netwerk • Eerstelijnszorg op wijkniveau • Voorbeelden o Wijkgezondheidsteams Arnhem o Zorgdata Oost Gelre / Oost Achterhoek o Integrale zorg in de wijk – Nijkerk
 3. 3. Regionale Ondersteunings Structuur
 4. 4. Ruim 1,1 miljoen inwoners / 28 Gemeenten
 5. 5. Functies 1. Informatieverschaffer 2. Adviseur 3. Aanjager ‘Smeerolie’ tussen verschillende partijen in de regio Doelgroep • Fysiotherapeuten: 1170 • Huisartsen: 581 • Oefentherapeuten: 147 • Psychologen: 200 • Logopedisten: 161 • Verloskundigen: 139 • Apothekers: 176 • Diëtisten: 121 Totaal: 2695
 6. 6. Verbindende rol van ROS / Caranssscoop
 7. 7. De kernactiviteit van Caransscoop • Het helpen organiseren van de eerste lijn • Verschuift van: – enkelvoudig monodisciplinair>>> – complexe multidisciplinaire opgaven >> – Ook buiten eerste lijn (gemeenten, ziekenhuizen) >>> naar ‘Lijnloze Zorg’ ? ! • Gericht op: betaalbare zorg in de buurt • Vanuit maatschappelijk opdracht
 8. 8. Doelgroep
 9. 9. Visie op (betaalbare) zorg in de toekomst Ziekenhuiszorg/tweede lijn Tweede lijn Geïntegreerde eerste lijn Geïntegreerde eerste lijn (eHealth & preventie) Straks ‘Ontzorgen’ Lage drempel, dichtbij huis Zelfmanagement Zelfmanagement Nu Met zorgadvies
 10. 10. Uitgangspunt zorglandschap Dichtbij waar het kan, specialistisch waar het moet “Ontzorgen”
 11. 11. Strategie Caransscoop 1. Het vergroten van de organisatiegraad binnen de eerste lijn 2. Het samen met netwerkpartners bevorderen van multidisciplinaire samenwerking 3. Het leveren van een bijdrage aan de herinrichting van het zorglandschap 4. Patiënten participatie wordt nadrukkelijk op de agenda gezet.
 12. 12. Onderhandelingsresultaat eerste lijn 2014 - 2017
 13. 13. Onderhandelresultaat eerste lijn • Groei 1,5% (2014) – Additionele groei van 1% (2014) • Substitutie leidt tot groei in de 1e lijn en niet tegelijkertijd tot daling 2e lijns zorg • Nieuwe bekostiging 1e lijns zorg > versterking organisatiegraad
 14. 14. Financiering • Segment 1: basis huisartsenzorg • Segment 2: multidisciplinaire samenwerking bij chronische zorg • Segment 3: belonen van uitkomsten en stimuleren van vernieuwing
 15. 15. Onderwerpen • • • • • • • • • Versterking rol patiënt Organisatiegraad eerste lijn Doorontwikkeling multidisciplinaire zorg Inbedding POH GGZ in de Generalistisch basis GGZ Substitutie, incl. informatievoorziening Integratie HAP / SEH, acute zorg overdag, ANW Service en dienstverlening Preventie Taakherschikking
 16. 16. Onderwerpen Administratieve lasten Mededinging Transparantie en informatie E-Health en Zelfmanagement Verbinden Cure / Care / Gemeentelijk domein • Gepast gebruik van zorg • • • • •
 17. 17. Kernpunten • Substitutie • Preventie • Extramuralisering
 18. 18. Extra muralisatie • Meer mensen thuis met meer zorgvragen: – Zelfmanagement / Zelfredzaamheid /Zelfstandigheid • Meer type aandoeningen – Chronische aandoening – Bewegingsapparaat – Chronisch Spychiatrie • Meer partners – Gemeente – Externe partijen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ, etc) – Zorgverzekeraar
 19. 19. “De bal ligt nu vooral bij patiënten / cliënten, aanbieders van zorg in de eigen omgeving, zorgverzekeraars en lokale overheden” citaat visiedocument VWS Wij zijn aan zet ……. !
 20. 20. Voorbeelden: stad / platteland / kleine stad
 21. 21. Voorbeeld 1 Wijkgezondheidsteams Arnhem <<< convenant >>>
 22. 22. Hypothese Het behalen van (ervaren en aantoonbare) gezondheidswinst bij de thuiswonende doelgroep van 65 jaar en ouder die kwetsbaar is, door de inzet van wijkgezondheidsteams. (WGT)
 23. 23. Wijkgezondheidsteams Waar? In de wijken Presikhaaf en Geitenkamp Hoe? - Meer coördinatie en afstemming rondom 65+ er, in zorg en ondersteuning - Aansluiten bij bestaande netwerken/projecten - (onafhankelijke)Wijkverpleegkundige heeft centrale rol - Combinatie zorg en welzijn, in contact met sociale domein - Eigen kracht stimuleren bij doelgroep
 24. 24. WGT Resultaten Korte termijn 1. De opzet van een wijkgezondheidsteam in minimaal 1 wijk in de gemeente Arnhem: voor een verbinding tussen welzijn/maatschappelijk werk, (thuis)-zorginstellingen en (geïntegreerde) eerstelijnszorg te bewerkstelligen. 2. Gezondheidswinst op zowel medisch als psychosociaal vlak. Lange(re) termijn: • Minder gebruik van individuele WMO-voorzieningen • Hogere participatie in de vorm van betaald werk of vrijwilligerswerk • Minder beroep op medische en verpleegkundige zorg op grond van Zvw en AWBZ. • Verschuiving van zorg vanuit tweede lijn naar eerste lijn (substitutie)
 25. 25. Proces WGT Signalering door HA/POH/Wvk Cliëntvraag in beeld brengen Afstemming POH/Wvk. Zo nodig inzet 1e/2e ring WGT Terugkoppeling → HA/POH/Wvk • 1e ring: Wijkverpleegkundige, Huisarts, POH, Welzijn • 2e ring: Maatschappelijk werk, WMO, GGZ, GGD, Casemanager Dementie, kaderarts, Thuiszorg, Sociaal wijkteam, informele zorg, Specialist ouderengeneeskunde…
 26. 26. Netwerk WMO 1e lijn Wijkregisseur Lopende projecten/ initiatieven Welzijn 2e lijn
 27. 27. „De omslag in het denken naar wijkgezondheidsteams is lastiger voor de . bestuurders dan voor de zorgverleners‟
 28. 28. Platteland / Oost Gelre Voorbeeld 2 Zorgatlas 2020
 29. 29. Platteland / Oost Gelre Voorbeeld 2 Zorgatlas 2020
 30. 30. Bron: ABF/informatiekenniscyclus LVG RIVM ROS-netwerk Data / informatie Dialoog / beleid
 31. 31. Onderwerpen Demografische kenmerken • Bevolking en prognoses • Vergrijzing Sociaal economische status Zorgvraag en -gebruik • Verwachte vraag in 2012 en 2030 (o.b.v. demografie en SES) • Huidige zorgconsumptie Zorgaanbod Intramurale zorg (verpleging en verzorging) • Wonen en zorg
 32. 32. % 65 plussers per buurt 2012 Nl gemiddelde: 16.2 (2012) % 65 plussers 0 – 10 10 – 14 14 – 18 18 – 22 >= 22 WoonZorgWelzijn Verkenner, © Object Vision, 2013 Vergrijzing Achterhoek Bronnen: • Bevolking: GBA 2012 gemeentes • CBS: NL gemiddeld • Buurtindeling: CBS • Woningen: BAG • Referentie: Top10NL
 33. 33. 65 % 70 plussers per buurt 2012 Nl gemiddelde: 16.2% (2012) % 65 plussers 0 – 10 10 – 14 14 – 18 18 – 22 >= 22 WoonZorgWelzijn Verkenner, © Object Vision, 2013 Vergrijzing Oost Gelre Bronnen: • Bevolking: GBA 2012 gemeente, CBS: NL gemiddeld • Buurtindeling: CBS • Woningen: BAG • Referentie: Top10NL
 34. 34. Voorbeeld: diabetes +270 mensen diabetes (+9/1000) Gaat harder dan in NL
 35. 35. Extramurale AWBZ kosten per inwoner per 4 positie postcode Bronnen: •Extramurale kosten: Vektis •Inwoners: GBA 2013 •Panden: BAG •Referentie: Top10NL WoonZorgWelzijn Verkenner, © Object Vision, 2013
 36. 36. Zorgaanbod Oost Gelre: verpleging & verzorging (doelgroep ouderen) Woonzorg- en verpleegaanbod Kleinschalig wonen Groenlo nu Verzorgingsplaatsen 57 Aanleunwoningen 14 Verpleegplaatsen SOM 30 PG capaciteit 87 Lichtenvoorde nu Verzorgingsplaatsen 69 Aanleunwoningen 0 Verpleegplaatsen SOM 12 PG capaciteit 92 Woonzorgcentrum/verpleeghuis De Molenberg (incl. groepswoningen) Woonzorgcentrum/kleinschalig wonen Careaz Antoniushove Kleinschalig wonen Careaz Antoniushove Woonzorgcentrum/groepswoningen Mariënhof Kleinschalig wonen Careaz Hof van Flierbeek
 37. 37. Voorbeeld 3 Integrale Zorg In de Wijk? Carl Verheijen / Diek Scholten, november 2013 gezondheidscentrum De Nije Veste, Nijkerk
 38. 38. Nijkerk (kern) 35.000 inwoners 17.500 15.500
 39. 39. De Nije Veste Bron: DNV © 2013 • • • • • • 3700 m2 17.500 ingeschreven inwoners 19 verschillende professionals (100 pers) Basiszorg en medisch specialistische zorg Diagnostiek: lab, rontgen, echo, etc GEZ en Ketenzorg
 40. 40. Corlaer • • • • • • 3100 m2 15.500 ingeschreven inwoners 18 verschillende professionals (100 pers) Basiszorg en medisch specialistische zorg Diagnostiek: lab, rontgen, echo, etc GEZ en Ketenzorg
 41. 41. Basis beleid • Eerstelijns akkoord • Drie transities • Triple Aim
 42. 42. Zorg Gemeente Welzijn Onderwijs Sport en bewegen Bedrijven
 43. 43. Thema’s • JOGG en Buurtsport Coach (jongeren en ouderen) • GGZ – betrekken van welzijn en AMW • Doelgroepbenadering (ouderen, Dementie, overgewicht jongeren, middelen gebruik, etc • Beleidsmatige integratie (sport- en zorgbeleid afgestemd) • Gebruik van inzichten bij elkaar (populatiegegevens delen en vergelijken)
 44. 44. Thema’s • IJsland Challenge (Bas van de Goor Foundation) en tegelijk Nijkerk Challenge (Diabetes) • Beweegkuur • Actieve Sociale Kaart > Digitale Gezondheid en Welzijnstafels (verspreid in Nijkerk) • Functies delen (Bibiotheek als uitvoerder van voorlichting en informatie) • Functiegericht in plaats van wijkgericht (Nijkerk is te klein voor een wijkaanpak)
 45. 45. Informatie www.Caransscoop.nl www.ROS-netwerk.nl
 46. 46. Dank voor uw aandacht

×