Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De haardstee zelforganiseren of zelfsturen

1,248 views

Published on

Presentatie van De Haardstee over zelforganiseren of zelfsturen tijdens het symposium Zelforganiserende teams in ontwikkeling van donderdag 24 maart 2016.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De haardstee zelforganiseren of zelfsturen

 1. 1. Workshop 23 maart 2016 Zelforganiserenof zelfsturen? Hetbepalenvandekaders Janine ten Napel, manager zorg- en dienstverlening Ingrid Oomen, coach In voor Zorg! bureau HHM
 2. 2. De Haardstee  De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Dit doen wij op onze 9 woonlocaties, met dagbesteding of bij mensen thuis. Onze begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, een open houding, een praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling.  Wij zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder in Leiden en omgeving.  130 medewerkers (87 FTE)  350 cliënten  Sinds 1962, vanuit een GVT verder uitgegroeid  Familiecultuur, met een vader en moeder…
 3. 3. Aanleiding en visie op zelfsturing  Aanleiding  Betere zorg, meer cliëntgericht  Bezuinigingen, slagvaardigheid  Reorganisatie medio 2015  Zelfsturing in de stukken, organisatie niet meegenomen  Geen inhoudelijke verkenning zelfsturing – zelforganisatie – zelfregeling  Vragen opgehaald uit de organisatie; wat is nu zelfsturing?  Herijken missie, visie en kernwaarden  Brede focusgroep  Geeft richting, leidraad voor handelen  Verdieping MT zelfsturing  Uitwerking in de praktijk, verantwoordelijkheden, taakverdeling
 4. 4. Visie op zelfsturing We willen dat onze kernopdracht weer centraal staat! Onze uitgangspunten: 1. de relatie cliënt en zijn/haar netwerk en professional/team staat centraal 2. de begeleiding is gericht op versterken eigen regie van de cliënt 3. het team regelt alles rond de begeleiding, met behulp van ondersteunende diensten
 5. 5. Verantwoordelijkheden  Medewerkers/teams voor het primaire proces – contact met cliënt en netwerk.  cliënt en kwaliteit  team en professional  financiën  Managers voor de medewerkers (teams en ondersteunende functies) en de organisatie van de zorg binnen de financiële kaders.  Directeur-bestuurder voor de organisatie als geheel, zorgdragen voor financiering en samenwerking met andere partijen.
 6. 6. Vertaling in teamrollen - kader
 7. 7. Vervolg in de praktijk  Per september 2015 teamcoaches > startbijeenkomsten met teams  Ook in gesprek met ondersteunende diensten !!!  Onderscheid voor ambulant en dagbesteding > uiteindelijk toch beperkt  Handreiking aangevuld met wie kan het team ondersteunen > gaf rust en duidelijkheid in de organisatie  Aandachtspunt: zelfsturing als middel niet als doel  Medewerkers blijven vragen naar precieze antwoorden en tijd  Kenniscafés met teamrolhouders (januari 2016)  Samen in gesprek over concrete invulling, uitwisseling/kruisbestuiving  Vooral verkennen, waardevol  Vragen over tijdbesteding (gaat nu naar achtergrond)  Steeds positiever, meer lol en plezier, mooie beweging in de praktijk
 8. 8. Waar staan we nu  Kaderbrief 2016  Kwaliteitshandboek  passend maken aan nieuwe manier van werken + essentie  commissie (on)zinnige zaken  Kader is niet alleen papieren document met afspraken, verdeling van verantwoordelijkheden > vooral ook gedrag  Oude Haardstee – nieuwe Haardstee  Teamrolhouders steeds meer in positie  Communicatie manager – team  Scherpt ook de lijnen tussen management – coaches – teams  Eigenaarschap > team  Teams versterken in eigen kracht
 9. 9. Oude Haardstee Nieuwe Haardstee Wantrouwen Vertrouwen Laissez-faire Houden aan afspraken, ook tijdig hulpvragen Feedback, aanspreken Management: leidend, ‘stelling nemen’ aanspreken op gedrag (voorbeeldfunctie) Besluitvaardig, kortere lijnen Beleid en procedures in details Leidraad met cruciale punten (duidelijkheid over hetWAT in het team ruimte voor het HOE) Alles vastleggen Loslaten, laten gebeuren, hulpvraag uiten Voorschrijvend Wat heb je nodig - Beleid op cruciale punten - Vertaald in beknopte procedure met de essentiële punten - Praktische handvatten die mensen kunnen raadplegen (Als handreiking. Bijvoorbeeld een praktisch stappenplan bij verhuizen) Gewoonte, regels Centraal (voor de hele Haardstee) Context (eigen team, locatie) Ruimte voelen, flexibel > aansluiten bij cliënt Slordig, rommelig, ad hoc Met focus en aandacht, professioneel, daadkracht Communicatie (wij-zij, veel verwachtingen van management) Samen / ons (niet wij-zij tussen werkvloer en management, binnen teams en bij netwerk cliënten) Gelijkwaardigheid Respect (elkaar serieus nemen) Alleen Mensen betrekken/raadplegen bij besluitvorming en bijvoorbeeld bij financiële tekorten (ideeën) Gebruik van kennis en kracht Ja-maar Ja-en
 10. 10. Onze ervaringen  Waar zijn we tevreden over  Insteek van kenniscafés > kleinere organisatie > kennis wil uitwisselen en leren van elkaar, duidelijkheid wat er van de teamrolhouders verwacht wordt en vooral ook wat ze willen  Missie, visie en kernwaarden (tijd, energie, brede groep, professioneler aangepakt)  Kader is niet alleen papieren document > maar vooral ook gedrag  Oude Haardstee – nieuwe Haardstee (effecten en gedrag)  Inspiratie van anderen  Wat zouden we anders doen (terugblik en leermomenten)  Eerst urgentie, noodzaak breder bij iedereen (komen tot ander draagvlak)  Meer accent op voordelen, nu zagen medewerkers het vooral als extra belasting, het is ook leuk om als team meer vrijheid te hebben  Veel uren van coaches (tevens meewerkend begeleider)  Meer aansluiten op teamniveau + primair proces  Taakgerichtheid diep geworteld > mensen meenemen > van kennis voorzien > zelf weer tot nadenken en eigen oplossingen komen  Accent op zelfsturing > doel, niet een middel > oude Haardstee – nieuwe Haardstee
 11. 11. Tips? Vragen? Wat verrast je? Wat valt je op? Een herkenbaar verhaal?
 12. 12. Samen een cake bakken  Handreiking met teamrollen/-taken  Waarom is een team zelfsturend op het gebied van …..  Waarom vind je deze activiteit belangrijk?  Wat doet een team nu al op dit terrein?  Wat is nieuw voor jou?  Hoe ga je dit verder oppakken in het team/met collega’s (wat, hoe, wanneer en met wie en wat heb je daarvoor nodig?)

×